20.3.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 81/53


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2008/30/EF

af 11. marts 2008

om ændring af direktiv 2006/43/EF om lovpligtig revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, for så vidt angår de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 44, stk. 2, litra g),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF (3) skal visse foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (4).

(2)

Ved afgørelse 2006/512/EF om ændring af afgørelse 1999/468/EF indførtes forskriftsproceduren med kontrol, som skal anvendes i forbindelse med vedtagelse af generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, som er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade sådanne bestemmelser udgå eller ved at supplere retsakten med nye ikke-væsentlige bestemmelser.

(3)

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring (5) vedrørende afgørelse 2006/512/EF skal en række retsakter vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, som allerede er trådt i kraft, tilpasses efter de gældende procedurer, for at forskriftsproceduren med kontrol kan finde anvendelse på dem.

(4)

Kommissionen bør tillægges beføjelse til at vedtage de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/43/EF, især for at sikre tilliden til revisionsfunktionen og en ensartet anvendelse af kravene til faglig etik, kvalitetssikringssystemer, uafhængighed og objektivitet, ændre listen over fag, der skal indgå i prøven i teoretisk viden for revisorer, vedtage internationale revisionsstandarder, vedtage en fælles standard for revisionspåtegning for årsregnskaber eller konsoliderede regnskaber og fastlægge ekstraordinære tilfælde, hvor dokumenter kan overføres direkte til tredjelande. Da der er tale om generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i direktiv 2006/43/EF, herunder ved at supplere direktivet med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(5)

I direktiv 2006/43/EF fastsættes en tidsbegrænsning for de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understregede i deres erklæring vedrørende afgørelse 2006/512/EF, at afgørelsen på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, og at gennemførelsesbeføjelserne derfor bør tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Europa-Parlamentet og Rådet erklærede også, at de ville sørge for, at forslag, der har til formål at ophæve de bestemmelser i retsakter, der opererer med en tidsbegrænsning for delegeringen af gennemførelsesbeføjelser til Kommissionen, vedtages hurtigst muligt. Efter indførelsen af forskriftsproceduren med kontrol bør bestemmelsen om tidsbegrænsning i direktiv 2006/43/EF udgå.

(6)

Kommissionen bør med regelmæssige mellemrum evaluere, hvordan bestemmelserne om de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges den, fungerer, for at sætte Europa-Parlamentet og Rådet i stand til at vurdere, om omfanget af disse beføjelser og de tilhørende proceduremæssige krav, der pålægges Kommissionen, er hensigtsmæssige og sikrer både effektivitet og demokratisk kontrol.

(7)

Direktiv 2006/43/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Eftersom de ændringer, der foretages i direktiv 2006/43/EF ved nærværende direktiv, er af teknisk art og kun vedrører udvalgsproceduren, er der intet krav om, at de skal gennemføres af medlemsstaterne. Det er således ikke nødvendigt at vedtage bestemmelser herom —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ændringer

I direktiv 2006/43/EF foretages følgende ændringer:

1)

I artikel 8, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

2)

I artikel 21, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

3)

I artikel 22, stk. 4, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende afsnit indsættes:

»De foranstaltninger, der henvises til i første afsnit, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

4)

I artikel 26 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 erstattes udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« af udtrykket »efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

b)

I stk. 2 foretages følgende ændringer:

i)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

ii)

Følgende afsnit indsættes:

»De foranstaltninger, der henvises til i første afsnit, og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

5)

I artikel 28, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »i henhold til proceduren i artikel 48, stk. 2, i nærværende direktiv« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

6)

I artikel 29, stk. 2, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

7)

I artikel 36, stk. 7, foretages følgende ændringer:

a)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

b)

Følgende punktum indsættes:

»Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

8)

Artikel 45, stk. 6, affattes således:

»6.   For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 5, litra d), i denne artikel vurderes spørgsmålet om ligeværdighed af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og afgøres af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 48, stk. 2. Indtil Kommissionen har truffet en sådan afgørelse kan medlemsstaterne vurdere spørgsmålet om ligeværdighed, jf. stk. 5, litra d), i nærværende artikel.

Kommissionen kan i denne forbindelse vedtage foranstaltninger med henblik på at fastlægge generelle ligeværdighedskriterier i overensstemmelse med kravene i artikel 22, 24, 25 og 26, som finder anvendelse på alle tredjelande, og som skal anvendes af medlemsstaterne, når de vurderer spørgsmålet om ligeværdighed på nationalt plan. Kriterierne må ikke være strengere end kravene i artikel 22, 24, 25 og 26. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

9)

Artikel 46, stk. 2, affattes således:

»2.   For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1, vurderes spørgsmålet om ligeværdighed af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne og afgøres af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 48, stk. 2. Indtil Kommissionen har truffet en sådan afgørelse kan medlemsstaterne vurdere spørgsmålet om ligeværdighed, jf. stk. 1, i nærværende artikel eller henholde sig til andre medlemsstaters vurderinger. Beslutter Kommissionen, at ligeværdighedskriteriet i stk. 1, i denne artikel ikke er opfyldt, kan den i en passende overgangsperiode tillade de pågældende revisorer eller revisionsfirmaer at fortsætte deres revisionsvirksomhed i overensstemmelse med den relevante medlemsstats krav.

Kommissionen kan i denne forbindelse vedtage foranstaltninger med henblik på at fastlægge generelle ligeværdighedskriterier i overensstemmelse med kravene i artikel 29, 30 og 32, som finder anvendelse på alle tredjelande, og som skal anvendes af medlemsstaterne, når de vurderer spørgsmålet om ligeværdighed på nationalt plan. Kriterierne må ikke være strengere end kravene i artikel 29, 30 og 32. Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

10)

I artikel 47 foretages følgende ændringer:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   For at sikre en ensartet anvendelse af stk. 1, litra c), vurderes det af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne, hvorvidt de deri nævnte kriterier er tilstrækkelige, og spørgsmålet afgøres af Kommissionen efter forskriftsproceduren i artikel 48, stk. 2. Medlemsstaterne træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at overholde Kommissionens afgørelse.

Vurderingen af kriteriernes tilstrækkelighed foretages på grundlag af kriterierne i artikel 36 eller et udgangspunkt med reelt tilsvarende resultat. Foranstaltninger, der træffes i denne forbindelse og som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det og at lette samarbejdet mellem de kompetente myndigheder, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

b)

I stk. 5, foretages følgende ændringer:

i)

Udtrykket »efter proceduren i artikel 48, stk. 2,« udgår.

ii)

Følgende punktum indsættes:

»Denne foranstaltning, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv ved at supplere det, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 48, stk. 2a.«

11)

I artikel 48 foretages følgende ændringer:

a)

Følgende stykke indsættes:

»2a.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.«

b)

Stk. 3 og 4 affattes således:

»3.   Senest den 31. december 2010 og derefter mindst hvert tredje år tager Kommissionen bestemmelserne om dens gennemførelsesbeføjelser op til vurdering og forelægger en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om, hvordan disse beføjelser fungerer. I denne rapport undersøges navnlig, om der er behov for, at Kommissionen foreslår ændringer til dette direktiv for at sikre et passende omfang af de gennemførelsesbeføjelser, den tillægges. Konklusionen om, hvorvidt der er behov for ændringer eller ej, ledsages af en detaljeret begrundelse. Om nødvendigt ledsages rapporten af et lovgivningsmæssigt forslag til ændring af bestemmelserne om Kommissionens gennemførelsesbeføjelser.«

Artikel 2

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 11. marts 2008.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

J. LENARČIČ

Formand


(1)  EUT C 161 af 13.7.2007, s. 45.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 14.11.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 3.3.2008.

(3)  EUT L 157 af 9.6.2006, s. 87.

(4)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(5)  EUT C 255 af 21.10.2006, s. 1.