28.5.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 138/12


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 30. april 2008

om gennemførelse af Rådets direktiv 2006/88/EF for så vidt angår en internetbaseret informationsside for at gøre oplysninger om akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder elektronisk tilgængelige

(meddelt under nummer K(2008) 1656)

(EØS-relevant tekst)

(2008/392/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr (1), særlig artikel 59, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I direktiv 2006/88/EF er der fastsat dyresundhedsbetingelser for markedsføring, import og transit af akvakulturdyr og produkter deraf og forebyggende minimumsforanstaltninger, der tager sigte på at øge opmærksomheden og beredskabet angående vanddyrssygdomme hos de kompetente myndigheder, lederne af akvakulturvirksomheder og andre med relation til branchen.

(2)

For bedre at forebygge forekomsten og spredningen af de sygdomme, der er opført i bilag IV til direktiv 2006/88/EF, bør medlemsstaterne gøre oplysninger om akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder, navnlig oplysninger om, hvilke arter der holdes, og deres sundhedsstatus, elektronisk tilgængelige.

(3)

Oplysningerne er for øjeblikket offentligt tilgængelige i de registre, som medlemsstaterne fører i henhold til artikel 6 i direktiv 2006/88/EF.

(4)

For at lette informationssystemernes interoperabilitet og anvendelsen af elektroniske procedurer på tværs af medlemsstaterne og sikre gennemsigtigheden og forståelsen er det vigtigt, at oplysninger om akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder præsenteres på en ensartet måde i hele Fællesskabet. En internetbaseret informationsside er teknisk set den bedst gennemførlige løsning, da den sikrer nem adgang til sådanne oplysninger og ikke involverer for mange ressourcer. Der bør derfor udarbejdes et standardlayout til den internetbaserede informationsside.

(5)

I bilag II til direktiv 2006/88/EF fastlægges de oplysninger, der kræves i registret over akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder. Da målet med den internetbaserede informationsside er at fremme interoperabiliteten mellem de relevante oplysninger, der er opført i registrene over akvakulturvirksomheder, som er oprettet af medlemsstaterne, skal webstedet ikke nødvendigvis indeholde alle disse oplysninger. Det bør dog indeholde alle de oplysninger, som er relevante for at påvise eventuelle handelsrestriktioner, der skyldes forskellig sundhedsstatus.

(6)

I henhold til direktiv 2006/88/EF kan medlemsstaterne uanset det autorisationskrav, som er fastsat i direktivet, kun kræve, at den kompetente myndighed registrerer andre anlæg end akvakulturvirksomheder, hvor der holdes vanddyr uden markedsføring for øje, lystfiskesøer (put and take-fiskeri) og akvakulturvirksomheder, der leverer til lokale forbrugere.

(7)

Den risiko, som anlæg, lystfiskesøer og akvakulturvirksomheder, der uanset artikel 4, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF er registreret af den kompetente myndighed, udgør med hensyn til spredning af vanddyrssygdomme, varierer alt efter deres art, karakteristika og beliggenhed. Medlemsstaterne bør derfor beslutte, i hvilket omfang oplysninger om disse anlæg, lystfiskesøer og akvakulturvirksomheder bør medtages på den internetbaserede informationsside.

(8)

Da medlemsstaterne bør gives tilstrækkelig tid til at færdiggøre den internetbaserede informationsside med de relevante oplysninger om akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder, bør det fastsættes, at disse oplysninger først skal være tilgængelige pr. 31. juli 2009.

(9)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Emne og anvendelsesområde

1.   Ved denne beslutning fastsættes der bestemmelser om en internetbaseret informationsside, der skal oprettes af medlemsstaterne for at gøre oplysninger om akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder elektronisk tilgængelige i overensstemmelse med artikel 59 i direktiv 2006/88/EF.

2.   Denne beslutning finder tilsvarende anvendelse på anlæg, lystfiskesøer og akvakulturvirksomheder, der uanset artikel 4, stk. 1, i direktiv 2006/88/EF er registreret af den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 4, stk. 4, i nævnte direktiv, jf. dog artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i denne beslutning.

Artikel 2

Den internetbaserede informationsside

1.   Medlemsstaterne opretter en internetbaseret informationsside (i det følgende benævnt »den internetbaserede informationsside«) for at gøre oplysninger om akvakulturbrug og områder med opdræt af bløddyr i forbindelse med akvakulturvirksomheder og autoriserede forarbejdningsvirksomheder, der er autoriseret i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2006/88/EF, tilgængelige.

Medlemsstaterne afgør fra sag til sag, hvilke anlæg, lystfiskesøer og akvakulturvirksomheder, jf. artikel 1, stk. 2, der skal opføres på den internetbaserede informationsside, idet der tages hensyn til risikoen for spredning af vanddyrssygdomme som følge af driften af sådanne anlæg, lystfiskesøer og virksomheder på grundlag af deres art, karakteristika og beliggenhed.

2.   Den internetbaserede informationsside skal udformes af medlemsstaterne i overensstemmelse med de standardskemaer, der er fastlagt i følgende bilag:

a)

Bilag I for akvakulturvirksomheder, hvor der holdes fisk

b)

Bilag II for akvakulturvirksomheder, hvor der holdes bløddyr

c)

Bilag III for akvakulturvirksomheder, hvor der holdes krebsdyr

d)

Bilag IV for autoriserede forarbejdningsvirksomheder, hvor der slagtes akvakulturdyr som led i sygdomsbekæmpelse, jf. artikel 4, stk. 2, i direktiv 2006/88/EF.

3.   Medlemsstaterne ajourfører den internetbaserede informationsside, således at den er i overensstemmelse med oplysningerne i det register, der føres i henhold til artikel 6 i direktiv 2006/88/EF.

Ændringer af sundhedsstatus skal indføres i den internetbaserede informationsside, så snart den registrerede sundhedsstatus har ændret sig.

4.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen internetadressen for den internetbaserede informationsside.

Artikel 3

Anvendelsesdato

Denne beslutning anvendes fra den 1. august 2008.

De oplysninger, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, og i bilag I-IV, skal dog foreligge på den internetbaserede informationsside senest den 31. juli 2009.

Artikel 4

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. april 2008.

På Kommissionens vegne

Androulla VASSILIOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 14.


BILAG I

STANDARDSKEMA FOR AKVAKULTURVIRKSOMHEDER, HVOR DER HOLDES FISK

(JF. ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA a))

Oplysninger i overensstemmelse med artikel 59 i direktiv 2006/88/EF

Oplysninger

Akvakulturbrug 1

Akvakulturbrug 2

1.

Akvakultur-virksomhed

1.1.1.

Navnet på:

Akvakulturvirksomheden

Akvakulturbruget

1.1.2.

Akvakulturbrugets adresse eller beliggenhed

1.2.1.

Navnet på:

Akvakulturvirksomheden

Akvakulturbruget

1.2.2.

Akvakulturbrugets adresse eller beliggenhed

2.

Registreringsnummer

(for hvert akvakulturbrug)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografisk beliggenhed og koordinatsystem

(for hvert akvakulturbrug)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Arter, der holdes (1)

(for hvert akvakulturbrug og i relation til deres modtagelighed over for visse sygdomme)

4.1.1.

Egtvedsyge (VHS)

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.1.2.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.1.3.

Koi herpes-virus

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.1.4.

Infektiøs lakseanæmi

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.1.

Egtvedsyge (VHS)

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.2.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.3.

Koi herpes-virus

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.4.

Infektiøs lakseanæmi

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

5.

Anerkendt sundhedsstatus

(for hvert akvakulturbrug) (2)

5.1.1.

Egtvedsyge (VHS)

5.1.1.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.1.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.1.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.1.4.

Andet

5.1.2.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

5.1.2.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.2.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.2.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.2.4.

Andet

5.1.3.

Koi herpes-virus

5.1.3.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.3.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.3.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.3.4.

Andet

5.1.4.

Infektiøs lakseanæmi

5.1.4.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.4.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.4.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.4.4.

Andet

5.1.5.

Infektiøs pankreasnekrose (3)

5.1.5.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.5.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.5.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.5.4.

Andet

5.1.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.1.6.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.6.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.6.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.6.4.

Andet

5.1.7.

Bakteriel nyresygdom (3)

5.1.7.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.7.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.7.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.7.4.

Andet

5.1.8.

Andre sygdomme (4)

5.1.8.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.8.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.8.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.8.4.

Andet

5.2.1.

Egtvedsyge (VHS)

5.2.1.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.1.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.1.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.1.4.

Andet

5.2.2.

Infektiøs hæmatopoietisk nekrose

5.2.2.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.2.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.2.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.2.4.

Andet

5.2.3.

Koi herpes-virus

5.2.3.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.3.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.3.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.3.4.

Andet

5.2.4.

Infektiøs lakseanæmi

5.2.4.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.4.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.4.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.4.4.

Andet

5.2.5.

Infektiøs pankreasnekrose (3)

5.2.5.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.5.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.5.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.5.4.

Andet

5.2.6.

Gyrodactylus salaris  (3)

5.2.6.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.6.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.6.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.6.4.

Andet

5.2.7.

Bakteriel nyresygdom (3)

5.2.7.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.7.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.7.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.7.4.

Andet

5.2.8.

Andre sygdomme (4)

5.2.8.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.8.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.8.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.8.4.

Andet

6.

Type akvakulturbrug

(for hvert akvakulturbrug) (5)

6.1.1.

Saltvand: bure/indhegninger

6.1.2.

Saltvand: damme

6.1.3.

Saltvand: tanke/raceways

6.1.4.

Saltvand: lukkede recirkulerende anlæg

6.1.5.

Ferskvand: bure/indhegninger

6.1.6.

Ferskvand: damme

6.1.7.

Ferskvand: tanke/raceways

6.1.8.

Ferskvand: lukkede recirkulerende anlæg

6.1.9.

Forskningsfaciliteter

6.1.10.

Karantænefaciliteter

6.1.11.

Andet

6.2.1.

Saltvand: bure/indhegninger

6.2.2.

Saltvand: damme

6.2.3.

Saltvand: tanke/raceways

6.2.4.

Saltvand: lukkede recirkulerende anlæg

6.2.5.

Ferskvand: bure/indhegninger

6.2.6.

Ferskvand: damme

6.2.7.

Ferskvand: tanke/raceways

6.2.8.

Ferskvand: lukkede recirkulerende systemer

6.2.9.

Forskningsfaciliteter

6.2.10.

Karantænefaciliteter

6.2.11.

Andet

7.

Produktion

(for hvert akvakulturbrug) (5)

7.1.1.

Klækkeri

7.1.2.

Yngleanlæg

7.1.3.

Yngelbestand

7.1.4.

Opdræt til konsum

7.1.5.

Lystfiskesøer

7.1.6.

Andet

7.2.1.

Klækkeri

7.2.2.

Yngleanlæg

7.2.3.

Yngelbestand

7.2.4.

Opdræt til konsum

7.2.5.

Lystfiskesøer

7.2.6.

Andet


(1)  Modtagelige arter og vektorarter er opført i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(2)  Vælg »Andet«, hvis akvakulturbruget er omfattet af et udryddelsesprogram eller af bekæmpelsesforanstaltninger i henhold til kapitel V, afdeling 3, 4, 5 eller 6, i direktiv 2006/88/EF.

(3)  Gælder kun for medlemsstater, zoner eller segmenter, der er opført i bilag I eller II til Kommissionens beslutning 2004/453/EF (EUT L 156 af 30.4.2004, s. 5) for så vidt angår den pågældende sygdom.

(4)  Gælder kun for medlemsstater, zoner eller segmenter med foranstaltninger, der er godkendt i henhold til artikel 43 i direktiv 2006/88/EF.

(5)  To eller flere valgmuligheder.


BILAG II

STANDARDSKEMA FOR AKVAKULTURVIRKSOMHEDER, HVOR DER HOLDES BLØDDYR

(JF. ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA B))

Oplysninger i overensstemmelse med artikel 59 i direktiv 2006/88/EF

Oplysninger

Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr 1

Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr 2

1.

Akvakulturvirksomhed

1.1.1.

Navnet på:

Akvakulturvirksomheden

Akvakulturbruget eller området med opdræt af bløddyr

1.1.2.

Akvakulturbrugets adresse eller beliggenhed

1.2.1.

Navnet på:

Akvakulturvirksomheden

Akvakulturbruget eller området med opdræt af bløddyr

1.2.2.

Akvakulturbrugets adresse eller beliggenhed

2.

Registreringsnummer

(for hvert akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografisk beliggenhed og koordinatsystem

(for hvert akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Arter, der holdes (1)

(for hvert akvakulturbrug og område med opdræt af bløddyr og i relation til deres modtagelighed over for visse sygdomme)

4.1.1.

Marteilia refringens

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.1.2.

Bonamia ostrea

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.1.

Marteilia refringens

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.2.

Bonamia ostrea

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

5.

Anerkendt sundhedsstatus (2)

(for hvert akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr)

5.1.1.

Marteilia refringens

5.1.1.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.1.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.1.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.1.4.

Andet

5.1.2.

Bonamia ostrea

5.1.2.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.2.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.2.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.2.4.

Andet

5.1.3.

Andre sygdomme (3)

5.1.3.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.3.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.3.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.3.4.

Andet

5.2.1.

Marteilia refringens

5.2.1.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.1.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.1.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.1.4.

Andet

5.2.2.

Bonamia ostrea

5.2.2.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.2.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.2.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.2.4.

Andet

5.2.3.

Andre sygdomme (3)

5.2.3.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.3.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.3.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.3.4.

Andet

6.

Akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr (4)

(for hvert akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr)

6.1.1.

Opdræt af bløddyr: åbne anlæg

6.1.2.

Opdræt af bløddyr: lukkede recirkulerende anlæg

6.1.3.

Ekspeditionscenter, renseanlæg

6.1.4.

Område med opdræt af bløddyr

6.1.5.

Forskningsfaciliteter

6.1.6.

Karantænefaciliteter

6.1.7.

Andet

6.2.1.

Opdræt af bløddyr: åbne anlæg

6.2.2.

Opdræt af bløddyr: lukkede recirkulerende anlæg

6.2.3.

Ekspeditionscenter, renseanlæg

6.2.4.

Område med opdræt af bløddyr

6.2.5.

Forskningsfaciliteter

6.2.6.

Karantænefaciliteter

6.2.7.

Andet

7.

Produktion (4)

(for hvert akvakulturbrug eller område med opdræt af bløddyr)

7.1.1.

Klækkeri

7.1.2.

Yngleanlæg

7.1.3.

Opdræt

7.1.4.

Andet

7.2.1.

Klækkeri

7.2.2.

Yngleanlæg

7.2.3.

Opdræt

7.2.4.

Andet


(1)  Modtagelige arter og vektorarter er opført i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(2)  Vælg »Andet«, hvis akvakulturbruget eller området med opdræt af bløddyr er omfattet af et udryddelsesprogram eller af bekæmpelsesforanstaltninger i henhold til kapitel V, afdeling 3, 4, 5 eller 6, i direktiv 2006/88/EF.

(3)  Gælder kun for medlemsstater, zoner eller segmenter med foranstaltninger, der er godkendt i henhold til artikel 43 i direktiv 2006/88/EF.

(4)  To eller flere valgmuligheder.


BILAG III

STANDARDSKEMA FOR AKVAKULTURVIRKSOMHEDER, HVOR DER HOLDES KREBSDYR

(JF. ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA c))

Oplysninger i overensstemmelse med artikel 59 i direktiv 2006/88/EF

Oplysninger

Akvakulturbrug 1

Akvakulturbrug 2

1.

Akvakulturvirksomhed

1.1.1.

Navnet på:

Akvakulturvirksomheden

Akvakulturbruget

1.1.2.

Akvakulturbrugets adresse eller beliggenhed

1.2.1.

Navnet på:

Akvakulturvirksomheden

Akvakulturbruget

1.2.2.

Akvakulturbrugets adresse eller beliggenhed

2.

Registreringsnummer

(for hvert akvakulturbrug)

2.1.

 

2.2.

 

3.

Geografisk beliggenhed og koordinatsystem

(for hvert akvakulturbrug)

3.1.

 

3.2.

 

4.

Arter, der holdes (1)

(for hvert akvakulturbrug og i relation til deres modtagelighed over for visse sygdomme)

4.1.1.

Fiskedræber

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

4.2.1.

Fiskedræber

NEJ, der forekommer ingen modtagelige arter eller vektorarter

JA, der forekommer modtagelige arter

JA, der forekommer vektorarter

5.

Anerkendt sundhedsstatus

(for hvert akvakulturbrug) (2)

5.1.1.

Fiskedræber

5.1.1.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.1.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.1.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.1.4.

Andet

5.1.2.

Andre sygdomme (3)

5.1.2.1.

Erklæret sygdomsfri

5.1.2.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.1.2.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.1.2.4.

Andet

5.2.1.

Fiskedræber

5.2.1.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.1.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.1.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.1.4.

Andet

5.2.2.

Andre sygdomme (3)

5.2.2.1.

Erklæret sygdomsfri

5.2.2.2.

Omfattet af et overvågningsprogram

5.2.2.3.

Så vidt vides ikke inficeret

5.2.2.4.

Andet

6.

Type akvakulturbrug (4)

(for hvert akvakulturbrug)

6.1.1.

Lagune/indhegninger

6.1.2.

Damme på land

6.1.3.

Tanke/raceways

6.1.4.

Lukkede recirkulerende anlæg på land

6.1.5.

Forskningsfaciliteter

6.1.6.

Karantænefaciliteter

6.1.7.

Andet

6.2.1.

Lagune/indhegninger

6.2.2.

Damme på land

6.2.3.

Tanke/raceways

6.2.4.

Lukkede recirkulerende anlæg på land

6.2.5.

Forskningsfaciliteter

6.2.6.

Karantænefaciliteter

6.2.7.

Andet

7.

Produktion (4)

(for hvert akvakulturbrug)

7.1.1.

Klækkeri

7.1.2.

Yngleanlæg

7.1.3.

Opdræt

7.1.4.

Andet

7.2.1.

Klækkeri

7.2.2.

Yngleanlæg

7.2.3.

Opdræt

7.2.4.

Andet


(1)  Modtagelige arter og vektorarter er opført i bilag IV til direktiv 2006/88/EF.

(2)  Vælg »Andet«, hvis akvakulturbruget er omfattet af et udryddelsesprogram eller af bekæmpelsesforanstaltninger i henhold til kapitel V, afdeling 3, 4, 5 eller 6, i direktiv 2006/88/EF.

(3)  Gælder kun for medlemsstater, zoner eller segmenter med foranstaltninger, der er godkendt i henhold til artikel 43 i direktiv 2006/88/EF.

(4)  To eller flere valgmuligheder.


BILAG IV

STANDARDSKEMA FOR AUTORISEREDE FORARBEJDNINGSVIRKSOMHEDER, HVOR DER SLAGTES AKVAKULTURDYR SOM LED I SYGDOMSBEKÆMPELSE, JF. ARTIKEL 4, STK. 2, I DIREKTIV 2006/88/EF

(JF. ARTIKEL 2, STK. 2, LITRA d))

Oplysninger i overensstemmelse med artikel 59 i direktiv 2006/88/EF

Oplysninger

 

1.

Forarbejdningsvirksomhed

1.1.1.

Navn

1.1.2.

Adresse eller beliggenhed

2.

Registreringsnummer

2.1.

 

3.

Geografisk beliggenhed og koordinatsystem

3.1.

 

4.

Forarbejdede arter

4.1.1.

Fisk

4.1.2.

Bløddyr

4.1.3.

Krebsdyr

5.

Type spildevandsrensningssystem