31.1.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 27/17


RÅDETS BESLUTNING

af 22. januar 2008

om bemyndigelse af Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen til at anvende foranstaltninger, der fraviger bestemmelserne i artikel 5 i Rådets direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem

(Kun den polske og den tyske udgave er autentiske)

(2008/84/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (1), særlig artikel 395, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved breve, som blev registreret i Kommissionens Generalsekretariat den 22. oktober 2007 og 27. juli 2007, anmodede Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen om bemyndigelse til at anvende særlige afgiftsforanstaltninger i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af nogle grænsebroer mellem de to lande.

(2)

I overensstemmelse med artikel 395, stk. 2, i direktiv 2006/112/EF underrettede Kommissionen ved brev af 24. oktober 2007 de øvrige medlemsstater om Forbundsrepublikken Tysklands og Republikken Polens anmodning. Ved brev af 25. oktober 2007 meddelte Kommissionen Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen, at den var i besiddelse af alle de oplysninger, som den fandt nødvendige for at vurdere anmodningen.

(3)

Formålet med den særlige foranstaltning er, for så vidt angår leveringer af varer eller ydelser og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, der er bestemt til opførelsen eller vedligeholdelsen af grænsebroerne, at broerne og byggepladserne helt bør anses for at ligge på et af medlemsstaternes områder i overensstemmelse med en aftale, der er indgået mellem dem om fordelingen af ansvaret for opførelsen eller vedligeholdelsen af disse grænsebroer.

(4)

Uden en særlig foranstaltning ville det være nødvendigt for hver levering af varer eller ydelser eller erhvervelse af varer inden for Fællesskabet at fastsætte, om beskatningsstedet var Forbundsrepublikken Tyskland eller Republikken Polen. Arbejde på en grænsebro, der udføres på tysk område, skulle pålægges moms i Tyskland, mens arbejde udført på polsk område skulle pålægges polsk moms.

(5)

Formålet med fravigelsen er derfor at forenkle proceduren for opkrævning af afgifter i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af de pågældende broer.

(6)

Fravigelsen vil ikke få nogen negativ virkning på De Europæiske Fællesskabers egne momsindtægter —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen bemyndiges til, jf. betingelserne i artikel 2 og 3, at anvende foranstaltninger, der fraviger fra direktiv 2006/112/EF i forbindelse med opførelse og efterfølgende vedligeholdelse af en grænsebro over floden Oder (Odra) og en grænsebro over floden Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) og vedligeholdelse af to eksisterende grænsebroer over floden Oder (Odra) og ni eksisterende grænsebroer over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka), som alle ligger delvis på Forbundsrepublikken Tysklands område og delvis på Republikken Polens område. De nærmere detaljer om de pågældende broer er anført i bilaget til denne beslutning. Denne bemyndigelse gælder også for eventuelle yderligere broer, som falder ind under aftalen indgået mellem Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen om ansvaret for opførelse og efterfølgende vedligeholdelse af grænsebroer, ved en udveksling af diplomatiske noter.

Artikel 2

Uanset artikel 5 i direktiv 2006/112/EF anses de grænsebroer, som Forbundsrepublikken Tyskland er ansvarlig for at opføre og vedligeholde, og de grænsebroer, som Forbundsrepublikken Tyskland udelukkende er ansvarlig for at vedligeholde, og i givet fald byggepladsen, i det omfang den ligger på polsk område, for at udgøre en del af det tyske område, for så vidt angår leveringer af varer og ydelser og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, der er bestemt til opførelsen eller vedligeholdelsen af disse broer.

Artikel 3

Uanset artikel 5 i direktiv 2006/112/EF anses de grænsebroer, som Republikken Polen er ansvarlig for at opføre og vedligeholde, og de grænsebroer, som Republikken Polen udelukkende er ansvarlig for at vedligeholde, og i givet fald byggepladsen, i det omfang den ligger på tysk område, for at udgøre en del af det polske område, for så vidt angår leveringer af varer og ydelser og erhvervelser af varer inden for Fællesskabet, der er bestemt til opførelsen eller vedligeholdelsen af disse broer.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til Forbundsrepublikken Tyskland og Republikken Polen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. januar 2008.

På Rådets vegne

A. BAJUK

Formand


(1)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2007/75/EF (EUT L 346 af 29.12.2007, s. 13).


BILAG

Broer, som er nævnt i artikel 1:

1.

Forbundsrepublikken Tyskland er ansvarlig for opførelsen af følgende grænsebro:

a)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Frankfurt (Oder) og Kunowice ved markering 580,640.

2.

Republikken Polen er ansvarlig for opførelsen af følgende grænsebro:

a)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Horka og Węgliniec ved markering 130,470.

3.

Forbundsrepublikken Tyskland er ansvarlig for vedligeholdelsen af følgende grænsebroer:

a)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Neurüdnitz og Siekierki ved markering 653,903

b)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Küstrin Kietz og Küstrin Kostrzyn ved markering 615,102

c)

grænsebroen over Oder (Odra) mellem Frankfurt (Oder) og Kunowice ved markering 580,640

d)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Hagenwerder og Ręczyn ved markering 169,611

e)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Hirschfelde og Trzciniec Zgorzelecki ved markering 186,281.

4.

Republikken Polen er ansvarlig for vedligeholdelsen af følgende grænsebroer:

a)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Guben og Gubin ved markering 13,375

b)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Guben og Gubinek ved markering 17,625

c)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Forst og Tuplice ved markering 51,935

d)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Bad Muskau og Łęknica ved markering 80,530

e)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Horka og Węgliniec ved markering 130,470

f)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Görlitz og Zgorzelec ved markering 153,885

g)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Krzewina Zgorzelecka og Trzciniec Zgorzelecki ved markering 184,220

h)

grænsebroen over Lausitzer Neiße (Nysa Łużycka) mellem Krzewina Zgorzelecka og Trzciniec Zgorzelecki ved markering 184,780.