21.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/54


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1541/2007

af 20. december 2007

om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 40, stk. 1, litra g), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ifølge artikel 33, stk. 2, i forordning (EF) nr. 318/2006 kan eksportrestitutionerne for sukkerprodukter differentieres efter destination, når situationen på verdensmarkedet eller særlige forhold på visse markeder gør det nødvendigt.

(2)

Ifølge artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 900/2007 af 27. juli 2007 om en løbende licitation indtil udgangen af produktionsåret 2007/08 med henblik på fastsættelse af en eksportrestitution for hvidt sukker (2) fastsættes en sådan differentiering ved udelukkelse af visse destinationer.

(3)

Det er i artikel 14, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999 af 15. april 1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter (3) fastsat, at i tilfælde af differentiering af restitutionssatsen efter destination underkastes betalingen af restitutionen de supplerende betingelser, der er fastlagt i artikel 15 og 16 i nævnte forordning.

(4)

Ifølge artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999 skal produktet være indført i uforandret stand til det tredjeland eller til et af de tredjelande, for hvilke der er fastsat restitution.

(5)

I artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999 er det anført, hvilke dokumenter der kan udgøre bevis for afslutning af toldformaliteter ved import til tredjelande, hvis restitutionen differentieres efter destination. Ifølge stk. 4 i nævnte artikel kan Kommissionen i tilfælde, der skal fastlægges nærmere, bestemme, at det i nævnte artikel omhandlede bevis anses for at være ført ved hjælp af et særligt dokument eller på enhver anden måde.

(6)

Eksportforretninger i sukkersektoren reguleres normalt ved hjælp af fob-kontrakter i overensstemmelse med terminsmarkedet i London. Køberne overtager derfor alle kontraktlige forpligtelser på fob-stadiet, herunder bevis for afslutning af toldformaliteter, uden at have modtaget den restitution, som beviset giver ret til. Fremskaffelse af bevis for alle mængder, der er eksporteret, kan skabe store administrative vanskeligheder i visse lande, hvorved betaling af restitutionen for alle de mængder, der faktisk er eksporteret, kan blive betydeligt forsinket eller slet ikke finde sted.

(7)

For at begrænse følgerne heraf for markedets ligevægt blev der ved Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2007 af 20. april 2007 om bevis for afslutning af toldformaliteter ved import af sukker til et tredjeland, jf. artikel 16 i forordning (EF) nr. 800/1999 (4) fastsat en lempelse af reglerne vedrørende bevis for afslutning af toldformaliteter indtil 31. december 2007.

(8)

Da de administrative vanskeligheder, der har givet anledning til denne undtagelsesbestemmelse, og deres konsekvenser for markedet fortsat er til stede, bør de alternative ankomstbeviser finde anvendelse for 2008.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved eksport, der gennemføres i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 318/2006, anses produktet at være importeret til et tredjeland, hvis følgende tre dokumenter fremlægges:

a)

en kopi af transportdokumentet

b)

en attest for losning af produktet, der er udstedt af en officiel tjeneste i det pågældende tredjeland eller af en medlemsstats officielle tjenester i destinationslandet eller af et internationalt kontrolselskab, der er godkendt i henhold til artikel 16a til 16f i forordning (EF) nr. 800/1999, og som attesterer, at produktet har forladt losningsstedet eller, for så vidt som de tjenester eller selskaber, der udfærdiger attesten, er underrettet, at produktet ikke siden er blevet indladet med henblik på genudførsel

c)

et bankdokument, der er udfærdiget af godkendte mellemmænd etableret i Fællesskabet, og som attesterer, at betaling for den pågældende eksport er blevet godskrevet på eksportørens konto hos dem, eller beviset for betaling.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1260/2007 (EUT L 283 af 27.10.2007, s. 1).

(2)  EUT L 196 af 28.7.2007, s. 26. Ændret ved forordning (EF) nr. 1298/2007 (EUT L 289 af 7.11.2007, s. 3).

(3)  EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1001/2007 (EUT L 226 af 30.8.2007, s. 9).

(4)  EUT L 104 af 21.4.2007, s. 14.