27.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 259/12


DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE

af 26. august 2008

om ændring af retningslinje ECB/2002/7 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti

(ECB/2008/6)

(2008/758/EF)

DIREKTIONEN FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK HAR —

under henvisning til statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank, særlig artikel 5.1, 12.1 og 14.3,

under henvisning til artikel 9 i retningslinje ECB/2002/7 om Den Europæiske Centralbanks statistiske rapporteringskrav inden for kvartalsvise finansielle sektorkonti (1), og

under henvisning til artikel 14.1 i forretningsordenen for Den Europæiske Centralbank, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Det reviderede indberetningsprogram i det europæiske nationalregnskabssystem 1995 (i det følgende benævnt »ENS 95«) (2) har bidraget til indførelse af mere effektive normer for statistisk data-kodning. Som led i den generelle harmonisering af standarder for overførsel af finansielle sektorkonti inden for den Europæiske Union bør normerne for kodning i bilag II i retningslinje ECB/2002/7 tilpasses til normerne for kodning i overførselsprogrammet i ENS 95.

(2)

I henhold til artikel 9 i retningslinje ECB/2002/7 kan Direktionen for Den Europæiske Centralbank (ECB) foretage tekniske ændringer af bilagene til retningslinje ECB/2002/7, forudsat at de hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag eller påvirker indberetningsbyrden.

(3)

Harmonisering af normer for kodning i denne retningslinje er en teknisk ændring, som hverken ændrer ved det underliggende principgrundlag for indberetning af data og undtagelserne hertil som angivet i bilag I og III i retningslinje ECB/2002/7 eller påvirker indberetningsbyrden.

(4)

Direktionen har taget synspunkterne i ESCB’s Statistiske Komité i betragtning —

VEDTAGET FØLGENDE RETNINGSLINJE:

Artikel 1

Ændring af normer for overførsel og kodning

Bilag II til retningslinje ECB/2002/7 erstattes af teksten i bilaget til denne retningslinje.

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne retningslinje træder i kraft den 1. oktober 2008.

Artikel 3

Adressater

Denne retningslinje er rettet til de nationale centralbanker i de medlemsstater, der har indført euroen.

Udfærdiget i Frankfurt am Main, den 26. august 2008.

For ECB’s Direktion

Jean-Claude TRICHET

Formand for ECB


(1)  EFT L 334 af 11.12.2002, s. 24.

(2)  Som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 2223/96 af 25. juni 1996 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Det Europæiske Fællesskab (EFT L 310 af 30.11.1996, s. 1).


BILAG

»BILAG II

Normer for overførsel og kodning

Til den elektroniske overførsel af statistisk information som angivet i artikel 2 anvender de nationale centralbanker den facilitet, som stilles til rådighed af ESCB, og som er baseret på telekommunikationsnettet »ESCB-Net«. Det meddelelsesformat, der er udviklet med henblik på denne udveksling af statistisk information, er »Gesmes/TS«-formatet. De enkelte tidsserier kodes ved brug af nøglesættet for integrerede økonomiske konti (IEA) som vist nedenfor.

IEA nøglesæt

Nummer

Navn

Beskrivelse

Kodeliste

1

Hyppighed

Angiver hyppighed af de indberettede serier

CL_FREQ

2

Referenceområde

Alfanumerisk 2-ciffer ISO landekode for den medlemsstat, som overfører dataene

CL_AREA_EE

3

Korrektionsindikator

Angiver, om der er foretaget nogen korrigering af tidsserierne, f.eks. sæsonkorrigering og/eller korrigering for antal arbejdsdage

CL_ADJUSTMENT

4

Værdiansættelse

Giver oplysning om værdiansættelse

CL_ESA95TP_PRICE

5

Transaktion

Angiver kontotype (dvs. balancer, finansielle transaktioner og andre strømme)

CL_ESA95TP_TRANS

6

Aktiv

Angiver kategori af finansielt aktiv eller passiv

CL_ESA95TP_ASSET

7

Sektor

Angiver den indberettende institutionssektor

CL_ESA95TP_SECTOR

8

Modpartens område

Angiver området for modpartsektorens hjemsted

CL_AREA_EE

9

Modpartssektor

Angiver modpartens institutionelle sektor

CL_ESA95TP_SECTOR

10

Debet/kredit

Angiver (ændring i) aktiver eller (ændring i) passiver

CL_ESA95TP_DC_AL

11

Konsolidering

Angiver status for konsolidering

CL_ESA95TP_CONS

12

Pålydende værdi

Måleenhed

CL_ESA95TP_DENOM

13

Suffiks

Angiver tabeller indeholdt i retningslinje ECB/2002/7

CL_ESA95TP_SUFFIX«