27.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 309/34


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1383/2007

af 26. november 2007

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 for så vidt angår åbning og forvaltning af visse kontingenter vedrørende import i Fællesskabet af fjerkrækødprodukter med oprindelse i Tyrkiet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 6, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 779/98 af 7. april 1998 om indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet, om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4115/86 og om ændring af forordning (EF) nr. 3010/95 (2), særlig artikel 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1396/98 af 30. juni 1998 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 779/98 om indførsel til Fællesskabet af landbrugsprodukter med oprindelse i Tyrkiet, om ophævelse af forordning (EØF) nr. 4115/86 og ændring af forordning (EF) nr. 3010/95 (3) er blevet ændret flere gange og i betydeligt omfang, og nye ændringer er nødvendige. Forordning (EF) nr. 1396/98 bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(2)

Toldkontingenterne bør forvaltes på grundlag af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes nærmere regler for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal stå i ansøgningerne og licenserne.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (4) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (5) skal anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(4)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. januar til 31. december opdeles i flere delperioder. Efter forordning (EF) nr. 1301/2006 udløber licensernes gyldighedsperiode under alle omstændigheder den sidste dag i kontingentperioden.

(5)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for fjerkrækød bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til toldkontingentet.

(6)

For at toldkontingenterne kan blive forvaltet korrekt, bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(7)

Af hensyn til de erhvervsdrivende bør det fastsættes, at Kommissionen bestemmer, hvilke ikke-udnyttede mængder der kan overføres til den følgende delperiode, jf. artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Toldkontingentet i bilag I åbnes for import af fjerkrækødprodukter henhørende under de i bilag I omhandlede KN-koder.

Kontingentet åbnes på årsbasis for perioden 1. januar til 31. december.

2.   Den mængde, der er omfattet af det i stk. 1 nævnte kontingent, gældende toldsats og det tilsvarende løbenummer og gruppen er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den mængde, der fastsættes for den årlige kontingentperiode, fordeles på fire delperioder som følger:

a)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

b)

25 % i perioden 1. april til 30. juni

c)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

d)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal importlicensansøgere ved fremlæggelsen af den første ansøgning for en given kontingentperiode dokumentere, at de i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter omfattet af forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   Licensansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen omfatter mindst 10 tons og højst 10 % af den disponible mængde for det pågældende kontingent i den pågældende delperiode.

3.   Licenserne forpligter til import fra Tyrkiet.

Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet, og »ja« markeres med et kryds

b)

i rubrik 20 en af de i bilag II, del A, nævnte angivelser.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   Senest den femte dag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke samlede mængder der for hver gruppe er indgivet ansøgninger for, udtrykt i kg.

4.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 3.

5.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i hver delperiode Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode for hvert løbenummer, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, udtrykt i kg, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang sideløbende med ansøgningen vedrørende den sidste delperiode og anden gang inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

De importerede produkter kan kun overgå til fri omsætning, hvis der forelægges et oprindelsesbevis efter artikel 16 i protokol nr. 3 til afgørelse nr. 1/98 truffet af Associeringsrådet EF-Tyrkiet (6).

Artikel 9

Forordning (EF) nr. 1396/98 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 113 af 15.4.1998, s. 1.

(3)  EFT L 187 af 1.7.1998, s. 41. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1961/2006 (EUT L 408 af 30.12.2006, s. 1)

(4)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2006 (EUT L 365 af 21.12.2006, s. 52).

(5)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(6)  EFT L 86 af 20.3.1998, s. 1.


BILAG I

Gruppe

Løbenummer

KN-kode

Toldsats ifølge toldkontingentet

(EUR/t)

Årligt toldkontingent

(tons nettovægt)

T1

09.4103

0207 25 10

170

1 000

0207 25 90

186

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BILAG II

A.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, andet afsnit, litra b):

på bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 1383/2007.

på spansk

:

Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 1383/2007.

på dansk

:

Forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estisk

:

Määrus (EÜ) nr 1383/2007.

på græsk

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelsk

:

Regulation (EC) No 1383/2007.

på fransk

:

Règlement (CE) no 1383/2007.

på italiensk

:

Regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettisk

:

Regula (EK) Nr. 1383/2007.

på litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 1383/2007.

på ungarsk

:

1383/2007/EK rendelet.

på maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 1383/2007.

på portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 1383/2007.

på slovensk

:

Uredba (ES) št. 1383/2007.

på finsk

:

Asetus (EY) N:o 1383/2007.

på svensk

:

Förordning (EG) nr 1383/2007.

B.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, tredje afsnit:

på bulgarsk

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 1383/2007.

på spansk

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 1383/2007.

på tjekkisk

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 1383/2007.

på dansk

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1383/2007.

på tysk

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1383/2007.

på estisk

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1383/2007.

på græsk

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2007.

på engelsk

:

reduction of the common customs tariff pursuant to Regulation (EC) No 1383/2007.

på fransk

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 1383/2007.

på italiensk

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 1383/2007.

på lettisk

:

Regulā (EK) Nr. 1383/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauisk

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1383/2007.

på ungarsk

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése az 1383/2007/EK rendelet szerint.

på maltesisk

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 1383/2007.

på nederlandsk

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1383/2007.

på polsk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 1383/2007.

på portugisisk

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 1383/2007.

på rumænsk

:

reducerea tarifului vamal comun astfel cum este prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 1383/2007.

på slovakisk

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 1383/2007.

på slovensk

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 1383/2007.

på finsk

:

Asetuksessa (EY) N:o 1383/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svensk

:

nedsättning av den gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 1383/2007.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1396/98

Nærværende forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3, stk. 1, litra a)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 3, stk. 1, litra b)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 3, stk. 1, litra c)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, litra d)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 3, stk. 1, litra e)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 4, stk. 4, første afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 4, stk. 4, andet afsnit

Artikel 4, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Artikel 5, stk. 4

Artikel 4, stk. 7

Artikel 4, stk. 8, første afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 4, stk. 8, andet afsnit

Artikel 5, første afsnit

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, andet afsnit

Artikel 6

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 8

Artikel 10

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Bilag IV