29.4.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 115/10


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 382/2008

af 21. april 2008

om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød

(omarbejdning)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød (1), særlig artikel 29, stk. 2, artikel 33, stk. 12, og artikel 41, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2377/80 (2) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (3). Da der skal foretages yderligere ændringer, bør forordningen af klarhedshensyn omarbejdes.

(2)

I henhold til forordning (EF) nr. 1254/1999 er al indførsel i Fællesskabet af de i nævnte forordnings artikel 1, stk. 1, litra a), omhandlede produkter betinget af, at der fremlægges en importlicens. Erfaringen viser, at det er nødvendigt at følge den kommende udvikling i samhandelen med alle de produkter fra oksekødssektoren, som er af særlig betydning for ligevægten på dette særligt følsomme marked. For at opnå en bedre styring af markedet bør der følgelig også kræves importlicenser for produkter henhørende under KN-kode 1602 50 31 til 1602 50 80 og 1602 90 69.

(3)

Det er nødvendigt at følge indførslen i Fællesskabet af ungtyre og især kalve. Udstedelsen af importlicenser bør gøres betinget af, at det angives, fra hvilke lande disse dyr udføres.

(4)

Ifølge artikel 6, stk. 4, i Rådets beslutning 79/542/EØF af 21. december 1976 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande og om dyre- og folkesundhedsbetingelser og udstedelse af veterinærcertifikat ved import til EF af levende dyr og fersk kød (4) skal originaleksemplaret af veterinærcertifikatet ledsage sendingen, indtil den ankommer til grænsekontrolstedet.

(5)

Der findes løbenumre i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric), som gør det muligt at identificere importtoldkontingenterne, de pågældende produkter og i visse tilfælde deres oprindelse. Medlemsstaterne bør forpligtes til at anføre disse numre i importlicenserne eller partiallicensen/-licenserne og at anvende dem i meddelelserne til Kommissionen.

(6)

Den kompetente nationale myndighed, der udsteder importlicenserne, kender ikke altid oprindelseslandet for de mængder, der importeres i henhold til toldkontingenter, som er åbnet for flere tredjelande, og for mængder, der importeres til toldsatserne i den fælles toldtarif. Det bør fastsættes, at angivelse af oprindelseslandet i forbindelse med disse toldkontingenter og i forbindelse med import, som ikke sker på præferencevilkår, er et primært krav, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 2220/85 af 22. juli 1985 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen for sikkerhedsstillelse for landbrugsprodukter (5), og det bør derfor kræves, at oprindelseslandet for de pågældende kontingenters vedkommende og for import, der ikke sker på præferencevilkår, anføres i kolonne 31 i importlicensen eller partiallicensen.

(7)

Ifølge forordning (EF) nr. 1254/1999 er enhver udførsel af produkter, for hvilken der er ansøgt om en eksportrestitution, betinget af fremlæggelsen af en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen. Der bør derfor fastsættes særlige gennemførelsesbestemmelser for denne ordning og især fastsættes regler for fremlæggelse af ansøgninger og for de oplysninger, der skal findes i disse ansøgninger og licenser. Samtidig bør der ske en supplering af Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (6).

(8)

Ifølge artikel 33, stk. 11, i forordning (EF) nr. 1254/1999 skal der anvendes eksportlicenser for at sikre overholdelsen af de mængdemæssige begrænsninger med henblik på overholdelsen af de forpligtelser, der følger af de aftaler, der er indgået i henhold til traktatens artikel 300. Der bør derfor indføres en præcis ordning for indgivelse af ansøgninger og udstedelse af licenser og længden af gyldigheden for disse licenser.

(9)

Meddelelsen af beslutninger vedrørende ansøgninger om eksportlicenser bør endvidere først ske efter en vis betænkningstid. Denne frist skal gøre det muligt for Kommissionen at vurdere, hvilke mængder der ansøges om, samt udgifterne i forbindelse hermed og i givet fald fastsætte særlige foranstaltninger for de verserende ansøgninger. I de erhvervsdrivendes interesse bør licensansøgningerne kunne trækkes tilbage efter en eventuel fastsættelse af godkendelseskoefficienten.

(10)

Det er hensigtsmæssigt, at der på den erhvervsdrivende anmodning straks kan udstedes importlicenser for ansøgninger vedrørende mængder på 25 tons og derunder. For at undgå, at denne mulighed ikke fører til misbrug af ovennævnte ordning, bør disse licensers gyldighedsperiode begrænses.

(11)

For at sikre en meget præcis forvaltning af de mængder, der skal udføres, bør der fraviges fra reglerne for den i forordning (EF) nr. 1291/2000 fastsatte tolerance.

(12)

Det er nødvendigt, at bestemmelserne vedrørende den særlige eksportordning, der omhandles i Kommissionens forordning (EF) nr. 1643/2006 af 7. november 2006 om gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til et tredjeland (7) og i Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96 af 25. oktober 1996 om visse gennemførelsesbestemmelser til ordningen med bistand til udførsel af oksekødsprodukter, der nyder særbehandling ved indførsel til Canada, og om ændring af forordning (EF) nr. 1445/95 (8), indarbejdes i nærværende forordning.

(13)

For at kunne administrere disse ordninger bør Kommissionen råde over præcise oplysninger vedrørende de forelagte licensansøgninger og anvendelsen af de udstedte licenser. For at sikre en effektiv administration bør der benyttes en fast model til meddelelserne mellem medlemsstaterne og Kommissionen.

(14)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Oksekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

FORORDNINGENS FORMÅL

Artikel 1

Denne forordning indeholder gennemførelsesbestemmelserne for ordningen med import- og eksportlicenser for oksekød.

KAPITEL II

IMPORTLICENSER

Artikel 2

1.   Ved indførsel til Fællesskabet skal der for de i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1254/1999 omhandlede produkter samt for produkter henhørende under KN-kode 1602 50 31 til 1602 50 80 og 1602 90 69 fremlægges en importlicens.

2.   Ved indførsel af produkter henhørende under KN-kode 0102 90 05 til 0102 90 49, bortset fra importkontingenter for kvæg, der er underlagt de respektive gennemførelsesforordninger, indeholder importlicensansøgningen og licensen følgende oplysninger:

a)

i rubrik 7, eksportlandet

b)

i rubrik 8, oprindelseslandet, som svarer til det eksportland, der er nævnt i del 2 i bilag I (Standardveterinærcertifikater) til beslutning 79/542/EØF. Licensen forpligter til at indføre fra dette land

c)

i rubrik 20, følgende angivelse: »Det i rubrik 8 anførte oprindelsesland svarer til det eksportland, der er anført i originaleksemplaret eller kopien af veterinærcertifikatet«.

3.   Dyrene, som er nævnt i stk. 2, kan overgå til fri omsætning, hvis originaleksemplaret af veterinærcertifikatet eller en af Fællesskabets grænsetoldsted attesteret kopi heraf forelægges, og hvis udstedelseslandet svarer til det i importlicensens rubrik 8 anførte land.

Artikel 3

Importlicensens gyldighed fastsættes til 90 dage fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Artikel 4

Sikkerhedsstillelsen for importlicenser er på:

a)

5 EUR pr. dyr for levende dyr

b)

12 EUR pr. 100 kg netto for andre produkter.

Artikel 5

1.   Medmindre andet gælder ifølge særlige bestemmelser, skal der ansøges om importlicens for produkter henhørende under en KN-kode eller en gruppe af KN-koder, der er nævnt i samme led, og som er omhandlet i bilag I.

2.   De i ansøgningen anførte oplysninger gengives på importlicensen.

3.   I forbindelse med import, der er omfattet af et importkontingent, anfører den instans, der udsteder importlicensen, kontingentets løbenummer i De Europæiske Fællesskabers integrerede toldtarif (Taric) i rubrik 20 i importlicensen eller partiallicenserne.

Artikel 6

1.   Senest den tiende i hver måned giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de produktmængder (kg produktvægt eller antal kreaturer), for hvilke der er udstedt importlicenser måneden før i forbindelse med import uden for kontingent.

2.   Senest den 31. oktober hvert år giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de produktmængder (kg produktvægt eller antal kreaturer), for hvilke de importlicenser, der er udstedt fra 1. juli året før til 30. juni det pågældende år, ikke er udnyttet i forbindelse med import uden for kontingent.

3.   Senest den 31. oktober hvert år giver medlemsstaterne Kommissionen meddelelse om de produktmængder (kg produktvægt eller antal kreaturer), opdelt på importmåned og oprindelsesland, der rent faktisk er overgået til fri omsætning fra 1. juli året før til 30. juni det pågældende år i forbindelse med import uden for kontingent.

Fra perioden, der starter den 1. juli 2009, giver medlemsstaterne dog Kommissionen meddelelse om de produktmængder, der overgår til fri omsætning fra den 1. juli 2009 i forbindelse med import uden for kontingent, i henhold til artikel 4 i Kommissions forordning (EF) nr. 1301/2006 (9).

Artikel 7

De meddelelser, der er nævnt i artikel 6, stk. 1 og 2, og artikel 6, stk. 3, første afsnit, gives i overensstemmelse med bilag II, III og IV med anvendelse af produktkategorierne i bilag V.

Artikel 8

1.   I forbindelse med afskrivningen på licensen eller partiallicensen af den faktisk importerede mængde skal oprindelseslandet anføres i kolonne 31 i importlicensen eller partiallicensen sammen med de oplysninger, der allerede kræves i forordning (EF) nr. 1291/2000.

2.   Den i stk. 1 i denne artikel omhandlede forpligtelse er et primært krav i henhold til artikel 20 i forordning (EØF) nr. 2220/85.

KAPITEL III

EKSPORTLICENSER

Artikel 9

Uanset artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 skal der ved udførsel af produkter fra oksekødsektoren, for hvilke der er ansøgt om eksportrestitution, forelægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, jf. nærværende forordnings artikel 10 til 16.

Artikel 10

1.   Ved eksport af produkter, hvortil der søges om restitution, og hvortil der udstedes en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, fastsættes licensernes gyldighed beregnet fra udstedelsesdatoen, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, til:

a)

fem måneder plus indeværende måned for produkter henhørende under KN-kode 0102 10 og 75 dage for produkter henhørende under KN-kode 0102 90 og ex 1602

b)

60 dage for andre produkter.

2.   Eksportlicenser for oksekødsprodukter, der er udstedt efter proceduren i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000, er gyldige indtil udgangen af:

a)

den femte måned fra udstedelsesmåneden, jf. artikel 23, stk. 2, i nævnte forordning, for produkter henhørende under KN-kode 0102 10

b)

den fjerde måned fra udstedelsesmåneden, jf. artikel 23, stk. 2, i nævnte forordning, for andre produkter

3.   Uanset artikel 49, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1291/2000 ændres fristen på 21 dage til 90 dage for produkter henhørende under KN-kode 0102 10.

4.   Licensansøgningerne og licenserne skal i rubrik 15 indeholde en beskrivelse af produktet og i rubrik 16 den tolvcifrede produktkode fra nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter samt i rubrik 7 en angivelse af bestemmelseslandet.

5.   De i artikel 14 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede produktkategorier er anført i bilag VI til nærværende forordning.

Artikel 11

Sikkerhedsstillelsen for eksportlicenser med forudfastsættelse af restitution er på:

a)

26 EUR pr. dyr for levende dyr

b)

15 EUR pr. 100 kg for produkter henhørende under kode 0201 30 00 9100 i nomenklaturen over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter

c)

9 EUR pr. 100 kg netto for andre produkter.

Artikel 12

1.   Ansøgninger om de i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, omhandlede eksportlicenser med forudfastsættelse af restitution kan indgives til myndighederne fra mandag til fredag i hver uge.

Eksportlicenserne udstedes onsdag i ugen efter den uge, hvor ansøgningen indgives, hvis Kommissionen ikke inden da træffer de i denne artikels stk. 2 eller 3 omhandlede særlige foranstaltninger.

Licenser, der er ansøgt om i henhold til artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000, udstedes dog straks.

Uanset andet afsnit i dette stykke kan Kommissionen efter proceduren i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999 fastsætte en anden dag end onsdag for udstedelse af eksportlicenser, hvis det ikke er muligt at overholde onsdag som frist.

2.   Når udstedelsen af eksportlicenser fører til eller risikerer at føre til en overskridelse af de disponible budgetbeløb eller af de maksimale mængder, der kan udføres med restitution i den pågældende periode under hensyn til de begrænsninger, der omhandles i artikel 33, stk. 11, i forordning (EF) nr. 1254/1999, eller ikke gør det muligt at sikre kontinuiteten i eksporten i resten af den pågældende periode, kan Kommissionen:

a)

fastsætte en fast procentsats for godkendelse af de mængder, der ansøges om

b)

afvise de ansøgninger, for hvilke der endnu ikke er tildelt eksportlicenser

c)

suspendere indgivelsen af eksportlicensansøgninger i en periode på højst fem arbejdsdage med forbehold af, at der efter fremgangsmåden i artikel 43, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1254/1999 kan vedtages en suspension for en længere periode.

I det tilfælde, der omhandles i første afsnit, litra c), kan de ansøgninger om eksportlicenser, der er indgivet i suspensionsperioden, ikke komme i betragtning.

De i første afsnit fastsatte foranstaltninger kan træffes eller afpasses efter produktkategori og efter destination eller destinationsgruppe.

3.   De i stk. 2 fastsatte foranstaltninger kan ligeledes vedtages, når ansøgningerne om eksportlicens vedrører mængder, der overstiger eller risikerer at overstige mængderne for normal afsætning for en destination eller en destinationsgruppe, og når udstedelsen af de licenser, der er ansøgt om, indebærer en risiko for spekulation, konkurrencefordrejning mellem erhvervsdrivende eller forstyrrelse af den pågældende samhandel eller af fællesskabsmarkedet.

4.   Såfremt de mængder, der ansøges om, afslås eller nedsættes, frigives sikkerhedsstillelsen straks for enhver mængde, for hvilken ansøgningen ikke er imødekommet.

5.   Uanset stk. 1 udstedes licensen i tilfælde af, at der er fastsat en fast godkendelsesprocent på under 90 %, senest den ellevte arbejdsdag efter offentliggørelsen af nævnte procentsats, i Den Europæiske Unions Tidende. I løbet af de ti arbejdsdage efter denne offentliggørelse kan den erhvervsdrivende:

a)

enten trække sin ansøgning tilbage, i hvilket tilfælde sikkerhedsstillelsen straks frigives

b)

eller anmode om, at licensen straks udstedes, i hvilket tilfælde det kompetente organ straks udleverer den, dog senest den femte arbejdsdag efter licensansøgningens indgivelse.

6.   Uanset stk. 1 udstedes licenser på grundlag af ansøgninger om en mængde på 25 tons og derunder af produkter henhørende under KN-kode 0201 og 0202 straks. I så fald er licensernes gyldighedsperiode uanset artikel 10 i denne forordning begrænset til fem arbejdsdage fra den faktiske udstedelse som omhandlet i artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, og ansøgningerne og licenserne indeholder i rubrik 20 mindst én af angivelserne i del A i bilag VII til nærværende forordning.

Artikel 13

1.   For den udførte tolerancemængde, jf. artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000, ydes der ikke restitution, hvis udførslen sker på grundlag af den licens, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning, og følgende angivelse er anført i rubrik 22 i licensen:

»Restitution gyldig for … tons (den mængde, licensen er udstedt for)«.

2.   Bestemmelserne i artikel 18, stk. 3, litra b), andet led, i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999 (10) anvendes ikke for de særlige eksportrestitutioner, der ydes for produkter henhørende under KN-kode 0201 30 00 9100 og 0201 30 00 9120 i den nomenklatur over eksportrestitutioner for landbrugsprodukter, som er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3846/87 (11), hvis disse produkter er anbragt under den toldoplagsordning, som er omhandlet i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1741/2006 (12).

Artikel 14

1.   Bestemmelserne i denne artikel anvendes på udførsler inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1643/2006.

2.   Ansøgninger om eksportlicens for de produkter, der omhandles i artikel 1 i forordning (EF) nr. 1643/2006, kan kun indgives i en medlemsstat, der opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der stilles i importlandet.

3.   Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 7 indeholde påtegningen »USA«. Licensen forpligter til udførsel fra den udstedende medlemsstat til USA.

4.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 må de udførte mængder ikke overstige de mængder, der er angivet i licensen. I licensens rubrik 19 anføres »0«.

5.   Licensen forsynes i rubrik 22 med en af påtegningerne i bilag VII, del B.

6.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver arbejdsdag senest kl. 18 (belgisk tid), den samlede mængde i ansøgningerne

b)

senest ved udgangen af måneden for indgivelse af ansøgninger, en liste over ansøgerne.

7.   Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en fast procentsats for godkendelse af de ansøgte mængder.

8.   Licenserne udstedes den tiende arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningerne. Der udstedes ikke licenser for ansøgninger, som ikke er blevet fremsendt til Kommissionen.

9.   Uanset artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning er eksportlicensen gyldig i 90 dage efter den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, dog ikke efter den 31. december i udstedelsesåret.

10.   Såfremt de mængder, der er ansøgt om, nedsættes i henhold til stk. 7, frigives sikkerhedsstillelsen straks for hele den mængde, for hvilken ansøgningen ikke imødekommes.

11.   Ud over de betingelser, der er fastsat i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1291/2000, er frigivelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende eksportlicensen endvidere betinget af, at der forelægges et bevis for ankomst til destinationen, jf. artikel 35, stk. 5, i nævnte forordning.

Artikel 15

1.   Bestemmelserne i denne artikel anvendes på udførsler til Canada inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2051/96.

2.   Ansøgninger om eksportlicens for de produkter, der er omhandlet i artikel 1 i forordning (EF) nr. 2051/96, kan kun indgives i en medlemsstat, som opfylder de sundhedsmæssige betingelser, der stilles af de canadiske myndigheder.

3.   Licensansøgningen og selve licensen skal i rubrik 7 indeholde påtegningen »Canada«. Licensen forpligter til udførsel fra den udstedende medlemsstat til Canada.

4.   Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 må de udførte mængder ikke overstige de mængder, der er angivet i licensen. I licensens rubrik 19 anføres »0«.

5.   Licensen forsynes i rubrik 22 med en af påtegningerne i bilag VII, del C.

6.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver arbejdsdag senest kl. 18 (belgisk tid), den samlede mængde i ansøgningerne

b)

senest ved udgangen af måneden for indgivelse af ansøgninger, en liste over ansøgerne.

7.   Hvis de mængder, for hvilke der er ansøgt om licenser, overstiger de disponible mængder, fastsætter Kommissionen en fast procentsats for godkendelse af de ansøgte mængder.

8.   Licenserne udstedes den tiende arbejdsdag efter datoen for indgivelse af ansøgningerne. Der udstedes ikke licenser for ansøgninger, som ikke er blevet fremsendt til Kommissionen.

9.   Uanset artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning er eksportlicensen gyldig i 90 dage efter den faktiske udstedelsesdato, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000, dog ikke efter den 31. december i udstedelsesåret.

10.   Såfremt de mængder, der er ansøgt om, nedsættes i henhold til stk. 7, frigives sikkerhedsstillelsen straks for hele den mængde, for hvilken ansøgningen ikke imødekommes.

11.   Ud over de betingelser, der er fastsat i artikel 32, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1291/2000, er frigivelse af sikkerhedsstillelsen vedrørende eksportlicensen endvidere betinget af, at der forelægges et bevis for ankomst til destinationen, jf. artikel 35, stk. 5, i nævnte forordning.

Artikel 16

1.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen følgende:

a)

hver fredag fra kl. 13:

i)

licensansøgninger med forudfastsættelse af den i artikel 10, stk. 1, 2 og 3, omhandlede restitution, eller at der ikke er indgivet licensansøgninger fra mandag til fredag i indeværende uge

ii)

de i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger, eller at der ikke er indgivet licensansøgninger fra mandag til fredag i indeværende uge

iii)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser inden for rammerne af artikel 12, stk. 6, eller at der ikke er udstedt licenser fra mandag til fredag i indeværende uge

iv)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser som følge af de i artikel 49 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger, med angivelse af datoen for licensansøgningens indgivelse og bestemmelseslandet, fra mandag til fredag i indeværende uge

v)

de mængder, for hvilke eksportlicensansøgningerne er trukket tilbage i det i artikel 12, stk. 5, omhandlede tilfælde i indeværende uge.

b)

inden den 15. i hver måned for den foregående måned:

i)

de i artikel 16 i forordning (EF) nr. 1291/2000 omhandlede licensansøgninger

ii)

de mængder, for hvilke der er udstedt licenser i henhold til artikel 10, stk. 1, 2 og 3, i nærværende forordning, men som ikke er blevet udnyttet.

2.   I de i stk. 1 omhandlede meddelelser præciseres:

a)

produktmængden i vægt for hver af de i artikel 10, stk. 5, omhandlede kategorier

b)

mængden for hver kategori opdelt efter destination.

Endvidere skal restitutionsbeløbet pr. kategori angives i den i stk. 1, litra b), nr. ii), omhandlede meddelelse.

3.   Alle de i stk. 1 omhandlede meddelelser, herunder meddelelserne »intet«, skal foregå ved anvendelse af modellen i bilag VIII.

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 17

Forordning (EF) nr. 1445/95 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag X.

Artikel 18

Denne forordning træder i kraft på tiendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. april 2008.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 21. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 98/2008 (EUT L 29 af 2.2.2008, s. 5).

(2)  EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 586/2007 (EUT L 139 af 31.5.2007, s. 5).

(3)  Se bilag IX.

(4)  EFT L 146 af 14.6.1979, s. 15. Senest ændret ved Kommissionens beslutning 2008/61/EF (EUT L 15 af 18.1.2008, s. 33).

(5)  EFT L 205 af 3.8.1985, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 12.12.2006, s. 52).

(6)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1423/2007 (EUT L 317 af 5.12.2007, s. 36).

(7)  EUT L 308 af 8.11.2006, s. 7.

(8)  EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18. Ændret ved forordning (EF) nr. 2333/96 (EFT L 317 af 6.12.1996, s. 13).

(9)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13.

(10)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.

(11)  EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1.

(12)  EUT L 329 af 25.11.2006, s. 7.


BILAG I

Liste omhandlet i artikel 5, stk. 1

0102 90 05

0102 90 21, 0102 90 29

0102 90 41 to 0102 90 49

0102 90 51 to 0102 90 79

0201 10 00, 0201 20 20

0201 20 30

0201 20 50

0201 20 90

0201 30 00, 0206 10 95

0202 10 00, 0202 20 10

0202 20 30

0202 20 50

0202 20 90

0202 30 10

0202 30 50

0202 30 90

0206 29 91

0210 20 10

0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90

1602 50 10, 1602 90 61

1602 50 31

1602 50 95

1602 90 69


BILAG II

Meddelelse om (udstedte) importlicenser

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 382/2008

Mængder, som der er udstedt importlicenser for

fra: … til: ….

Produktkode(r) (1)

Mængde

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som omhandlet i bilag V


BILAG III

Meddelelse om importlicenser (ikke-udnyttede mængder)

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 382/2008

Produktmængder, som importlicenserne ikke er udnyttet for

fra: … til: ….

Produktkode(r) (1)

Ikke-udnyttede mængder

(kg produktvægt eller antal kreaturer)

 

 


(1)  Produktkategori eller -kategorier som omhandlet i bilag V


BILAG IV

Meddelelse om mængder, der er overgået til fri omsætning

Medlemsstat: …

Anvendelse af artikel 6 i forordning (EF) nr. 382/2008

Mængder (kg eller antal kreaturer), der er overgået til fri omsætning

Produktkategori som omhandlet i bilag V: …

Oprindelsesland

Måned

Land A

Land B

Land …

Land Z

Måned 1

 

 

 

 

Måned 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Måned 11

 

 

 

 

Måned 12

 

 

 

 

I alt 12 måneder

 

 

 

 


BILAG V

Produktkategorier nævnt i artikel 7

Produktkategori

KN-kode

110

0102 90 05

120

0102 90 21 og 0102 90 29

130

0102 90 41 og 0102 90 49

140

0102 90 51 til 0102 90 79

210

0201 10 00 og 0201 20 20

220

0201 20 30

230

0201 20 50

240

0201 20 90

250

0201 30 og 0206 10 95

310

0202 10 og 0202 20 10

320

0202 20 30

330

0202 20 50

340

0202 20 90

350

0202 30 10

360

0202 30 50

370

0202 30 90

380

0206 29 91

410

0210 20 10

420

0210 20 90, 0210 99 51 og 0210 99 90

510

1602 50 10 og 1602 90 61

520

1602 50 31

530

1602 50 95

550

1602 90 69


BILAG VI

Liste i henhold til artikel 10, stk. 5

Kategori

Produktkode

011

0102 10 10 9140 og 0102 10 30 9140

021

0102 10 10 9150, 0102 10 30 9150 og 0102 10 90 9120

031

0102 90 71 9000

041

0102 90 41 9100, 0102 90 51 9000, 0102 90 59 9000, 0102 90 61 9000, 0102 90 69 9000 og 0102 90 79 9000

050

0201 10 00 9110, 0201 20 30 9110 og 0201 20 50 9130

060

0201 10 00 9120, 0201 20 30 9120, 0201 20 50 9140 og 0201 20 90 9700

070

0201 10 00 9130 og 0201 20 20 9110

080

0201 10 00 9140 og 0201 20 20 9120

090

0201 20 50 9110

100

0201 20 50 9120

110

0201 30 00 9050

111

0201 30 00 9060

120

0201 30 00 9100

121

0201 30 00 9120

131

0201 30 00 9140

150

0202 10 00 9100, 0202 20 30 9000, 0202 20 50 9900 og 0202 20 90 9100

160

0202 10 00 9900 og 0202 20 10 9000

170

0202 20 50 9100

180

0202 30 90 9100

200

0202 30 90 9200

210

0202 30 90 9900

220

0206 10 95 9000 og 0206 29 91 9000

230

0210 20 90 9100

320

1602 50 31 9125 og 1602 50 95 9125

350

1602 50 31 9325 og 1602 50 95 9325


BILAG VII

DEL A

Angivelser i artikel 12, stk. 6

:

På bulgarsk

:

„Сертификат, валиден пет работни дни и неизползваем за поставяне на обезкостено говеждо месо от възрастни мъжки животни от рода на едрия рогат добитък под режим митнически склад съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1741/2006.“

:

På spansk

:

«Certificado válido durante cinco días hábiles, no utilizable para colocar la carne de vacuno deshuesada de bovinos machos pesados bajo el régimen de depósito aduanero de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1741/2006.»

:

På tjekkisk

:

„Licence platná po dobu pěti pracovních dní a nepoužitelná pro propuštění vykostěného masa z dospělého skotu samčího pohlaví do režimu uskladňování v celním skladu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1741/2006.“

:

På dansk

:

»Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage, og som ikke kan benyttes til at anbringe udbenet oksekød af voksne handyr under den toldoplagsordning, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1741/2006.«

:

På tysk

:

„Fünf Arbeitstage gültige und für die Unterstellung von entbeintem Fleisch ausgewachsener männlicher Rinder unter das Zolllagerverfahren gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1741/2006 nicht verwendbare Lizenz.“

:

På estisk

:

„Litsents kehtib viis päeva ja seda ei saa kasutada täiskasvanud isasveiste konditustatud liha enne eksportimist tolliladustamisprotseduurile suunamisel vastavalt määruse (EÜ) nr 1741/2006 artiklile 4.”

:

På græsk

:

«Πιστοποιητικό το οποίο ισχύει πέντε εργάσιμες ημέρες και δεν χρησιμοποιείται για την υπαγωγή κρεάτων χωρίς κόκκαλα από αρσενικά ενήλικα βοοειδή υπό το καθεστώς της τελωνειακής αποταμίευσης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1741/2006.»

:

På engelsk

:

‘Licence valid for five working days and not useable for placing boned meat of adult male bovine animals under the customs warehousing procedure in accordance with Article 4 of Regulation (EC) No 1741/2006.’

:

På fransk

:

«Certificat valable cinq jours ouvrables et non utilisable pour le placement de viandes bovines désossées de gros bovins mâles sous le régime de l’entrepôt douanier conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 1741/2006.»

:

På italiensk

:

«Titolo valido cinque giorni lavorativi e non utilizzabile ai fini dell’assoggettamento di carni bovine disossate di bovini maschi adulti al regime di deposito doganale conformemente all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1741/2006.»

:

På lettisk

:

“Sertifikāts ir derīgs piecas darbdienas un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1741/2006 4. pantu nav izmantojams pieauguša liellopa gaļas bez kauliem novietošanai muitas režīma noliktavās.”

:

På litauisk

:

„Penkias darbo dienas galiojanti ir jaučių mėsos be kaulo muitinio sandėliavimo procedūrai įforminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1741/2006 4 straipsnį nenaudojama licencija“

:

På ungarsk

:

„Az engedély öt munkanapig érvényes és nem használható fel arra, hogy kifejlett, hímivarú szarvasmarhafélékből származó kicsontozott húst vámraktározási eljárás alá helyezzenek az 1741/2006/EK rendelet 4. cikkével összhangban.”

:

På maltesisk

:

“Liċenzja valida għal ħames ġranet tax-xogħol, u mhux utilizzabbli għat-tqegħid tal-laħam disussat ta' annimali bovini adulti rġiel taħt il-proċedura tal-ħżin doganali skond l-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1741/2006.”

:

På nederlandsk

:

„Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van vijf werkdagen en mag niet worden gebruikt om rundvlees zonder been van volwassen mannelijke runderen onder het stelsel van douane entrepots te plaatsen overeenkomstig artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1741/2006”.

:

På polsk

:

„Pozwolenie ważne pięć dni roboczych, nie może być stosowane do objęcia procedurą składu celnego wołowiny bez kości pochodzącej z dorosłego bydła płci męskiej zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1741/2006.”

:

På portugisisk

:

«Certificado válido durante cinco dias úteis, não utilizável para a colocação de carne de bovino desossada de bovinos machos adultos sob o regime de entreposto aduaneiro em conformidade com o artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1741/2006.»

:

På rumænsk

:

„Licență valabilă timp de cinci zile lucrătoare și care nu poate fi utilizată pentru a plasa carnea de vită și mânzat dezosată de la bovine adulte masculi în regimul de antrepozitare vamală în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1741/2006.”

:

På slovakisk

:

„Povolenie platné päť pracovných dní a nepoužiteľné na umiestnenie vykosteného mäsa dospelých samcov hovädzieho dobytka do režimu colného skladu v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1741/2006.“

:

På slovensk

:

„Dovoljenje je veljavno pet delovnih dni in se ne uporablja za dajanje odkoščenega mesa odraslega goveda moškega spola v postopek carinskega skladiščenja v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 1741/2006.“

:

På finsk

:

”Todistus on voimassa viisi työpäivää. Sitä ei voida käyttää asetuksen (EY) N:o 1741/2006 4 artiklan mukaiseen täysikasvuisten urospuolisten nautaeläinten luuttomaksi leikatun lihan asettamiseen tullivarastointimenettelyyn.”

:

På svensk

:

”Licens giltig under fem arbetsdagar; får inte användas för att låta urbenade styckningsdelar från fullvuxna handjur av nötkreatur omfattas av tullagerförfarandet enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1741/2006.”

DEL B

Angivelser omhandlet i artikel 14, stk. 5

:

På bulgarsk

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и САЩ. Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

På spansk

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y los EE UU. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

På tjekkisk

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – dohoda mezi ES a USA. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

På dansk

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og USA. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

På tysk

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und den USA. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

På estisk

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja USA vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega).

:

På græsk

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των ΗΠΑ. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως.

:

På engelsk

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and USA. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

På fransk

:

Viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et les U.S.A. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

På italiensk

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e USA. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

På lettisk

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un ASV savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

På litauisk

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir JAV susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

På ungarsk

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és az USA között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel).

:

På maltesisk

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn l-UE u l-USA. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi.. kg (f’figuri u ittri).

:

På nederlandsk

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en de Verenigde Staten van Amerika. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

På polsk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Stanami Zjednoczonymi. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

På portugisisk

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e os EUA. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

På rumænsk

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și SUA. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

På slovakisk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a USA. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

På slovensk

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in ZDA. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

På finsk

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Yhdysvaltojen välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

På svensk

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och USA. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.

DEL C

Angivelser omhandlet i artikel 15, stk. 5

:

På bulgarsk

:

Прясно, охладено или замразено говеждо или телешко месо – Споразумение между ЕО и Канада Валидно само в … (страна-членка издател). Количеството за износ не може да надвишава … кг (цифром и словом).

:

På spansk

:

Vacuno fresco, refrigerado o congelado. — Acuerdo entre la CE y Canadá. Válido solamente en … (Estado miembro de expedición). La cantidad exportada no debe superar … kilos (cantidad en cifras y letras).

:

På tjekkisk

:

Čerstvé, chlazené nebo zmrazené hovězí maso – Dohoda mezi ES a Kanadou. Platí pouze v … (vydávající členský stát). Množství k vývozu nesmí překročit … kg (vyjádřit číslicemi a písmeny).

:

På dansk

:

Fersk, kølet eller frosset oksekød — Aftale mellem EF og Canada. Kun gyldig i … (udstedende medlemsstat). Mængden, der skal udføres, må ikke overstige … (mængde i tal og bogstaver) kg.

:

På tysk

:

Frisches, gekühltes oder gefrorenes Rindfleisch — Abkommen zwischen der EG und Kanada. Nur gültig in … (Mitgliedstaat der Lizenzerteilung). Ausfuhrmenge darf nicht über … kg (Menge in Ziffern und Buchstabe) liegen.

:

På estisk

:

Värske, jahutatud või külmutatud veiseliha – EÜ ja Kanada vaheline leping. Kehtib ainult … (väljaandnud liikmesriik). Eksporditav kogus ei tohi ületada … kg (numbrite ja sõnadega),

:

På græsk

:

Νωπό, διατηρημένο με απλή ψύξη ή κατεψυγμένο βόειο κρέας — Συμφωνία μεταξύ της ΕΚ και των Καναδά. Ισχύει μόνο σε … (κράτος μέλος έκδοσης). Η ποσότητα προς εξαγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει … χιλιό- γραμμα (η ποσότητα αναφέρεται αριθμητικώς και ολογράφως)

:

På engelsk

:

Fresh, chilled or frozen beef — Agreement between EC and Canada. Valid only in … (Member State of issue). Quantity to be exported may not exceed … kg (in figures and letters).

:

På fransk

:

Viande fraîche, réfrigérée ou congelée — Accord entre la CE et le Canada. Uniquement valable en … (État membre de délivrance). La quantité à exporter ne peut excéder … kg (quantité en chiffres et en lettres).

:

På italiensk

:

Carni bovine fresche, refrigerate o congelate — Accordo tra CE e Canada. Valido soltanto in … (Stato membro emittente). La quantità da esportare non può essere superiore a … kg (in cifre e in lettere).

:

På lettisk

:

Svaiga, atdzesēta vai saldēta liellopu gaļa – EK un Kanādas savstarpējais nolīgums. Derīga vienīgi … (izdevēja dalībvalsts). Izvešanai paredzētais daudzums nevar pārsniegt … kg (cipariem un vārdiem).

:

På litauisk

:

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena – EB ir Kanados susitarimas. Galioja tik (kur) … (išdavusi valstybė narė). Eksportuojamas kiekis negali viršyti … kg (skaičiais ir žodžiais).

:

På ungarsk

:

Friss, hűtött vagy fagyasztott marhahús – Megállapodás az EK és Kanada között. Kizárólag a következő országban érvényes: … (kibocsátó tagállam). Az exportra szánt mennyiség nem haladhatja meg a(z) … kg-ot (számmal és betűvel)

:

På maltesisk

:

Ċanga frisk, mkessħa u ffriżata – Ftehim bejn il-KE u l-Kanada. Validu biss fi … (Stat Membru tal-ħruġ). Kwantità li għandha tkun esportata ma tistax teċċedi … kg (f’figuri u ittri).

:

På nederlandsk

:

Vers, gekoeld of bevroren rundvlees — Overeenkomst tussen de EG en Canada. Alleen geldig in … (Lidstaat die het certificaat afgeeft). Uitgevoerde hoeveelheid mag niet meer dan … kg zijn (hoeveelheid in cijfers en letters).

:

På polsk

:

Świeża, chłodzona lub mrożona wołowina – Umowa między WE a Kanadą. Ważne tylko w … (wydające państwo członkowskie). Ilość, która ma być wywieziona, nie może przekroczyć … kg (wyrażona w cyfrach i słownie).

:

På portugisisk

:

Carne de bovino fresca, refrigerada ou congelada — Acordo entre a CE e Canadá. Válido apenas em … (Estado-Membro de emissão). A quantidade a exportar não pode ser superior a … kg (quantidade em algarismos e por extenso).

:

På rumænsk

:

Carne de vită proaspătă, refrigerată sau congelată – Acord între CE și Canada. Valabilă doar în … (statul membru emitent). Cantitatea de exportat nu poate depăși … kg (în cifre și litere).

:

På slovakisk

:

Čerstvé, chladené alebo mrazené hovädzie mäso — Dohoda medzi ES a Kanadou. Platí len v … (vydávajúci členský štát). Množstvo určené na vývoz nesmie prekročiť … kg (číselne a slovne).

:

På slovensk

:

Sveže, hlajeno in zamrznjeno goveje meso — Sporazum med ES in Kanado. Velja samo v … (država članica izdaje). Količina za izvoz ne sme preseči … kg (s številko in z besedo).

:

På finsk

:

Tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä lihaa — Euroopan yhteisön ja Kanadan välinen sopimus. Voimassa ainoastaan … (jäsenvaltio, jossa todistus on annettu). Vietävä määrä ei saa ylittää … kilogrammaa (määrä numeroin ja kirjaimin).

:

På svensk

:

Färskt, kylt eller fryst nötkött — Avtal mellan EG och Kanada. Enbart giltigt i … (utfärdande medlemsstat). Den utförda kvantiteten får inte överstiga … kg.


BILAG VIII

Anvendelse af forordning (EF) nr. 382/2008

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GD AGRI/D/2 — Oksekødsektoren

Meddelelser om eksportlicenser — Oksekød

Afsender:

Dato:

Medlemsstat:

Kontaktperson:

Telefon:

Fax:

Modtager

:

GD AGRI/D/2

Fax (32 2) 292 17 22

E-mail: AGRI-EXP-BOVINE@ec.europa.eu

Del A —   Meddelelser hver fredag

Perioden fra … til …

1)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. i)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (1)

 

 

 

2)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. ii)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (2)

 

 

 

3)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. iii)

Kategori

Leverede mængder

Dato for ansøgningens indgivelse

Destination (3)

 

 

 

 

4)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. iv)

Kategori

Leverede mængder

Dato for ansøgningens indgivelse

Destination (4)

 

 

 

 

5)

Artikel 16, stk. 1, litra a), nr. v)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (5)

 

 

 

Del B —   Meddelelser hver måned

1)

Artikel 16, stk. 1, litra b), nr. i)

Kategori

Ansøgte mængder

Destination (6)

 

 

 

2)

Artikel 16, stk. 1, litra b), nr. ii)

Kategori

Ikke-udnyttede mængder

Destination (7)

Restitutionsbeløb

 

 

 

 


(1)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(2)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(3)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(4)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(5)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(6)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.

(7)  Destinationskoden i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 2081/2003 (EUT L 313 af 28.11.2003, s. 11) bør benyttes. Er der ikke anført nogen kode svarende til destinationen, skal sidstnævnte dog angives med bogstaver skrevet helt ud.


BILAG IX

Ophævet forordning med ændringer

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/95

(EFT L 143 af 27.6.1995, s. 35)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2351/95

(EFT L 239 af 7.10.1995, s. 3)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2856/95

(EFT L 299 af 12.12.1995, s. 10)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2051/96

(EFT L 274 af 26.10.1996, s. 18)

Kun artikel 6

Kommissionens forordning (EF) nr. 2333/96

(EFT L 317 af 6.12.1996, s. 13)

Kun artikel 2

Kommissionens forordning (EF) nr. 135/97

(EFT L 24 af 25.1.1997, s. 14)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 266/97

(EFT L 45 af 15.2.1997, s. 1)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1496/97

(EFT L 202 af 30.7.1997, s. 36)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1572/97

(EFT L 211 af 5.8.1997, s. 39)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2284/97

(EFT L 314 af 18.11.1997, s. 17)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2469/97

(EFT L 341 af 12.12.1997, s. 8)

Kun artikel 3 og bilag IV

Kommissionens forordning (EF) nr. 2616/97

(EFT L 353 af 24.12.1997, s. 8)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 260/98

(EFT L 25 af 31.1.1998, s. 42)

Kun artikel 1 og bilag I, II A og II B

Kommissionens forordning (EF) nr. 759/98

(EFT L 105 af 4.4.1998, s. 7)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2365/98

(EFT L 293 af 31.10.1998, s. 49)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2648/98

(EFT L 335 af 10.12.1998, s. 39)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1000/2000

(EFT L 114 af 13.5.2000, s. 10)

Kun artikel 3, stk. 2, og bilag IV

Kommissionens forordning (EF) nr. 1659/2000

(EFT L 192 af 28.7.2000, s. 19)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 24/2001

(EFT L 3 af 6.1.2001, s. 9)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 2492/2001

(EFT L 337 af 20.12.2001, s. 18)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 118/2003

(EFT L 20 af 24.1.2003, s. 3)

Kun artikel 4, stk. 2, og bilag III

Kommissionens forordning (EF) nr. 852/2003

(EUT L 123 af 17.5.2003, s. 9)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 360/2004

(EUT L 63 af 28.2.2004, s. 13)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1118/2004

(EUT L 217 af 17.6.2004, s. 10)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 1713/2006

(EUT L 321 af 21.11.2006, s. 11)

Kun artikel 6

Kommissionens forordning (EF) nr. 1749/2006

(EUT L 330 af 28.11.2006, s. 5)

 

Kommissionens forordning (EF) nr. 1965/2006

(EUT L 408 af 30.12.2006, s. 27)

Kun artikel 1

Kommissionens forordning (EF) nr. 586/2007

(EUT L 139 af 31.5.2007, s. 5)

 


BILAG X

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1445/95

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 2

Artikel 2, stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 3

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, indledende sætning

Artikel 4, indledende sætning

Artikel 4, første led

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, andet led

Artikel 4, litra b)

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 3

Artikel 6

Artikel 6 (ny)

Artikel 6a

Artikel 7 (ny)

Artikel 6b, stk. 1

Artikel 8, stk. 1

Artikel 6b, stk. 2

Artikel 8, stk. 2

Artikel 6c

Artikel 6d

Artikel 7

Artikel 9

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, indledende sætning

Artikel 10, stk. 1, indledende sætning

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, første led

Artikel 10, stk. 1, litra a)

Artikel 8, stk. 1, første afsnit, andet led

Artikel 10, stk. 1, litra b)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, indledende sætning

Artikel 10, stk. 2, indledende sætning

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, første led

Artikel 10, stk. 2, litra a)

Artikel 8, stk. 1, andet afsnit, andet led

Artikel 10, stk. 2, litra b)

Artikel 8, stk. 1, tredje afsnit

Artikel 10, stk. 3

Artikel 8, stk. 3

Artikel 10, stk. 4

Artikel 8, stk. 4

Artikel 10, stk. 5

Artikel 9, stk. 1

Artikel 11

Artikel 10, stk. 1

Artikel 12, stk. 1

Artikel 10, stk. 2

Artikel 12, stk. 2

Artikel 10, stk. 2a

Artikel 12, stk. 3

Artikel 10, stk. 3

Artikel 12, stk. 4

Artikel 10, stk. 4, indledende sætning

Artikel 12, stk. 5, indledende sætning

Artikel 10, stk. 4, første led

Artikel 12, stk. 5, litra a)

Artikel 10, stk. 4, andet led

Artikel 12, stk. 5, litra b)

Artikel 10, stk. 5

Artikel 12, stk. 6

Artikel 11

Artikel 13

Artikel 12, stk. 1-5

Artikel 14, stk. 1-5

Artikel 12, stk. 7, indledende sætning

Artikel 14, stk. 6, indledende sætning

Artikel 12, stk. 7, første led

Artikel 14, stk. 6, litra a)

Artikel 12, stk. 7, andet led

Artikel 14, stk. 6, litra b)

Artikel 12, stk. 8

Artikel 14, stk. 7

Artikel 12, stk. 9

Artikel 14, stk. 8

Artikel 12, stk. 10

Artikel 14, stk. 9

Artikel 12, stk. 11

Artikel 14, stk. 10

Artikel 12, stk. 12

Artikel 14, stk. 11

Artikel 12a, stk. 1-5

Artikel 15, stk. 1-5

Artikel 12a, stk. 7, indledende sætning

Artikel 15, stk. 6, indledende sætning

Artikel 12a, stk. 7, første led

Artikel 15, stk. 6, litra a)

Artikel 12a, stk. 7, andet led

Artikel 15, stk. 6, litra b)

Artikel 12a, stk. 8-12

Artikel 15, stk. 7-12

Artikel 13

Artikel 16

Artikel 14

Artikel 17 (ny)

Artikel 15

Artikel 18

Bilag I

Bilag I

Bilag II A

Bilag II (nyt) og bilag V (nyt)

Bilag III (nyt)

Bilag II B

Bilag IV (nyt)

Bilag III

Bilag VI

Bilag III A

Bilag VII, del A

Bilag III B

Bilag VII, del B

Bilag III C

Bilag VII, del C

Bilag IV

Bilag VIII

Bilag IX

Bilag X