14.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 156/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 535/2008

af 13. juni 2008

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 708/2007 af 11. juni 2007 om brug af fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur (1), særlig artikel 23, stk. 3, og artikel 24, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 708/2007 fastsættes der rammebestemmelser for akvakultur i henseende til fremmede og lokalt fraværende arter for at vurdere og i videst muligt omfang begrænse sådanne arters og eventuelle tilknyttede ikke-målarters mulige indvirkning på akvatiske naturtyper. Ifølge den pågældende forordning skal der bl.a. fastsættes gennemførelsesbestemmelser til de fornødne betingelser for tilføjelse af arter i bilag IV til samme forordning.

(2)

Der bør derfor indføres en gennemsigtig procedure for vurdering af medlemsstaternes ansøgninger om tilføjelse af arter i bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007. Især bør betingelserne i artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 708/2007 gøres mere klare og defineres yderligere, ligesom det bør fastsættes, hvilke oplysninger medlemsstaterne bør give til underbygning af deres ansøgninger om tilføjelse af arter.

(3)

Endvidere fastsættes det i forordning (EF) nr. 708/2007, at der kan udvikles et særligt informationssystem, så medlemsstaterne kan dele hinandens oplysninger i registrene over fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur.

(4)

Der bør derfor udvikles fælles it-standarder og kommunikationssprog, så medlemsstaterne kan dele et vist minimum af hinandens oplysninger i de nationale registre over fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur. Der bør fastsættes bestemmelser, som kan lette samordningen af de informationssystemer, der skal oprettes i medlemsstaterne.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fiskeri og Akvakultur —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning fastsættes der gennemførelsesbestemmelser til de fornødne betingelser for tilføjelse af arter i bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007 og nærmere bestemmelser for udvikling af et specifikt informationssystem vedrørende tilladelser til at indføre og omplante fremmede og lokalt fraværende arter i akvakultur.

Artikel 2

Ved anvendelse af artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 708/2007 forstås ved:

a)

»lang tid (i henseende til arters livscyklus)«: en periode på mindst 10 år efter afslutningen af to produktionscyklusser

b)

»skadelig virkning«: tilfælde, hvor det er videnskabeligt bevist, at en akvatisk art efter at være blevet indført i en bestemt medlemsstat i betydelig grad bl.a. medfører følgende:

i)

forringelse af levesteder

ii)

konkurrence med naturligt forekommende arter om gydepladser

iii)

hybridisering med naturligt forekommende arter, hvilket truer artsintegriteten

iv)

rov på naturligt forekommende populationer, hvilket reducerer sådanne populationer

v)

decimering af naturligt forekommende fødevareressourcer

vi)

spredning af sygdomme og nye patogener blandt vildtlevende akvatiske organismer og i økosystemer.

Artikel 3

1.   Medlemsstaterne skal indsende deres ansøgninger om tilføjelse af arter til artslisten i bilag IV til forordning (EF) nr. 708/2007.

2.   Ansøgningerne indsendes til Kommissionen sammen med et datablad med følgende oplysninger:

a)

artens videnskabelige navn

b)

geografiske udbredelse

c)

levested og biologi

d)

akvakulturproduktion

e)

virkningen af indførelse

f)

faktorer, der må forventes at påvirke spredning og udbredelse

g)

sammenhæng med kriterierne i artikel 24, stk. 2, i forordning (EF) nr. 708/2007.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne skal oprette og sørge for at ajourføre et informationssystem, der indeholder oplysninger om alle ansøgninger om tilladelse til at indføre fremmede arter eller omplante lokalt fraværende arter. Medlemsstaterne skal for hver ansøgning om tilladelse udfylde et datablad, hvori de data, der er omhandlet i bilaget til denne forordning, skal anføres i det format, de er fastlagt i samme bilag.

2.   Medlemsstaterne skal senest den 31. december 2009 oprette et websted, hvortil der er adgang fra internettet, og som indeholder de oplysninger, der er omhandlet i bilaget til denne forordning. Webstedet skal følge retningslinjerne i »Web Accessibility Initiative« (nettilgængelighedsinitiativet).

3.   Medlemsstaterne skal meddele Kommissionen webstedets internetadresse.

Artikel 5

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4 anvendes dog først seks måneder efter forordningens ikrafttrædelsesdato.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2008.

På Kommissionens vegne

Joe BORG

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 168 af 28.6.2007, s. 1.


BILAG

Datablad som omhandlet i artikel 4, stk. 1

Datablad, der skal udfyldes ved én/flere (1) flytninger (indførelse/omplantning) af en fremmed/lokalt fraværende art

1.   Generelle oplysninger

1.1.   Referencenummer for ansøgning om tilladelse:

1.2.   Første ansøgning: JA/NEJ, hvis NEJ: referencenummer for tidligere ansøgninger om tilladelse

Dato for ansøgning om tilladelse:

dd/mm/åååå

1.4.   Artsdata:

1.4.1.   FAO-kode:

1.4.2.   Almindeligt navn:

1.4.3.   Videnskabeligt navn:

1.4.4.   Eventuel underart (hvis relevant):

1.4.5.   Supplerende oplysninger:

Tetraploid:

JA/NEJ

Fertil kunstig hybrid:

JA/NEJ

1.4.5.3.   Hvis JA, FAO-kode og forældrearts navn:

1.5.   Kilde

1.5.1.   Land:

1.5.2.   Sted (kildens navn og adresse):

1.5.3.   Kildetype (klækningsanlæg /opvækstanlæg/vild):

1.6.   Modtagende akvakulturanlæg:

1.6.1.   Sted (navn og adresse):

1.6.2.   Opdrætsmetode: Lukket/åbent (2) anlæg

1.7.   Antal organismer og livstrin (æg, larver, ungfisk, voksne fisk):

1.8.   Formål (konsum, opdræt til udsætning, forskning osv.):

1.9.   Antal planlagte flytninger:

2.   Screening og risikovurdering

2.1.   Flytningstype:

Rutineindførelse eller -omplantning:

JA/NEJ

Godkendelse af tilladelse:

JA/NEJ

Dato for udstedelse af tilladelse:

dd/mm/åååå

2.1.1.3.   Udstedende myndighed (fuldstændig adresse):

Tilladelsens varighed:

X år og XX måneder

2.1.1.5.   Eventuelle betingelser:

Karantæne:

JA/NEJ

Forsøgsudsætning:

JA/NEJ

ikke-rutineindførelse eller -omplantning:

JA/NEJ

2.1.2.1.   Risikotype:

2.1.2.1.1.   Lav

2.1.2.1.2.   Mellemhøj

2.1.2.1.3.   Høj

2.1.2.2.   Sammenfattende rapport om den samlede miljørisikovurdering (blot nogle få linjer og et pdf-dokument) også på et andet EF-sprog (blot nogle få linjer)

Godkendelse af tilladelse:

JA/NEJ

Dato for udstedelse af tilladelse:

dd/mm/åååå

2.1.2.5.   Udstedende myndighed:

Tilladelsens varighed:

X år og XX måneder

2.1.2.7.   Eventuelle betingelser:

Karantæne:

JA/NEJ

Forsøgsudsætning:

JA/NEJ

3.   Overvågning

Overvågningsprogrammets varighed:

XX måneder

3.2.   Sammenfatning af resultaterne af evalueringen af overvågningsprogrammet (blot nogle få linjer og et pdf-dokument) også på et andet EF-sprog (blot nogle få linjer)

Beredskabsplaner:

JA/NEJ

Eventuel tilbagetrækning af tilladelse:

JA/NEJ

3.4.1.   Hvis JA: Midlertidig/permanent

Dato:

dd/mm/åååå

3.4.3.   Årsag til tilbagetrækning (blot nogle få linjer) også på et andet EF-sprog (blot nogle få linjer):


(1)  Der kan indgives ansøgninger om flere flytninger, der skal finde sted over en periode på højst syv år (artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 708/2007).

(2)  Som defineret i artikel 3, nr. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 708/2007.