3.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 173/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 629/2008

af 2. juli 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 315/93 af 8. februar 1993 om fællesskabsprocedurer for forurenende stoffer i levnedsmidler (1), særlig artikel 2, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 (2) fastsættes der grænseværdier for metallerne bly, cadmium og kviksølv.

(2)

For at beskytte folkesundheden må forekomsten af forurenende stoffer holdes på et niveau, som ikke er problematisk i sundhedsmæssig henseende. Grænseværdierne for bly, cadmium og kviksølv skal være sikre og så lave, som det med rimelighed er muligt på grundlag af god fremstillings-, landbrugs- og fiskeripraksis.

(3)

Ifølge nye oplysninger er god landbrugs- og fiskeripraksis ikke nok til at holde bly, cadmium og kviksølv i visse akvatiske arter og svampe på så lavt et niveau som krævet i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006. Det er derfor nødvendigt at revidere de grænseværdier, der er fastsat for de pågældende forurenende stoffer, og samtidig holde beskyttelsen af forbrugernes sundhed på et højt niveau.

(4)

Der er konstateret høje niveauer af bly, cadmium og kviksølv i visse typer kosttilskud som defineret i artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud (3), og dette er blevet meddelt via systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder (RASFF). Det er blevet påvist, at de pågældende typer kosttilskud kan bidrage betydeligt til menneskers eksponering for bly, cadmium og kviksølv. For at beskytte folkesundheden bør der derfor fastsættes grænseværdier for bly, cadmium og kviksølv i kosttilskud. Disse grænseværdier skal være sikre og så lave, som det med rimelighed er muligt på grundlag af god fremstillingspraksis.

(5)

Cadmium ophobes naturligt i tang. Kosttilskud, der udelukkende eller hovedsageligt består af tørret tang eller af produkter, der er udvundet af tang, kan derfor indeholde større mængder cadmium end andre typer kosttilskud. For at tage hensyn hertil er det nødvendigt at fastsætte en højere grænseværdi for cadmium i kosttilskud, der udelukkende eller hovedsageligt består af tang.

(6)

Medlemsstaterne og lederne af fødevarevirksomheder bør indrømmes tid til at tilpasse sig de nye grænseværdier for kosttilskud. Anvendelsen af grænseværdierne for kosttilskud bør derfor udsættes.

(7)

Det er nødvendigt at ændre fodnote 1 i bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 for at tydeliggøre, at grænseværdien for frugt ikke finder anvendelse på trænødder.

(8)

Kommissionens henstilling 2007/196/EF af 28. marts 2007 om overvågning af forekomsten af furan i fødevarer (4) og Kommissionens henstilling 2007/331/EF af 3. maj 2007 om overvågning af acrylamidindholdet i fødevarer (5) indeholder nye anbefalinger vedrørende overvågning. Det er derfor nødvendigt at fuldstændiggøre bestemmelserne om overvågning og indberetning i forordning (EF) nr. 1881/2006 med en henvisning til de pågældende nye henstillinger. Overvågningen af polycykliske aromatiske hydrocarboner som fastsat i Kommissionens henstilling 2005/108/EF (6) er afsluttet. Derfor kan henvisningen til den pågældende henstilling vedrørende overvågning udgå.

(9)

Forordning (EF) nr. 1881/2006 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres således:

1)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen resultaterne for aflatoxiner, dioxiner, dioxinlignende PCB'er og ikke-dioxinlignende PCB'er, jf. Kommissionens beslutning 2006/504/EF (7) og Kommissionens henstilling 2006/794/EF (8). Medlemsstaterne bør meddele EFSA resultaterne for acrylamid og furan, jf. Kommissionens henstilling 2007/196/EF (9) og Kommissionens henstilling 2007/331/EF (10).

2)

Bilaget ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Grænseværdierne, der er fastsat i bilagets punkt 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 og 3.3.3, anvendes fra den 1. juli 2009. De finder ikke anvendelse på produkter, der er bragt lovligt i omsætning inden den 1. juli 2009. Bevisbyrden med hensyn til, hvornår produkterne er blevet bragt i omsætning, bæres af fødevarevirksomhedens leder.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 37 af 13.2.1993, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(2)  EUT L 364 af 20.12.2006, s. 5. Ændret ved forordning (EF) nr. 1126/2007 (EUT L 255 af 29.9.2007, s. 14).

(3)  EFT L 183 af 12.7.2002, s. 51. Ændret ved Kommissionens direktiv 2006/371/EF (EUT L 94 af 1.4.2006, s. 32).

(4)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 56.

(5)  EUT L 123 af 12.5.2007, s. 33.

(6)  EUT L 34 af 8.2.2005, s. 43.

(7)  EUT L 199 af 21.7.2006, s. 21.

(8)  EUT L 322 af 22.11.2006, s. 24.

(9)  EUT L 88 af 29.3.2007, s. 56.

(10)  EUT L 123 af 12.5.2007, s. 33


BILAG

Bilaget til forordning (EF) nr. 1881/2006 ændres således:

1)

Punkt 3.1.11 i underafsnit 3.1 (bly) affattes som anført nedenfor, og der indsættes et nyt punkt 3.1.18:

»3.1.11

Kål, bladgrøntsager og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (Shitake)

0,30

3.1.18

Kosttilskud (1)

3,0

2)

Underafsnit 3.2. (cadmium) affattes således:

»3.2

Cadmium

 

3.2.1

Kød (undtagen spiselige slagtebiprodukter) af kvæg, får, svin og fjerkræ (6)

0,050

3.2.2

Hestekød, undtagen spiselige slagtebiprodukter (6)

0,20

3.2.3

Lever af kvæg, får, svin, fjerkræ og hest (6)

0,50

3.2.4

Nyre af kvæg, får, svin, fjerkræ og hest (6)

1,0

3.2.5

Fiskekød (muskelkød) (24)(25), undtagen fra de i punkt 3.2.6, 3.2.7 og 3.2.8 angivne fiskearter

0,050

3.2.6

Muskelkød af følgende fisk (24)(25):

 

rygstribet pelamide (Sarda sarda)

 

tobåndet havrude (Diplodus vulgaris)

 

ål (Anguilla anguilla)

 

tyklæbet multe (Chelon labrosus)

 

hestemakrel (Trachurus spp.)

 

luvar (Luvarus imperialis)

 

makrel (Scomber spp.)

 

sardin (Sardina pilchardus)

 

sardinlignende arter (Sardinops spp.)

 

tun (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

 

Senegal-tunge (Dicologoglossa cuneata)

0,10

3.2.7

Muskelkød af følgende fisk (24)(25):

fregatmakrel (Auxis spp.)

0,20

3.2.8

Muskelkød af følgende fisk (24)(25):

 

ansjos (Engraulis spp.)

 

sværdfisk (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Krebsdyr, undtagen brunt krabbekød og undtagen kød fra hoved og thorax af hummer og lignende store krebsdyr (Nephropidae og Palinuridae) (26)

0,50

3.2.10

Toskallede bløddyr (26)

1,0

3.2.11

Blæksprutter (uden organer) (26)

1,0

3.2.12

Korn, undtagen klid, kim, hvede og ris

0,10

3.2.13

Klid, kim, hvede og ris

0,20

3.2.14

Sojabønner

0,20

3.2.15

Grøntsager og frugter, undtagen bladgrøntsager, friske urter, svampe, stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler (27)

0,050

3.2.16

Stængelgrøntsager, rodgrøntsager og kartofler, undtagen knoldselleri (27). For kartofler gælder grænseværdien for skrællede kartofler.

0,10

3.2.17

Bladgrøntsager, friske urter, knoldselleri og følgende svampe (27): Agaricus bisporus (havechampignon), Pleurotus ostreatus (østershat), Lentinula edodes (Shitake)

0,20

3.2.18

Svampe, undtagen de i punkt 3.2.17 anførte svampe (27)

1,0

3.2.19

Kosttilskud (2), dog ikke de i punkt 3.2.20 anførte typer kosttilskud

1,0

3.2.20

Kosttilskud (2), der udelukkende eller hovedsageligt består af tørret tang eller af produkter, der er udvundet af tang

3,0

3)

Punkt 3.3.2 i underafsnit 3.3 (kviksølv) affattes som anført nedenfor, og der indsættes et nyt punkt 3.3.3:

»3.3.2

Muskelkød af følgende fisk (24)(25):

 

havtaske (Lophius spp.)

 

havkat (Anarhichas lupus)

 

rygstribet pelamide (Sarda sarda)

 

ål (Anguilla spp.)

 

savbug (Hoplostethus spp.)

 

skolæst (Coryphaenoides rupestris)

 

helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)

 

sydafrikansk kingklip (Genypterus capensis)

 

marlin (Makaira spp.)

 

glashvarre (Lepidorhombus spp.)

 

mulle (Mullus spp.)

 

rosa kingklip (Genypterus blacodes)

 

gedde (Esox lucius)

 

ustribet pelamide (Orcynopsis unicolor)

 

glyse (Trisopterus minutus)

 

portugisisk pighaj (Centroscymnes coelolepis)

 

rokke (Raja spp.)

 

rødfisk (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

sejlfisk (Istiophorus platypterus)

 

strømpebåndsfisk, sort sabelfisk (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

blankesten (Pagellus spp.)

 

haj (alle arter)

 

escolar, oliefisk, smørmakrel, slangemakrel (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

stør (Acipenser spp.)

 

sværdfisk (Xiphias gladius)

 

tun (Thunnus spp., Euthynnus spp., Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Kosttilskud (3)

0,10

4)

I fodnote (1) indsættes følgende sætning:

»Trænødder er ikke omfattet af grænseværdien for frugt.«

5)

Fodnote (8) affattes således:

»(8)

Fødevarer i denne kategori som defineret i Kommissionens direktiv 2006/141/EF (EUT L 401 af 30.12.2006, s. 1).«


(1)  For kosttilskud finder grænseværdien anvendelse på det solgte produkt.«

(2)  For kosttilskud finder grænseværdien anvendelse på det solgte produkt.«

(3)  For kosttilskud finder grænseværdien anvendelse på det solgte produkt.«