5.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 317/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1422/2007

af 4. december 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester (1), særlig artikel 69,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (2), særlig artikel 78,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Offentlige Aftaler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved afgørelse 94/800/EF af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994) (3), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence, indgik Rådet aftalen om offentlige indkøb (herefter benævnt »aftalen«). Aftalen skal anvendes på enhver indkøbskontrakt med en værdi, der svarer til eller overstiger de beløb (herefter benævnt »tærskelværdier«), der er fastsat i aftalen og udtrykt i særlige trækningsrettigheder.

(2)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF skal bl.a. gøre det muligt for de ordregivere og ordregivende myndigheder, der anvender direktiverne, samtidig at opfylde forpligtelserne i henhold til aftalen. Derfor bør de tærskelværdier, der i disse direktiver er fastsat for offentlige kontrakter, og som også berøres af aftalen, justeres for at sikre, at de svarer til modværdien i euro, afrundet nedad til nærmeste tusinde, af de tærskelværdier, der er fastsat i aftalen.

(3)

Af hensyn til konsekvensen er det hensigtsmæssigt også at justere de tærskelværdier i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, som ikke berøres af aftalen.

(4)

Direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I direktiv 2004/17/EF foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 16 foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »422 000 EUR« til »412 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »5 278 000 EUR« til »5 150 000 EUR«.

2.

I artikel 61 foretages følgende ændringer:

a)

I stk. 1 ændres beløbet »422 000 EUR« til »412 000 EUR«.

b)

I stk. 2 ændres beløbet »422 000 EUR« til »412 000 EUR«.

Artikel 2

I direktiv 2004/18/EF foretages følgende ændringer:

1.

I artikel 7 foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »137 000 EUR« til »133 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »211 000 EUR« til »206 000«.

c)

I litra c) ændres beløbet »5 278 000« til »5 150 000«.

2.

I artikel 8, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »5 278 000 EUR« til »5 150 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »211 000 EUR« til »206 000 EUR«.

3.

I artikel 56 ændres beløbet »5 278 000 EUR« til »5 150 000 EUR«.

4.

I artikel 63, stk. 1, første afsnit, ændres beløbet »5 278 000 EUR« til »5 150 000 EUR«.

5)

I artikel 67, stk. 1, foretages følgende ændringer:

a)

I litra a) ændres beløbet »137 000 EUR« til »133 000 EUR«.

b)

I litra b) ændres beløbet »211 000 EUR« til »206 000 EUR«.

c)

I litra c) ændres beløbet »211 000 EUR« til »206 000 EUR«.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2008.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. december 2007.

På Kommissionens vegne

Charlie McCREEVY

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 1. Senest ændret ved Rådets direktiv 2006/97/EF (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 107).

(2)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved direktiv 2006/97/EF.

(3)  EFT L 336 af 23.12.1994, s. 1.