22.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 304/1


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1354/2007

af 15. november 2007

om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse

(EØS-relevant tekst)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til tiltrædelsesakten af 2005, særlig artikel 56, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 56 i tiltrædelsesakten af 2005 fastsætter, at hvis retsakter vedtaget af institutionerne før tiltrædelsen kræver tilpasning på grund af tiltrædelsen, og de nødvendige tilpasninger ikke er indeholdt i denne tiltrædelsesakt eller bilagene dertil, vedtager Rådet de fornødne retsakter, medmindre Kommissionen vedtog den oprindelige retsakt.

(2)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), og om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur (1) blev vedtaget inden Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union og kræver tilpasning som følge af denne tiltrædelse.

(3)

Derfor bør definitionen af indfasningsstof ændres, så den omfatter stoffer, der er fremstillet eller markedsført i Bulgarien og Rumænien, før de tiltrådte Den Europæiske Union, på samme vilkår som stoffer, der er fremstillet eller markedsført i de andre medlemsstater —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 20, litra b) og c), affattes således:

»b)

det er mindst én gang i de seneste 15 år forud for denne forordnings ikrafttrædelse blevet fremstillet i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, men har ikke været markedsført af producenten eller importøren, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette

c)

det har før denne forordnings ikrafttrædelse været markedsført af producenten eller importøren i Fællesskabet eller i de lande, der tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 1995, den 1. maj 2004 eller den 1. januar 2007, og blev anset for at være anmeldt i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1, første led, i direktiv 67/548/EØF, men svarer ikke til definitionen af en polymer som fastsat i denne forordning, forudsat at producenten eller importøren kan dokumentere dette.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. november 2007.

På Rådets vegne

M. de Lurdes RODRIGUES

Formand


(1)  EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1. Berigtiget i EUT L 136 af 29.5.2007, s. 3.