10.12.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 331/19


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 9. december 2008

om ændring af beslutning 2008/798/EF

(meddelt under nummer K(2008) 8197)

(EØS-relevant tekst)

(2008/921/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2)

Der blev konstateret højt indhold af melamin i modermælkserstatning og andre mejeriprodukter i Kina. Melamin er et kemisk mellemprodukt, der anvendes ved fremstilling af aminoresiner og plast, og som anvendes som en monomer og som et plastadditiv. Højt indhold af melamin i fødevarer kan have meget alvorlige konsekvenser for sundheden.

(3)

For at imødegå den sundhedsrisiko, som eksponering for foder- og fødevareprodukters melaminindhold kan medføre, indeholder Kommissionens beslutning 2008/798/EF af 14. oktober 2008 om særlige importbetingelser for produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, og om ophævelse af beslutning 2008/757/EF et forbud mod import til Fællesskabet af produkter, der indeholder mælk eller mejeriprodukter, til spædbørn og småbørn til særlig ernæring og krav om, at medlemsstaterne foretager systematisk importkontrol af andre foderstoffer og fødevarer, der indeholder mælk eller mejeriprodukter. I henhold til nævnte beslutning skal medlemsstaterne endvidere trække sådanne produkter, som konstateres at indeholde mere end 2,5 mg/kg melamin, tilbage fra markedet.

(4)

Ifølge oplysninger, som medlemsstaterne har tilvejebragt via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, er der for nylig også fundet stort melaminindhold i produkter, der indeholder soja eller sojaprodukter, og som er importeret fra Kina. Der er desuden fundet melamin i ammoniumbicarbonat, der anvendes i fødevareindustrien som hævemiddel. De foranstaltninger, der er fastsat ved beslutning 2008/798/EF, bør derfor udvides til også at omfatte sådanne produkter.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2008/798/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 2, stk. 1, affattes således:

»Medlemsstaterne forbyder import til Fællesskabet af produkter, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, jf. Rådets direktiv 89/398/EØF om levnedsmidler bestemt til særlig ernæring, og som har oprindelse i eller er afsendt fra Kina. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at sådanne produkter, der findes på markedet, efter at denne beslutning er trådt i kraft, straks trækkes tilbage og destrueres.«

2)

Artikel 2, stk. 2, affattes således:

»Medlemsstaterne gennemfører dokumentkontrol, identitetskontrol og fysisk kontrol, herunder laboratorieanalyse, af alle sendinger, der har oprindelse i eller er afsendt fra Kina, af ammoniumbicarbonat til brug i fødevarer og foder og af foder og fødevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter.

Medlemsstaterne kan foretage stikprøvekontrol forud for import af andre foder- og fødevareprodukter med et højt proteinindhold, som har oprindelse i Kina.

Kontrollerne skal især have til formål at verificere, at det eventuelle indhold af melamin ikke overstiger 2,5 mg/kg produkt. Sendingerne tilbageholdes, indtil resultaterne af laboratorieanalysen foreligger.«

3)

Artikel 3 affattes således:

»Foder- og fødevarevirksomhedslederne eller deres repræsentanter giver kontrolstedet omhandlet i artikel 2, stk. 3, forhåndsmeddelelse om forventet ankomstdag og -tidspunkt for alle sendinger med oprindelse i eller afsendt fra Kina af foder og fødevarer, der indeholder mælk, mejeriprodukter, soja eller sojaprodukter.«

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. december 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1.