20.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 335/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1513/2007

af 19. december 2007

om tildeling af importlicenser på grundlag af de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 inden for rammerne af det toldkontingent for fjerkrækød, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 1383/2007

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1383/2007 af 26. november 2007 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse EF-toldkontingenter for import af fjerkrækød med oprindelse i Tyrkiet (2), særlig artikel 5, stk. 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1383/2007 er der åbnet toldkontingenter for import af fjerkrækød.

(2)

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet i løbet af de første syv dage af december 2007 for delperioden 1. januar til 31. marts 2008, er mindre end de disponible mængder. Det bør derfor fastsættes, hvilke mængder der ikke er ansøgt om licens for, og som skal lægges til mængden for den følgende delperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De mængder, for hvilke der ikke er indgivet ansøgninger om importlicenser i forbindelse med kontingentet med løbenummer 09.4103, jf. forordning (EF) nr. 1383/2007, og som skal lægges til mængden for delperioden 1. april til 30. juni 2008, er på 250 000 kg.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. december 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1). Med virkning fra den 1. juli 2008 erstattes forordning (EØF) nr. 2777/75 af forordning (EF) nr. 1234/2007 (EUT L 299 af 16.11.2007, s. 1).

(2)  EUT L 309 af 27.11.2007, s. 34.