15.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 220/29


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 13. august 2008

om ændring af beslutning 2005/928/EF om harmonisering af frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet

(meddelt under nummer K(2008) 4311)

(EØS-relevant tekst)

(2008/673/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 676/2002/EF af 7. marts 2002 om et frekvenspolitisk regelsæt i Det Europæiske Fællesskab (frekvenspolitikbeslutningen) (1), særlig artikel 4, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 2005/928/EF (2) harmoniserer frekvensbåndet 169,4-169,8125 MHz i Fællesskabet.

(2)

Frekvensplanen i bilaget til beslutning 2005/928/EF anfører det kanalraster, som de forskellige applikationer, der opererer i medfør af beslutningen, bør overholde. Kanalrasteret har til formål at fremme kompatibiliteten og lette sameksistensen af de applikationer, der må anvende de forskellige frekvensbånd.

(3)

Frekvensplanen fastsætter et kanalraster på 12,5 kHz i 169,4000-169,4750 MHz-båndet og en kanalraster på 50 kHz i 169,4875-169,5875 MHz-båndet.

(4)

Efter vedtagelsen af beslutning 2005/928/EF har yderligere undersøgelser af de tekniske parametre, der er fastsat i beslutningen, vist, at kanalrasterne i 169,4000-169,4750 MHz-båndet og 169,4875-169,5875 MHz-båndet på baggrund af den teknologiske udvikling må anses for at være unødvendigt restriktive. Gives der tilladelse til flere forskellige kanalrastere, vil det øge brugernes muligheder for at vælge den optimale båndbredde op til 50 kHz i overensstemmelse med de kvalitetskrav, der gælder for de enkelte applikationer.

(5)

Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT) har bekræftet, at et øget antal kanalrastermuligheder i disse bånd både kan og bør tillades.

(6)

Beslutning 2005/928/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed. Ved at tilpasse beslutningen bliver der mulighed for kanaler på op til 50 kHz i frekvensbåndene 169,4000-169,4750 MHz og 169,4875-169,5875 MHz.

(7)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Frekvensudvalget —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Beslutning 2005/928/EF ændres således:

1)

I 4. række i frekvensplanen i bilaget erstattes værdien (i kHz) for kanalrasteret »12,5« for kanal 1a, 1b, 2a, 2b, 3a og 3b med udtrykket »op til 50 kHz«.

2)

I 4. række i frekvensplanen i bilaget erstattes værdien (i kHz) for kanalrasteret »50« for kanal 4b + 5 + 6a og 6b + 7 + 8a med udtrykket »op til 50 kHz«.

Artikel 2

Artikel 1 anvendes fra den 31. oktober 2008.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. august 2008.

På Kommissionens vegne

Viviane REDING

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 108 af 24.4.2002, s. 1.

(2)  EUT L 344 af 27.12.2005, s. 47.