4.6.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 145/65


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 451/2008

af 23. april 2008

om oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA) og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved Rådets forordning (EØF) nr. 3696/93 (2) indførtes den statistiske aktivitetstilknyttede produktklassifikation (CPA) for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

(2)

For at afspejle den teknologiske udvikling og de strukturelle ændringer i økonomien bør der oprettes en ajourført produktklassifikation.

(3)

Ved at opbygge produktklassifikationen efter produktionsaktivitet undgås en mangfoldighed af ikke-forbundne kodesystemer, og producenterne kan lettere identificere de relevante markeder.

(4)

Det er nødvendigt at fastlægge en referenceramme for sammenligning af statistiske data om produktion, forbrug, udenrigshandel og transport.

(5)

En ajourført aktivitetstilknyttet produktklassifikation er af afgørende betydning for Kommissionens fortsatte bestræbelser på at omlægge EF-statistikkerne; klassifikationen forventes via mere sammenlignelige og relevante data at kunne bidrage til en bedre økonomisk styring på EF-niveau og i de enkelte medlemsstater.

(6)

Gennemførelsen af det indre marked kræver statistiske normer for indsamling, fremsendelse og offentliggørelse af nationale statistikker og EF-statistikker med henblik på at sikre virksomheder, finansieringsinstitutter, myndigheder og alle andre økonomiske beslutningstagere i det indre marked pålidelige og sammenlignelige statistiske data. I denne forbindelse er det af afgørende betydning, at de forskellige kategorier i Fællesskabets produktklassifikation fortolkes ens i alle medlemsstaterne.

(7)

Pålidelige og sammenlignelige statistikker er nødvendige for virksomhederne til vurdering af deres konkurrenceevne og nyttige for Fællesskabets institutioner til forebyggelse af konkurrenceforvridning.

(8)

Indførelsen af en fælles statistisk aktivitetstilknyttet produktionsklassifikation indebærer ikke i sig selv nogen forpligtelse for medlemsstaterne til at indsamle, offentliggøre eller indberette data. Kun hvis medlemsstaterne anvender produktklassifikationer, som er baseret på EF-klassifikationen, er det muligt at tilvejebringe integrerede statistiske oplysninger, der er tilstrækkeligt pålidelige, hurtigt tilgængelige, fleksible og detaljeret opdelt til forvaltning af det indre marked.

(9)

For at tilgodese nationale behov bør medlemsstaterne have mulighed for, at de i deres nationale klassifikationer indføjer yderligere kategorier, der er baseret på Fællesskabets statistiske produktklassifikation.

(10)

Af hensyn til de økonomiske statistikkers internationale sammenlignelighed er det nødvendigt, at medlemsstaterne og EF-institutionerne anvender produktklassifikationer, som er direkte forbundet med De Forenede Nationers Statistiske Kommissions centrale produktnomenklatur (CPC) ver. 2.

(11)

Anvendelsen af den aktivitetstilknyttede produktklassifikation i Fællesskabet kræver, at Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program, der er nedsat ved Rådets afgørelse 89/382/EØF, Euratom (3), navnlig i forbindelse med løsning af problemer med gennemførelsen af CPA og med indføjelsen af ændringer i CPA.

(12)

Oprettelsen af en ny statistisk produktklassifikation kræver en ændring af henvisningerne til CPA. Det er derfor nødvendigt at ophæve forordning (EØF) nr. 3696/93.

(13)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4). Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre den aktivitetstilknyttede produktklassifikation for at tage højde for den teknologiske og økonomiske udvikling og bringe den på linje med andre økonomiske og sociale klassifikationer. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(14)

Målet for denne forordning, nemlig oprettelse af en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation (CPA), kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går forordningen ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(15)

Udvalget for det Statistiske Program er blevet hørt —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand og anvendelsesområde

1.   Ved denne forordning indføres en ny fælles statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikation i Fællesskabet, herefter benævnt »CPA«, for at give et tidssvarende billede af den økonomiske virkelighed og sikre sammenlignelighed mellem medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale klassifikationer og dermed medlemsstaternes, Fællesskabets og internationale statistikker.

2.   Ved »produkt« forstås resultater af økonomiske aktiviteter, enten varer eller tjenesteydelser.

3.   Denne forordning gælder udelukkende for klassifikationens anvendelse til statistiske formål.

Artikel 2

Inddelingerne i CPA

1.   CPA er inddelt i følgende niveauer:

a)

et første niveau identificeret ved en bogstavkode (hovedafdelinger)

b)

et andet niveau identificeret ved en tocifret talkode (hovedgrupper)

c)

et tredje niveau identificeret ved en trecifret talkode (grupper)

d)

et fjerde niveau identificeret ved en firecifret talkode (undergrupper)

e)

et femte niveau identificeret ved en femcifret talkode (kategorier), og

f)

et sjette niveau identificeret ved en sekscifret talkode (underkategorier).

2.   CPA er indeholdt i bilaget.

Artikel 3

Anvendelse af CPA

Kommissionen anvender CPA til al statistik, som opdeles efter produkter, der er resultatet af en aktivitet.

Artikel 4

Nationale produktklassifikationer, tilknyttet økonomiske aktiviteter

1.   Medlemsstaterne kan ved hjælp af underkategorierne i CPA udarbejde mere aggregerede eller detaljerede, nationale, specifikke eller funktionelle klassifikationer.

2.   Sådanne klassifikationer udarbejdes på grundlag af CPA efter følgende regler:

a)

klassifikationer, som er mere aggregerede end CPA, skal bestå af nøjagtige grupperinger af CPA-underkategorier

b)

klassifikationer, som er mere detaljerede end CPA, skal bestå af nøjagtige opdelinger af CPA-underkategorierne.

I de klassifikationer, der afledes i overensstemmelse med dette stykke, kan der anvendes en anden kodning.

3.   Medlemsstaterne kan anvende en national aktivitetstilknyttet produktklassifikation afledt af CPA. I så fald sender de Kommissionen forslaget til den nationale klassifikation. Senest tre måneder efter modtagelsen af et sådant forslag kontrollerer Kommissionen, at den foreslåede nationale klassifikation er i overensstemmelse med stk. 2 og fremsender den til de andre medlemsstater til orientering. Medlemsstaternes nationale klassifikationer skal indeholde en sammenligningstabel mellem den pågældende nationale klassifikation og CPA.

Artikel 5

Kommissionens opgaver

I samarbejde med medlemsstaterne formidler, vedligeholder og fremmer Kommissionen anvendelsen af CPA, især ved:

a)

at udarbejde, ajourføre og offentliggøre forklarende bemærkninger til CPA

b)

at udarbejde og offentliggøre retningslinjer for anvendelsen af CPA

c)

at offentliggøre sammenligningstabeller mellem den nye og den tidligere udgave af CPA, den tidligere og den nye udgave af CPA og CPA og den kombinerede nomenklatur (KN), som fremgår af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 af 23. juli 1987 om told- og statistiknomenklaturen og Den Fælles Toldtarif (5), og

d)

at forbedre overensstemmelsen med andre klassifikationer.

Artikel 6

Gennemførelsesforanstaltninger

1.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at gennemføre og ajourføre denne forordning, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2:

a)

beslutninger, der skal træffes i tilfælde af problemer i forbindelse med gennemførelsen af CPA, herunder klassificering af produkter i bestemte kategorier, og

b)

tekniske foranstaltninger, der skal sikre en fuldstændig koordineret overgang fra den tidligere udgave af CPA.

2.   Følgende foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i denne forordning, herunder ved at supplere den, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 7, stk. 3:

a)

ændringer i CPA for at tage højde for den teknologiske eller økonomiske udvikling, og

b)

ændringer i CPA for at skabe større overensstemmelse med andre socioøkonomiske klassifikationer.

3.   Der skal lægges vægt på princippet om, at fordelene ved en ajourføring af CPA skal opveje omkostningerne herved, og på princippet om, at yderligere omkostninger og byrder skal holdes inden for rimelige grænser.

Artikel 7

Udvalgsprocedure

1.   Kommissionen bistås af Udvalget for det Statistiske Program.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren i artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Artikel 8

Ophævelse af forordning (EØF) nr. 3696/93

Forordning (EØF) nr. 3696/93 ophæves med virkning fra den 1. januar 2008.

Artikel 9

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. april 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  Europa-Parlamentets udtalelse af 10.7.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 14.2.2008.

(2)  EFT L 342 af 31.12.1993, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EFT L 181 af 28.6.1989, s. 47.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EFT L 256 af 7.9.1987, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2008 (EUT L 111 af 23.4.2008, s. 9).


BILAG

CPA 2008

(i.a.n.: ikke andetsteds nævnt; (*): indgår i)

Kode

Produkt/tjeneste

CPC ver. 2

A

PRODUKTER FRA LANDBRUG, SKOVBRUG OG FISKERI

 

01

Produkter fra landbrug og jagt samt tjenester i forbindelse hermed

 

01.1

Etårige afgrøder

 

01.11

Korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø

 

01.11.1

Hvede

 

01.11.11

Hård hvede

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Hvede, undtagen hård hvede

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Majs

 

01.11.20

Majs

01121

01122

01.11.3

Byg, rug og havre

 

01.11.31

Byg

01151

01152

01.11.32

Rug

01161

01162

01.11.33

Havre

01171

01172

01.11.4

Sorghum, hirse og andre kornsorter

 

01.11.41

Sorghum

01141

01142

01.11.42

Hirse

01181

01182

01.11.49

Andre kornsorter

01190

01.11.5

Halm og avner af korn

 

01.11.50

Halm og avner af korn

01913

01.11.6

Grønne bælgfrugter

 

01.11.61

Grønne bønner

01241

01.11.62

Grønne ærter

01242

01.11.69

Andre grønne bælgfrugter

01249

01.11.7

Bælgfrugter, tørrede

 

01.11.71

Bønner, tørrede

01701

01.11.72

Valskbønner, tørrede

01702

01.11.73

Kikærter, tørrede

01703

01.11.74

Linser, tørrede

01704

01.11.75

Ærter, tørrede

01705

01.11.79

Bælgsæd (tørrede bælgfrugter) i.a.n.

01709

01.11.8

Sojabønner, jordnødder og bomuldsfrø

 

01.11.81

Sojabønner

01411

01412

01.11.82

Jordnødder, med skal

01421

01422

01.11.83

Jordnødder, afskallede

21421

01.11.84

Bomuldsfrø

01431

01432

01.11.9

Andre olieholdige frø

 

01.11.91

Hørfrø

01441

01.11.92

Sennepsfrø

01442

01.11.93

Rybsfrø og rapsfrø

01443

01.11.94

Sesamfrø

01444

01.11.95

Solsikkefrø

01445

01.11.99

Andre olieholdige frø i.a.n.

01446

01449

01.12

Uafskallet ris

 

01.12.1

Uafskallet ris

 

01.12.10

Uafskallet ris

01131

01132

01.13

Grøntsager og meloner, rødder og rodknolde

 

01.13.1

Blad- og stængelgrøntsager

 

01.13.11

Asparges

01211

01.13.12

Kål

01212

01.13.13

Blomkål og broccoli

01213

01.13.14

Hovedsalat

01214 (*)

01.13.15

Cikorie

01214 (*)

01.13.16

Spinat

01215

01.13.17

Artiskokker

01216

01.13.19

Andre blad- og stængelgrøntsager

01219

01.13.2

Meloner

 

01.13.21

Vandmeloner

01221

01.13.29

Andre meloner

01229

01.13.3

Andre frugtbærende grøntsager

 

01.13.31

Chili og peber, grøn (kun af slægten Capsicum)

01231

01.13.32

Agurker og asier

01232

01.13.33

Auberginer

01233

01.13.34

Tomater

01234

01.13.39

Andre frugtbærende grøntsager i.a.n.

01235

01239

01.13.4

Løg, rødder og rodknolde

 

01.13.41

Gulerødder og turnips

01251

01.13.42

Hvidløg

01252

01.13.43

Spiseløg

01253

01.13.44

Porrer og andre Allium-arter

01254

01.13.49

Andre løg, rødder og rodknolde, uden højt stivelses- eller inulinindhold

01259

01.13.5

Spiselige rødder og rodknolde, med højt stivelses- eller inulinindhold

 

01.13.51

Kartofler

01510

01.13.52

Søde kartofler

01591

01.13.53

Maniokrod

01592

01.13.59

Andre spiselige rødder og rodknolde med højt stivelses- eller inulinindhold

01593

01599

01.13.6

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

 

01.13.60

Grøntsagsfrø, undtagen roefrø

01260

01.13.7

Sukkerroer og sukkerroefrø

 

01.13.71

Sukkeroer

01801

01.13.72

Sukkerroefrø

01803

01.13.8

Svampe og trøfler

 

01.13.80

Svampe og trøfler

01270

01.13.9

Grøntsager, friske i.a.n.

 

01.13.90

Grøntsager, friske i.a.n.

01290

01.14

Sukkerrør

 

01.14.1

Sukkerrør

 

01.14.10

Sukkerrør

01802

01809

01.15

Uforarbejdet tobak

 

01.15.1

Uforarbejdet tobak

 

01.15.10

Uforarbejdet tobak

01970

25010

01.16

Tekstilplanter

 

01.16.1

Tekstilplanter

 

01.16.11

Bomuld, også kartet eller kæmmet

01921

01.16.12

Jute, kenaf og andre bastfibre, rå eller rødnet (undtagen hør, hamp og ramie)

01922

01.16.19

Hør, hamp og rå tekstilplanter i.a.n.

01929

01.19

Andre etårige afgrøder

 

01.19.1

Foderplanter

 

01.19.10

Foderplanter

01911

01912

01919

01.19.2

Afskårne blomster og blomsterknopper; blomsterfrø

 

01.19.21

Afskårne blomster og blomsterknopper

01962

01.19.22

Blomsterfrø

01963

01.19.3

Roefrø og grøntfoderfrø; andre rå vegetabilske materialer

 

01.19.31

Roefrø (undtagen sukkerroefrø) og grøntfoderfrø

01940

01.19.39

Rå vegetabilske materialer i.a.n.

01990

01.2

Flerårige afgrøder

 

01.21

Druer

 

01.21.1

Druer

 

01.21.11

Spisedruer

01330 (*)

01.21.12

Andre druer, friske

01330 (*)

01.22

Tropiske og subtropiske frugter

 

01.22.1

Tropiske og subtropiske frugter

 

01.22.11

Avocadoer

01311

01.22.12

Bananer, pisang o.l.

01312

01313

01.22.13

Dadler

01314

01.22.14

Figner

01315

01.22.19

Andre tropiske og subtropiske frugter

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusfrugter

 

01.23.1

Citrusfrugter

 

01.23.11

Pomelo og grapefrugt

01321

01.23.12

Citroner og limefrugter

01322

01.23.13

Appelsiner

01323

01.23.14

Tangeriner, mandariner, clementiner

01324

01.23.19

Andre citrusfrugter

01329

01.24

Kernefrugter og stenfrugter

 

01.24.1

Æbler

 

01.24.10

Æbler

01351

01.24.2

Andre kernefrugter og stenfrugter

 

01.24.21

Pærer

01352 (*)

01.24.22

Kvæder

01352 (*)

01.24.23

Abrikoser

01353

01.24.24

Kirsebær

01354

01.24.25

Ferskner

01355 (*)

01.24.26

Nektariner

01355 (*)

01.24.27

Blommer

01356 (*)

01.24.28

Slåen

01356 (*)

01.24.29

Andre kernefrugter og stenfrugter i.a.n.

01359

01.25

Andre træfrugter, bær og nødder

 

01.25.1

Bær og frugter af slægten Vaccinium

 

01.25.11

Kiwifrugter

01342

01.25.12

Hindbær

01343

01.25.13

Jordbær

01344

01.25.19

Andre bær, frugter af slægten Vaccinium, i.a.n.

01341

01349

01.25.2

Frugttræsfrø

 

01.25.20

Frugttræsfrø

01360

01.25.3

Nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

 

01.25.31

Mandler

01371

21422

01.25.32

Spiselige kastanjer

01373

21429 (*)

01.25.33

Hasselnødder

01374

21423

01.25.34

Pistacienødder

01375

21429 (*)

01.25.35

Valnødder

01376

21429 (*)

01.25.39

Andre nødder (undtagen vilde spiselige nødder, jordnødder og kokosnødder)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

 

01.25.90

Andre træ- og buskfrugter i.a.n.

01391

01399

01.26

Olieholdige frugter

 

01.26.1

Oliven

 

01.26.11

Spiseoliven

01450 (*)

01.26.12

Oliven til olivenolieproduktion

01450 (*)

01.26.2

Kokosnødder

 

01.26.20

Kokosnødder

01460

21429 (*)

01.26.9

Andre olieholdige frugter

 

01.26.90

Andre olieholdige frugter

01491

01499

01.27

Planter til fremstilling af drikkevarer

 

01.27.1

Planter til fremstilling af drikkevarer

 

01.27.11

Kaffebønner, ikke ristede

01610

01.27.12

Teblade

01620

01.27.13

Matéblade

01630

01.27.14

Kakaobønner

01640

01.28

Krydderplanter, aromaplanter og lægeplanter

 

01.28.1

Krydderier, ikke forarbejdede

 

01.28.11

Peber (Piper spp.), rå

01651

01.28.12

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), rå

01652

01.28.13

Muskatnød, muskatblomme og kardemomme, rå

01653

01.28.14

Anis, stjerneanis, koriander, spidskommen og kommen, fennikel, enebær, rå

01654

01.28.15

Kanel, rå

01655

01.28.16

Kryddernelliker, nellikestilke, rå

01656

01.28.17

Ingefær, tørret, rå

01657

01.28.18

Vanilje, rå

01658

01.28.19

Andre krydderier, ikke forarbejdede

01690

01.28.2

Humle

 

01.28.20

Humle

01659

01.28.3

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

 

01.28.30

Planter, der hovedsagelig anvendes til fremstilling af parfume, farmaceutiske produkter, insektbekæmpelsesmidler, afsvampningsmidler o.l.

01930 (*)

01.29

Andre flerårige afgrøder

 

01.29.1

Naturgummi

 

01.29.10

Naturgummi

01950

01.29.2

Juletræer, fældede

 

01.29.20

Juletræer, fældede

03241

01.29.3

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

 

01.29.30

Vegetabilske materialer af den art, der hovedsagelig anvendes til kurvemagerarbejder og andre flettede arbejder, som stoppematerialer, til farvning eller garvning

03250

01.3

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

 

01.30

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

 

01.30.1

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

 

01.30.10

Flettemateriale: levende planter; løg, rod- og stængelknolde; stiklinger og podekviste; mycelium

01961 (*)

01.4

Levende dyr og animalske produkter

 

01.41

Malkekvæg, levende, og rå mælk fra malkekvæg

 

01.41.1

Malkekvæg, levende

 

01.41.10

Malkekvæg, levende

0211 (*)

01.41.2

Rå mælk fra malkekvæg

 

01.41.20

Rå mælk fra malkekvæg

0221

01.42

Andet kvæg og bøfler, levende og sæd herfra

 

01.42.1

Andet kvæg og bøfler, levende

 

01.42.11

Andet kvæg og bøfler, undtagen kalve, levende

0211 (*)

01.42.12

Kalve af kvæg og bøfler, levende

0211 (*)

01.42.2

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

 

01.42.20

Tyresæd, herunder af bøffeltyre

02411

01.43

Heste og dyr af hestefamilien, levende

 

01.43.1

Heste og dyr af hestefamilien, levende

 

01.43.10

Heste og dyr af hestefamilien, levende

02130

01.44

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

 

01.44.1

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

 

01.44.10

Kameler og dyr af kamelfamilien, levende

02121

01.45

Får og geder, levende; rå mælk og klippet uld fra får og geder

 

01.45.1

Får og geder, levende

 

01.45.11

Får, levende

02122

01.45.12

Geder, levende

02123

01.45.2

Rå mælk fra får og geder

 

01.45.21

Rå mælk fra får

02291

01.45.22

Rå mælk fra geder

02292

01.45.3

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

 

01.45.30

Klippet uld fra får og geder, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

02941

01.46

Svin, levende

 

01.46.1

Svin, levende

 

01.46.10

Svin, levende

02140

01.47

Fjerkræ, levende, og æg

 

01.47.1

Fjerkræ, levende

 

01.47.11

Kyllinger, levende

02151

01.47.12

Kalkuner, levende

02152

01.47.13

Gæs, levende

02153

01.47.14

Ænder og perlehøns, levende

02154

02155

01.47.2

Æg, med skal, friske

 

01.47.21

Hønseæg, med skal, friske

02310

01.47.22

Æg fra andet fjerkræ, med skal, friske

02320

01.47.23

Rugeæg

02330

01.49

Andre opdrættede dyr og animalske produkter

 

01.49.1

Andre opdrættede dyr, levende

 

01.49.11

Tamkaniner, levende

02191

01.49.12

Opdrættede fugle i.a.n., levende

02193

02194

01.49.13

Opdrættede krybdyr (herunder slanger og skildpadder), levende

02195

01.49.19

Andre opdrættede dyr i.a.n., levende

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Andre animalske produkter fra opdrættede dyr

 

01.49.21

Naturlig honning

02910

01.49.22

Rå mælk i.a.n.

02293

02299

01.49.23

Snegle, ferske, kølede, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, undtagen havsnegle

02920

01.49.24

Spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

02930

01.49.25

Kokoner, anvendelige til afhaspning

02944

01.49.26

Insektvoks og spermacet, også raffineret eller farvet

02960

01.49.27

Animalske embryoner til avl

02419

02420

01.49.28

Ikke-spiselige produkter fra opdrættede dyr i.a.n.

02943

01.49.3

Rå pelsskind og diverse rå huder og skind

 

01.49.31

Rå pelsskind, undtagen skind af pelsbærende lam

02955 (*)

01.49.32

Rå pelsskind af pelsbærende lam

02955 (*)

01.49.39

Rå dyreskind i.a.n. (friske eller konserverede, men ikke på anden måde beredte)

02959

01.6

Landbrugsservice, undtagen dyrlægetjenester

 

01.61

Tjenester i forbindelse med planteavl

 

01.61.1

Tjenester i forbindelse med planteavl

 

01.61.10

Tjenester i forbindelse med planteavl

86119

01.62

Tjenester i forbindelse med husdyravl

 

01.62.1

Tjenester i forbindelse med husdyravl

 

01.62.10

Tjenester i forbindelse med husdyravl

86121

01.63

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

 

01.63.1

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

 

01.63.10

Tjenester i form af forarbejdning af afgrøder efter høst

86111

01.64

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

 

01.64.1

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

 

01.64.10

Forarbejdning af frø og sædekorn til udsæd

86112

01.7

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

 

01.70

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

 

01.70.1

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

 

01.70.10

Jagt, fældefangst og tjenester i forbindelse hermed

86130

02

Produkter fra skovbrug, skovning og tjenester i forbindelse hermed

 

02.1

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

 

02.10

Skovtræer og tjenester ydet af planteskoler

 

02.10.1

Levende skovtræplanter; frø af skovtræer

 

02.10.11

Levende skovtræplanter

01961 (*)

02.10.12

Frø af skovtræer

01360

02.10.2

Tjenester ydet af forstplanteskoler

 

02.10.20

Tjenester ydet af forstplanteskoler

86140 (*)

02.10.3

Skovtræer

 

02.10.30

Skovtræer

03300

02.2

Træ, afgrenet eller groft tildannet

 

02.20

Træ, afgrenet eller groft tildannet

 

02.20.1

Træ, afgrenet eller groft tildannet

 

02.20.11

Kævler af nåletræ

03110

02.20.12

Kævler af andet træ, undtagen af tropiske træsorter

03120 (*)

02.20.13

Kævler af tropiske træsorter

03120 (*)

02.20.14

Brænde

03130 (*)

02.3

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

 

02.30

Vildtvoksende forstmateriale, undtagen træer

 

02.30.1

Naturgummi

 

02.30.11

Balata, guttaperka, guayule, chiclegummi og lignende naturlige gummiarter

03211

02.30.12

Schellak, balsamer og andre naturlige gummiarter og naturharpikser

03219

02.30.2

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

 

02.30.20

Naturkork, rå eller groft bearbejdet

03220

02.30.3

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

 

02.30.30

Plantedele, græs, mos og lav til pynteformål

03249

02.30.4

Vildtvoksende spiselige produkter

 

02.30.40

Vildtvoksende spiselige produkter

03230

02.4

Tjenester til skovbrug

 

02.40

Tjenester til skovbrug

 

02.40.1

Tjenester til skovbrug

 

02.40.10

Tjenester til skovbrug

86140 (*)

03

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

 

03.0

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

 

03.00

Fisk og andre fiskeprodukter; akvakulturprodukter; tjenester til fiskeri

 

03.00.1

Fisk, levende

 

03.00.11

Levende akvariefisk

04111

03.00.12

Levende saltvandsfisk, ikke i opdræt

04119 (*)

03.00.13

Levende ferskvandsfisk, ikke i opdræt

04119 (*)

03.00.14

Levende saltvandsfisk, i opdræt

04119 (*)

03.00.15

Levende ferskvandsfisk, i opdræt

04119 (*)

03.00.2

Fisk, fersk eller kølet

 

03.00.21

Saltvandsfisk, fersk eller kølet, ikke i opdræt

04120 (*)

03.00.22

Ferskvandsfisk, fersk eller kølet, ikke i opdræt

04120 (*)

03.00.23

Saltvandsfisk, fersk eller kølet, i opdræt

04120 (*)

03.00.24

Ferskvandsfisk, fersk eller kølet, i opdræt

04120 (*)

03.00.3

Krebsdyr, ikke frosne

 

03.00.31

Krebsdyr, ikke frosne, ikke i opdræt

04210 (*)

03.00.32

Krebsdyr, ikke frosne, i opdræt

04210 (*)

03.00.4

Bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede

 

03.00.41

Østers, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

04220 (*)

03.00.42

Andre bløddyr og hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, ikke i opdræt

0429 (*)

03.00.43

Østers, levende, ferske eller kølede, i opdræt

04220 (*)

03.00.44

Andre bløddyr og hvirvelløse vanddyr, levende, ferske eller kølede, i opdræt

0429 (*)

03.00.5

Perler, ubearbejdede

 

03.00.51

Naturperler, ikke bearbejdede

38210 (*)

03.00.52

Kulturperler, ikke bearbejdede

38210 (*)

03.00.6

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf

 

03.00.61

Koraller og lignende produkter, skaller af bløddyr, krebsdyr eller pighuder samt skalblade af blæksprutter

04910

03.00.62

Naturlige animalske vaskesvampe

04920

03.00.63

Tang og andre alger, ikke dyrket

04930 (*)

03.00.64

Tang og andre alger, dyrket

04930 (*)

03.00.69

Andre vandplanter, vanddyr og produkter deraf i.a.n.

0 (*)

03.00.7

Tjenester til fiskeri og akvakultur

 

03.00.71

Tjenester til fiskeri

86150 (*)

03.00.72

Tjenester til akvakultur

86150 (*)

B

RÅSTOFUDVINDING

 

05

Stenkul og brunkul

 

05.1

Stenkul

 

05.10

Stenkul

 

05.10.1

Stenkul

 

05.10.10

Stenkul

11010

05.2

Brunkul

 

05.20

Brunkul

 

05.20.1

Brunkul

 

05.20.10

Brunkul

11030 (*)

06

Råolie og naturgas

 

06.1

Råolie

 

06.10

Råolie

 

06.10.1

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

 

06.10.10

Jordolie og råolie udvundet af bituminøse mineraler

12010

06.10.2

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

 

06.10.20

Bituminøs skifer og olieskifer samt naturligt bitumenholdigt sand

12030

06.2

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

 

06.20

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

 

06.20.1

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

 

06.20.10

Naturgas, i flydende eller gasformig tilstand

12020

07

Metalmalm

 

07.1

Jernmalm

 

07.10

Jernmalm

 

07.10.1

Jernmalm

 

07.10.10

Jernmalm

14100

07.2

Ikke-jernholdige metalmalme

 

07.21

Uran- og thoriummalm

 

07.21.1

Uran- og thoriummalm

 

07.21.10

Uran- og thoriummalm

13000

07.29

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

 

07.29.1

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf

 

07.29.11

Kobbermalm og koncentrater deraf

14210

07.29.12

Nikkelmalm og koncentrater deraf

14220

07.29.13

Aluminiummalm og koncentrater deraf

14230

07.29.14

Ædelmetalmalm og koncentrater deraf

14240

07.29.15

Bly-, zink- og tinmalm og koncentrater deraf

14290 (*)

07.29.19

Andre ikke-jernholdige metalmalme og koncentrater deraf i.a.n.

14290 (*)

08

Produkter af anden råstofudvinding

 

08.1

Sten, sand og ler

 

08.11

Pyntesten og bygningssten, kalksten, gips, kridt og skifer

 

08.11.1

Pyntesten og bygningssten

 

08.11.11

Marmor og andre kalkholdige pyntesten og bygningssten

15120

08.11.12

Granit, sandsten og andre pyntesten og bygningssten

15130

08.11.2

Kalksten og gipssten

 

08.11.20

Kalksten og gipssten

15200

08.11.3

Kridt og rå dolomit

 

08.11.30

Kridt og rå dolomit

16330

08.11.4

Skifer

 

08.11.40

Skifer

15110

08.12

Grus, sand, ler og kaolin

 

08.12.1

Grus og sand

 

08.12.11

Naturligt sand

15310

08.12.12

Granulater, skærver og pulver af sten; småsten, grus

15320 (*)

08.12.13

Blandinger af slagger og lignende industrielt affald, også med indhold af småsten, grus, singels og flint til byggeformål

15320 (*)

08.12.2

Ler og kaolin

 

08.12.21

Kaolin og andre kaolinholdige lerarter

15400 (*)

08.12.22

Andre lerarter, andalusit, cyanit og sillimanit; mullit; chamotte og dinasler

15400 (*)

08.9

Produkter af råstofudvinding i.a.n.

 

08.91

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

 

08.91.1

Kemiske mineraler og gødningsmineraler

 

08.91.11

Naturlige kalciumphosphater eller naturlige kalciumaluminiumphosphater

16110

08.91.12

Ikke-brændte jernsylfider; rå eller uraffineret svovl

16120

08.91.19

Andre kemiske mineraler og mineralsk gødning

16190 (*)

08.92

Tørv

 

08.92.1

Tørv

 

08.92.10

Tørv

11040 (*)

08.93

Salt og ren natriumchlorid; havvand

 

08.93.1

Salt og ren natriumchlorid; havvand

 

08.93.10

Salt og ren natriumchlorid; havvand

16200 (*)

08.99

Andre produkter fra råstofudvinding, i.a.n.

 

08.99.1

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

 

08.99.10

Bitumen og asfalt, naturlig; asfaltit og asfaltsten

15330

08.99.2

Ædelsten og halvædelsten; industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler; andre mineraler

 

08.99.21

Ædelsten og halvædelsten (undtagen industridiamanter), ubearbejdede eller kun savet eller groft formet

16310

08.99.22

Industridiamanter, ubearbejdede eller kun savet, kløvet eller groft slebet; pimpsten; smergel; naturlig korund, naturlig granat og andre naturlige slibemidler

16320

08.99.29

Andre mineraler

16390

09

Tjenester i forbindelse med råstofudvinding

 

09.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

 

09.10

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

 

09.10.1

Tjenester i forbindelse med udvinding af råolie og naturgas

 

09.10.11

Boring i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

86211 (*)

09.10.12

Montering, demontering og reparation af boretårne og tilhørende tjenester i forbindelse med råolie- og naturgasudvinding

86211 (*)

09.10.13

Likvifaktion og genforgasning af naturgas ved gasfeltet med henblik på transport

86211 (*)

09.9

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

 

09.90

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

 

09.90.1

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding

 

09.90.11

Tjenester i forbindelse med udvinding af stenkul

86219 (*)

09.90.19

Tjenester i forbindelse med anden råstofudvinding i.a.n.

86219 (*)

C

FÆRDIGVARER

 

10

Fødevarer

 

10.1

Konserveret kød og konserverede kødprodukter

 

10.11

Forarbejdet og konserveret kød

 

10.11.1

Kød af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

 

10.11.11

Kød af hornkvæg, fersk eller kølet

21111

21112

10.11.12

Svinekød, fersk eller kølet

21113

10.11.13

Kød af får, fersk eller kølet

21115

10.11.14

Gedekød, fersk eller kølet

21116

10.11.15

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

21118

10.11.2

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

 

10.11.20

Spiselige slagtebiprodukter af hornkvæg, svin, får, geder, heste og andre dyr af hestefamilien, fersk eller kølet

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Frosset kød og spiselige slagtebiprodukter; andet kød og spiselige slagtebiprodukter

 

10.11.31

Kød af hornkvæg, frosset

21131

21132

10.11.32

Svinekød, frosset

21133

10.11.33

Kød af får, frosset

21135

10.11.34

Gedekød, frosset

21136

10.11.35

Kød af heste og andre dyr af hestefamilien, frosset

21138

10.11.39

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, fersk, kølet eller frosset

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Trimmet uld og rå huder og skind, af hornkvæg eller dyr af hestefamilien, får og geder

 

10.11.41

Klippet, uvasket uld, herunder skindvasket, klippet uld

02942

10.11.42

Hele rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

02951

10.11.43

Andre rå huder og skind af hornkvæg eller dyr af hestefamilien

02952

10.11.44

Rå huder og skind af får og lam

02953

10.11.45

Rå huder og skind af geder eller kid

02954

10.11.5

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

 

10.11.50

Fedt af hornkvæg, får, geder og svin

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

 

10.11.60

Rå slagtebiprodukter, ikke-spiselige

39110 (*)

10.11.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

 

10.11.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kød udført i underentreprise

88111 (*)

10.12

Forarbejdet og konserveret fjerkrækød

 

10.12.1

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

 

10.12.10

Kød af fjerkræ, fersk eller kølet

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Kød af fjerkræ, frosset

 

10.12.20

Kød af fjerkræ, frosset

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Fedt af fjerkræ

 

10.12.30

Fedt af fjerkræ

21511 (*)

21522

10.12.4

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

 

10.12.40

Spiselige slagtebiprodukter af fjerkræ

21160

10.12.5

Fjer og skind af fugle med fjer

 

10.12.50

Fjer og skind af fugle med fjer

39110 (*)

10.12.9

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

 

10.12.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fjerkrækød udført i underentreprise

88111 (*)

10.13

Kød- og fjerkrækødprodukter

 

10.13.1

Konserveringer og tilberedninger af kød, spiselige slagteprodukter eller blod

 

10.13.11

Udskåret svinekød, saltet, tørret eller røget (bacon og skinke)

21171

10.13.12

Kød af hornkvæg, saltet, tørret eller røget

21172

10.13.13

Andet kød og spiselige slagtebiprodukter, saltet, i saltlage, tørret eller røget (undtagen kød af svin og hornkvæg); spiseligt mel og pulver af kød eller slagtebiprodukter

21173

10.13.14

Pølser og lignende varer af kød eller slagtebiprodukter eller blod

21174

10.13.15

Andre varer af kød, slagtebiprodukter eller blod, tilberedte eller konserverede, undtagen færdigretter af kød og slagtebiprodukter

21179

10.13.16

Mel, pulver og pellets af kød, uegnet til menneskeføde; fedtegrever

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter; dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

 

10.13.91

Kogning og andre tilberedningstjenester i forbindelse med produktion af kødprodukter

88111 (*)

10.13.99

Dele af fremstillingen af kød- og fjerkrækødprodukter udført i underentreprise

88111 (*)

10.2

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

 

10.20

Forarbejdede og konserverede fisk, krebsdyr og bløddyr

 

10.20.1

Fisk, frisk, kølet eller frosset

 

10.20.11

Filet og andet fiskekød (også hakket), fersk eller kølet

21221

10.20.12

Lever og rogn af fisk, fersk eller kølet

21225

10.20.13

Fisk, frosset

21210

10.20.14

Fiskefilet, frosset

21222

10.20.15

Fiskekød (også hakket), frosset

21223

10.20.16

Lever og rogn af fisk, frosset

21226

10.20.2

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret; kaviar og kaviarerstatning

 

10.20.21

Fiskefilet, tørret, saltet eller i saltlage, men ikke røget

21224

10.20.22

Lever, rogn og mælke af fisk, tørret, røget, saltet eller i saltlage; mel, pulver og pellets af fisk, egnet til menneskeføde

21227

21233 (*)

10.20.23

Fisk, tørret, også saltet eller i saltlage

21231

10.20.24

Fisk, herunder filet, røget

21232

10.20.25

Fisk, på anden måde tilberedt eller konserveret, undtagen færdige fiskeretter

21242 (*)

10.20.26

Kaviar og kaviarerstatning

21243

10.20.3

Krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tilberedte eller konserverede

 

10.20.31

Krebsdyr, frosne

21250

10.20.32

Bløddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede

21261

10.20.33

Andre hvirvelløse vanddyr, frosne, tørrede, saltede eller i saltlage, røgede

21269

10.20.34

Krebsdyr, på anden måde tilberedte eller konserverede; bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, på anden måde tilberedte eller konserverede

21270

21280

10.20.4

Mel, pulver og pellets og andre produkter i.a.n. af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

 

10.20.41

Mel, pulver og pellets af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr, uegnet til menneskeføde

21291

10.20.42

Andre ikke-spiselige produkter af fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

21299

10.20.9

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

 

10.20.91

Rygning og anden konservering og tilberedning i forbindelse med fremstilling af fiskeprodukter

88111 (*)

10.20.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af fisk, krebsdyr og bløddyr udført i underentreprise

88111 (*)

10.3

Forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

 

10.31

Forarbejdede og konserverede kartofler

 

10.31.1

Forarbejdede og konserverede kartofler

 

10.31.11

Kartofler, frosne

21313

10.31.12

Kartofler, tørrede, også snittede, men ikke yderligere tilberedte

21393 (*)

10.31.13

Kartofler, tørrede, i form af mel, flager; granulater og pellets

21392

10.31.14

Kartofler, tilberedte eller konserverede

21323 (*)

10.31.9

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter; dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

 

10.31.91

Kogning og anden tilberedning i forbindelse med kartofler og kartoffelprodukter

88111 (*)

10.31.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af kartofler udført i underentreprise

88111 (*)

10.32

Frugt- og grønsagssafter

 

10.32.1

Frugt- og grønsagssafter

 

10.32.11

Tomatsaft

21331

10.32.12

Appelsinsaft

21431

10.32.13

Grapefrugtsaft

21432

10.32.14

Ananassaft

21433

10.32.15

Druesaft

21434

10.32.16

Æblesaft

21435

10.32.17

Blandinger af frugt- og grøntsagssaft

21339

10.32.19

Andre frugt- og grøntsagssafter

21439

10.32.9

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

 

10.32.99

Dele af fremstillingen af frugt- og grøntsagssaft udført i underentreprise

88111 (*)

10.39

Andre forarbejdede og konserverede frugter og grøntsager

 

10.39.1

Forarbejdede og konserverede grøntsager, undtagen kartofler

 

10.39.11

Grøntsager, frosne

21311

21312

21319

10.39.12

Foreløbigt konserverede grøntsager

21399 (*)

10.39.13

Tørrede grøntsager

21393 (*)

10.39.14

Snittede og indpakkede grøntsager og frugter

0 (*)

10.39.15

Bønner, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

21321

10.39.16

Ærter, konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

21322

10.39.17

Andre grøntsager (undtagen kartofler), konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre, undtagen færdige grøntsagsretter

21329 (*)

21399

10.39.18

Grøntsager (undtagen kartofler), frugter, nødder og andre spiselige plantedele, tilberedt eller konserveret med eddike eller eddikesyre

21394

10.39.2

Tilberedte og konserverede frugter og nødder

 

10.39.21

Frugter og nødder, også kogte, frosne

21493

10.39.22

Syltetøj, frugtgélé samt frugt- eller nøddemos

21494

10.39.23

Nødder, jordnødder, ristede, saltede eller på anden måde tilberedte

21495

10.39.24

Frugter og nødder, foreløbigt konserverede, ikke til umiddelbar fortæring

21496

10.39.25

Andre frugter, tilberedte eller konserverede

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

 

10.39.30

Vegetabilske produkter og vegetabilsk affald, vegetabilske rest- og biprodukter

39120 (*)

10.39.9

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager; dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

 

10.39.91

Kogning og anden tilberedning til konservering af frugt og grøntsager

88111 (*)

10.39.99

Dele af forarbejdningen og konserveringen af frugt og grøntsager udført i underentreprise

88111 (*)

10.4

Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer

 

10.41

Olier og fedtstoffer

 

10.41.1

Animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, rå

 

10.41.11

Lardstearin, lardoil, oleostearin (pressetalg), oleomargarin og talgolie, ikke emulgeret eller blandet eller på anden måde tilberedt

21529 (*)

10.41.12

Fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, af fisk eller havpattedyr

21524

21525

21526

10.41.19

Andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Vegetabilske olier, rå

 

10.41.21

Sojabønneolie, rå

21531

10.41.22

Jordnøddeolie, rå

21532

10.41.23

Olivenolie, rå

21537

10.41.24

Solsikkeolie, rå

21533

10.41.25

Bomuldsfrøolie, rå

21538

10.41.26

Rapsolie, rybsolie og sennepsolie, rå

21534

10.41.27

Palmeolie, rå

21535

10.41.28

Kokosnøddeolie, rå

21536

10.41.29

Andre vegetabilske olier, rå

21539 (*)

10.41.3

Bomuldslinters

 

10.41.30

Bomuldslinters

21600

10.41.4

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer eller olier; mel af olieholdige frø og frugter

 

10.41.41

Oliekager og andre faste restprodukter af vegetabilske fedtstoffer og olier

21710

10.41.42

Mel af olieholdige frø og frugter, undtagen sennepsmel

21720

10.41.5

Raffinerede olier, undtagen restprodukter

 

10.41.51

Sojabønneolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21541

10.41.52

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21542

10.41.53

Olivenolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21547

10.41.54

Solsikkeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21543

10.41.55

Bomuldsfrøolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21548

10.41.56

Rybsolie, rapsolie og sennepsolie samt fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21544

10.41.57

Palmeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21545

10.41.58

Kokosnøddeolie og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21546

10.41.59

Andre olier og fraktioner deraf, raffinerede, men ikke kemisk modificerede; faste vegetabilske fedtstoffer og andre vegetabilske olier (undtagen majsolie) og fraktioner deraf i.a.n., raffinerede, men ikke kemisk modificerede

21549 (*)

10.41.6

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

 

10.41.60

Animalske eller vegetabilske fedtstoffer og olier eller fraktioner deraf, hydrerede, esterificerede, men ikke på anden måde bearbejdede

21590 (*)

10.41.7

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider); degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

 

10.41.71

Vegetabilsk voks (undtagen triglycerider)

21731

10.41.72

Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer eller animalsk og vegetabilsk voks

21732

10.41.9

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

 

10.41.99

Dele af fremstillingen af olier og fedtstoffer udført i underentreprise

88111 (*)

10.42

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

 

10.42.1

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

 

10.42.10

Margarine og lignende spiselige fedtstoffer

21550

10.42.9

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i underentreprise

 

10.42.99

Dele af fremstillingen af margarine og lignende spiselige fedtstoffer udført i underentreprise

88111 (*)

10.5

Mejeriprodukter

 

10.51

Mælke- og osteprodukter

 

10.51.1

Behandlet mælk og fløde, flydende

 

10.51.11

Behandlet mælk, flydende

22110

10.51.12

Mælk og fløde med fedtindhold på over 6 vægtprocent, ikke koncentreret eller tilsat sukker

22120

10.51.2

Mælk i faste former

 

10.51.21

Skummetmælkspulver

22212

10.51.22

Sødmælkspulver

22211

10.51.3

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

 

10.51.30

Smør og smørbare mælkefedtprodukter

22241

22242

22249

10.51.4

Ost og ostemasse

 

10.51.40

Ost og ostemasse

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Andre mejeriprodukter

 

10.51.51

Mælk og fløde, koncentreret eller tilsat sukker eller andre sødemidler, i andet end fast form

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurt og anden fermenteret eller syrnet mælk eller fløde

22230

10.51.53

Kasein

22260

10.51.54

Lactose og lactosesirup

23210 (*)

10.51.55

Valle

22130

22219 (*)

10.51.56

Mejeriprodukter i.a.n.

22290

10.51.9

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

 

10.51.99

Dele af fremstillingen af mælke- og osteprodukter udført i underentreprise

88111 (*)

10.52

Konsumis

 

10.52.1

Konsumis og anden spiselig is

 

10.52.10

Konsumis og anden spiselig is

22270

10.52.9

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

 

10.52.99

Dele af fremstillingen af konsumis udført i underentreprise

88111 (*)

10.6

Mølleriprodukter, stivelse og stivelsesprodukter

 

10.61

Mølleriprodukter

 

10.61.1

Ris, delvis sleben eller sleben eller afskallet eller i form af brudris

 

10.61.11

Afskallet ris (hinderis)

23162

10.61.12

Ris, delvis sleben eller sleben eller i form af brudris

23161

10.61.2

Mel af korn og andet vegetabilsk mel; blandinger deraf

 

10.61.21

Hvedemel og mel af blandsæd af hvede og rug

23110

10.61.22

Andet mel af korn

23120

10.61.23

Andet vegetabilsk mel

23170

10.61.24

Blandinger til fremstilling af bagværk

23180

10.61.3

Gryn, groft mel samt pellets og andre kornprodukter

 

10.61.31

Gryn og groft mel af hvede

23130 (*)

10.61.32

Gryn og groft mel samt pellets i.a.n.

23130 (*)

10.61.33

Morgenmadsprodukter og andre kornprodukter

23140

10.61.4

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

 

10.61.40

Klid og andre restprodukter fra bearbejdning af korn

39120 (*)

10.61.9

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

 

10.61.99

Dele af fremstillingen af mølleriprodukter udført i underentreprise

88111 (*)

10.62

Stivelse og stivelsesprodukter

 

10.62.1

Stivelse og stivelsesprodukter; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

 

10.62.11

Stivelse; inulin; hvedegluten; dextrin og anden modificeret stivelse

23220

10.62.12

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse i form af flager, gryn o.l.

23230

10.62.13

Glukose og glukosesirup; fructose og fructosesirup; invertsukker; sirup og andre sukkeropløsninger, i.a.n.

23210 (*)

10.62.14

Majsolie

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

 

10.62.20

Restprodukter fra stivelsesfremstilling og lignende restprodukter

39130

10.62.9

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

 

10.62.99

Dele af fremstillingen af stivelse- og stivelsesprodukter udført i underentreprise

88111 (*)

10.7

Bageriprodukter og dejvarer

 

10.71

Brød; friske kager, tærter mv.

 

10.71.1

Brød; friske kager, tærter mv.

 

10.71.11

Frisk brød

23491

10.71.12

Friske kager, tærter mv.

23431

10.71.9

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

 

10.71.99

Dele af fremstillingen af frisk eller frosset brød, kager, tærter mv. udført i underentreprise

88111 (*)

10.72

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

 

10.72.1

Tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv.

 

10.72.11

Knækbrød, tvebakker, kryddere, ristet brød og lignende ristede varer

23410

10.72.12

Honningkager o.l.; biskuitter og småkager; vafler

23420

10.72.19

Andre tørre eller konserverede bagervarer

23439

23499

10.72.9

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks; konserverede kager, tærter mv. udført i underentreprise

 

10.72.99

Dele af fremstillingen af tvebakker, kryddere og kiks, konserverede kager, tærter mv. udført i underentreprise

88111 (*)

10.73

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

 

10.73.1

Makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer

 

10.73.11

Makaroni, nudler og lignende dejvarer

23710

10.73.12

Couscous

23721 (*)

10.73.9

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

 

10.73.99

Dele af fremstillingen af makaroni, nudler, couscous og lignende dejvarer udført i underentreprise

88111 (*)

10.8

Andre fødevarer

 

10.81

Sukker

 

10.81.1

Råt eller raffineret rør- eller roesukker; melasse

 

10.81.11

Råt rør- eller roesukker, i fast form

23511

23512

10.81.12

Raffineret rør- eller roesukker og kemisk ren saccharose, i fast form, uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer

23520

10.81.13

Raffineret rør- eller roesukker, med indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; ahornsukker eller ahornsirup

23530

10.81.14

Melasse

23540

10.81.2

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

 

10.81.20

Roeaffald, bagasse og andre affaldsprodukter fra sukkerfremstilling

39140

10.81.9

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

 

10.81.99

Dele af fremstillingen af sukker udført i underentreprise

88111 (*)

10.82

Kakao, chokolade og sukkervarer

 

10.82.1

Kakaomasse, også affedtet, kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie, kakaopulver

 

10.82.11

Kakaomasse, også affedtet

23610

10.82.12

Kakaosmør, kakaofedt og kakaoolie

23620

10.82.13

Kakaopulver, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler

23630

10.82.14

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler

23640

10.82.2

Chokolade og sukkervarer

 

10.82.21

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i løs vægt

23650

10.82.22

Chokolade og andre tilberedninger indeholdende kakao (undtagen kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler), i anden form end løs vægt

23660

10.82.23

Sukkervarer (også hvid chokolade), uden indhold af kakao

23670

10.82.24

Frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker

21499

10.82.3

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

 

10.82.30

Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald

39150

10.82.9

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

 

10.82.99

Dele af fremstillingen af kakao, chokolade og sukkervarer udført i underentreprise

88111 (*)

10.83

Forarbejdet te og kaffe

 

10.83.1

Forarbejdet te og kaffe

 

10.83.11

Kaffe, brændt eller koffeinfri

23911

10.83.12

Kaffeerstatning; ekstrakter, essenser og koncentrater af kaffe eller kaffeerstatning; skaller og hinder af kaffe

23912

10.83.13

Grøn te (ikke fermenteret), sort te (fermenteret) og delvis fermenteret te, i pakninger af nettovægt 3 kg og derunder

23913

10.83.14

Ekstrakter, essenser, koncentrater og tilberedninger af te eller maté

23914

10.83.15

Urtete

01930 (*)

10.83.9

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

 

10.83.99

Dele af fremstillingen af kaffe og te udført i underentreprise

88111 (*)

10.84

Smagspræparater

 

10.84.1

Eddike; saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel; tilberedt sennep

 

10.84.11

Eddike og eddikeerstatninger fremstillet af eddikesyre

23994

10.84.12

Saucer; sammensatte smagspræparater; sennepsmel og tilberedt sennep

23995

10.84.2

Krydderier, forarbejdede

 

10.84.21

Peber (Piper spp.), forarbejdet

23921

10.84.22

Chili og peber, tørret (Capsicum spp.), forarbejdet

23922

10.84.23

Kanel, forarbejdet; andre forarbejdede krydderier

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Konsumsalt

 

10.84.30

Konsumsalt

16200 (*)

10.84.9

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

 

10.84.99

Dele af fremstillingen af smagspræparater og krydderier udført i underentreprise

88111 (*)

10.85

Færdigretter

 

10.85.1

Færdigretter

 

10.85.11

Færdigretter baseret på kød, slagtebiprodukter eller blod

21176

10.85.12

Færdigretter baseret på fisk, krebsdyr og bløddyr

21241

21242 (*)

10.85.13

Færdigretter baseret på grøntsager

21391

10.85.14

Færdigretter baseret på pastaprodukter

23721 (*)

23722

10.85.19

Andre færdigretter (herunder også frosne pizzaer)

23997

10.85.9

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

 

10.85.99

Dele af fremstillingen af færdigretter udført i underentreprise

88111 (*)

10.86

Homogeniserede produkter og diætmad

 

10.86.1

Homogeniserede produkter og diætmad

 

10.86.10

Homogeniserede produkter og diætmad

23991

10.86.9

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

 

10.86.99

Dele af fremstillingen af homogeniserede produkter og diætmad udført i underentreprise

88111 (*)

10.89

Andre fødevarer i.a.n.

 

10.89.1

Suppe, æg, gærprodukter og andre fødevarer; ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

 

10.89.11

Suppe og bouillon samt tilberedninger til fremstilling deraf

23992

10.89.12

Æg uden skal samt æggeblommer, friske eller konserverede; æg med skal, konserverede eller kogte; ægalbumin

22300

23993

10.89.13

Gær (levende eller inaktiv); andre inaktive encellede mikroorganismer; tilberedte bagepulvere

23996

10.89.14

Ekstrakter og saft af kød, fisk og hvirvelløse vanddyr

21175

10.89.15

Plantestoffer og planteekstrakter; pectinstoffer; andre planteslimer og gelatineringsmidler

23999 (*)

10.89.19

Diverse fødevarer i.a.n.

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

 

10.89.99

Dele af fremstillingen af andre fødevarer i.a.n. udført i underentreprise

88111 (*)

10.9

Færdige foderblandinger

 

10.91

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr

 

10.91.1

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

 

10.91.10

Færdige foderblandinger til landbrugsdyr (undtagen mel og pellets af lucerne)

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Mel og pellets af lucerne

 

10.91.20

Mel og pellets af lucerne

23320

10.91.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

 

10.91.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til landbrugsdyr udført i underentreprise

88111 (*)

10.92

Færdige foderblandinger til kæledyr

 

10.92.1

Færdige foderblandinger til kæledyr

 

10.92.10

Færdige foderblandinger til kæledyr

23314

10.92.9

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

 

10.92.99

Dele af fremstillingen af færdige foderblandinger til kæledyr udført i underentreprise

88111 (*)

11

Drikkevarer

 

11.0

Drikkevarer

 

11.01

Destillerede alkoholiske drikkevarer

 

11.01.1

Destillerede alkoholiske drikkevarer

 

11.01.10

Destillerede alkoholiske drikkevarer

24131

24139

11.01.9

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

 

11.01.99

Dele af fremstillingen af destillerede alkoholiske drikkevarer udført i underentreprise

88111 (*)

11.02

Vin af druer

 

11.02.1

Vin af friske druer, druemost

 

11.02.11

Mousserende vin af friske druer

24211

11.02.12

Vin af friske druer, undtagen mousserende vin; druemost

24212

11.02.2

Vinbærme; rå vinsten

 

11.02.20

Vinbærme; rå vinsten

39170

11.02.9

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

 

11.02.99

Dele af fremstillingen af vin af druer udført i underentreprise

88111 (*)

11.03

Cider og anden frugtvin

 

11.03.1

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

 

11.03.10

Andre gærede drikkevarer (f.eks. æblecider, pærecider og mjød); blandede drikkevarer, som indeholder alkohol

24230

11.03.9

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

 

11.03.99

Dele af fremstillingen af cider og anden frugtvin udført i underentreprise

88111 (*)

11.04

Andre ikke-destillerede gærede drikkevarer

 

11.04.1

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

 

11.04.10

Vermouth og anden vin af friske druer, tilsat aromastoffer

24220

11.04.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

 

11.04.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-destillerede gærede drikkevarer udført i underentreprise

88111 (*)

11.05

Øl

 

11.05.1

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

 

11.05.10

Øl (undtagen mask fra ølfremstilling)

24310

11.05.2

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

 

11.05.20

Mask og bærme fra øl- eller alkoholfremstilling

39160

11.05.9

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

 

11.05.99

Dele af fremstillingen af øl udført i underentreprise

88111 (*)

11.06

Malt

 

11.06.1

Malt

 

11.06.10

Malt

24320

11.06.9

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

 

11.06.99

Dele af fremstillingen af malt udført i underentreprise

88111 (*)

11.07

Læskedrikke; mineralvand og andet vand på flaske

 

11.07.1

Mineralvand og læskedrikke

 

11.07.11

Mineralvand og vand tilsat kulsyre, ikke tilsat sukker eller andre sødemidler og ikke aromatiseret

24410

11.07.19

Andre ikke-alkoholholdige drikkevarer

24490

11.07.9

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

 

11.07.99

Dele af fremstillingen af mineralvand og læskedrikke udført i underentreprise

88111 (*)

12

Tobaksprodukter

 

12.0

Tobaksprodukter

 

12.00

Tobaksprodukter

 

12.00.1

Tobaksprodukter (undtagen tobaksaffald)

 

12.00.11

Cigarer, cerutter, cigarillos og cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

25020

12.00.19

Andre tobaksvarer og fabrikerede tobakserstatninger; homogeniseret eller rekonstitueret tobak; ekstrakter og essenser af tobak

25090

12.00.2

Tobaksaffald

 

12.00.20

Tobaksaffald

39180

12.00.9

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

 

12.00.99

Dele af fremstillingen af tobaksprodukter udført i underentreprise

88112

13

Tekstilvarer

 

13.1

Tekstilgarn og -tråd

 

13.10

Tekstilgarn og -tråd

 

13.10.1

Uldfedt (herunder lanolin)

 

13.10.10

Uldfedt (herunder lanolin)

21519 (*)

13.10.2

Naturlige tekstilfibre, beredt til spinding

 

13.10.21

Natursilke, usnoet eller kun svagt snoet

26110

13.10.22

Uld, affedtet eller carboniseret, ikke kartet eller kæmmet

26130

13.10.23

Kæmlinge (noils) af uld eller af fine dyrehår

26140

13.10.24

Uld og fine eller grove dyrehår, kartet eller kæmmet

26150

13.10.25

Bomuld, kartet eller kæmmet

26160

13.10.26

Jute og andre tekstilfibre (undtagen hør, hamp og ramie), beredt, men ikke spundet

26170

13.10.29

Andre vegetabilske tekstilfibre, beredt men ikke spundet

26190

13.10.3

Korte kemofibre beredt til spinding

 

13.10.31

Korte syntetiske fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

26210

13.10.32

Korte regenererede fibre, kartede, kæmmede eller på anden måde beredte til spinding

26220

13.10.4

Garn af natursilke eller affald af natursilke

 

13.10.40

Garn af natursilke eller affald af natursilke

26310

13.10.5

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

 

13.10.50

Garn af uld, også i detailsalgsoplægninger; vævet stof af grove dyrehår eller hestehår

26320

26330

26340

13.10.6

Garn af bomuld; sytråd af bomuld

 

13.10.61

Garn af bomuld (undtagen sytråd)

26360

26370

13.10.62

Sytråd af bomuld

26350

13.10.7

Garn af vegetabilske tekstilfibre undtagen bomuld (herunder hør, jute, kokos og hamp); papirgarn

 

13.10.71

Hørgarn

26380 (*)

13.10.72

Garn af jute eller andre bastfibre; garn af andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn

26380 (*)

13.10.8

Tekstilgarn og -tråd af endeløse kemofibre eller korte kemofibre

 

13.10.81

Garn af endeløse kemofibre, flertrådet eller kabelslået (undtagen sytråd, garn med høj styrke, af polyamider, polyestere eller viskose), ikke i detailsalgsoplægninger; garn af endeløse kemofibre (undtagen sytråd), i detailsalgsoplægninger

26420

13.10.82

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på ≥ 85 vægtprocent af disse fibre

26430

13.10.83

Garn af korte syntetiske fibre (undtagen sytråd), med indhold på < 85 vægtprocent af disse fibre

26440

13.10.84

Garn af korte regenererede fibre (undtagen sytråd), ikke i detailsalgsoplægninger

26450

26460

13.10.85

Sytråd og -garn af endeløse og korte regenererede og syntetiske fibre

26410

13.10.9

Opkradset tekstilmateriale; beredning af naturlige tekstilfibre; dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

 

13.10.91

Opkradset tekstilmateriale af uld eller af fine eller grove dyrehår

39213

13.10.92

Opkradset tekstilmateriale og andet affald fra bomuld

39215

13.10.93

Beredning af naturlige tekstilfibre

88121 (*)

13.10.99

Dele af fremstillingen af tekstilgarn og -tråd udført i underentreprise

88121 (*)

13.2

Vævede tekstiler

 

13.20

Vævede tekstiler

 

13.20.1

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af naturfibre, undtagen bomuld

 

13.20.11

Vævet stof af silke eller silkeaffald

26510

13.20.12

Vævet stof af kartet eller kæmmet uld eller kartede eller kæmmede fine dyrehår eller af grove dyrehår eller hestehår

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Vævet stof af hør

26560

13.20.14

Vævet stof af jute og andre bastfibre (undtagen hør, hamp og ramie)

26570

13.20.19

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

26590

13.20.2

Vævet stof af bomuld

 

13.20.20

Vævet stof af bomuld

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Vævet stof (undtagen specialstoffer) af endeløse og korte kemofibre

 

13.20.31

Vævet stof af garn af endeløse syntetiske fibre og garn af endeløse regenererede fibre

26710

26720

26730

13.20.32

Vævet stof af korte syntetiske fibre

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Vævet stof af korte regenererede fibre

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Fløjls- og håndklædefrottéstof og andre specialstoffer

 

13.20.41

Vævet fløjls-, plys- og chenillestof (undtagen håndklædefrottéstof og bånd)

26810

26820

26830

13.20.42

Håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof, (undtagen bånd) af bomuld

26840

13.20.43

Andet håndklædefrottéstof og lignende vævet frottéstof (undtagen bånd)

26850

13.20.44

Drejervævet stof, undtagen bånd

26860

13.20.45

Tuftede tekstilstoffer, undtagen tæpper

26880

13.20.46

Vævet stof (herunder bånd) af glasfiber

26890

13.20.5

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

 

13.20.50

Pelsimitationer fremstillet ved vævning

28330

13.20.9

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

 

13.20.99

Dele af fremstillingen af tekstilstoffer udført i underentreprise

88121 (*)

13.3

Færdigbehandling af tekstiler

 

13.30

Færdigbehandling af tekstiler

 

13.30.1

Færdigbehandling af tekstiler

 

13.30.11

Blegning og farvning af tekstilfibre og garner

88122 (*)

13.30.12

Blegning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.30.13

Farvning af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.30.14

Trykning på stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.30.19

Anden færdigbehandling af stof og tekstilvarer (herunder beklædningsgenstande)

88122 (*)

13.9

Andre tekstiler

 

13.91

Trikotagestof

 

13.91.1

Trikotagestof

 

13.91.11

Fløjls- og plysstof samt frottéstof, af trikotage

28110

13.91.19

Andet trikotagestof, herunder imiteret pels af strikket stof

28190

28330

13.91.9

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

 

13.91.99

Dele af fremstillingen af trikotagestof udført i underentreprise

88121 (*)

13.92

Færdige tekstilvarer undtagen beklædningsgenstande

 

13.92.1

Færdige tekstilvarer til husholdningsbrug

 

13.92.11

Plaider og lignende tæpper (undtagen tæpper med elektrisk opvarmning)

27110

13.92.12

Sengelinned

27120 (*)

13.92.13

Dækketøj

27120 (*)

13.92.14

Håndklæder, vaskeklude, viskestykker o.l.

27120 (*)

13.92.15

Gardiner, rullegardiner; gardinkapper og sengekapper

27130

13.92.16

Andre boligtekstiler i.a.n.; sæt bestående af vævet stof og garn til fremstilling af tæpper, tapisserier o.l.

27140

13.92.2

Andre færdige tekstilvarer

 

13.92.21

Sække og poser til emballage

27150

13.92.22

Presenninger og markiser; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; telte og campingudstyr (herunder luftmadrasser)

27160

13.92.23

Faldskærme (herunder styrbare faldskærme) og rotochutes, samt dele dertil

27170

13.92.24

Vattæpper, dyner, puder, soveposer o.l., forsynet med fjedre eller med stopning, fyld eller indlæg af ethvert materiale eller fremstillet af cellegummi (skumgummi o.l.) eller celleplast

27180

13.92.29

Andre færdige tekstilvarer (herunder gulvklude, karklude, støveklude og lignende rengøringsklude, redningsveste og redningsbælter)

27190

13.92.9

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

 

13.92.99

Dele af fremstillingen af færdige tekstilvarer udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

88121 (*)

13.93

Gulvtæpper

 

13.93.1

Gulvtæpper

 

13.93.11

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, knyttede

27210

13.93.12

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, vævede, ikke tuftede eller fremstillet ved »flocking«

27220

13.93.13

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer, tuftede

27230

13.93.19

Andre gulvtæpper og gulvbelægning af tekstilmaterialer (også af filt)

27290

13.93.9

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

 

13.93.99

Dele af fremstillingen af gulvtæpper udført i underentreprise

88121 (*)

13.94

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer

 

13.94.1

Reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer (undtagen affald)

 

13.94.11

Sejlgarn, reb og tovværk, af jute eller andre bastfibre

27310

13.94.12

Knyttede netstoffer af sejlgarn, reb og tovværk, konfektionerede net, af tekstilmaterialer; varer fremstillet af garn, strimler i.a.n.

27320

13.94.2

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

 

13.94.20

Klude, affald og opslidte varer, af sejlgarn, reb og tovværk af tekstilmaterialer

39218

13.94.9

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

 

13.94.99

Dele af fremstillingen af reb, tovværk, sejlgarn og netstoffer udført i underentreprise

88121 (*)

13.95

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

 

13.95.1

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

 

13.95.10

Fiberdug og varer af fiberdug, undtagen beklædningsgenstande

27922

13.95.9

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

 

13.95.99

Dele af fremstillingen af fiberdug og varer af fiberdug udført i underentreprise, undtagen beklædningsgenstande

88121 (*)

13.96

Andre tekniske og industrielle tekstiler

 

13.96.1

Metalliseret garn, også overspundet; vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn; tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil, og tekstilstof og varer deraf til teknisk brug

 

13.96.11

Metalliseret garn, også overspundet

27993

13.96.12

Vævet stof af metaltråd og vævet stof af metalliseret garn i.a.n.

27994

13.96.13

Garn og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn og strimler, imprægneret eller belagt med gummi eller plast

27992

13.96.14

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt, i.a.n.

27997

13.96.15

Cordvæv fremstillet af garn med høj styrke af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose

27996

13.96.16

Tekstilvarer til teknisk brug (herunder væger, glødenet og glødestrømper, brandslanger, driv- og transportremme, sigteflor og filterdug)

27998

13.96.17

Vævede bånd; vævede bånd bestående af sammenlimede parallellagte garner eller fibre; possement o.l.

27911

13.96.9

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

 

13.96.99

Dele af fremstillingen af tekstiler til teknisk og industriel brug udført i underentreprise

88121 (*)

13.99

Andre tekstiler, i.a.n.

 

13.99.1

Tyl, blonder og kniplinger og broderi; overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

 

13.99.11

Tyl og andre netstoffer, undtagen vævede stoffer og trikotagevarer; blonder og kniplinger i løbende længder, strimler eller motiver

27912

13.99.12

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

27913

13.99.13

Filt, overtrukket, belagt eller lamineret

27921

13.99.14

Vat af tekstilmaterialer ≤ 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

27991 (*)

13.99.15

Overspundet garn samt overspundne strimler; chenillegarn; krimmergarn (»chainettegarn«)

27995

13.99.16

Vatterede tekstilstoffer i løbende længder

27999

13.99.19

Andre tekstilvarer i.a.n.

38994 (*)

13.99.9

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

 

13.99.99

Dele af fremstillingen af andre tekstilvarer i.a.n. udført i underentreprise

88121 (*)

14

Beklædningsgenstande

 

14.1

Beklædningsgenstande undtagen beklædningsgenstande af pelsskind

 

14.11

Beklædningsgenstande af læder

 

14.11.1

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

 

14.11.10

Beklædningsgenstande af læder eller kunstlæder

28241

14.11.9

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

 

14.11.99

Dele af fremstillingen af beklædningsgenstande af læder udført i underentreprise

88124 (*)

14.12

Arbejdsbeklædning

 

14.12.1

Arbejdsbeklædning til mænd

 

14.12.11

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

28231 (*)

14.12.12

Arbejds- og erhvervsbeklædning til mænd i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

28231 (*)

14.12.2

Arbejdsbeklædning til kvinder

 

14.12.21

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af kombinerede sæt, jakker og blazere

28233 (*)

14.12.22

Arbejds- og erhvervsbeklædning til kvinder i form af benklæder, overalls, knickers og shorts

28233 (*)

14.12.3

Anden arbejdsbeklædning

 

14.12.30

Anden arbejdsbeklædning

28236 (*)

14.12.9

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

 

14.12.99

Dele af fremstillingen af arbejdsbeklædning udført i underentreprise

88123 (*)

14.13

Anden yderbeklædning

 

14.13.1

Yderbeklædning af trikotage

 

14.13.11

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

28221 (*)

14.13.12

Jakkesæt og habitter, kombinerede sæt, jakker, blazere, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til mænd eller drenge

28221 (*)

14.13.13

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

28223 (*)

14.13.14

Dragter, kombinerede sæt, jakker, blazere, kjoler, nederdele, buksenederdele, benklæder, overalls, knickers og shorts, af trikotage, til kvinder eller piger

28223 (*)

14.13.2

Anden yderbeklædning, til mænd eller drenge

 

14.13.21

Frakker, regnfrakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28231 (*)

14.13.22

Jakkesæt og habitter samt kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28231 (*)

14.13.23

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28231 (*)

14.13.24

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28231 (*)

14.13.3

Anden yderbeklædning til kvinder eller piger

 

14.13.31

Frakker, pjækkerter, kapper, slag, anorakker, vindjakker, blousonjakker og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.32

Dragter og kombinerede sæt, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.33

Jakker og blazere, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.34

Kjoler, nederdele, buksenederdele, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.35

Benklæder, overalls, knickers og shorts, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28233 (*)

14.13.4

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

 

14.13.40

Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer

39217

14.13.9

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

 

14.13.99

Dele af fremstillingen af yderbeklædning udført i underentreprise

88123 (*)

14.14

Underbeklædning

 

14.14.1

Underbeklædning af trikotage

 

14.14.11

Skjorter af trikotage, til mænd eller drenge

28222 (*)

14.14.12

Trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker og lignende varer, af trikotage, til mænd eller drenge

28222 (*)

14.14.13

Bluser, skjorter og skjortebluser, af trikotage, til kvinder eller piger

28224 (*)

14.14.14

Underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber og lignende varer, af trikotage, til kvinder eller piger

28224 (*)

14.14.2

Underbeklædning, ikke af trikotage

 

14.14.21

Skjorter, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28232 (*)

14.14.22

Undertrøjer, trusser, underbenklæder, natskjorter, pyjamas, badekåber, slåbrokker, af tekstilstof, ikke af trikotage, til mænd eller drenge

28232 (*)

14.14.23

Bluser, skjorter og skjortebluser, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28234 (*)

14.14.24

Chemiser, underkjoler, underskørter, trusser, underbenklæder, natkjoler, pyjamas, negligéer, badekåber, housecoats og lignende varer, af tekstilstof, ikke af trikotage, til kvinder eller piger

28234 (*)

14.14.25

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage

28237

14.14.3

T-shirts og undertrøjer af trikotage

 

14.14.30

T-shirts og undertrøjer af trikotage

28225

14.14.9

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

 

14.14.99

Dele af fremstillingen af underbeklædning udført i underentreprise

88123 (*)

14.19

Andre beklædningsgenstande samt tilbehør

 

14.19.1

Beklædningsgenstande til spædbørn, træningsdragter og andre beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

 

14.19.11

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage, til spædbørn

28227

14.19.12

Træningsdragter, skidragter, badebeklædning og andre beklædningsgenstande, af trikotage

28228

14.19.13

Handsker, vanter og luffer, af trikotage

28229 (*)

14.19.19

Andet konfektioneret tilbehør eller dele til beklædningsgenstande eller til tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage

28229 (*)

14.19.2

Beklædningsgenstande til spædbørn, andre beklædningsgenstande og andet tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

 

14.19.21

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, af tekstilstof, ikke af trikotage

28235

14.19.22

Træningsdragter, skidragter og badebeklædning; andre beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage

28236 (*)

14.19.23

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, slør, slips, halsbind, handsker og andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, af tekstilstof, ikke af trikotage, i.a.n.

28238

14.19.3

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder; beklædningsgenstande af filt eller ikke-vævet stof; beklædningsgenstande fremstillet af overtrukket tekstilstof

 

14.19.31

Tilbehør til beklædningsgenstande af læder eller af kunstlæder, undtagen sportshandsker

28242

14.19.32

Beklædningsgenstande fremstillet af filt eller ikke-vævet stof, imprægnerede eller overtrukne tekstilstoffer

28250

14.19.4

Hatte og hovedbeklædning

 

14.19.41

Hattestumper af filt; plane og cylindriske hatteemner, af filt; hattestumper, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art

28261

14.19.42

Hatte og anden hovedbeklædning, af filt, eller flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger eller andet tekstilstof i løbende længder; hårnet

28262

14.19.43

Anden hovedbeklædning, undtagen hovedbeklædning af gummi eller plast, sikkerhedshovedbeklædning og hovedbeklædning af asbest; svederemme, for, overtræk, forme, stel, skygger og hageremme, til hovedbeklædning

28269

14.19.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i underentreprise

 

14.19.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande samt tilbehør udført i underentreprise

88123 (*)

14.2

Varer af pelsskind

 

14.20

Varer af pelsskind

 

14.20.1

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

 

14.20.10

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande samt andre varer, af pelsskind, undtagen hovedbeklædning

28320

14.20.9

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

 

14.20.99

Dele af fremstillingen af varer af pelsskind udført i underentreprise

88123 (*)

14.3

Beklædningsgenstande af trikotage

 

14.31

Strømpevarer af trikotage

 

14.31.1

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

 

14.31.10

Strømpebenklæder, strømper, knæstrømper, sokker og lignende varer, af trikotage

28210

14.31.9

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

 

14.31.99

Dele af fremstillingen af strømpevarer af trikotage udført i underentreprise

88123 (*)

14.39

Andre beklædningsgenstande af trikotage

 

14.39.1

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

 

14.39.10

Sweatere, pullovere, cardigans, veste og lignende varer, af trikotage

28226

14.39.9

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i underentreprise

 

14.39.99

Dele af fremstillingen af andre beklædningsgenstande af trikotage udført i underentreprise

88123 (*)

15

Læder og lædervarer

 

15.1

Garvet og beredt læder; tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.; beredt og farvet pelsskind

 

15.11

Garvet og beredt læder; beredt og farvet pelsskind

 

15.11.1

Garvede eller beredte pelsskind

 

15.11.10

Garvede eller beredte pelsskind

28310

15.11.2

Semsgarvet læder (vaskeskind); laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

 

15.11.21

Semsgarvet læder (vaskeskind)

29110 (*)

15.11.22

Laklæder og lamineret laklæder; metalliseret læder

29110 (*)

15.11.3

Læder af hornkvæg eller af dyr af hestefamilien, uden hår

 

15.11.31

Læder af hornkvæg, uden hår, af hele huder

29120 (*)

15.11.32

Læder af hornkvæg, uden hår, ikke af hele huder

29120 (*)

15.11.33

Læder af dyr af hestefamilien, uden hår

29120 (*)

15.11.4

Læder af får, geder eller svin, uden hår

 

15.11.41

Læder af fåre- eller lammeskind, uden uld

29130 (*)

15.11.42

Læder af gede- eller gedekidskind, uden hår

29130 (*)

15.11.43

Læder af svin

29130 (*)

15.11.5

Læder, af andre dyr; kunstlæder på basis af læder

 

15.11.51

Læder af andre dyr, uden hår

29130 (*)

15.11.52

Kunstlæder på basis af læder eller læderfibre

29130 (*)

15.11.9

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet pelsskind

 

15.11.99

Dele af fremstillingen af garvet og beredt læder udført i underentreprise; beredt og farvet pelsskind

88124 (*)

15.12

Tasker, kufferter, sadelmagervarer mv.

 

15.12.1

Sadelmagervarer; tasker, kufferter o.l.; andre lædervarer

 

15.12.11

Sadelmagerarbejder til dyr, af ethvert materiale

29210

15.12.12

Tasker, kufferter o.l., af læder, kunstlæder, af plader af plast, af tekstilmaterialer, af vulcanfiber eller af pap; rejsesæt til toiletbrug, til syning eller til rengøring af fodtøj eller beklædningsgenstande

29220

15.12.13

Urremme (ikke af metal) og dele deraf

29230

15.12.19

Andre varer af læder eller kunstlæder (også varer til teknisk brug) i.a.n.

29290

15.12.9

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

 

15.12.99

Dele af fremstillingen af sadelmagervarer, tasker, kufferter o.l. udført i underentreprise

88124 (*)

15.2

Fodtøj

 

15.20

Fodtøj

 

15.20.1

Fodtøj, undtagen sports- og beskyttelsesfodtøj og ortopædiske sko

 

15.20.11

Vandtæt fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal

29310

15.20.12

Fodtøj, med ydersål og overdel af gummi eller plast, undtagen vandtæt fodtøj eller sportsfodtøj

29320

15.20.13

Fodtøj med overdel af læder, undtagen sportsfodtøj, fodtøj med indbygget beskyttelseståkappe af metal og forskelligt specialfodtøj

29330

15.20.14

Fodtøj med overdel af tekstilmaterialer, undtagen sportsfodtøj

29340

15.20.2

Sportsfodtøj

 

15.20.21

Tennissko, basketballsko, gymnastiksko, kondisko og lignende fodtøj

29420

15.20.29

Andet sportsfodtøj, undtagen skistøvler og skøjtestøvler

29490

15.20.3

Beskyttelsesfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

 

15.20.31

Fodtøj med indbygget beskyttelsesstålkappe af metal

29510

15.20.32

Fodtøj fremstillet af træ, forskelligt specialfodtøj og andet fodtøj i.a.n.

29520

15.20.4

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

 

15.20.40

Dele til fodtøj af læder; indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher; skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

29600 (*)

15.20.9

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

 

15.20.99

Dele af fremstillingen af fodtøj udført i underentreprise

88124 (*)

16

Træ og varer af træ og kork, undtagen møbler; varer af strå og flettematerialer

 

16.1

Træ, savet og høvlet

 

16.10

Træ, savet og høvlet

 

16.10.1

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm; jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

 

16.10.10

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse > 6 mm; jernbane- og sporvejssveller, af træ, ikke imprægnerede

31100

16.10.2

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader; træuld; træmel; træ i form af flis eller spåner

 

16.10.21

Træ, profileret i hele længden på en eller flere kanter eller overflader (herunder ikke-sammensatte parketstaver og ramme- og møbellister)

31210

16.10.22

Træuld; træmel

31220

16.10.23

Træ i form af flis eller spåner

31230

16.10.3

Ubearbejdet træ; jernbane- og sporvejssveller, af træ, imprægnerede eller behandlet på anden måde

 

16.10.31

Ubearbejdet træ, malet, bejdset, behandlet med kreosot eller andre træbeskyttelsesmidler

31310

31330 (*)

16.10.32

Jernbane- og sporvejssveller af træ, imprægnerede

31320

16.10.39

Andre former for træ, afgrenet eller groft tildannet, herunder også kløvede pæle eller hegnspæle

31330 (*)

16.10.9

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer; dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

 

16.10.91

Tørring, imprægnering eller kemisk behandling af tømmer

88130 (*)

16.10.99

Dele af forarbejdningen af træ, savet og høvlet, udført i underentreprise

88130 (*)

16.2

Varer af kork, strå og flettematerialer

 

16.21

Finerplader og træbaserede plader

 

16.21.1

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter; spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer

 

16.21.11

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter, af bambus

31410

31450

16.21.12

Anden krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter

31420

16.21.13

Spånplader og lignende plader af træ eller andre træagtige materialer

31430

16.21.14

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer

31440

16.21.2

Finerplader; plader til krydsfiner; træ med forøget densitet

 

16.21.21

Finerplader og plader til krydsfiner samt andet træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse 6 mm eller derunder

31510

16.21.22

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler

31520

16.21.9

Færdigbearbejdning af plader; dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader, udført i underentreprise

 

16.21.91

Færdigbearbejdning af plader

88130 (*)

16.21.99

Dele af fremstillingen af finerplader og træbaserede plader udført i underentreprise

88130 (*)

16.22

Sammensatte parketstaver

 

16.22.1

Sammensatte parketstaver

 

16.22.10

Sammensatte parketstaver

31600 (*)

16.22.9

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

 

16.22.99

Dele af fremstillingen af sammensatte parketstaver udført i underentreprise

88130 (*)

16.23

Andre snedker- og tømrerarbejder

 

16.23.1

Snedker- og tømrerarbejder (undtagen præfabrikerede træbygninger), af træ

 

16.23.11

Vinduer, glasdøre og rammer dertil, døre og rammer dertil samt dørtærskler, af træ

31600 (*)

16.23.12

Forskallinger til betonstøbning, tagspån (shingles og shakes), af træ

31600 (*)

16.23.19

Snedker- og tømrerarbejder af træ i.a.n.

31600 (*)

16.23.2

Præfabrikerede træbygninger

 

16.23.20

Præfabrikerede træbygninger

38701

16.23.9

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

 

16.23.99

Dele af fremstillingen af snedker- og tømrerarbejder udført i underentreprise

88130 (*)

16.24

Træemballage

 

16.24.1

Træemballage

 

16.24.11

Lastpaller o.l. af træ

31700 (*)

16.24.12

Tønder og andre bødkerarbejder, af træ

31700 (*)

16.24.13

Anden træemballage og dele dertil

31700 (*)

16.24.9

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

 

16.24.99

Dele af fremstillingen af træemballage udført i underentreprise

88130 (*)

16.29

Andre træprodukter; varer af kork, strå og flettematerialer

 

16.29.1

Andre træprodukter

 

16.29.11

Værktøj og redskaber af træ; skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster, emner til pibehoveder, blokke og læster til fodtøj, af træ

31911

16.29.12

Bordservice og køkkenudstyr af træ

31912

16.29.13

Indlagt træ og træmosaik, æsker, skrin og etuier til smykker eller bestik og lignende varer af træ, statuetter og andre dekorationsgenstande, af træ

31913

16.29.14

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande, samt andre varer, af træ

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Varer af kork og strå eller andre flettematerialer; kurvemagerarbejder

 

16.29.21

Naturkork, hvis yderste barklag er fjernet, eller som er groft tilskåret i firkantede stykker eller i blokke, tavler, plader, folier eller bånd; knust, granuleret eller pulveriseret kork; korkaffald

31921

16.29.22

Varer af naturkork

31922 (*)

16.29.23

Blokke, tavler, plader, folier og bånd, fliser af enhver form, massive cylindre, af preskork

31922 (*)

16.29.24

Preskork; varer af preskork i.a.n.

31922 (*)

16.29.25

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

31923

16.29.9

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre flettematerialer; dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer udført i underentreprise

 

16.29.91

Forarbejdning og behandling af træ og kork, undtagen møbler, og strå og andre flettematerialer

88130 (*)

16.29.99

Dele af fremstillingen af andre varer af træ, kork og varer af strå og andre flettematerialer udført i underentreprise

88130 (*)

17

Papir og papirvarer

 

17.1

Papirmasse, papir og pap

 

17.11

Papirmasse

 

17.11.1

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer

 

17.11.11

Kemisk træmasse, dissolvingmasse

32111

17.11.12

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

32112 (*)

17.11.13

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

32112 (*)

17.11.14

Mekanisk træmasse; halvkemisk træmasse; papirmasse af andre celluloseholdige materialer end træ

32113

17.11.9

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

 

17.11.99

Dele af fremstillingen af papirmasse udført i underentreprise

88140 (*)

17.12

Papir og pap

 

17.12.1

Avispapir, håndgjort papir og pap, ikke belagt, til grafisk brug

 

17.12.11

Avispapir, i ruller og ark

32121

17.12.12

Håndgjort papir og pap

32122

17.12.13

Råpapir og -pap af den art, der anvendes til lysfølsomt, varmefølsomt eller elektrofølsomt papir og pap; karbonråpapir; tapetråpapir

32129 (*)

17.12.14

Andet papir og pap til grafisk brug

32129 (*)

17.12.2

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

 

17.12.20

Papir af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, cellulosevat og cellulosefiberdug

32131

17.12.3

Containerboard

 

17.12.31

Kraftliner, ubleget, ikke belagt

32132 (*)

17.12.32

White top kraftliner; kraftliner, belagt

32132 (*)

17.12.33

Halvkemisk papir til indlæg i bølgepap (fluting)

32134 (*)

17.12.34

Genbrugsfluting og anden fluting

32134 (*)

17.12.35

Testliner (af genbrugsmasse)

32135

17.12.4

Papir, ikke belagt

 

17.12.41

Kraftpapir, ikke belagt; sækkepapir, kreppet eller plisseret

32133 (*)

17.12.42

Sulfitpapir til indpakning og andet papir, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

32136 (*)

17.12.43

Filtrerpapir og filtrerpap; kludepapir

32136 (*)

17.12.44

Cigaretpapir, ikke tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre

32136 (*)

17.12.5

Pap, ikke belagt, undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug

 

17.12.51

Pap, ikke belagt, med grå bagside

32133 (*)

17.12.59

Andet pap, ikke belagt

32133 (*)

17.12.6

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

 

17.12.60

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir

32137

17.12.7

Forarbejdet papir og pap

 

17.12.71

Papir og pap bestående af flere lag, uden imprægnering eller belægning på overfladen

32141

17.12.72

Papir og pap, kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

32142

17.12.73

Papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.74

Kraftpapir (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.75

Kraftpap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.76

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir, i ruller eller ark

32149 (*)

17.12.77

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller trykt, i ruller eller ark

32149 (*)

17.12.78

Pap med grå bagside (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.79

Andet pap (undtagen af den art der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug), belagt med kaolin eller andre uorganiske stoffer

32143 (*)

17.12.9

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

 

17.12.99

Dele af fremstillingen af papir og pap udført i underentreprise

88140 (*)

17.2

Papir- og papvarer

 

17.21

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

 

17.21.1

Bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap

 

17.21.11

Bølgepap, i ruller eller ark

32151

17.21.12

Sække og poser af papir

32152

17.21.13

Æsker og kartoner af bølgepap

32153 (*)

17.21.14

Sammenfoldelige æsker og kartoner, ikke af bølgepapir eller bølgepap

32153 (*)

17.21.15

Kartoteksæsker, brevbakker og lignende varer, der anvendes i kontorer, butikker o.l., af papir

32153 (*)

17.21.9

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

 

17.21.99

Dele af fremstillingen af bølgepapir og bølgepap samt emballage- og opbevaringsgenstande af papir og pap udført i underentreprise

88140 (*)

17.22

Husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap

 

17.22.1

Husholdnings- og toiletpapir og papirartikler

 

17.22.11

Toiletpapir, lommetørklæder, renseservietter og håndklæder, duge og servietter, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

32193 (*)

17.22.12

Hygiejnebind og -tamponer, bleer og bleindlæg til spædbørn og lignende varer, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Bakker, fade, tallerkener, bægre og lignende varer, af papir eller pap

32199 (*)

17.22.9

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap udført i underentreprise

 

17.22.99

Dele af fremstillingen af husholdningsartikler og hygiejneartikler samt toiletartikler af papir og pap udført i underentreprise

88140 (*)

17.23

Brevpapir, konvolutter mv.

 

17.23.1

Brevpapir, konvolutter mv.

 

17.23.11

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir; stencils og offsetplader af papir; papir med klæbestof

32191

17.23.12

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper o.l.. af papir og pap, indeholdende brevpapir, konvolutter mv.

32192

17.23.13

Protokoller, regnskabsbøger, samlebind, dokumentomslag, blanketter og lignende varer af papir eller pap

32700

17.23.14

Andet papir og pap af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, med påtryk, mønsterpresset, mønsterpræget eller perforeret

32199 (*)

17.23.9

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

 

17.23.99

Dele af fremstillingen af brevpapir, konvolutter mv. udført i underentreprise

88140 (*)

17.24

Tapet

 

17.24.1

Tapet

 

17.24.11

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir

32194

17.24.12

Vægbeklædnng af tekstilmaterialer

32195

17.24.9

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

 

17.24.99

Dele af fremstillingen af tapet udført i underentreprise

88140 (*)

17.29

Andre papir- og papvarer

 

17.29.1

Andre papir- og papvarer

 

17.29.11

Etiketter og mærkesedler af papir eller pap

32197

17.29.12

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse

32198

17.29.19

Cigaretpapir; bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse; filtrerpapir og filtrerpap; andre varer af papir og pap i.a.n.

32199 (*)

17.29.9

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

 

17.29.99

Dele af fremstillingen af andre papir- og papvarer udført i underentreprise

88140 (*)

18

Trykning og reproduktion

 

18.1

Trykning og tjenester i forbindelse hermed

 

18.11

Trykning af dagblade

 

18.11.1

Trykning af dagblade

 

18.11.10

Trykning af dagblade

89121 (*)

18.12

Trykning undtagen af dagblade

 

18.12.1

Trykning undtagen af dagblade

 

18.12.11

Trykning af frimærker, stempelmærker, adkomstbeviser, chipkort, checks og andre værdipapirer o.l.

89121 (*)

18.12.12

Trykning af reklamekataloger, prospekter, plakater og andet trykt reklamemateriale

89121 (*)

18.12.13

Trykning af aviser, ugeblade og magasiner, som udkommer mindre end fire gange ugentligt

89121 (*)

18.12.14

Trykning af bøger, landkort, søkort og lignende kort af enhver art, billeder, tegninger og fotografier, postkort

89121 (*)

18.12.15

Trykning af etiketter og mærkesedler

89121 (*)

18.12.16

Trykning direkte på plast, glas, metal, træ og keramik

89121 (*)

18.12.19

Trykning i.a.n.

89121 (*)

18.13

Prepress- og premedia-arbejde

 

18.13.1

Prepress-arbejde

 

18.13.10

Prepress-arbejde

89121 (*)

18.13.2

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

 

18.13.20

Trykplader og cylindre og andre prægede medier til brug ved trykning

32800

18.13.3

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

 

18.13.30

Hjælpetjenester i forbindelse med trykning

89121 (*)

18.14

Bogbinding og lignende tjenester

 

18.14.1

Bogbinding og lignende tjenester

 

18.14.10

Bogbinding og lignende tjenester

89121 (*)

18.2

Reproduktion af indspillede medier

 

18.20

Reproduktion af indspillede medier

 

18.20.1

Reproduktion af lydoptagelser

 

18.20.10

Reproduktion af lydoptagelser

89122 (*)

18.20.2

Reproduktion af videooptagelser

 

18.20.20

Reproduktion af videooptagelser

89122 (*)

18.20.3

Reproduktion af software

 

18.20.30

Reproduktion af software

89122 (*)

19

Koks og raffinerede jordolieprodukter

 

19.1

Koksovnsprodukter

 

19.10

Koksovnsprodukter

 

19.10.1

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

 

19.10.10

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv; retortkul

33100

19.10.2

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

 

19.10.20

Stenkulstjære, brunkulstjære, tørvetjære; andre former for mineraltjære

33200

19.10.3

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

 

19.10.30

Stenkulstjærebeg og anden mineraltjærebeg samt begkoks

34540 (*)

19.10.9

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

 

19.10.99

Dele af fremstillingen af koksovnsprodukter udført i underentreprise

88151 (*)

19.2

Raffinerede jordolieprodukter

 

19.20

Raffinerede jordolieprodukter

 

19.20.1

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel

 

19.20.11

Stenkulsbriketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

11020

19.20.12

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

11030 (*)

19.20.13

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af tørv

11040 (*)

19.20.2

Brændselsolie og benzin; smøreolier

 

19.20.21

Motorbenzin, herunder flyverbenzin

33310

19.20.22

Jetbenzin

33320

19.20.23

Lette olier udvundet af jordolie, lette præparater i.a.n.

33330

19.20.24

Petroleum

33341

19.20.25

Jetpetroleum

33342

19.20.26

Gasolier

33360

19.20.27

Middelsvære olier udvundet af jordolie; middelsvære præparater i.a.n.

33350

19.20.28

Brændselsolier i.a.n.

33370

19.20.29

Smøreolier udvundet af jordolie; svære præparater i.a.n.

33380

19.20.3

Jordoliegas og andre gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

 

19.20.31

Propan og butan, i flydende tilstand

33410

19.20.32

Ethylen, propylen, butylen, butadien og andre oliegasser eller gasformige carbonhydrider, undtagen naturgas

33420

19.20.4

Andre jordolieprodukter

 

19.20.41

Vaselin; paraffin; jordolievoks og anden voks

33500 (*)

19.20.42

Jordoliekoks; kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie

33500 (*)

19.20.9

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

 

19.20.99

Dele af fremstillingen af raffinerede mineralolieprodukter udført i underentreprise

88151 (*)

20

Kemiske produkter

 

20.1

Basiskemikalier, gødningsstoffer og nitrogenprodukter, plast og syntetisk gummi i ubearbejdet form

 

20.11

Industrigasser

 

20.11.1

Industrigasser

 

20.11.11

Hydrogen, argon, inaktive gasser, nitrogen og oxygen

34210 (*)

20.11.12

Carbondioxid og andre uorganiske oxider af ikke-metaller

34210 (*)

20.11.13

Flydende atmosfærisk luft og komprimeret atmosfærisk luft

34250 (*)

20.11.9

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

 

20.11.99

Dele af fremstillingen af industrigasser udført i underentreprise

88160 (*)

20.12

Farvestoffer og pigmenter

 

20.12.1

Oxider, peroxider og hydroxider

 

20.12.11

Zinkoxid og zinkperoxid; titanoxider

34220 (*)

20.12.12

Oxider og hydroxider af krom, mangan, bly og kobber

34220 (*)

20.12.19

Andre oxider, peroxider og hydroxider af metal

34220 (*)

20.12.2

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyre (tanniner) samt præparater på basis deraf; farvestoffer i.a.n.

 

20.12.21

Syntetiske organiske farvestoffer og præparater på basis deraf; syntetiske organiske produkter, af den art der anvendes som fluorescerende blegemidler (optisk hvidt) eller som luminophorer; substratpigmenter og præparater på basis deraf

34310

20.12.22

Vegetabilske garvestofekstrakter; garvesyre samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf; vegetabilske eller animalske farvestoffer

34320

20.12.23

Syntetiske organiske garvestoffer; uorganiske garvestoffer; præparater til garvning; enzymholdige præparater til garveribrug

34330

20.12.24

Farvestoffer i.a.n.; uorganiske produkter af den art, der anvendes som luminophorer

34340

20.12.9

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

 

20.12.99

Dele af fremstillingen af farvestoffer og pigmenter udført i underentreprise

88160 (*)

20.13

Andre uorganiske basiskemikalier

 

20.13.1

Beriget uran og plutonium; depleteret uran og thorium; andre radioaktive grundstoffer

 

20.13.11

Beriget uran og plutonium samt forbindelser deraf

33620

88152 (*)

20.13.12

Depleteret uran og thorium samt forbindelser deraf

33630

88152 (*)

20.13.13

Andre radioaktive grundstoffer og isotoper samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner, keramiske stoffer og blandinger med indhold af sådanne grundstoffer, isotoper eller forbindelser

33690

20.13.14

Ikke-bestrålede brændselselementer til atomreaktorer

33710

20.13.2

Uorganiske kemiske grundstoffer i.a.n.; uorganiske syrer og forbindelser

 

20.13.21

Metalloider

34231 (*)

20.13.22

Halogen- og svovlforbindelser af ikke-metaller

34231 (*)

20.13.23

Alkalimetaller eller alkaliske jordarters metaller; sjældne jordarters metaller, scandium og yttrium; kviksølv

34231 (*)

20.13.24

Hydrogenchlorid; rygende svovlsyre; diphosphorpentaoxid; andre uorganiske syrer; siliciumdioxid og svovldioxid

34231 (*)

34232

20.13.25

Oxider, hydroxider og peroxider; hydrazin og hydroxylamin samt uorganiske salte deraf

34231 (*)

20.13.3

Metalhalogenater; hypochloriter, chlorater og perchlorater

 

20.13.31

Metalhalogenater

34240 (*)

20.13.32

Hypochloriter, chlorater og perchlorater

34240 (*)

20.13.4

Sulfider, sulfater; nitrater, phosphater og karbonater

 

20.13.41

Sulfider, sulfitter og sulfater

34240 (*)

20.13.42

Phosphinater, phosphonater, phosfater, polyphosfater og nitrater (undtagen af kalium)

34240 (*)

20.13.43

Carbonater

34240 (*)

20.13.5

Salte af andre metaller

 

20.13.51

Salte af oxometalsyre eller peroxometalsyre; kolloide ædle metaller

34250 (*)

20.13.52

Uorganiske forbindelser i.a.n., herunder destilleret vand; amalgamer, undtagen af ædle metaller

34250 (*)

20.13.6

Andre uorganiske basiskemikalier

 

20.13.61

Isotoper i.a.n. og forbindelser deraf (herunder tungt vand)

34260

20.13.62

Cyanider, oxydcyanider og cyanosalte; fulminater, cyanater og thiocyanater; silicater; borater; perborater; andre salte af uorganiske syrer eller peroxosyre

34270

20.13.63

Hydrogenperoxid

34280 (*)

20.13.64

Phosphider, carbider, hydrider, nitrider, azider, silicider og borider

34280 (*)

20.13.65

Forbindelser af de sjældne jordarters metaller, af yttrium eller af scandium

34290

20.13.66

Svovl, undtagen sublimeret, fældet og kolloid svovl

34520

20.13.67

Brændte jernsylfider

34530

20.13.68

Piezoelektrisk kvarts; andre syntetiske eller rekonstruerede ædel- eller halvædelstene, ubearbejdet

34560

20.13.9

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

 

20.13.99

Dele af fremstillingen af andre uorganiske basiskemikalier udført i underentreprise

88160 (*)

20.14

Andre organiske basiskemikalier

 

20.14.1

Carbonhydrider og derivater deraf

 

20.14.11

Acycliske carbonhydrider

34110 (*)

20.14.12

Cycliske carbonhydrider

34110 (*)

20.14.13

Chlorderivater af acycliske carbonhydrider

34110 (*)

20.14.14

Sulpho-, nitro- eller nitrosoderivater af carbonhydrider, også halogenerede

34110 (*)

20.14.19

Andre derivater af carbonhydrider

34110 (*)

20.14.2

Alkoholer, phenoler, phenolalkoholer samt halogen-, sulpho-, nitro- og nitrosoderivater deraf; industrielle fedtalkoholer

 

20.14.21

Industrielle fedtalkoholer

34139 (*)

20.14.22

Monovalente alkoholer

34139 (*)

20.14.23

Divalente alkoholer, polyvalente alkoholer, cycliske alkoholer og derivater deraf

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Phenoler; phenolalkoholer og phenolderivater

34139 (*)

20.14.3

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; carboxylsyrer og derivater deraf

 

20.14.31

Industrielle monocarboxylfedtsyrer; sure olier fra raffinering

34120

20.14.32

Mættede acycliske monocarboxylsyrer og derivater deraf

34140 (*)

20.14.33

Umættede monocarboxylsyrer, cycloalkansyrer, cycloalkensyrer eller cycloterpenacycliske polycarboxylsyrer og derivater deraf

34140 (*)

20.14.34

Aromatiske polycarboxylsyrer og carboxylsyrer med andre oxygenholdige grupper; og derivater deraf, undtagen salicylsyre og salte deraf

34140 (*)

20.14.4

Organiske forbindelser med nitrogenholdige grupper

 

20.14.41

Aminer

34150 (*)

20.14.42

Aminer indeholdende oxygenholdige grupper, undtagen lysin og glutaminsyre

34150 (*)

20.14.43

Ureiner; imider af carboxylsyrer, nitriler, derivater deraf

34150 (*)

20.14.44

Forbindelser med andre nitrogenholdige grupper

34150 (*)

20.14.5

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser; heterocycliske forbindelser i.a.n.

 

20.14.51

Organiske svovlforbindelser og andre organiske-uorganiske forbindelser

34160 (*)

20.14.52

Heterocycliske forbindelser i.a.n.; nukleinsyrer og salte deraf

34160 (*)

20.14.53

Estere af phosphorsyrer og deres salte og estere af andre uorganiske syrer (undtagen estere af hydrogenhalogenider) og deres salte; og halogen-, sulfo-, nitro- og nitrosoderivater deraf

34180

20.14.6

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler; andre organiske forbindelser

 

20.14.61

Aldehyder

34170 (*)

20.14.62

Ketoner og quinoner

34170 (*)

20.14.63

Ethere, organiske peroxider, epoxider, acetaler og hemiacetaler og derivater deraf

34170 (*)

20.14.64

Enzymer og andre organiske forbindelser i.a.n.

34170 (*)

20.14.7

Diverse organiske basiskemikalier

 

20.14.71

Derivater af vegetabilske produkter eller harpiksprodukter

34400

20.14.72

Trækul

34510

20.14.73

Olier og andre produkter fremstillet ved destillation af højtemperaturtjære og lignende produkter

34540 (*)

20.14.74

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på 80 % vol. og derover

24110

20.14.75

Ethanol (ethylalkohol) og anden spiritus, denatureret, uanset alkoholindholdet

34131

20.14.8

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

 

20.14.80

Affaldslud fra fremstillingen af træmasse, undtagen tallolie

39230

20.14.9

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

 

20.14.99

Dele af fremstillingen af andre organiske basiskemikalier udført i underentreprise

88160 (*)

20.15

Gødningsstoffer og nitrogenprodukter

 

20.15.1

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

 

20.15.10

Salpetersyre; nitrersyre; ammoniak

34233

34651

34652

20.15.2

Ammoniumchlorid

 

20.15.20

Ammoniumchlorid

34653

20.15.3

Nitrogenholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

 

20.15.31

Urea (urinstof)

34611

20.15.32

Ammoniumsulfat, nitriter

34612

20.15.33

Ammoniumnitrat, nitriter

34613

20.15.34

Dobbeltsalte eller blandinger af calciumnitrat og ammoniumnitrat

34614

20.15.35

Blandinger af ammoniumnitrat med calciumcarbonat eller andre uorganiske stoffer uden gødningsværdi

34615

20.15.39

Andre nitrogenholdige gødningsstoffer og blandinger

34619

20.15.4

Phosphorholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

 

20.15.41

Superphosphater

34621

20.15.49

Andre phosphorholdige gødningsstoffer

34629

20.15.5

Kaliumholdige gødningsstoffer, mineralske eller kemiske

 

20.15.51

Kaliumchlorid

34631

20.15.52

Kaliumsulfat

34632

20.15.59

Andre kaliumholdige gødningsstoffer

34639

20.15.6

Natriumnitrat

 

20.15.60

Natriumnitrat

34150 (*)

20.15.7

Gødningsstoffer i.a.n.

 

20.15.71

Gødningsstoffer, som indeholder tre næringsstoffer: nitrogen, phosphor og kalium

34641

20.15.72

Diammoniumhydrogenorthophosphat (diammoniumphosphat)

34642

20.15.73

Monoammoniumphosphat

34643

20.15.74

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: nitrogen og phosphor

34644

20.15.75

Gødningsstoffer, som indeholder to næringsstoffer: phosphor og kalium

34645

20.15.76

Kaliumnitrater

34646

20.15.79

Mineralske eller kemiske gødningsstoffer, der indeholder mindst to næringsstoffer (nitrogen, phosphat, kalium) i.a.n.

34649

34659

20.15.8

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

 

20.15.80

Animalske eller vegetabilske gødningsstoffer i.a.n.

34654

20.15.9

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

 

20.15.99

Dele af fremstillingen af gødningsstoffer og nitrogenprodukter udført i underentreprise

88160 (*)

20.16

Basisplast

 

20.16.1

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

 

20.16.10

Polymerer af ethylen, i ubearbejdet form

34710

20.16.2

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

 

20.16.20

Polymerer af styren, i ubearbejdet form

34720

20.16.3

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

 

20.16.30

Polymerer af vinylchlorid eller andre halogenerede olefiner, i ubearbejdet form

34730

20.16.4

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

 

20.16.40

Polyacetaler og andre polyethere samt epoxyharpikser, i ubearbejdet form; polycarbonater, alkydharpikser, polyallylestere og andre polyestere, i ubearbejdet form

34740

20.16.5

Anden basisplast; ionbyttere

 

20.16.51

Polymerer af propylen eller andre olefiner, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.52

Polymerer af vinylacetat eller andre vinylestere og andre vinylpolymerer, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.53

Polymerer af acryl, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.54

Polyamider, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.55

Carbamidplast, thiocarbamidplast og melaminplast, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.56

Anden aminoplast, phenolplast og polyurethaner, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.57

Siliconer, i ubearbejdet form

34790 (*)

20.16.59

Anden plast, i ubearbejdet form i.a.n.

34790 (*)

20.16.9

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

 

20.16.99

Dele af fremstillingen af basisplast udført i underentreprise

88170 (*)

20.17

Syntetisk rågummi

 

20.17.1

Syntetisk rågummi

 

20.17.10

Syntetgummi i ubearbejdet form

34800

20.17.9

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

 

20.17.99

Dele af fremstillingen af syntetgummi i ubearbejdet form udført i underentreprise

88170 (*)

20.2

Pesticider og andre agrokemiske produkter

 

20.20

Pesticider og andre agrokemiske produkter

 

20.20.1

Pesticider og andre agrokemiske produkter

 

20.20.11

Insektbekæmpelsesmidler

34661

20.20.12

Ukrudtsbekæmpelsesmidler

34663 (*)

20.20.13

Antispiringsmidler og plantevækstregulatorer

34663 (*)

20.20.14

Desinfektionsmidler

34664

20.20.15

Afsvampningsmidler

34662

20.20.19

Andre pesticider og andre agrokemiske produkter

34666

34669

20.20.9

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

 

20.20.99

Dele af fremstillingen af pesticider og andre agrokemiske produkter udført i underentreprise

88160 (*)

20.3

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

 

20.30

Maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver, tætningsmaterialer

 

20.30.1

Maling og lakker på basis af polymerer

 

20.30.11

Maling og lakker på basis af acryl- eller vinylpolymerer i et vandigt medium

35110 (*)

20.30.12

Maling og lakker på basis af polyestere, acryl- eller vinylpolymerer, i et ikke-vandigt medium; opløsninger

35110 (*)

20.30.2

Anden maling og andre lakker og lignende produkter; kunstnerfarver og trykfarver

 

20.30.21

Tilberedte pigmenter, tilberedte opakiseringsmidler og tilberedte porcelæns-, glas- og emaljefarver, ikke-frittet glasur- og emaljemasse, engober, flydende glansmetalpræparater og lignende præparater; glasfritte

35110 (*)

20.30.22

Anden maling og andre lakker; tilberedte siccativer

35110 (*)

20.30.23

Kunstnerfarver, farver til undervisningsbrug, plakatfarver, farver til nuancemodifikation, hobbyfarver og lignende farver

35120

20.30.24

Trykfarver

35130

20.30.9

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver og tætningsmaterialer udført i underentreprise

 

20.30.99

Dele af fremstillingen af maling, lak og lignende overfladebehandlingsmidler, trykfarver og tætningsmaterialer udført i underentreprise

88160 (*)

20.4

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler, parfume og toiletmidler

 

20.41

Sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler

 

20.41.1

Glycerol

 

20.41.10

Glycerol

34570 (*)

20.41.2

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

 

20.41.20

Organiske overfladeaktive stoffer, undtagen sæbe

35310

20.41.3

Sæbe og rengøringsmidler

 

20.41.31

Sæbe og organiske overfladeaktive stoffer og præparater til brug som sæbe; papir, vat, filt og fiberdug, imprægneret eller overtrukket med sæbe eller rensemidler

35321 (*)

20.41.32

Rengørings- og vaskemidler

35322

20.41.4

Duftpræparater og voks

 

20.41.41

Præparater til parfumering eller desodorisering af rum

35331

20.41.42

Syntetisk voks og tilberedt voks

35332

20.41.43

Pudse- og poleremidler til fodtøj, møbler, gulve, automobiler, glasvarer eller metalvarer

35333

20.41.44

Skurepasta og skurepulver samt andre skurepræparater

35334

20.41.9

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i underentreprise

 

20.41.99

Dele af fremstillingen af sæbe, rengørings- og rensemidler samt poleremidler udført i underentreprise

88160 (*)

20.42

Parfume og toiletmidler

 

20.42.1

Parfume og toiletmidler

 

20.42.11

Parfume og toiletvand

35323 (*)

20.42.12

Læbe- og øjensminke

35323 (*)

20.42.13

Manicure- og pedicurepræparater

35323 (*)

20.42.14

Pudder som kosmetik eller toiletmiddel

35323 (*)

20.42.15

Tilberedte produkter til skønhedspleje eller sminkning og præparater til hudpleje (herunder præparater til solbruning) i.a.n.

35323 (*)

20.42.16

Hårvaskemidler, hårlak, præparater til permanentbehandling

35323 (*)

20.42.17

Hårvand og andre præparater til håret i.a.n.

35323 (*)

20.42.18

Præparater til mund- eller tandhygiejne, herunder pulver og creme til fastgørelse af tandproteser, tandtråd

35323 (*)

20.42.19

Præparater til brug ved barbering; desodoriserings- og antitranspirationsmidler, til personlig brug; præparater til badebrug; andre parfumevarer, kosmetik og toiletmidler i.a.n.

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

 

20.42.99

Dele af fremstillingen af parfume og toiletmidler udført i underentreprise

88160 (*)

20.5

Andre kemiske produkter

 

20.51

Sprængstoffer

 

20.51.1

Tilberedte sprængstoffer; tændsnore, fænghætter og sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer; fyrværkeri

 

20.51.11

Krudt og tilberedte sprængstoffer

35450 (*)

20.51.12

Tændsnore; også detonerende; sprængkapsler; tændsatser; elektriske detonatorer

35450 (*)

20.51.13

Fyrværkeri

35460 (*)

20.51.14

Signalraketter, livredningsraketter, tågesignaler og pyrotekniske artikler (undtagen fyrværkeri)

35460 (*)

20.51.2

Tændstikker

 

20.51.20

Tændstikker

38998

20.51.9

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

 

20.51.99

Dele af fremstillingen af sprængstoffer udført i underentreprise

88160 (*)

20.52

Klæbestoffer

 

20.52.1

Klæbestoffer

 

20.52.10

Klæbestoffer

35420 (*)

20.52.9

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

 

20.52.99

Dele af fremstillingen af klæbestoffer udført i underentreprise

88160 (*)

20.53

Æteriske olier

 

20.53.1

Æteriske olier

 

20.53.10

Æteriske olier

35410

20.53.9

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

 

20.53.99

Dele af fremstillingen af æteriske olier udført i underentreprise

88160 (*)

20.59

Andre kemiske produkter i.a.n.

 

20.59.1

Fotografiske plader og film, film til umiddelbar billedfremstilling (instant film); kemiske præparater og ublandede produkter til fotografisk brug

 

20.59.11

Fotografiske plader og film og film til umiddelbar filmfremstilling (instant film), lysfølsomme, ikke-eksponerede; fotografisk papir

48341

20.59.12

Lysfølsomme emulsioner til fotografisk brug; kemiske præparater til fotografisk brug i.a.n.

48342

20.59.2

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

 

20.59.20

Kemisk modificerede animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier; ikke-spiselige blandinger af animalske eller vegetabilske fedtstoffer eller olier

34550

20.59.3

Blæk, tusch og lignende farver

 

20.59.30

Blæk, tusch og lignende farver

35140

20.59.4

Tilberedte smøremidler; additiver; antifrostpræparater

 

20.59.41

Tilberedte smøremidler

35430 (*)

20.59.42

Præparater til modvirkning af bankning; additiver, mineralolier og lignende produkter

35430 (*)

20.59.43

Bremsevæsker; antifrostpræparater og tilberedte væsker til afrimning

35430 (*)

20.59.5

Diverse kemiske produkter

 

20.59.51

Peptoner, andre proteinstoffer og derivater deraf i.a.n.; hudpulver

35420 (*)

20.59.52

Modellermasse; dentalvoks og andre præparater til dental brug, på basis af gips; præparater og ladninger til ildslukningsapparater; tilberedte substrater til dyrkning af mikroorganismer; sammensatte reagensmidler til diagnostisk brug eller til laboratoriebrug i.a.n.

35440 (*)

20.59.53

Kemiske grundstoffer, i form af skiver og kemiske forbindelser, doteret til anvendelse i elektronikken

35470

20.59.54

Aktiveret kul

35490 (*)

20.59.55

Efterbehandlingsmidler, acceleratorer til farvning eller til fiksering af farvestoffer samt andre produkter og præparater

35490 (*)

20.59.56

Bejdser; flusmidler; tilberedte vulkaniseringsacceleratorer; sammensatte blødgøringsmidler til gummi eller plast; katalytiske præparater i.a.n.; blandede alkylbenzener og blandede alkylnaphthalener i.a.n.

35490 (*)

20.59.57

Tilberedte bindemidler til støbeforme eller støbekerner; kemiske produkter

35490 (*)

20.59.59

Diverse andre kemiske produkter i.a.n.

35490 (*)

20.59.6

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

 

20.59.60

Gelatine og gelatinederivater, herunder mælkealbumin

35420 (*)

20.59.9

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

 

20.59.99

Dele af fremstillingen af andre kemiske produkter i.a.n. udført i underentreprise

88160 (*)

20.6

Kemofibre

 

20.60

Kemofibre

 

20.60.1

Syntetiske fibre

 

20.60.11

Korte syntetiske fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

35510

20.60.12

Garn med høj styrke af endeløse fibre af polyamid og polyester

35520 (*)

20.60.13

Andet garn af endeløse syntetiske fibre, enkelttrådet

35520 (*)

20.60.14

Syntetiske monofilamenter; strimler o.l., af syntetiske tekstilmaterialer

35530

20.60.2

Regenererede fibre

 

20.60.21

Korte regenererede fibre og bånd, ikke kartede eller kæmmede

35540

20.60.22

Garn med høj styrke af endeløse fibre, af viskose

35550 (*)

20.60.23

Andet garn af endeløse regenererede fibre, enkelttrådet

35550 (*)

20.60.24

Regenererede monofilamenter; strimler o.l. af regenererede tekstilmaterialer

35560

20.60.9

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

 

20.60.99

Dele af fremstillingen af kemofibre udført i underentreprise

88160 (*)

21

Farmaceutiske råvarer og farmaceutiske præparater

 

21.1

Farmaceutiske råvarer

 

21.10

Farmaceutiske råvarer

 

21.10.1

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

 

21.10.10

Salicylsyre, O-acetylsalicylsyre samt salte og estere deraf

35210

21.10.2

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af disse produkter

 

21.10.20

Lysin, glutaminsyre og salte deraf; kvaternære ammoniumsalte og kvaternære ammoniumhydroxider; phosphoaminolipider; amider og derivater deraf samt salte af disse produkter

35220

21.10.3

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf; sulfonamider

 

21.10.31

Lactoner i.a.n.; heterocycliske forbindelser udelukkende med nitrogen som heteroatomer, hvis struktur omfatter en ikke-kondenseret pyrazolring, en pyrimidinring, en piperazinring, en ikke-kondenseret triazinring eller en phenothiazinringstruktur, men ikke andre kondenserede ringe; hydantoin og derivater deraf

35230 (*)

21.10.32

Sulfonamider

35230 (*)

21.10.4

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

 

21.10.40

Sukkerarter, kemisk rene i.a.n.; sukkerethere og sukkerestere samt salte deraf i.a.n.

35240

21.10.5

Provitaminer, vitaminer og hormoner; glycosider og plantealkoloider og derivater deraf; antibiotika

 

21.10.51

Provitaminer, vitaminer og derivater deraf

35250 (*)

21.10.52

Hormoner, derivater deraf; andre steroider, der hovedsagelig anvendes som hormoner

35250 (*)

21.10.53

Glycosider, plantealkaloider, samt salte, ethere, estere og andre derivater deraf

35250 (*)

21.10.54

Antibiotika

35250 (*)

21.10.6

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer i.a.n.

 

21.10.60

Kirtler og andre organer; ekstrakter deraf og andre menneskelige eller animalske stoffer i.a.n.

35270 (*)

21.10.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

 

21.10.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske råvarer udført i underentreprise

88160 (*)

21.2

Farmaceutiske præparater

 

21.20

Farmaceutiske præparater

 

21.20.1

Lægemidler

 

21.20.11

Lægemidler, med indhold af penicillin eller andre antibiotika

35260 (*)

21.20.12

Lægemidler, med indhold af hormoner, men ikke antibiotika

35260 (*)

21.20.13

Lægemidler, med indhold af alkaloider eller derivater deraf, men uden indhold af hormoner eller antibiotika

35260 (*)

21.20.2

Andre farmaceutiske præparater

 

21.20.21

Antisera og vacciner

35270 (*)

21.20.22

Kemiske svangerskabsforebyggende midler, fremstillet på basis af hormoner eller sæddræbende midler

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostiske reagensmidler og andre farmaceutiske præparater

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Hæfteplastre, catgut og lignende materialer; æsker med førstehjælpsudstyr

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

 

21.20.99

Dele af fremstillingen af farmaceutiske præparater udført i underentreprise

88152

88160 (*)

22

Gummi- og plastprodukter

 

22.1

Gummiprodukter

 

22.11

Gummidæk og gummislanger; vulkanisering af dæk

 

22.11.1

Nye gummidæk og gummislanger

 

22.11.11

Nye dæk af gummi til personbiler

36111

22.11.12

Nye dæk af gummi til motorcykler eller cykler

36112

22.11.13

Nye dæk af gummi til busser eller lastbiler samt til luftfartøjer

36113 (*)

22.11.14

Dæk til landbrugskøretøjer; andre nye dæk, af gummi

36113 (*)

22.11.15

Slanger, massive og hule ringe, udskiftelige slidbaner til dæk samt fælgbånd, af gummi

36114

22.11.16

Slidbanegummi (camel-back)

36115

22.11.2

Regummierede dæk af gummi

 

22.11.20

Regummierede dæk af gummi

36120

22.11.9

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

 

22.11.99

Dele af fremstillingen af gummidæk og gummislanger udført i underentreprise; vulkanisering af dæk

88170 (*)

22.19

Andre gummiprodukter

 

22.19.1

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

 

22.19.10

Regenereret gummi, i ubearbejdet form eller som plader eller bånd

36210

22.19.2

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

 

22.19.20

Ikke-vulkaniseret gummi og produkter af ikke-vulkaniseret gummi; tråde, snore, plader, bånd, strimler, stænger og profiler, af blødgummi

36220

22.19.3

Rør og slanger af blødgummi

 

22.19.30

Rør og slanger af blødgummi

36230

22.19.4

Driv- og transportremme af blødgummi

 

22.19.40

Driv- og transportremme af blødgummi

36240

22.19.5

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

 

22.19.50

Tekstilstof, gummieret, undtagen cordvæv (stræklærred)

36250

22.19.6

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

 

22.19.60

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af blødgummi

36260

22.19.7

Varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi; varer af hårdgummi

 

22.19.71

Hygiejniske eller farmaceutiske artikler (herunder sutter), af blødgummi

36270 (*)

22.19.72

Gulvbelægningsmaterialer og måtter, af blødgummi, som ikke er af celluloid

36270 (*)

22.19.73

Andre varer af blødgummi i.a.n.; hårdgummi i enhver form og varer deraf; gulvbelægningsmaterialer og måtter, af celleblødgummi (skumgummi o.l.)

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

 

22.19.99

Dele af fremstillingen af andre gummiprodukter udført i underentreprise

88170 (*)

22.2

Plastprodukter

 

22.21

Plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast

 

22.21.1

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

 

22.21.10

Monofilamenter, hvis største tværmål overstiger 1 mm, stænger og profiler, af plast

36310

22.21.2

Rør og slanger samt fittings dertil, af plast

 

22.21.21

Kunsttarme af hærdede proteiner eller celluloseplast; stive rør og slanger, af plast

36320 (*)

22.21.29

Andre rør, slanger og fittings, af plast

36320 (*)

22.21.3

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer

 

22.21.30

Plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast, ikke forstærkede eller på anden måde i forbindelse med andre materialer

36330

22.21.4

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af plast

 

22.21.41

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler af celleplast

36390 (*)

22.21.42

Andre plader, ark, film, folier, bånd og strimler, af anden plast end celleplast

36390 (*)

22.21.9

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

 

22.21.99

Dele af fremstillingen af plader, ark, rør og slanger samt profiler, af plast, udført i underentreprise

88170 (*)

22.22

Plastemballage

 

22.22.1

Plastemballage

 

22.22.11

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af polymerer af ethylen

36410 (*)

22.22.12

Sække og poser (herunder kræmmerhuse) af plast (undtagen ethylen)

36410 (*)

22.22.13

Æsker, kasser, tremmekasser og lignende emballeringsgenstande, af plast

36490 (*)

22.22.14

Balloner, flasker, kolber og lignende varer af plast

36490 (*)

22.22.19

Andre emballeringsgenstande af plast

36490 (*)

22.22.9

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

 

22.22.99

Dele af fremstillingen af plastemballage udført i underentreprise

88170 (*)

22.23

Bygningsartikler af plast

 

22.23.1

Bygningsartikler af plast; linoleum og hårde gulvbelægningsmaterialer ikke af plast

 

22.23.11

Gulvbelægningsmaterialer, væg- eller loftsbeklædning af plast, i ruller eller som fliser

36910

22.23.12

Badekar, håndvaske, klosetter samt sæder og låg dertil, skyllecisterner og lignende sanitetsartikler, af plast

36930

22.23.13

Tanke, kar og lignende beholdere, med et rumindhold på over 300 l, af plast

36950 (*)

22.23.14

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler; skodder, jalousier og lignende varer samt dele dertil, af plast

36950 (*)

22.23.15

Linoleum og hårde gulvbelægninger, ikke af plast, dvs. elastiske gulvbelægninger som f.eks. vinyl, linoleum mv.

38930

22.23.19

Bygningsartikler af plast i.a.n.

36950 (*)

22.23.2

Præfabrikerede bygninger af plast

 

22.23.20

Præfabrikerede bygninger af plast

38703

22.23.9

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

 

22.23.99

Dele af fremstillingen af bygningsartikler af plast udført i underentreprise

88170 (*)

22.29

Andre plastprodukter

 

22.29.1

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

 

22.29.10

Beklædningsgenstande (herunder handsker) og tilbehør dertil, af plast

28243

22.29.2

Andre plastprodukter i.a.n.

 

22.29.21

Plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende, i ruller, bredde ikke over 20 cm

36920 (*)

22.29.22

Andre plader, ark, film, folier, tape, strimler og andre flade former af plast, selvklæbende

36920 (*)

22.29.23

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af plast

36940

22.29.24

Dele i.a.n. af lamper og andre belysningsartikler, navneplader med lys og lignende varer, af plast

36960

22.29.25

Kontor- og skoleartikler af plast

36990 (*)

22.29.26

Beslag og tilbehør til møbler, vognmagerarbejder o.l.; statuetter og andre dekorationsgenstande, af plast

36990 (*)

22.29.29

Andre varer af plast

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Fremstilling af andre plastprodukter; dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

 

22.29.91

Fremstilling af andre plastprodukter

88170 (*)

22.29.99

Dele af fremstillingen af andre plastprodukter udført i underentreprise

88170 (*)

23

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

 

23.1

Glas og glasprodukter

 

23.11

Planglas

 

23.11.1

Planglas

 

23.11.11

Planglas, støbt, valset, trukket eller blæst, men ikke yderligere bearbejdet

37112

23.11.12

Floatglas og andet planglas, der er slebet eller poleret, men ikke yderligere bearbejdet

37113

23.11.9

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

 

23.11.99

Dele af fremstillingen af planglas udført i underentreprise

88180 (*)

23.12

Formet og bearbejdet planglas

 

23.12.1

Formet og bearbejdet planglas

 

23.12.11

Planglas, bøjet, facet- eller kantslebet, graveret, boret, emaljeret eller på anden måde bearbejdet, men ikke indrammet

37114

23.12.12

Sikkerhedsglas

37115

23.12.13

Glasspejle; isoleringsruder bestående af flere lag glas

37116

23.12.9

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

 

23.12.99

Dele af fremstillingen af formet og bearbejdet planglas udført i underentreprise

88180 (*)

23.13

Flasker, drikkeglas mv.

 

23.13.1

Flasker, drikkeglas mv.

 

23.13.11

Flasker, krukker, tabletglas og andre beholdere, undtagen ampuller; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

37191

23.13.12

Drikkeglas, undtagen af glaskeramisk materiale

37193 (*)

23.13.13

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer

37193 (*)

23.13.14

Glaskolber til termoflasker og lignende isotermiske beholdere

37199 (*)

23.13.9

Færdigbehandling af flasker, drikkeglas mv.; dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

 

23.13.91

Færdigbehandling af drikkeglas og anden bordservice eller køkkenartikler af glas

88180 (*)

23.13.92

Færdigbehandling af glasbeholdere

88180 (*)

23.13.99

Dele af fremstillingen af flasker, drikkeglas mv. udført i underentreprise

88180 (*)

23.14

Glasfibre

 

23.14.1

Glasfibre

 

23.14.11

Fiberbånd, rovings, garn og afhuggede tråde, af glasfiber

37121

23.14.12

Glasulddug (vlies), plader, måtter og lignende varer af glasfiber, undtagen vævede stoffer

37129

23.14.9

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

 

23.14.99

Dele af fremstillingen af glasfibre udført i underentreprise

88180 (*)

23.19

Andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas

 

23.19.1

Andet glas, halvfabrikata

 

23.19.11

Glasmasse, glas i form af kugler (undtagen mikrokugler), stænger eller rør, ubearbejdede

37111 (*)

23.19.12

Brosten, blokke, mursten, fliser og andre varer af presset eller støbt glas; blyindfattede ruder og lignende varer; porøst glas (skumglas) i blokke, plader eller lignende former

37117

23.19.2

Teknisk glas og andet glas

 

23.19.21

Åbne glaskolber og glasrør samt dele dertil, af glas, til glødelamper, katodestrålerør eller lignende

37192

23.19.22

Urglas og brilleglas, ikke optisk bearbejdet; hule glaskugler og segmenter deraf, til fremstilling af de nævnte varer

37194

23.19.23

Laboratorieartikler, hygiejniske artikler og farmaceutiske artikler af glas; ampuller af glas

37195

23.19.24

Dele af lamper, belysningsartikler, lysskilte, navneplader med lys og lignende, af glas

37196

23.19.25

El-isolatorer af glas

37197

23.19.26

Glasvarer i.a.n.

37199 (*)

23.19.9

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas; dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

 

23.19.91

Færdigbehandling af andet glas, herunder teknisk glas

88180 (*)

23.19.99

Dele af fremstillingen af andet forarbejdet glas, herunder teknisk glas, udført i underentreprise

88180 (*)

23.2

Ildfaste produkter

 

23.20

Ildfaste produkter

 

23.20.1

Ildfaste produkter

 

23.20.11

Sten, blokke, fliser og andre keramiske varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

37310

23.20.12

Ildfaste sten, blokke, fliser og lignende ildfast keramisk konstruktionsmateriale, bortset fra varer af fossilt kiselmel eller af lignende kiselholdige jordarter

37320

23.20.13

Ildfast cement, ildfast mørtel, ildfast beton og lignende ildfaste produkter i.a.n.

37330

23.20.14

Ubrændte ildfaste produkter; andre ildfaste keramiske produkter

37340

23.20.9

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

 

23.20.99

Dele af fremstillingen af ildfaste produkter udført i underentreprise

88180 (*)

23.3

Byggematerialer af ler

 

23.31

Keramiske teglsten og gulvfliser

 

23.31.1

Keramiske teglsten og gulvfliser

 

23.31.10

Keramiske teglsten og gulvfliser

37370

23.31.9

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

 

23.31.99

Dele af fremstillingen af keramiske teglsten og gulvfliser udført i underentreprise

88180 (*)

23.32

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

 

23.32.1

Mursten, teglsten og byggematerialer, af brændt ler

 

23.32.11

Ikke-ildfaste keramiske mursten, sten til gulvunderlag, dæksten og lignende varer

37350 (*)

23.32.12

Tagsten, skorstenspiber, røghætter, skorstensforinger, arkitektoniske ornamenter og andre keramiske produkter til bygningsbrug

37350 (*)

23.32.13

Keramiske rør, tagrender og rørfittings

37360

23.32.9

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i underentreprise

 

23.32.99

Dele af fremstillingen af mursten, teglsten og byggematerialer af brændt ler udført i underentreprise

88180 (*)

23.4

Andre porcelænsvarer og keramiske produkter

 

23.41

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

 

23.41.1

Keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande

 

23.41.11

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, af porcelæn

37221 (*)

23.41.12

Bordservice, køkkenartikler og andre husholdningsartikler samt toiletartikler, undtagen af porcelæn

37221 (*)

23.41.13

Statuetter og andre pyntegenstande, af keramisk materiale

37222

23.41.9

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i underentreprise

 

23.41.99

Dele af fremstillingen af keramiske husholdningsartikler og pyntegenstande udført i underentreprise

88180 (*)

23.42

Keramiske sanitetsartikler

 

23.42.1

Keramiske sanitetsartikler

 

23.42.10

Keramiske sanitetsartikler

37210

23.42.9

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

 

23.42.99

Dele af fremstillingen af keramiske sanitetsartikler udført i underentreprise

88180 (*)

23.43

Keramiske isolatorer og isoleringsdele

 

23.43.1

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, af keramisk materiale

 

23.43.10

Elektriske isolatorer af keramisk materiale; isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, af keramisk materiale

37292

23.43.9

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

 

23.43.99

Dele af fremstillingen af keramiske isolatorer og isoleringsdele udført i underentreprise

88180 (*)

23.44

Andre keramiske produkter til teknisk brug

 

23.44.1

Andre keramiske produkter til teknisk brug

 

23.44.11

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, af porcelæn

37291 (*)

23.44.12

Keramiske varer til laboratoriebrug eller til kemisk eller anden teknisk brug, ikke af porcelæn

37291 (*)

46932

23.44.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

 

23.44.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter til teknisk brug udført i underentreprise

88180 (*)

23.49

Andre keramiske produkter

 

23.49.1

Andre keramiske produkter

 

23.49.11

Keramiske varer til brug inden for landbruget eller til transport af varer eller som emballage

37291 (*)

23.49.12

Andre keramiske produkter, der ikke anvendes som byggematerialer i.a.n.

37299

23.49.9

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

 

23.49.99

Dele af fremstillingen af andre keramiske produkter udført i underentreprise

88180 (*)

23.5

Cement, kalk og gips

 

23.51

Cement

 

23.51.1

Cement

 

23.51.11

Cementklinker

37430

23.51.12

Portlandcement, aluminatcement, slaggecement og lignende hydraulisk cement

37440

23.51.9

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

 

23.51.99

Dele af fremstillingen af cement udført i underentreprise

88180 (*)

23.52

Kalk og gips

 

23.52.1

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

 

23.52.10

Brændt kalk, læsket kalk og hydraulisk kalk

37420

23.52.2

Gips

 

23.52.20

Gips

37410

23.52.3

Brændt eller agglomereret dolomit

 

23.52.30

Brændt eller agglomereret dolomit

37450

23.52.9

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

 

23.52.99

Dele af fremstillingen af kalk og gips udført i underentreprise

88180 (*)

23.6

Produkter af beton, cement og gips

 

23.61

Byggematerialer af beton

 

23.61.1

Byggematerialer af beton

 

23.61.11

Tagsten, fliser, mursten og lignende varer, af cement, beton eller kunststen

37540

23.61.12

Præfabrikerede elementer til bygge- eller konstruktionsarbejder, af cement, beton eller kunststen

37550

23.61.2

Præfabrikerede bygninger af beton

 

23.61.20

Præfabrikerede bygninger af beton

38704

23.61.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

 

23.61.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af beton udført i underentreprise

88180 (*)

23.62

Byggematerialer af gips

 

23.62.1

Byggematerialer af gips

 

23.62.10

Byggematerialer af gips

37530 (*)

23.62.9

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

 

23.62.99

Dele af fremstillingen af byggematerialer af gips udført i underentreprise

88180 (*)

23.63

Færdigblandet beton

 

23.63.1

Færdigblandet beton

 

23.63.10

Færdigblandet beton

37510 (*)

23.63.9

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

 

23.63.99

Dele af fremstillingen af færdigblandet beton udført i underentreprise

88180 (*)

23.64

Mørtel

 

23.64.1

Mørtel

 

23.64.10

Mørtel

37510 (*)

23.64.9

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

 

23.64.99

Dele af fremstillingen af mørtel udført i underentreprise

88180 (*)

23.65

Fibercement

 

23.65.1

Varer af fibercement

 

23.65.11

Plader, blokke og lignende varer af vegetabilske fibre, af halm eller affald af træ, agglomereret med mineralske bindemidler

37520

23.65.12

Varer af asbestcement, cellulosecement o.l.

37570

23.65.9

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

 

23.65.99

Dele af fremstillingen af varer af fibercement udført i underentreprise

88180 (*)

23.69

Andre varer af beton, gips og cement

 

23.69.1

Andre varer af beton, gips og cement

 

23.69.11

Andre varer af gips eller blandinger på basis af gips i.a.n.

37530 (*)

23.69.19

Andre varer af beton, cement eller kunststen i.a.n.

37560

23.69.9

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

 

23.69.99

Dele af fremstillingen af andre varer af beton, gips og cement udført i underentreprise

88180 (*)

23.7

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

 

23.70

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

 

23.70.1

Tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten

 

23.70.11

Marmor, travertin og alabast, bearbejdet, og varer deraf (undtagen brosten, kantsten, fortovssten, fliser, terninger og lignende varer); granulater, splinter og pulver, kunstigt farvet, af marmor, travertin og alabast

37610

23.70.12

Andre bearbejdede pyntesten og bygningssten samt varer deraf; andre granulater og andet pulver, kunstigt farvet, af naturlige stenarter; varer af agglomereret skifer

37690

23.70.9

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i underentreprise

 

23.70.99

Dele af fremstillingen af tilhuggede, tilskårne og færdigbearbejdede sten udført i underentreprise

88180 (*)

23.9

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter

 

23.91

Slibemidler

 

23.91.1

Slibemidler

 

23.91.11

Møllesten, slibesten og lignende varer, uden stativ, til formaling, defibrering, slibning mv. samt dele deraf, af naturlige stenarter, agglomererede naturlige eller kunstige slibemidler eller af keramisk materiale

37910 (*)

23.91.12

Slibemidler, som pulver eller korn, på underlag af tekstilstof, papir eller pap

37910 (*)

23.91.9

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

 

23.91.99

Dele af fremstillingen af slibemidler udført i underentreprise

88180 (*)

23.99

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

 

23.99.1

Andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

 

23.99.11

Bearbejdede asbestfibre; blandinger på basis af asbest og magnesiumcarbonat; varer af sådanne blandinger, eller af asbest; friktionsmateriale til bremser, koblinger o.l., ikke monterede

37920

23.99.12

Varer af asfalt eller af lignende materialer

37930

23.99.13

Bituminøse blandinger på basis af natursten og kunststen og bitumen, naturlig asfalt eller lignende stoffer som bindemiddel

37940

23.99.14

Kunstig grafit; kolloloid eller semikolloloid grafit; præparater på basis af grafit eller andet kul i form af halvfabrikata

37950

23.99.15

Kunstig korund

37960

23.99.19

Ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n.

37990

23.99.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i underentreprise

 

23.99.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-metalholdige mineralske produkter i.a.n. udført i underentreprise

88180 (*)

24

Metal

 

24.1

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

 

24.10

Råjern og råstål samt ferrolegeringer

 

24.10.1

Råprodukter af jern og stål

 

24.10.11

Råjern og spejljern, i blokke, klumper eller andre ubearbejdede former

41111

24.10.12

Ferrolegeringer

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Jern- og stålprodukter fremstillet ved direkte reduktion af jernmalm eller andre porøse jern- og stålprodukter, i klumper, piller (pellets) eller lignende former; jern af renhed på mindst 99,94 vægtprocent, i klumper, piller (pellets) eller lignende former

41116

24.10.14

Granulater og pulver af råjern, spejljern eller andet jern og stål

39350

41117

24.10.2

Råstål

 

24.10.21

Ulegeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af ulegeret stål

41121

24.10.22

Rustfrit stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af rustfrit stål

41122 (*)

24.10.23

Andet legeret stål i ingots eller andre ubearbejdede former og halvfabrikata af andet legeret stål

41122 (*)

24.10.3

Fladvalsede produkter, af stål, kun varmtvalsede

 

24.10.31

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41211

24.10.32

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

41212

24.10.33

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm (undtagen af silicium-elektrisk stål)

41214 (*)

24.10.4

Fladvalsede produkter af stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

 

24.10.41

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41221

24.10.42

Fladvalsede produkter af rustfrit stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun koldtvalsede, af bredde ≥ 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Fladvalsede produkter af stål, pletterede, belagte eller overtrukne, og fladvalsede produkter af hurtigstål og silicium-elektrisk stål

 

24.10.51

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

41231 (*)

24.10.52

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde ≥ 600 mm; pletterede, belagte eller overtrukne

41232

24.10.53

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde ≥ 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Fladvalsede produkter af silicium-elektrisk stål, af bredde < 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Fladvalsede produkter af hurtigstål, af bredde < 600 mm

41234

24.10.6

Varmforarbejdede stænger af stål

 

24.10.61

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

41241

24.10.62

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

41242

24.10.63

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af rustfrit stål

41243 (*)

24.10.64

Andre stænger af rustfrit stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

41243 (*)

24.10.66

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Hule borestænger

41275

24.10.7

Varmtforarbejdede profiler af stål, spunsvægjern af stål og skinnemateriel af stål til jernbaner og sporveje

 

24.10.71

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

41251

24.10.72

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af rustfrit stål

41274 (*)

24.10.73

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

41274 (*)

24.10.74

Spunsvægjern, af stål, og svejsede åbne profiler, af stål

41252

24.10.75

Skinnemateriel af stål, til jernbaner og sporveje

41253

24.10.9

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

 

24.10.99

Dele af fremstillingen af råjern og råstål samt ferrolegeringer udført i underentreprise

88213 (*)

24.2

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

 

24.20

Rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål

 

24.20.1

Rør og hule profiler, sømløse, af stål

 

24.20.11

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

41281

24.20.12

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, sømløse, af stål

41282

24.20.13

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

41283

24.20.14

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, og hule profiler, af stål

41284

24.20.2

Rør, svejsede, med cirkulært tværsnit, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

 

24.20.21

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41285 (*)

24.20.22

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41286 (*)

24.20.23

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41287 (*)

24.20.24

Andre rør, med cirkulært tværsnit, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter > 406,4 mm, af stål

41289 (*)

24.20.3

Rør, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, svejsede, af stål

 

24.20.31

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41285 (*)

24.20.32

Foringsrør og produktionsrør, af den art, der anvendes ved udvinding af olie og gas, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41286 (*)

24.20.33

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41287 (*)

24.20.34

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41288

24.20.35

Andre rør, f.eks. svejsede, nittede eller på lignende måde lukkede eller kun med sammensluttede kanter, med en udvendig diameter ≤ 406,4 mm, af stål

41289 (*)

24.20.4

Rørfittings af stål, ikke støbte

 

24.20.40

Rørfittings af stål, ikke støbte

41293

24.20.9

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i underentreprise

 

24.20.99

Dele af fremstillingen af rør og hule profiler og tilhørende fittings, af stål, udført i underentreprise

88213 (*)

24.3

Andre produkter af den primære forarbejdning af stål

 

24.31

Koldtrukne stænger

 

24.31.1

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

 

24.31.10

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

41261

24.31.2

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

 

24.31.20

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

 

24.31.30

Koldtrukne stænger og massive profiler af rustfrit stål

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

 

24.31.99

Dele af fremstillingen af koldtrukne stænger udført i underentreprise

88213 (*)

24.32

Koldtvalsede bånd

 

24.32.1

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

 

24.32.10

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

 

24.32.20

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

 

24.32.99

Dele af fremstillingen af koldtvalsede bånd udført i underentreprise

88213 (*)

24.33

Koldtbehandlede eller foldede produkter

 

24.33.1

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede

 

24.33.11

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

41262 (*)

24.33.12

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af rustfrit stål

41274 (*)

24.33.2

Profilplader, af ulegeret stål

 

24.33.20

Profilplader, af ulegeret stål

41262 (*)

24.33.3

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

 

24.33.30

Sandwichpaneler af overtrukne stålplader

42190 (*)

24.33.9

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

 

24.33.99

Dele af fremstillingen af koldtbehandlede eller foldede produkter udført i underentreprise

88213 (*)

24.34

Koldtrukket tråd

 

24.34.1

Koldtrukket tråd

 

24.34.11

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

41263

24.34.12

Koldtrukket tråd, af rustfrit stål

41265 (*)

24.34.13

Koldtrukket tråd, af andet legeret stål

41265 (*)

24.34.9

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

 

24.34.99

Dele af fremstillingen af koldtrukket tråd udført i underentreprise

88213 (*)

24.4

Ædelmetaller og andre ikke-jernholdige metaller

 

24.41

Ædelmetaller

 

24.41.1

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

 

24.41.10

Sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

41310

24.41.2

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

 

24.41.20

Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

41320

24.41.3

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

 

24.41.30

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller pulver

41330

24.41.4

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

 

24.41.40

Gulddublé på uædle metaller eller på sølv, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

41340

24.41.5

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

 

24.41.50

Sølvdublé på uædle metaller og platindublé på uædle metaller, sølv eller guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata

41350

24.41.9

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

 

24.41.99

Dele af fremstillingen af ædelmetaller udført i underentreprise

88213 (*)

24.42

Aluminium

 

24.42.1

Ubearbejdet aluminium; aluminiumoxid

 

24.42.11

Ubearbejdet aluminium

41431

24.42.12

Aluminiumoxid (undtagen kunstig korund)

41432

24.42.2

Halvfabrikata af aluminium og aluminiumlegeringer

 

24.42.21

Pulver og flager af aluminium

41531

24.42.22

Stænger og profiler af aluminium

41532

24.42.23

Tråd af aluminium

41533

24.42.24

Plader og bånd af aluminium, af tykkelse > 0,2 mm

41534

24.42.25

Folie af aluminium, af tykkelse ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Rør og rørfittings af aluminium

41536

24.42.9

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

 

24.42.99

Dele af fremstillingen af aluminium udført i underentreprise

88213 (*)

24.43

Bly, zink og tin

 

24.43.1

Bly, zink og tin, ubearbejdet

 

24.43.11

Bly, ubearbejdet

41441

24.43.12

Zink, ubearbejdet

41442

24.43.13

Tin, ubearbejdet

41443

24.43.2

Halvfabrikata af bly, zink og tin og legeringer deraf

 

24.43.21

Plader, bånd og folie af bly; pulver og flager af bly

41542

24.43.22

Støv, pulver og flager af zink

41544

24.43.23

Stænger, profiler og tråd af zink; plader, bånd og folie af zink

41545

24.43.24

Stænger, profiler og tråd af tin

41547

24.43.9

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

 

24.43.99

Dele af fremstillingen af bly, zink og tin udført i underentreprise

88213 (*)

24.44

Kobber

 

24.44.1

Kobber, ubearbejdet; kobbersten; cementkobber

 

24.44.11

Kobbersten; cementkobber

41411

24.44.12

Uraffineret kobber; kobberanoder til elektrolytisk raffinering

41412

24.44.13

Raffineret kobber og kobberlegeringer, ubearbejdet; kobberforlegeringer

41413

24.44.2

Halvfabrikata af kobber og kobberlegeringer

 

24.44.21

Pulver og flager af kobber

41511

24.44.22

Stænger og profiler af kobber

41512

24.44.23

Tråd af kobber

41513

24.44.24

Plader og bånd af kobber, af tykkelse over 0,15 mm

41514

24.44.25

Folie af kobber, af tykkelse ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Rør og rørfittings af kobber

41516

24.44.9

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

 

24.44.99

Dele af fremstillingen af kobber udført i underentreprise

88213 (*)

24.45

Andre ikke-jernholdige metaller

 

24.45.1

Nikkel, ubearbejdet; mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

 

24.45.11

Ubearbejdet nikkel

41422

24.45.12

Nikkelsten, nikkeloxidsinter og andre mellemprodukter fra fremstillingen af nikkel

41421

24.45.2

Halvfabrikata af nikkel og nikkellegeringer

 

24.45.21

Pulver og flager af nikkel

41521

24.45.22

Stænger, profiler og tråd af nikkel

41522

24.45.23

Plader, bånd og folie af nikkel

41523

24.45.24

Rør og rørfittings af nikkel

41524

24.45.3

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

 

24.45.30

Andre ikke-jernholdige metaller og varer deraf; sintrede keramiske metaller (cermets); aske og restprodukter, indeholdende metaller eller metalforbindelser

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

 

24.45.99

Dele af fremstillingen af andre ikke-jernholdige metaller udført i underentreprise

88213 (*)

24.46

Oparbejdet nukleart brændsel

 

24.46.1

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser

 

24.46.10

Naturligt uran samt forbindelser deraf; legeringer, dispersioner (herunder sintrede keramiske metaller (cermets)), keramiske stoffer og blandinger med indhold af naturligt uran eller naturlige uranforbindelser

33610

24.46.9

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

 

24.46.99

Dele af fremstillingen af oparbejdet nukleart brændsel udført i underentreprise

88152 (*)

24.5

Støbning af metalprodukter

 

24.51

Støbning af jernprodukter

 

24.51.1

Støbning af støbejern

 

24.51.11

Støbning af aduceret støbejern

89310 (*)

24.51.12

Støbning af kuglegrafitstøbejern

89310 (*)

24.51.13

Støbning af gråt støbejern

89310 (*)

24.51.2

Rør og hule profiler af støbejern

 

24.51.20

Rør og hule profiler af støbejern

41291 (*)

24.51.3

Rørfittings, af støbejern

 

24.51.30

Rørfittings, af støbejern

41292 (*)

24.51.9

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

 

24.51.99

Dele af fremstillingen af støbejern udført i underentreprise

89310 (*)

24.52

Støbning af stålprodukter

 

24.52.1

Støbning af stålprodukter

 

24.52.10

Støbning af stålprodukter

89310 (*)

24.52.2

Rør af centrifugalt støbt stål

 

24.52.20

Rør af centrifugalt støbt stål

41291 (*)

24.52.3

Rørfittings af støbestål

 

24.52.30

Rørfittings af støbestål

41292 (*)

24.53

Støbning af letmetalprodukter

 

24.53.1

Støbning af letmetalprodukter

 

24.53.10

Støbning af letmetalprodukter

89310 (*)

24.54

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

 

24.54.1

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

 

24.54.10

Støbning af andre ikke-jernholdige metalprodukter

89310 (*)

25

Produkter af metal, bortset fra maskiner og udstyr

 

25.1

Metalkonstruktioner

 

25.11

Metalkonstruktioner og dele heraf

 

25.11.1

Præfabrikerede bygninger af metal

 

25.11.10

Præfabrikerede bygninger af metal

38702

25.11.2

Metalkonstruktioner og dele dertil

 

25.11.21

Broer og brosektioner af jern og stål

42110 (*)

25.11.22

Tårne og gittermaster af jern og stål

42110 (*)

25.11.23

Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern, stål og aluminium

42190 (*)

25.11.9

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

 

25.11.99

Dele af fremstillingen af metalkonstruktioner og dele dertil udført i underentreprise

88219 (*)

25.12

Døre og vinduer af metal

 

25.12.1

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

 

25.12.10

Døre, vinduer og rammer dertil, samt dørtærskler, af metal

42120

25.12.9

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

 

25.12.99

Dele af fremstillingen af døre og vinduer af metal udført i underentreprise

88219 (*)

25.2

Tanke og beholdere af metal

 

25.21

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

 

25.21.1

Radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg

 

25.21.11

Radiatorer til centralvarmeanlæg, ikke elektrisk opvarmede, af jern og stål

44823

25.21.12

Centralvarmekedler, til produktion af varmt vand eller lavtryksdamp

44825

25.21.13

Dele til centralvarmekedler

44833

25.21.9

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i underentreprise

 

25.21.99

Dele af fremstillingen af radiatorer og kedler til centralvarmeanlæg udført i underentreprise

88219 (*)

25.29

Andre tanke og beholdere af metal

 

25.29.1

Andre tanke og beholdere af metal

 

25.29.11

Tanke, kar og lignende beholdere (undtagen beholdere til komprimerede eller flydende gasser), af jern, stål eller aluminium, med et rumindhold > 300 l, uden mekanisk udstyr eller udstyr til opvarmning

42210

25.29.12

Beholdere til komprimerede eller flydende gasser, af metal

42220

25.29.9

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

 

25.29.99

Dele af fremstillingen af tanke og beholdere af metal udført i underentreprise

88219 (*)

25.3

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

 

25.30

Dampkedler (undtagen centralvarmekedler)

 

25.30.1

Dampkedler og dele dertil

 

25.30.11

Dampkedler; kedler med overhedning

42320

25.30.12

Hjælpeapparater til kedler; kondensatorer til dampmaskiner

42330

25.30.13

Dele til dampkedler

42342

25.30.2

Atomreaktorer og dele dertil

 

25.30.21

Atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

42310

25.30.22

Dele til atomreaktorer, undtagen isotopseparatorer

42341

25.30.9

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i underentreprise

 

25.30.99

Dele af fremstillingen af dampgeneratorer, undtagen centralvarmekedler, udført i underentreprise

88219 (*)

25.4

Våben og ammunition

 

25.40

Våben og ammunition

 

25.40.1

Våben og ammunition samt dele dertil

 

25.40.11

Våben til militær brug, undtagen revolvere, pistoler o.l.

44720

25.40.12

Revolvere, pistoler, andre skydevåben og lignende våben, ikke til militær brug

44730

25.40.13

Bomber, missiler og lignende krigsammunition; anden ammunition (herunder patroner) og projektiler samt dele dertil

44740

25.40.14

Dele til våben til militær brug og andre våben

44760

25.40.9

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

 

25.40.99

Dele af fremstillingen af våben og ammunition udført i underentreprise

88214

25.5

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

 

25.50

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal; pulvermetallurgi

 

25.50.1

Smedning, presning, sænksmedning og valsning af metal

 

25.50.11

Smedning af metal

89320 (*)

25.50.12

Sænksmedning af metal

89320 (*)

25.50.13

Anden forarbejdning af metal

89320 (*)

25.50.2

Pulvermetallurgi

 

25.50.20

Pulvermetallurgi

89320 (*)

25.6

Behandling og coating af metal; maskinforarbejdning

 

25.61

Behandling og coating af metal

 

25.61.1

Coating af metal

 

25.61.11

Coating af metal med metalliske materialer

88211 (*)

25.61.12

Coating af metal med ikke-metalliske materialer

88211 (*)

25.61.2

Anden behandling af metal

 

25.61.21

Varmebehandling af metal (undtagen coating med metalliske materialer)

88211 (*)

25.61.22

Anden overfladebehandling af metal

88211 (*)

25.62

Maskinforarbejdning

 

25.62.1

Drejning af metaldele

 

25.62.10

Drejning af metaldele

88212

25.62.2

Anden maskinforarbejdning

 

25.62.20

Anden maskinforarbejdning

88213 (*)

25.7

Bestik, skære- og klipperedskaber, håndværktøj og diverse metalprodukter

 

25.71

Bestik, skære- og klipperedskaber

 

25.71.1

Bestik, skære- og klipperedskaber

 

25.71.11

Knive (undtagen til maskiner) og sakse samt blade dertil

42913

25.71.12

Barberknive og barbermaskiner samt blade og klinger dertil (herunder emner til barberblade i båndform)

42914

25.71.13

Andre skære- og klipperedskaber; redskaber til manicure eller pedicure, også i sæt

42915

25.71.14

Skeer, gafler, potageskeer, hulskeer, kageskeer, fiskeknive, smørknive, sukkertænger og lignende artikler til køkken- og bordbrug

42916

25.71.15

Sabler, huggerter, bajonetter, lanser og lignende våben og dele dertil

44750

25.71.9

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

 

25.71.99

Dele af fremstillingen af bestik, skære- og klipperedskaber udført i underentreprise

88219 (*)

25.72

Låse og hængsler

 

25.72.1

Låse og hængsler

 

25.72.11

Hængelåse og låse til motorkøretøjer og til møbler, af uædle metaller

42992 (*)

25.72.12

Andre låse af uædle metaller

42992 (*)

25.72.13

Spænder og taskebøjler med indbygget lås; dele

42992 (*)

25.72.14

Hængsler, beslag, tilbehør og lignende varer, til motorkøretøjer, døre, vinduer, møbler o.l., af uædle metaller

42992 (*)

25.72.9

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

 

25.72.99

Dele af fremstillingen af låse og hængsler udført i underentreprise

88219 (*)

25.73

Værktøj

 

25.73.1

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

 

25.73.10

Håndværktøj af den art, der anvendes i landbrug, havebrug og skovbrug

42921 (*)

25.73.2

Håndsave; savblade af enhver art

 

25.73.20

Håndsave; savblade af enhver art

42921 (*)

25.73.3

Andet håndværktøj

 

25.73.30

Andet håndværktøj

42921 (*)

25.73.4

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til værktøjsmaskiner

 

25.73.40

Udskifteligt værktøj til håndværktøj, herunder elektrisk håndværktøj, og til værktøjsmaskiner

42922 (*)

25.73.5

Støbeforme; formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller

 

25.73.50

Støbeforme; formkasser til metalstøbning; bundplader til støbeforme; støbeformsmodeller

44916

25.73.6

Andet værktøj

 

25.73.60

Andet værktøj

42922 (*)

25.73.9

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

 

25.73.99

Dele af fremstillingen af værktøj udført i underentreprise

88219 (*)

25.9

Andre jern- og metalvarer

 

25.91

Ståltønder og lignende beholdere

 

25.91.1

Ståltønder og lignende beholdere

 

25.91.11

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på ≥ 50 l men ≤ 300 l, uden mekanisk udstyr og uden udstyr til opvarmning

42931 (*)

25.91.12

Tanke, fade, tromler, dunke, dåser (undtagen dåser til lukning ved lodning eller falsning) og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af jern og stål, med et rumindhold på < 50 l, uden mekanisk udstyr og udstyr til opvarmning

42931 (*)

25.91.9

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

 

25.91.99

Dele af fremstillingen af ståltønder og lignende beholdere udført i underentreprise

89200

25.92

Letmetalemballage

 

25.92.1

Letmetalemballage

 

25.92.11

Dåser, af jern og stål, til lukning ved lodning eller falsning, med et rumindhold på < 50 l

42931 (*)

25.92.12

Fade, tromler, dunke, dåser og lignende beholdere, til ethvert materiale (undtagen beholdere til gasser), af aluminium, med et rumindhold på ≤ 300 l

42931 (*)

25.92.13

Crown corks, propper, hætter og låg af uædle metaller

42932

25.92.9

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

 

25.92.99

Dele af fremstillingen af letmetalemballage udført i underentreprise

88219 (*)

25.93

Trådvarer, kæder og fjedre

 

25.93.1

Trådvarer, kæder og fjedre

 

25.93.11

Snoet tråd, kabler, flettede bånd, stropper og lignende varer, af jern og stål, undtagen isoleret tråd til elektrisk brug

42941

25.93.12

Pigtråd af jern og stål; snoet tråd, kabler, flettede bånd og lignende varer, af kobber og aluminium, undtagen isoleret tråd til elektrisk brug

42942

42946

25.93.13

Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og kobbertråd; strækmetal af jern, stål og kobber

42943

25.93.14

Spiger, søm, stifter, hæfteklammer og lignende varer

42944 (*)

25.93.15

Tråd, stænger, rør, plader, elektroder og lignende varer, overtrukket eller fyldt med flusmidler

42950

25.93.16

Fjedre og blade til fjedre af jern og stål; kobberfjedre

42945

25.93.17

Kæder (undtagen ledboltkæder) og dele dertil

42991

25.93.18

Synåle, strikkepinde, trækkenåle, prene, hæklenåle, broderenåle og lignende varer til anvendelse i hånden, af jern og stål; sikkerhedsnåle, knappenåle og lignende nåle af jern og stål i.a.n.

42997 (*)

25.93.9

Dele af fremstillingen af trådvarer, kæder og fjedre udført i underentreprise

 

25.93.99

Dele af fremstillingen af trådvarer, kæder og fjedre udført i underentreprise

88219 (*)

25.94

Lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker

 

25.94.1

Lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker

 

25.94.11

Lukkeanordninger med gevind; af jern og stål i.a.n.

42944 (*)

25.94.12

Lukkeanordninger uden gevind; af jern og stål; i.a.n.

42944 (*)

25.94.13

Lukkeanordninger med eller uden gevind, af kobber

42944 (*)

25.94.9

Dele af fremstillingen af lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker udført i underentreprise

 

25.94.99

Dele af fremstillingen af lukkeanordninger og bolte, skruer og møtrikker udført i underentreprise

88219 (*)

25.99

Andre jern- og metalvarer i.a.n.

 

25.99.1

Metalprodukter til brug i køkkener og badeværelser

 

25.99.11

Vaske, vaskekummer, badekar og andre sanitetsartikler og dele dertil, af jern, stål, kobber og aluminium

42911

25.99.12

Bord-, køkken- og andre husholdningsartikler og dele dertil, af jern, stål, kobber og aluminium

42912

25.99.2

Andre varer af uædle metaller

 

25.99.21

Pansrede eller på anden måde forstærkede pengeskabe, boksdøre og bokse til brand- og tyverisikre rum, sikrede pengekasser, dokumentkasser o.l., af uædle metaller

42993

25.99.22

Brevbakker, manuskriptholdere, pennebakker, stempelholdere og lignende kontorudstyr, af uædle metaller, undtagen kontormøbler

42994

25.99.23

Beslag og mekanismer til løsbladebind eller brevordnere, clips og lignende kontorartikler, hæfteklammer i stænger, af uædle metaller

42995

25.99.24

Statuetter og andre dekorationsgenstande, rammer til fotografier, billeder o.l., spejle, af uædle metaller

42996

25.99.25

Lukketøjer, taskebøjler, ringe, spænder, hægter og maller, snøreringe og lignende varer, af uædle metaller, af den art, der anvendes til beklædningsgenstande, fodtøj, presenninger, håndtasker, rejseartikler o.l.; rørnitter og splitnitter, af uædle metaller; perler og pailletter, af uædle metaller

42997 (*)

25.99.26

Skruer til skibe og både samt blade dertil

42998

25.99.29

Andre varer af uædle metaller i.a.n.

42999

46931

25.99.9

Dele af fremstillingen af andre jern- og metalvarer i.a.n. udført i underentreprise

 

25.99.99

Dele af fremstillingen af andre jern- og metalvarer i.a.n. udført i underentreprise

88219 (*)

26

Computere, elektronisk og optisk udstyr

 

26.1

Elektroniske komponenter og elektronikkort

 

26.11

Elektroniske komponenter

 

26.11.1

Elektronrør (glødekatoderør, koldkatoderør og fotokatoderør), herunder katodestrålerør

 

26.11.11

Katodestrålerør til fjernsynsmodtagere; fjernsynskamerarør; andre katodestrålerør

47140 (*)

26.11.12

Magnetroner, klystroner, mikrobølgerør og andre lignende varer

47140 (*)

26.11.2

Dioder og transistorer

 

26.11.21

Dioder; transistorer; thyristorer, diacs og triacs

47150 (*)

26.11.22

Halvlederkomponenter; lysemitterende dioder; monterede piezoelektriske krystaller; dele dertil

47150 (*)

26.11.3

Elektroniske integrerede kredsløb

 

26.11.30

Elektroniske integrerede kredsløb

47160

26.11.4

Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.

 

26.11.40

Dele til elektroniske rør og andre elektroniske komponenter, i.a.n.

47173

26.11.9

Tjenester i forbindelse med fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb; dele af fremstillingen af elektroniske komponenter udført i underentreprise

 

26.11.91

Tjenester i forbindelse med fremstilling af elektroniske integrerede kredsløb

88233 (*)

26.11.99

Dele af fremstillingen af elektroniske komponenter udført i underentreprise

88233 (*)

26.12

Monterede elektronikkort

 

26.12.1

Monterede trykte kredsløb

 

26.12.10

Monterede trykte kredsløb

47130

26.12.2

Lydkort, videokort, netkort og lignende kort til automatiske databehandlingsmaskiner

 

26.12.20

Lydkort, videokort, netkort og lignende kort til automatiske databehandlingsmaskiner

45281

45282

26.12.3

Chipkort

 

26.12.30

Chipkort

47920

26.12.9

Tjenester i forbindelse med trykning af kredsløb; dele af fremstillingen af monterede elektronikkort udført i underentreprise

 

26.12.91

Tjenester i forbindelse med trykning af kredsløb

88233 (*)

26.12.99

Dele af fremstillingen af monterede elektronikkort udført i underentreprise

88233 (*)

26.2

Computere og ydre enheder

 

26.20

Computere og ydre enheder

 

26.20.1

Edb-maskiner samt dele og tilbehør dertil

 

26.20.11

Bærbare digitale automatiske databehandlingsmaskiner, af vægt ≤ 10 kg, som f.eks. laptops og notebooks; personlige digitale assistenter og lignende computere

45221

45222

26.20.12

Kasseterminaler, pengeautomater og lignende maskiner, som kan kobles til en databehandlingsmaskine eller et netværk

45142

26.20.13

Digitale automatiske databehandlingsmaskiner, bestående af mindst en centralenhed og en indlæse- og udlæseenhed i et fælles kabinet (som kan være kombinerede)

45230

26.20.14

Digitale automatiske databehandlingsmaskiner, der foreligger som systemer

45240

26.20.15

Andre digitale automatiske databehandlingsmaskiner, uanset om de i et fælles kabinet indeholder en eller to af følgende enheder: lagerenheder, indlæseenheder, udlæseenheder

45250

26.20.16

Indlæse- eller udlæseenheder, også sammenbygget med en lagerenhed i et fælles kabinet

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Monitorer og projektionsapparater, af den art, der hovedsagelig anvendes i forbindelse med et automatisk databehandlingsanlæg

47315

26.20.18

Enheder, som har to eller flere af følgende funktioner: udskrivning, scanning, kopiering og fax

45266

26.20.2

Lagerenheder og andre lagringsanordninger

 

26.20.21

Lagerenheder

45271

45272

26.20.22

Ikke-flygtige halvlederhukommelser

47550

26.20.3

Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

 

26.20.30

Andre enheder til automatiske databehandlingsmaskiner

45289

26.20.4

Dele og tilbehør til databehandlingsmaskiner

 

26.20.40

Dele og tilbehør til databehandlingsmaskiner

45290

26.20.9

Fremstilling af computere og ydre enheder; dele af fremstillingen af computere og ydre enheder udført i underentreprise

 

26.20.91

Fremstilling af computere og ydre enheder

88231 (*)

26.20.99

Dele af fremstillingen af computere og ydre enheder udført i underentreprise

88231 (*)

26.3

Kommunikationsudstyr

 

26.30

Kommunikationsudstyr

 

26.30.1

Radio- og fjernsynssenderudstyr; fjernsynskameraer

 

26.30.11

Sendere, sammenbygget med modtagere

47211

26.30.12

Sendere, ikke sammenbygget med modtagere

47212

26.30.13

Fjernsynskameraer

47213

26.30.2

Elektriske apparater til trådtelefoni og trådtelegrafi; videofoner

 

26.30.21

Telefonapparater til trådtelefoni, med trådløst telefonrør

47221

26.30.22

Telefonapparater til celleopdelt radiotelefoni eller andre trådløse net

47222

26.30.23

Andre apparater til at sende eller modtage tale, billeder eller andre data, herunder apparater til kommunikation via kabelnet eller trådløse netværk (såsom lokalnet eller fjernnet)

47223 (*)

26.30.3

Dele til elektriske apparater til telefoni og telegrafi

 

26.30.30

Dele til elektriske apparater til telefoni og telegrafi

47401

26.30.4

Antenner og antennereflektorer af enhver art og dele dertil; dele til sendere til radiofoni og fjernsyn og fjernsynskameraer