26.9.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/72


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. september 2008

om ændring af beslutning 2005/176/EF om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF

(meddelt under nummer K(2008) 5175)

(EØS-relevant tekst)

(2008/755/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Direktiv 82/894/EØF omhandler anmeldelse af udbrud af de dyresygdomme, der er opført på listen i bilag I til samme direktiv.

(2)

Ved Kommissionens beslutning 2005/176/EF (2) fastsættes kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til direktiv 82/894/EØF. Bilag V til beslutningen indeholder en liste over koderne for de pågældende sygdomme, mens bilag X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 og X/16 indeholder lister over koderne for veterinærregionerne i henholdsvis Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Portugal og Sverige.

(3)

Listen i bilag I til direktiv 82/894/EØF, som ændret ved Kommissionens beslutning 2008/650/EF (3), blev for nylig opdateret, således at visse fiskesygdomme, der er opført i del II i bilag IV til Rådets direktiv 2006/88/EF (4), blev optaget på listen, samtidig med at Teschenersyge (porcin enteroviral encephalomyelitis), som ikke længere er en obligatorisk anmeldepligtig sygdom i henhold til Rådets direktiv 92/119/EØF (5), udgik af listen.

(4)

For at gøre det muligt at sondre mellem anmeldelser af udbrud af afrikansk svinepest hos vildtlevende svin og udbrud af samme sygdom hos tamsvin bør der fastsættes forskellige koder for anmeldelse af henholdsvis den ene og den anden af disse to typer udbrud.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre listen over sygdomskoder i bilag V til beslutning 2005/176/EF.

(6)

Danmark, Tyskland, Spanien, Italien, Portugal og Sverige har ændret deres veterinærregioners navne og grænser. Ændringen af de pågældende regioner har betydning for systemet for anmeldelse af dyresygdomme. De nye regioner bør derfor erstatte de nuværende regioner i systemet. Bilag X/01, X/03, X/09, X/11, X/12 og X/16 til beslutning 2005/176/EF bør således ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Beslutning 2005/176/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

For at sikre en fortrolig behandling af de fremsendte oplysninger bør bilagene til nærværende beslutning ikke offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I beslutning 2005/176/EF foretages følgende ændringer:

1)

Bilag V erstattes af teksten i bilag I til nærværende beslutning.

2)

Bilag X/01 erstattes af teksten i bilag II til nærværende beslutning.

3)

Bilag X/03 erstattes af teksten i bilag III til nærværende beslutning.

4)

Bilag X/09 erstattes af teksten i bilag IV til nærværende beslutning.

5)

Bilag X/11 erstattes af teksten i bilag V til nærværende beslutning.

6)

Bilag X/12 erstattes af teksten i bilag VI til nærværende beslutning.

7)

Bilag X/16 erstattes af teksten i bilag VII til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. september 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 378 af 31.12.1982, s. 58.

(2)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40.

(3)  EUT L 213 af 8.8.2008, s. 42.

(4)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.

(5)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 69.