1.8.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 205/49


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 24. juli 2008

om beredskabsforanstaltninger vedrørende krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh

(meddelt under nummer K(2008) 3698)

(EØS-relevant tekst)

(2008/630/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed (1), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 178/2002 er der fastlagt generelle principper, som i Fællesskabet og på nationalt plan skal finde anvendelse på fødevarer og foder generelt og på fødevare- og fodersikkerhed i særdeleshed. Der er fastsat bestemmelser om beredskabsforanstaltninger for tilfælde, hvor det er åbenbart, at fødevarer eller foder importeret fra et tredjeland må formodes at udgøre en alvorlig risiko for menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, og at denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af den eller de berørte medlemsstater.

(2)

Ved Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf (2), fastsættes det, at produktionskæden for dyr og primærprodukter af animalsk oprindelse skal overvåges med henblik på påvisning af visse restkoncentrationer og stoffer i levende dyr og disses ekskrementer og biologiske væsker samt væv og animalske produkter, foder og drikkevand.

(3)

Der er påvist restkoncentrationer af veterinærlægemidler og ikke-tilladte stoffer i krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh. Tilstedeværelsen af sådanne midler og stoffer i fødevarer kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

(4)

Resultaterne af det seneste EF-kontrolbesøg i Bangladesh viser alvorlige fejl og mangler i systemet for kontrol med restkoncentrationer i levende dyr og produkter heraf og manglende passende laboratoriekapacitet til at teste visse restkoncentrationer af veterinærlægemidler i levende dyr og produkter heraf.

(5)

Bangladesh har for nylig truffet foranstaltninger vedrørende disse fejl og mangler, for så vidt angår håndtering og testning af fiskevarer.

(6)

Da de pågældende foranstaltninger ikke er tilstrækkelige, bør der på fællesskabsplan vedtages visse beredskabsforanstaltninger vedrørende import af krebsdyr fra Bangladesh for at sikre effektiv og ensartet beskyttelse af menneskers sundhed i alle medlemsstaterne.

(7)

Medlemsstaterne bør derfor kun tillade import af krebsdyr fra Bangladesh, hvis det kan dokumenteres, at de har været underkastet en analytisk test på oprindelsesstedet til påvisning af, at de ikke indeholder ikke-tilladte stoffer, og at indholdet af visse restkoncentrationer af veterinærlægemidler ikke overskrider de i fællesskabslovgivningen fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

(8)

Det bør dog tillades at importere sendinger, som ikke er ledsaget af resultaterne af de analytiske test på oprindelsesstedet, forudsat at den importerende medlemsstat sørger for, at de pågældende sendinger underkastes behørig kontrol ved ankomsten til Fællesskabets grænse.

(9)

Denne beslutning tages op til revision på baggrund af de garantier, Bangladesh giver, og på grundlag af de analytiske test, der foretages af medlemsstaterne.

(10)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Denne beslutning finder anvendelse på sendinger af krebsdyr til konsum importeret fra Bangladesh (i det følgende benævnt »produkterne«).

Artikel 2

Medlemsstaterne tillader import af produkterne til Fællesskabet, forudsat at de ledsages af resultaterne af de analytiske test, der er foretaget på oprindelsesstedet for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed (i det følgende benævnt »de analytiske test«).

De analytiske test skal foretages med særligt henblik på at påvise tilstedeværelsen af chloramphenicol, metabolitter af nitrofuraner, tetracyklin, malachitgrønt og krystalviolet i overensstemmelse med Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 (3) og Kommissionens beslutning 2002/657/EF (4).

Artikel 3

Uanset artikel 2 tillader medlemsstaterne import af produkter, der ikke er ledsaget af resultaterne af de analytiske test, forudsat at den importerende medlemsstat sørger for, at hver sending af de pågældende produkter underkastes alle behørige kontroller ved ankomsten til Fællesskabets grænse for at sikre, at de ikke udgør nogen risiko for menneskers sundhed.

De pågældende sendinger skal dog tilbageholdes ved Fællesskabets grænse, indtil laboratorietest viser, at de i artikel 2 omhandlede stoffer, som ikke er tilladt i henhold til fællesskabslovgivningen, ikke er til stede, eller at de maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer, der er fastsat i fællesskabslovgivningen for de i artikel 2 omhandlede veterinærlægemidler, ikke er overskredet.

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen, hvis de analytiske test viser:

a)

tilstedeværelse af stoffer, der ikke er tilladt i henhold til fællesskabslovgivningen, eller

b)

restkoncentrationer af veterinærlægemidler, som overskrider de i fællesskabslovgivningen fastsatte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer.

Til indgivelse af sådanne oplysninger benytter medlemsstaterne systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder, der er oprettet i henhold til forordning (EF) nr. 178/2002.

2.   Medlemsstaterne forelægger hver tredje måned Kommissionen en rapport om alle resultater af de analytiske test.

Rapporterne indgives i måneden efter hvert kvartal (april, juli, oktober og januar).

Artikel 5

Alle udgifter i forbindelse med gennemførelsen af denne beslutning afholdes af afsenderen, modtageren eller disses repræsentanter.

Artikel 6

Medlemsstaterne underretter straks Kommissionen om de foranstaltninger, de træffer for at efterkomme denne beslutning.

Artikel 7

Denne beslutning tages op til revision på baggrund af de garantier, Bangladesh giver, og på grundlag af de analytiske test, der foretages af medlemsstaterne.

Artikel 8

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 31 af 1.2.2002, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2008 (EUT L 60 af 5.3.2008, s. 17).

(2)  EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10. Senest ændret ved direktiv 2006/104/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 352).

(3)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 542/2008 (EUT L 157 af 17.6.2008, s. 43).

(4)  EFT L 221 af 17.8.2002, s. 8. Senest ændret ved beslutning 2004/25/EF (EUT L 6 af 10.1.2004, s. 38).