8.10.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 267/30


RÅDETS AFGØRELSE

af 2. oktober 2008

om beskikkelse af et østrigsk medlem og en østrigsk suppleant til Regionsudvalget

(2008/778/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 263,

under henvisning til indstilling fra den østrigske regering, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådet vedtog den 24. januar 2006 afgørelse 2006/116/EF om beskikkelse af medlemmerne af og suppleanterne til Regionsudvalget for perioden 26. januar 2006 til 25. januar 2010 (1).

(2)

Der er blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, efter at Herwig VAN STAAs mandat er udløbet. Der er blevet en plads ledig som suppleant, efter at Elisabeth ZANONs mandat er udløbet —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Til Regionsudvalget beskikkes for den resterende del af mandatperioden, dvs. indtil den 25. januar 2010:

a)

som medlem:

Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages, og

b)

som suppleant:

Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

Artikel 2

Denne afgørelse har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 2. oktober 2008.

På Rådets vegne

X. BERTRAND

Formand


(1)  EUT L 56 af 25.2.2006, s. 75.