5.2.2009   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 36/46


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 11. december 2008

om ændring af retningslinje ECB/2006/16 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapporering i Det Europæiske System af Centralbanker

(ECB/2008/21)

(2009/100/EF)

STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank (herefter »ESCB-statutten«), særlig artikel 12.1, 14.3 og 26.4,

under henvisning til bidrag fra Den Europæiske Centralbanks (ECB) Generelle Råd i henhold til ESCB statuttens artikel 47.2, andet og tredje led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Retningslinje ECB/2006/16 af 10. november 2006 om den retlige ramme for bogføring og regnskabsrapportering i Det Europæiske System af Centralbanker (1) bør ændres for at afspejle politikafgørelser og markedsudviklingen.

(2)

Eurosystemet har revideret sin politik vedrørende offentliggørelse af værdipapirtransaktioner med henblik på en øget gennemsigtighed omkring balancen. Som en del af denne ændrede politik, bør værdipapirer, som tidligere udgjorde finansielle anlægsaktiver, omklassificeres fra balanceposten »Andre finansielle aktiver« til den relevante post under overskriften »aktiver«, afhængig af udstederens hjemsted, valutadenominering, og hvorvidt værdipapirerne holdes til udløb. Desuden bør alle finansielle instrumenter, som er en del af en øremærket portefølje, omfattes af posten »Andre finansielle aktiver«.

(3)

Retningslinje ECB/2006/16 indeholder ikke særlige regler vedrørende bogføring af renteswapsfutures, valutaswaps og aktiefutures. Disse instrumenter benyttes i øget omfang på de finansielle markeder og kan være relevante for forvaltningen af ECB’s valutareserver. Medens renteswapfutures regnskabsmæssigt bør behandles på samme måde som simple (plan vanilla) renteswaps, bør valutafutures og aktiefutures behandles regnskabsmæssigt som rentefutures.

(4)

De gældende regler om kapitalandele bør ændres for at afspejle muligheden for at håndtere omsættelige aktier som led i forvaltningen af ECB’s valutareserver —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændringer

Retningslinje ECB/2006/16 ændres således:

1)

Artikel 5, stk 2, affattes således:

»2.   Værdipapirtransaktioner omfattende kapitalandele i fremmed valuta kan fortsat bogføres i overensstemmelse med kontant-/afviklingsprincippet. De relaterede påløbne renter, herunder over- og underkurs bogføres dagligt fra spotafviklingsdatoen.«

2)

Artikel 7 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Revalueringen af guld, valutainstrumenter, værdipapirer undtagen dem, der klassificeres som holdt-til-udløb og ikke-omsættelige værdipapirer, samt finansielle instrumenter såvel balanceførte som ikke-balanceførte, foretages på den kvartalsvise revalueringsdato ved anvendelse af middelkurser og -priser. Dette er ikke til hinder for, at de rapporterende enheder kan foretagere hyppigere revalueringer af deres porteføljer til interne formål, forudsat at de i løbet af kvartalet kun indberetter poster i deres balance til transaktionsværdien.«

b)

Følgende indsættes som nyt stk 5:

»5.   Værdipapirer, som er klassificeret som holdt-til-udløb og ikke-omsættelige værdipapirer, værdiansættes til det amortiserede anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse.«

3)

Artikel 8, stk 5, affattes således:

»5.   Tilbageførselsforretninger, herunder forretninger med udlån af værdipapirer, udført under et automatisk værdipapirudlånsprogram, bogføres kun på balancen, hvis der er stillet kontant sikkerhed i hele forretningens løbetid i form af kontante midler på en konto hos den relevante nationale centralbank eller ECB.«

4)

Artikel 9 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Denne artikel finder anvendelse på omsættelige kapitalandele, dvs. aktier eller aktieafdelinger (equity funds), uanset om forretningen udføres direkte af en rapporterende enhed eller dennes befuldmægtigede, bortset fra aktiviteter udført for pensionsfonde, kapitalandele, investering i dattervirksomheder eller betydelige interesser.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Kapitalandele i fremmed valuta og angivet under »andre aktiver« optages ikke som en del af den samlede valutaposition, men af en særlig valutabeholdning. Beregningen af valutagevinst eller -tab i tilknytning hertil kan ske enten på grundlag af netto gennemsnitlige anskaffelsespriser eller gennemsnitlige anskaffelsespriser.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Reguleringer af porteføljeinvesteringer foretages i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2. Regulering foretages post for post. For aktieafdelinger (equity funds) foretages prisregulering på nettobasis, og ikke individuelt aktie-for-aktie. Der foretages ikke netting mellem forskellige aktier eller mellem forskellige aktieafdelinger (equity funds).«

d)

Følgende indsættes som stk. 4 til 8:

»4.   Transaktioner registreres på balancen til transaktionsprisen.

5.   Mæglerkommission kan registreres enten som en transaktionsomkostning, som indregnes i aktivets pris, eller som en udgift i resultatopgørelsen.

6.   Dividendebeløbet ved køb indregnes i anskaffelsesprisen for kapitalandele. På dividendedagen kan dividendebeløbet ved køb, sålænge dividendebetalingen ikke er modtaget, behandles som en selvstændig post.

7.   Periodeafgrænsning for dividende bogføres ikke ved udgangen af perioden, da den allerede er afspejlet i markedsprisen for aktierne, bortset fra kapitalandele, som noteres uden dividende.

8.   Emissioner på basis af tegningsretter behandles som et selvstændigt aktiv på emissionstidspunktet. Anskaffelsesprisen opgøres med udgangspunkt i kapitalandelens eksisterende gennemsnitspris, nyanskaffelsens strike-pris og den forholdsmæssige andel af eksisterende og nye kapitalandele. Alternativt kan prisen for tegningsretten opgøres med udgangspunkt i værdien i markedet, kapitalandelens eksisterende gennemsnitspris og kapitalandelens markedspris før emissionen.«

5)

Artikel 16 ændres således:

a)

Overskriften affattes således:

»Artikel 16

Future kontrakter«

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Future kontrakter bogføres på handelsdagen på ikke-balanceførte konti.«

6)

Artikel 17, stk 3, affattes således:

»3.   Renteswaps værdiansættes hver for sig og omregnes i givet fald til euro til spotkursen. Det henstilles, at urealiserede tab, der optages i resultatsopgørelsen ultimo året, amortiseres i de følgende år, at amortisationen i forbindelse med renteswapsfutures begynder fra transaktionens valideringsdato og at amortisationen er lineær. Urealiserede revalueringsgevinster krediteres en revalueringskonto.«

7)

Bilag II, IV og IX til retningslinje ECB/2006/16 ændres i overensstemmelse med bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne retningslinje træder i kraft den 31. december 2008.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje finder anvendelse for alle centralbanker i Eurosystemet.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 11. december 2008.

For ECB’s Styrelsesråd

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EUT L 348 af 11.12.2006, s. 1.


BILAG

Bilag II, IV og IX til retningslinje ECB/2006/16 ændres som følger:

1.

Bilag II ændres således:

a)

Der indsættes følgende definition:

»Øremærket portefølje: øremærkede investeringer opført på aktivsiden i balancen som modpostpulje bestående af værdipapirer, kapitalandele, tidsindskud og løbende konti, kapitalindskud og investeringer i datterselskaber. Den modsvarer en identificerbar post på passivsiden af balancen, uanset om der består nogen juridisk eller anden begrænsning.«

b)

Definitionen af »finansielle anlægsaktiver« udgår.

c)

Der indsættes følgende definition:

»Værdipapirer holdt-til-udløb: værdipapirer med faste eller beregnelige betalinger og fast løbetid, som den nationale centralbank har til hensigt at holde til udløb«

2.

Tabellen benævnt »Aktiver« i Bilag IV erstattes af følgende:

»AKTIVER

Balancepost (1)

Kategorisering af indholdet af balanceposterne

Værdiansættelsesprincip

Anvendelsesstatus (2)

Aktiver

1

1

Guld og tilgodehavender i guld

Fysisk guld, dvs. barrer, mønter, plader, klumper, i depot eller »undervejs«. Ikke-fysisk guld, såsom tilgodehavender på anfordringskonti i guld (kollektive konti), tidsindskud og tilgodehavender i guld fra følgende transaktioner: i) op- og nedklassificeringstransaktioner og ii) guldplacerings- og purity swaps, hvor der er en forskel på mere end én bankdag mellem frigørelse og modtagelse

Kursværdi

Obligatorisk

2

2

Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet

Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos modparter uden for euroområdet, herunder internationale og supranationale institutioner og centralbanker uden for euroområdet

 

 

2.1

2.1

Tilgodehavender hos Den Internationale Valutafond (IMF)

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nationale kvoter fratrukket tilgodehavender i euro til rådighed for IMF. IMF-konto nr. 2 (eurokonto til administrationsomkostninger) kan enten indregnes i denne post eller opføres under posten »Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet«

a)

Trækningsrettigheder inden for reservetranchen (netto)

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

Obligatorisk

b)

Særlige trækningsrettigheder

Beholdninger af særlige trækningsrettigheder (brutto)

b)

Særlige trækningsrettigheder

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

Obligatorisk

c)

Andre tilgodehavender

Generelle lånearrangementer (General Arrangements to Borrow), lån under særlige låneaftaler, lån inden for rammerne af Lånefacilitet til fattigdomsbegrænsning og vækst (Poverty Reduction and Growth Facility).

c)

Andre tilgodehavender

Nominel værdi, omregnet til markedskurs ultimo året

Obligatorisk

2.2

2.2

Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver

a)

Saldi i forhold til banker uden for euroområdet undtagen dem under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til- dag indskud, omvendte repoforretninger.

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi, omregnet til markedskurs

Obligatorisk

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og valutakurs

Obligatorisk

c)

Eksterne udlån (indskud) uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

c)

Eksterne lån

Udlån til nominel værdi, omregnet til valutakurs

Obligatorisk

d)

Andre eksterne aktiver

Sedler og mønter fra lande uden for euroområdet

d)

Andre eksterne aktiver

Nominel værdi, omregnet til valutakurs

Obligatorisk

3

3

Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet

a)

Værdipapirinvesteringer inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer, kapitalandele holdt som andel af valutareserver, alle udstedt af residenter inden for euroområdet

a)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

a)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

a)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse og valutakurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

a)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris og valutakurs

Obligatorisk

b)

Andre tilgodehavender hos residenter inden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Udlån, indskud, omvendte genkøbsforretninger, udlån i øvrigt

b)

Andre tilgodehavender

Udlån og andre indskud til nominel værdi, omregnet til valutakurs

Obligatorisk

4

4

Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet

 

 

 

4.1

4.1

Banktilgodehavender, værdipapirer og lån

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud. Omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirer i euro

a)

Tilgodehavender hos banker uden for euroområdet

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Værdipapirinvesteringer uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer, pengemarkedspapirer, alle udstedt af residenter uden for euroområdet

b)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedskurs

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

b)iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Obligatorisk

c)

Udlån uden for euroområdet uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

c)

Lån uden for euroområdet

Udlån til nominel værdi

Obligatorisk

d)

Værdipapirer udstedt af enheder uden for euroområdet, ikke medtaget under aktivposten »Andre finansielle aktiver«

Værdipapirer udstedt af supranationale og internationale organisationer, f.eks. Den Europæiske Investeringsbank, uanset geografisk placering

d)i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

d)ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

d)iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

4.2

4.2

Tilgodehavender opstået i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM II

Udlån i overensstemmelse med ERM II-betingelserne

Nominel værdi

Obligatorisk

5

5

Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer

Post 5.1 til 5.5: Forretninger i overensstemmelse med de pengepolitiske instrumenter, der er beskrevet i bilag I til retningslinje ECB/2000/7 af 31. august 2000 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (3)

 

 

5.1

5.1

Primære markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved ugentlige auktioner, som regel med en løbetid på en uge

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.2

5.2

Langfristede markedsoperationer

Regelmæssige likviditetstilførende tilbageførselsforretninger, der udføres ved månedlige auktioner, som regel med en løbetid på tre måneder

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.3

5.3

Finjusterende markedsoperationer

Tilbageførselsforretninger, der udføres ad hoc til finjusteringsformål

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.4

5.4

Strukturelle tilbageførselsforretninger

Tilbageførselsforretninger, der justerer Eurosystemets strukturelle stilling i forhold til den finansielle sektor

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.5

5.5

Marginal udlånsfacilitet

Facilitet, som modparter kan anvende til at opnå dag-til-dag likviditet til en forud fastsat rente mod godkendt sikkerhed (stående facilitet)

Nominel værdi eller repopris

Obligatorisk

5.6

5.6

Udlån i forbindelse med marginbetalinger

Supplerende udlån til kreditinstitutter i forbindelse med værdistigninger i underliggende aktiver, stillet til rådighed mod lån til disse kreditinstitutter

Nominel værdi eller pris

Obligatorisk

6

6

Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet

Anfordringskonti, tidsindskud, dag-til-dag indskud, omvendte repoforretninger i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under aktivposten »værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet«, herunder transaktioner i forbindelse med omdannelsen af euroområdets tidligere reserver i fremmed valuta og andre tilgodehavender. Korrespondentkonti i ikke-indenlandske kreditinstitutter i euroområdet. Andre tilgodehavender og operationer, som ikke angår Eurosystemets pengepolitiske operationer. Alle tilgodehavender hidrørende fra pengepolitiske operation, som er påbegyndt af en national centalbank før deltagelse i Eurosystemet.

Nominel værdi eller anskaffelsespris

Obligatorisk

7

7

Værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet

Værdipapirer, ikke medtaget under aktivpost »Andre finansielle aktiver«: Kapitalandele, gældsbeviser og obligationer, veksler, ikke-rentebærende obligationer og pengemarkedspapirer holdt direkte, herunder offentlige gældsinstrumenter fra tiden før ØMU i euro; ECB-gældsbeviser købt til finjusteringsformål

i)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

ii)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Obligatorisk

iii)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Overkurser/underkurser amortiseres

Obligatorisk

iv)

Omsættelige kapitalandele

Markedspris

Obligatorisk

8

8

Offentlig forvaltning og service — gæld i euro

Tilgodehavender hos den offentlige sektor, opstået i tiden før ØMU (ikke-omsættelige værdipapirer, lån)

Indskud/lån til nominel værdi, ikke-omsættelige værdipapirer til anskaffelsespris

Obligatorisk

9

Intra-Eurosystem tilgodehavender +

 

 

 

9.1

Kapitalinteresser i ECB+

Kun en balancepost for nationale centralbanker

Den enkelte natioanle centralbanks kapitalindskud i ECB i henhold til traktaten og den respektive fordelingsnøgle samt bidrag i henhold til artikel 49.2 i statutten

Anskaffelsespris

Obligatorisk

9.2

Tilgodehavender svarende til overførslen af valutareserve+

Kun en balancepost for nationale centralbanker

Euro-denominerede tilgodehavender hos ECB vedrørende initiale og yderligere overførsel af valutareserver i henhold til traktatens bestemmelser

Nominel værdi

Obligatorisk

9.3

Tilgodehavender i tilknytning til egenveksler til støtte for udstedte ECB-gældsbeviser +

Kun en ECB-balancepost.

Egenveksler udstedt afnationale centralbanker i henhold til back-to-back-aftalen i forbindelse med ECB-gældsbeviser

Nominel værdi

Obligatorisk

9.4

Andre tilgodehavender i forbindelse med fordeling af eurosedler i Eurosystemet (netto+ (*)

For de nationale centralbanker: nettotilgodehavender i forbindelse med anvendelse af seddelfordelingsnøglen, herunder ECB’s udstedelse af sedler i forbindelse med intra-Eurosystem tilgodehavender, kompensationsbeløbet og dets balancemæssige regnskabspostering, som defineret i afgørelse ECB/2001/16 om fordelingen af de deltagende medlemsstaters nationale centralbankers monetære indtægter fra regnskabsåret 2002.

For ECB: tilgodehavender i forbindelse med ECB’s udstedelse af sedler i henhold til afgørelse ECB/2001/15

Nominel værdi

Obligatorisk

9.5

Andre tilgodehavender i Eurosystemet (netto) +

Nettoposition for følgende delposter:

 

 

a)

Nettotilgodehavender opstået i forbindelse med saldi på TARGET2-konti og korrespondentkonti hos nationale centalbanker, dvs. nettotallet for tilgodehavender og forpligtelser — jf. også passivposten »Andre forpligtelser inden for Eurosystemet (netto)«

a)

Nominel værdi

Obligatorisk

b)

Tilgodehavende som skyldes differencen mellem de monetære indtægter, der sammenlægges og fordeles Kun af betydning for perioden mellem bogføring af monetære indtægter som led i årsafslutningen, og afviklingen på sidste forretningsdag i januar hvert år.

b)

Nominel værdi

Obligatorisk

c)

Andre intra-Eurosystem-forpligtelser, som kan opstå, herunder foreløbig fordeling til de nationale centralbanker af ECB’s indtægt fra eurosedler (*)

c)

Nominel værdi

Obligatorisk

9

10

Poster under afvikling

Afviklingskonti (tilgodehavender), herunder checks under inkasso

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11

Andre aktiver

 

 

 

9

11.1

Mønter fra euroområdet

Euromønter hvis en national centralbank ikke retligt er udsteder

Nominel værdi

Obligatorisk

9

11.2

Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger, møbler og udstyr, herunder computere og relateret hardware, software.

Anskaffelsespris minus afskrivninger

Afskrivningssatser:

Computere og relateret hardware/software og køretøjer:

4 år

Udstyr, møbler og inventar:

10 år

Bygninger og kapitaliserede større ombygninger:

25 år

Kapitalisering af omkostninger: Grænse (under 10 000 EUR ekskl. Moms: ingen kapitalisering)

Anbefalet

9

11.3

Andre finansielle aktiver

Kapitalinteresser og investeringer i datterselskaber, værdipapirer holdt af strategiske/politiske grunde

Værdipapirer inkl. kapitalandele, og andre finansielle instrumenter og saldi, inkl. tidsindskud og løbende konti holdt som en øremærket portefølje

Omvendte genkøbsforretninger med kreditinstitutter i tilknytning til forvaltningen af værdipapirbeholdninger under denne post

a)

Omsættelige kapitalandele

Markedsværdi

Anbefalet

b)

Kapitalinteresser og illikvid aktiekapital og andre kapitalandele holdt som varige investeringer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Anbefalet

c)

Kapitalindskud i datterselskaber eller betydelige interesser

Formue netto

Anbefalet

d)

Omsættelige værdipapirer andre end dem, der er holdt-til-udløb

Markedspris

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefalet

e)

Omsættelige værdipapirer klassificeret som holdt-til-udløb eller holdt som en varig investering

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefalet

f)

Ikke-omsættelige værdipapirer

Anskaffelsespris med forbehold for værdiforringelse

Eventuel over- eller underkurs amortiseres

Anbefalet

g)

Tilgodehavender hos banker og udlån

Nominel værdi omregnet til valutakurs, hvis saldi/lån er denomineret i fremmed valuta

Anbefalet

9

11.4

Revalueringsdifferencer på ikke-balanceførte instrumenter

Resultater af værdiregulering af valutaterminsforretninger, valutaswaps, renteswaps, FRA’er, terminsforretninger i værdipapirer, spotforretninger i fremmed valuta fra handelsdagen til afviklingsdagen

Nettoposition mellem termin og spot, til valutakursen

Obligatorisk

9

11.5

Periodeafgrænsningsposter og forudbetalte omkostninger

Indtægter, som ikke er forfalden til betaling i, men som vedrører indberetningsperioden. Forudbetalte omkostninger og betalte påløbne renter (dvs. renter købt sammen med et værdipapir)

Nominel værdi, valuta omregnet til markedskurs

Obligatorisk

9

11.6

Øvrige poster

Forskud, lån og andre mindre poster. Revaluerings-interimskonto (kun balancepost i løbet af året: urealiserede tab på revalueringsdatoer i løbet af året, som ikke dækkes af de respektive revalueringskonti under passivposten »Revalueringskonti«). Lån på forvaltningsbasis. Investeringer i forbindelse med kunders deponering af guld. Mønter i nationale euroområde-valutaenheder. Løbende udgifter (akkumuleret nettootab), foregående års tab før dækning Netto pensionsaktiver

Nominel værdi eller anskaffelsespris

Anbefalet

Revalueringsinterimkonti

Revalueringsdifference mellem gennemsnitlig anskaffelsespris og markedsværdi, valuta omregnet til markedskurs.

Revalueringsinterimkonti:

obligatorisk

Investering baseret på kunders deponering af guld

Markedsværdi

Investering baseret på kunders deponering af guld:

obligatorisk

12

Årets tab

 

Nominel værdi

Obligatorisk

3.

I Bilag IX erstattes udtrykket »Overførsel til/fra hensættelser til dækning af valutakurs- og prisrisici« i første kolonne i tabellen under punkt 2.3 af: »Overførsel til/fra hensættelser til dækning af valutakurs-, rente- og guldprisrisici«.


(1)  Nummereringen i den første kolonne vedrører de balanceformater, der er angivet i bilag V, VI og VII (ugentlige balancer og Eurosystemets konsoliderede årsbalance). Nummereringen i den anden kolonne vedrører balanceformatet i bilag VIII (årsbalance for en centralbank). Poster markeret med »+« konsolideres i Eurosystemets ugentlige balancer.

(2)  De regler for sammensætning og værdiansættelse, der er angivet i dette bilag, betragtes som obligatoriske for ECB’s regnskaber og for alle aktiver og passiver i de nationale centralbankers regnskaber, som er væsentlige for Eurosystem-formål, dvs. væsentlige for Eurosystemets operationer.

(3)  EFT L 310 af 11.12.2000, s. 1.₫