23.2.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 50/11


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 166/2008

af 22. februar 2008

om godkendelse af en ny anvendelse af præparatet af Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) nr. 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget til nærværende forordning opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af en ny anvendelse af mikroorganismepræparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) som tilsætningsstof til foder til slagtekalkuner.

(4)

Der blev givet permanent tilladelse til at anvende dette mikroorganismepræparat til smågrise under 2 måneder og søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 256/2002 (2), til smågrise og slagtesvin ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2004 (3), til slagtekvæg ved Kommissionens forordning (EF) nr. 255/2005 (4) og til slagtekaniner og slagtekyllinger ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1200/2005 (5).

(5)

Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tilladelse til at anvende præparatet til slagtekalkuner. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 19. september 2007, at mikroorganismepræparatet Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 (Toyocerin) ikke har skadelige virkninger på forbrugere eller brugere eller på miljøet (6). Ifølge udtalelsen har anvendelsen af dette præparat ingen skadelige virkninger på denne dyrekategori, og det forbedrer effektivt tilvæksten, foderindtaget og foderudnyttelsen. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, som er forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(6)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »tarmflorastabilisatorer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. februar 2008.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EFT L 41 af 13.2.2002, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1143/2007 (EUT L 256 af 2.10.2007, s. 23).

(3)  EUT L 269 af 17.8.2004, p. 3.

(4)  EUT L 45 af 16.2.2005, s. 3.

(5)  EUT L 195 af 27.7.2005, s. 6. Ændret ved forordning (EF) nr. 1445/2006 (EUT L 271 af 30.9.2006, s. 22).

(6)  Udtalelse afgivet af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder om sikkerheden og effektiviteten ved Toyocerin (Bacillus cereus var. toyoi) som tilsætningsstof til foder til kalkuner. Vedtaget den 19.9.2007. EFSA Journal (2007) 549, 1-11.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Sammensætning, kemisk betegnelse, beskrivelse, analysemetode

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelsen gyldig til

CFU/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Kategorien: zootekniske tilsætningsstoffer. Funktionel gruppe: tarmflorastabilisatorer

4b1701

Rubinum

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

(Toyocerin)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Præparat af Bacillus cereus var. toyoi, der indeholder mindst 1 × 1010 CFU/g tilsætningsstof

 

Aktivstoffets karakteristika:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analysemetode (1):

Tælling ved pladespredning med anvendelse af trypton-soja-agar og termisk forbehandling af foderprøverne og identifikation ved PFGE-elektroforese (pulsed field gel electrophoresis)

Slagtekalkuner

0,2 × 109

1 × 109

1.

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet.

2.

Åndedrætsværn og sikkerhedsbriller bæres under håndteringen

3.

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika: monensinnatrium, lasalocidnatrium, robenidin, halofuginon, diclazuril, maduramicinammonium.

14.3.2018


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives