26.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/13


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 67/2008

af 25. januar 2008

om ændring af forordning (EF) nr. 3199/93 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/83/EØF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), særlig artikel 27, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 (2) er det fastsat, at de denatureringsmidler, som medlemsstaterne anvender til fuldstændig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF, skal være opført i bilaget til forordningen.

(2)

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EØF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstændig denatureret i overensstemmelse med en medlemsstats forskrifter, når sådanne forskrifter er behørigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i nævnte artikel.

(3)

Bulgarien og Rumænien har meddelt, hvilke denatureringsmidler de agter at anvende.

(4)

Kommissionen meddelte de øvrige medlemsstater disse oplysninger den 1. januar 2007 for Bulgariens vedkommende og den 9. januar 2007 for Rumæniens vedkommende.

(5)

Der er modtaget indsigelser mod de meddelte krav. Proceduren i artikel 27, stk. 4, i direktiv 92/83/EØF er blevet korrekt anvendt, og de krav, som Bulgarien og Rumænien har meddelt, bør medtages i bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93.

(6)

Forordning (EF) nr. 3199/93 bør derfor ændres.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Punktafgifter —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. januar 2008.

På Kommissionens vegne

László KOVÁCS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 316 af 31.10.1992, s. 21. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005.

(2)  EFT L 288 af 23.11.1993, s. 12. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2023/2005 (EUT L 326 af 13.12.2005, s. 8).


BILAG

I bilaget til forordning (EF) nr. 3199/93 tilføjes følgende:

»Bulgarien

Med henblik på fuldstændig denaturering af ethylalkohol tilsættes følgende stoffer i nævnte mængder pr. 100 liter ethylalkohol med et faktisk alkoholindhold på mindst 90 % vol.:

5 liter methylethylketon

2 liter isopropylalkohol

0,2 gram methylenblåt.

Rumænien

Pr. 100 liter ren alkohol:

1 gram denatoniumbenzoat

2 liter methylethylketon (butanon), og

0,2 gram methylenblåt.«