4.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/227


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 452/2008

af 23. april 2008

om udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter høring af Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Rådets resolution af 5. december 1994 om fremme af uddannelsesstatistikker i Den Europæiske Union (2) blev Kommissionen opfordret til i nært samarbejde med medlemsstaterne at fremskynde udviklingen af statistikker over uddannelse og erhvervsuddannelse.

(2)

På Det Europæiske Råds møde afholdt i Bruxelles den 22. og 23. marts 2005 blev man enige om at skabe et nyt afsæt for Lissabon-strategien. Rådet konkluderede, at EU bør skabe et nyt grundlag for sin konkurrenceevne, forøge både sit vækstpotentiale og sin produktivitet og styrke den sociale samhørighed ved først og fremmest at satse på viden, innovation og udnyttelse af den menneskelige kapital. I denne forbindelse er borgernes beskæftigelsesegnethed, tilpasningsevne og mobilitet af afgørende betydning.

(3)

For at nå disse mål skal de europæiske systemer for uddannelse og erhvervsuddannelse tilpasse sig vidensamfundets krav og behovet for et højere uddannelsesniveau og en bedre beskæftigelseskvalitet. Statistikker over uddannelse, erhvervsuddannelse og livslang læring er meget vigtige som et grundlag for politiske beslutninger.

(4)

Livslang læring er en central faktor til udvikling og fremme af en veluddannet, velkvalificeret og smidig arbejdsstyrke. I formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råds møde i foråret 2005 blev det understreget, at »den menneskelige kapital er EU’s vigtigste aktiv«. De integrerede retningslinjer for vækst og beskæftigelse, herunder de retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, der blev godkendt ved Rådet beslutning 2005/600/EF (3), sigter mod bedre at bidrage til Lissabon-strategien og opstille omfattende strategier for livslang læring.

(5)

Vedtagelsen af Rådets rapport om »Uddannelsessystemernes konkrete fremtidige mål« i februar 2001 og vedtagelsen af arbejdsprogrammet for 2001-2011 til opfølgningen af denne rapport i februar 2002 er vigtige skridt i bestræbelserne på at modernisere og forbedre kvaliteten af medlemsstaternes uddannelsessystemer. Indikatorer og referenceværdier for europæiske gennemsnitsresultater (benchmarks) er nogle af værktøjerne i den åbne koordinationsmetode, som er af stor betydning for »Uddannelse 2010«-arbejdsprogrammet. Undervisningsministrene tog et afgørende skridt i maj 2003, da de blev enige om fem europæiske benchmarks, der skulle nås inden 2010, samtidig med at de understregede, at de ikke fastsætter nationale mål eller træffer afgørelser, som skal træffes af de nationale regeringer.

(6)

Rådet vedtog den 24. maj 2005 konklusioner om »nye indikatorer inden for uddannelse og erhvervsuddannelse« (4). I disse konklusioner opfordrede Rådet Kommissionen til at forelægge Rådet strategier og forslag til udvikling af nye indikatorer inden for ni nærmere bestemte områder inden for uddannelse og erhvervsuddannelse og understregede desuden, at udarbejdelsen af nye indikatorer fuldt ud bør respektere medlemsstaternes ansvar for at tilrettelægge deres uddannelsessystemer og ikke må pålægge de berørte organisationer og institutioner urimelige administrative eller finansielle byrder eller nødvendigvis føre til, at der benyttes et større antal indikatorer til at overvåge fremskridtet.

(7)

Rådet vedtog også i november 2004 konklusioner om det europæiske samarbejde om erhvervsuddannelse, og man var enige om, at man på europæisk plan bør prioritere »forbedring af erhvervsuddannelsesstatistikkernes omfang, præcision og troværdighed, så man kan foretage en evaluering af fremskridtene«.

(8)

Sammenlignelige statistiske oplysninger på fællesskabsplan er af afgørende betydning for udviklingen af strategier for uddannelse og livslang læring og for overvågningen af gennemførelsen af sådanne strategier. Fremstillingen af statistikker bør baseres på et sæt af sammenhængende begreber og sammenlignelige data med henblik på etablering af et europæisk statistisk informationssystem for uddannelse og livslang læring.

(9)

Ved anvendelse af denne forordning bør der tages højde for begrebet dårligt stillede på arbejdsmarkedet, som omtales i retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker.

(10)

Kommissionen (Eurostat) indsamler data om efter- og videreuddannelse i virksomheder i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1552/2005 af 7. september 2005 om statistikker over efter- og videreuddannelse i virksomheder (5). Det er dog nødvendig med et bredere retsgrundlag for at sikre en bæredygtig udarbejdelse og udvikling af statistikker over uddannelse og livslang læring, der mindst omfatter alle relevante nuværende og planlagte aktiviteter. Kommissionen (Eurostat) indsamler årlige data om uddannelse fra medlemsstaterne på frivilligt grundlag gennem en fælles aktion, der gennemføres i samarbejde med UNESCO’s statistiske kontor og Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), og denne indsamling omtales normalt som »UOE-dataindsamlingen«. Kommissionen (Eurostat) indsamler også oplysninger om uddannelse og livslang læring gennem husholdningsundersøgelser såsom stikprøveundersøgelsen vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet (6) og EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (7) samt gennem disses ad hoc-moduler.

(11)

Eftersom politikudformning og overvågning på området uddannelse og livslang læring er af dynamisk art og tilpasser sig et miljø, der konstant forandrer sig, bør de statistiske reguleringsrammer udvise en vis grad af fleksibilitet inden for en vis grænse og på kontrolleret vis, idet der tages hensyn til den byrde, der pålægges respondenterne og medlemsstaterne.

(12)

Målet med denne forordning, nemlig skabelsen af fælles statistiske standarder, der gør det muligt at producere harmoniserede data, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(13)

Udarbejdelsen af særlige EF-statistikker er reguleret ved bestemmelserne i Rådets forordning (EF) nr. 322/97 af 17. februar 1997 om EF-statistikker (8).

(14)

Denne forordning overholder fuldt ud retten til beskyttelse af personlige data, som den er fastlagt i artikel 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(15)

Fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger er underlagt bestemmelserne i forordning (EF) nr. 322/97 og Rådets forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90 af 11. juni 1990 om fremsendelse af fortrolige statistiske oplysninger til De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (9).

(16)

Kommissionens forordning (EF) nr. 831/2002 af 17. maj 2002 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 322/97 om EF-statistikker, for så vidt angår adgang til fortrolige data til videnskabelige formål (10), indeholder bestemmelser om betingelserne for adgang til fortrolige data, der er fremsendt til Fællesskabet.

(17)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (11).

(18)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at udvælge og specificere emnerne for disse statistikker, deres karakteristika svarende til politikbehov eller tekniske behov, opdelingen af disse karakteristika, observationsperiode og tidsplaner for overførsel af resultaterne, kvalitetskrav, herunder den krævede nøjagtighed og kvalitetsrapporteringsrammen. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i forordningen, herunder ved at supplere denne med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(19)

Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (12), er blevet hørt i overensstemmelse med artikel 3 i nævnte afgørelse —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Formål

Denne forordning fastlægger fælles retningslinjer for systematisk udarbejdelse af EF-statistikker inden for uddannelse og livslang læring.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a)

»EF-statistikker«: EF-statistikker som defineret i artikel 2, første led, i forordning (EF) nr. 322/97

b)

»udarbejdelse af statistikker«: udarbejdelse af statistikker som defineret i artikel 2, andet led, i forordning (EF) nr. 322/97

c)

»nationale myndigheder«: nationale myndigheder som defineret i artikel 2, tredje led, i forordning (EF) nr. 322/97

d)

»uddannelse«: organiseret og vedvarende kommunikation med det formål at skabe læring (13)

e)

»livslang læring«: al læringsaktivitet, som man deltager i gennem hele livet, med det formål at fremme viden, færdigheder og kompetencer set i et personligt, borgermæssigt, socialt og/eller beskæftigelsesrelateret perspektiv (14)

f)

»mikrodata«: individuelle statistiske oplysninger

g)

»fortrolige data«: data, der udelukkende muliggør indirekte identifikation af de berørte statistiske enheder i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 322/97 og forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90.

Artikel 3

Områder

Denne forordning omfatter udarbejdelse af statistikker inden for tre områder:

a)

Område 1 omfatter statistikker over uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer.

b)

Område 2 omfatter statistikker over voksnes deltagelse i livslang læring.

c)

Område 3 omfatter andre statistikker over uddannelse og livslang læring, som f.eks. statistikker over menneskelig kapital og over sociale og økonomiske gevinster af uddannelse, som ikke er omfattet af område 1 og 2.

Udarbejdelsen af statistikker på disse områder finder sted i overensstemmelse med bilaget.

Artikel 4

Statistiske aktioner

1.   Udarbejdelsen af EF-statistikker på området uddannelse og livslang læring gennemføres ved hjælp af individuelle statistiske aktioner som følger:

a)

regelmæssige indberetninger inden for fastsatte tidsfrister fra medlemsstaterne af statistikker over uddannelse og livslang læring for område 1 og 2

b)

anvendelse af andre statistiske informationssystemer og undersøgelser til fremskaffelse af yderligere statistiske variabler og indikatorer for uddannelse og livslang læring inden for område 3

c)

udvikling, forbedring og ajourføring af standarder og manualer vedrørende statistiske rammer, begreber og metoder

d)

forbedring af kvaliteten af data inden for en kvalitetsramme, som skal omfatte:

relevans

nøjagtighed

aktualitet og punktlighed

tilgængelighed og klarhed

sammenlignelighed, og

sammenhæng.

Kommissionen tager hensyn til medlemsstaternes kapacitet med hensyn til indsamling og bearbejdning af data samt udvikling af begreber og metoder.

Der tages i givet fald særligt hensyn til regionale karakteristika for de indsamlede data. Hvor dette er hensigtsmæssigt, opdeles dataene systematisk efter køn.

2.   Når det er muligt, søger Kommissionen (Eurostat) at samarbejde med UNESCO’s statistiske kontor, OECD og andre internationale organisationer for at sikre dataenes internationale sammenlignelighed og undgå dobbeltarbejde, især for så vidt angår udviklingen og forbedringen af statistiske begreber og metoder og medlemsstaternes indberetninger af statistikker.

3.   Når der konstateres betydelige nye behov for data eller mangler med hensyn til dataenes kvalitet, indleder Kommissionen (Eurostat) før en eventuel indsamling af data, pilotundersøgelser med frivillig deltagelse af medlemsstaterne. Sådanne pilotundersøgelser gennemføres for at vurdere gennemførligheden af de relevante dataindsamlinger, idet der tages hensyn til fordelene ved tilvejebringelsen af de pågældende data set i forhold til omkostningerne ved indsamlingen og den byrde, der pålægges respondenterne. Pilotundersøgelser fører ikke nødvendigvis til tilsvarende gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 5

Fremsendelse af mikrodata om enkeltpersoner

Når det er nødvendigt for udarbejdelsen af EF-statistikker, fremsender medlemsstaterne fortrolige mikrodata, der hidrører fra stikprøveundersøgelser, til Kommissionen (Eurostat) i overensstemmelse med bestemmelserne om fremsendelse af fortrolige data i forordning (EF) nr. 322/97 og forordning (Euratom, EØF) nr. 1588/90. Medlemsstaterne sikrer, at de fremsendte data ikke muliggør direkte identifikation af de statistiske enheder (enkeltpersoner).

Artikel 6

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning ved at supplere den, herunder foranstaltninger for at tage højde for den økonomiske og tekniske udvikling med hensyn til indsamling, fremsendelse og bearbejdning af dataene, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3, med henblik på at sikre fremsendelsen af data af høj kvalitet:

a)

udvælgelse og definition af de emner, der er omfattet af områderne, og disses kendetegn på grundlag af nye politikbehov eller tekniske behov

b)

opdeling af kendetegn

c)

observationsperiode og frister for indberetning af resultaterne

d)

kvalitetskrav, herunder den påkrævede præcision

e)

rammerne for kvalitetsindberetning.

Hvis disse foranstaltninger fører til et krav om en betragtelig udvidelse af de eksisterende dataindsamlinger eller om nye dataindsamlinger eller undersøgelser, baseres afgørelserne om gennemførelse heraf på en cost-benefit-analyse som en del af en omfattende analyse af virkninger og konsekvenser, idet der tages hensyn til fordelene ved foranstaltningerne, omkostningerne for medlemsstaterne og de byrder, der pålægges respondenterne.

2.   Foranstaltningerne i stk. 1 skal tage hensyn til følgende:

a)

for samtlige områder, de eventuelle byrder for uddannelsesinstitutioner og enkeltpersoner

b)

for samtlige områder, resultatet af pilotundersøgelserne, jf. artikel 4, stk. 3

c)

for område 1, de seneste aftaler mellem UNESCO’s statistiske kontor, OECD og Kommissionen (Eurostat) vedrørende begreber, definitioner, dataindsamlingsformat og databehandling, hyppighed og frister for fremsendelse af resultater

d)

for område 2, resultaterne af pilotundersøgelsen af voksenundervisningen, der blev gennemført mellem 2005 og 2007 og senere nødvendige tiltag

e)

for område 3, tilgængeligheden, egnetheden og den juridiske ramme for eksisterende fællesskabskilder til data efter en gennemgribende undersøgelse af alle eksisterende datakilder.

3.   Hvis det er nødvendigt, vedtages der efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2, begrænsede undtagelser og overgangsperioder, begge baseret på objektive grunde, for en eller flere medlemsstater.

Artikel 7

Udvalg

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 25.9.2007(endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2008.

(2)  EFT C 374 af 30.12.1994, s. 4.

(3)  EUT L 205 af 6.8.2005, s. 21.

(4)  EUT C 141 af 10.6.2005, s. 7.

(5)  EUT L 255 af 30.9.2005, s. 1.

(6)  Kommissionens forordning (EF) nr. 2104/2002 af 28. november 2002 om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse vedrørende arbejdsstyrken i Fællesskabet og Kommissionens forordning (EF) nr. 1575/2000 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 577/98 for så vidt angår den liste over variabler for teoretisk og praktisk uddannelse og den kodning af disse, der skal anvendes ved indberetning af data fra og med 2003 (EFT L 324 af 29.11.2002, s. 14).

(7)  Kommissionens forordning (EF) nr. 1983/2003 af 7. november 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1177/2003 om EF-statistikker over indkomstforhold og levevilkår (EU-SILC) for så vidt angår listen over primære målvariabler (EUT L 298 af 17.11.2003, s. 34).

(8)  EFT L 52 af 22.2.1997, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(9)  EFT L 151 af 15.6.1990, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 322/97.

(10)  EFT L 133 af 18.5.2002, s. 7. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1000/2007 (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 7).

(11)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(12)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(13)  I henhold til 1997-udgaven af den internationale uddannelsesnomenklatur, International Standard Classification of Education (ISCED).

(14)  Rådets resolution af 27.6.2002 om livslang læring (EFT C 163 af 9.7.2002, s. 1).


BILAG

OMRÅDER

Område 1: uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer

1.   Formål

Formålet med denne dataindsamling er at fremskaffe sammenlignelige data om centrale aspekter af uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer, nærmere bestemt om deltagelse i og gennemførelse af uddannelsesprogrammer, samt om omkostningerne ved og typerne af de ressourcer, der anvendes til uddannelse og erhvervsuddannelse.

2.   Omfattede områder

Dataindsamlingen omfatter alle indenlandske uddannelsesaktiviteter uanset de pågældende institutioners ejerskab eller sponsorering (offentlige eller private, nationale eller udenlandske), og uanset hvilken mekanisme der anvendes til formidling af undervisningen. Tilsvarende omfatter dataindsamlingerne alle typer studerende og aldersgrupper.

3.   Omfattede emner

Der indsamles data om:

a)

optagelse af studerende, herunder de studerendes karakteristika

b)

optagede studerende

c)

dimittender og eksamener

d)

uddannelsesomkostninger

e)

undervisningspersonale

f)

indlærte fremmedsprog

g)

størrelsen af klasserne

der gør det muligt at beregne indikatorer for uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemernes input, forløb og output.

Passende oplysninger (metadata) fremsendes af medlemsstaterne med beskrivelse af særegenheder i de nationale uddannelses- og erhvervsuddannelsessystemer og med oplysninger om, hvordan de svarer til internationale klassifikationer, og angivelse af eventuelle afvigelser fra de data, der er anmodet om, samt enhver anden oplysning, der er afgørende for fortolkningen af data og udarbejdelsen af sammenlignelige indikatorer.

4.   Hyppighed

Data og metadata fremsendes årligt, medmindre andet angives, inden for de frister, der aftales mellem Kommissionen (Eurostat) og de nationale myndigheder, idet der tages hensyn til de seneste aftaler mellem UNESCO’s statistiske kontor, OECD og Kommissionen (Eurostat).

Område 2: voksnes deltagelse i livslang læring

1.   Formål

Formålet med denne undersøgelse er at fremskaffe sammenlignelige data om voksnes deltagelse og ikke-deltagelse i livslang læring.

2.   Omfattede områder

Den statiske enhed er enkeltpersoner, omfattende mindst aldersgruppen fra 25 til 64 år. Hvis oplysningerne indsamles gennem en stikprøveundersøgelse, undgås svar fra stedfortrædende respondenter, når dette er muligt.

3.   Omfattede emner

Følgende emner er omfattet af undersøgelsen:

a)

deltagelse og ikke-deltagelse i læringsaktiviteter

b)

disse læringsaktiviteters karakteristika

c)

information om selvoplyste færdigheder

d)

socio-demografiske oplysninger.

Data om deltagelse i sociale og kulturelle aktiviteter indsamles på frivillig basis som forklarende variabler, der kan være nyttige ved yderligere analyse af deltageres og ikke-deltageres profiler.

4.   Datakilder og omfanget af stikprøverne

Datakilden skal være en stikprøveundersøgelse. Administrative datakilder kan bruges til at reducere byrden for respondenterne. Stikprøvens omfang fastlægges på grundlag af de krav, der stilles til dataenes nøjagtighed, idet den effektive nationale stikprøve ikke må være større end 5 000 enkeltpersoner, beregnet med udgangspunkt i en formodning om, at stikprøven er simpelt og tilfældigt udvalgt. Inden for disse grænser er det i forbindelse med specielle befolkningsgrupper nødvendigt med særlige overvejelser vedrørende stikprøvegrundlaget.

5.   Hyppighed

Der indsamles data hvert femte år. Første gennemførelsesår er 2010 som det tidligste.

Område 3: andre statistikker over uddannelse og livslang læring

1.   Formål

Formålet med denne dataindsamling er at fremskaffe yderligere sammenlignelige data om uddannelse og livslang læring for at understøtte særlige politikker på fællesskabsplan, der ikke falder ind under område 1 eller 2.

2.   Omfattede områder

Andre statistikker over uddannelse og livslang læring vedrører følgende aspekter:

a)

statistikker over uddannelse og økonomi, der er nødvendige på fællesskabsniveau for at overvåge politikkerne vedrørende uddannelse, forskning, konkurrenceevne og vækst

b)

statistikker over uddannelse og arbejdsmarked, der er nødvendige på fællesskabsniveau for at overvåge beskæftigelsespolitikker

c)

statistikker over uddannelse og social integration, der er nødvendige på fællesskabsniveau for at overvåge politikker vedrørende fattigdom, social integration og integration af indvandrere.

For de ovenfor anførte aspekter fremskaffes dataene fra Fællesskabets eksisterende statistiske kilder.