27.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/25


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 892/2007

af 26. juli 2007

om udstedelse af importlicenser for ris inden for rammerne af de toldkontingenter, der er åbnet for delperioden juli 2007 ved forordning (EF) nr. 327/98

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1785/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for ris (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 327/98 af 10. februar 1998 om åbning og forvaltning af visse toldkontingenter for indførsel af ris og brudris (3), særlig artikel 5, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 327/98 blev der åbnet en række toldkontingenter og fastsat bestemmelser om forvaltningen heraf for import af ris og brudris, opdelt efter oprindelsesland og fordelt på flere delperioder, jf. nævnte forordnings bilag IX.

(2)

Delperioden juli er den tredje delperiode for det kontingent, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98 og den anden delperiode for de kontingenter, der er fastsat i litra b), c) og d) i nævnte stykke.

(3)

Det fremgår af meddelelsen i henhold til artikel 8, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2007, jf. nævnte forordnings artikel 4, stk. 1, for kontingenterne med løbenummer 09.4154, 09.4116 og 09.4166, omfatter en mængde, der overstiger den disponible mængde. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om under de pågældende kontingenter.

(4)

Det fremgår desuden af ovennævnte meddelelse, at de ansøgninger, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2007, jf. artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 327/98 for kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4149, 09.4150, 09.4152 og 09.4153, omfatter en mængde, der er mindre end den disponible mængde.

(5)

Derfor bør der for kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 og 09.4166 fastsættes de samlede disponible mængder for den følgende delperiode, jf. artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 327/98 —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   De ansøgninger om importlicenser for ris, der er indgivet i løbet af de første ti arbejdsdage i juli 2007 for kontingenterne løbenummer 09.4154, 09.4116 og 09.4166, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 327/98, giver ret til udstedelse af importlicenser for de ansøgte mængder efter anvendelse af de i bilaget fastsatte tildelingskoefficienter.

2.   I bilaget til nærværende forordning fastsættes de samlede mængder, der er til rådighed for den følgende delperiode under kontingenterne med løbenummer 09.4127, 09.4128, 09.4129, 09.4130, 09.4148, 09.4112, 09.4116, 09.4117, 09.4118, 09.4119 og 09.4166, der er åbnet ved forordning (EF) nr. 327/98.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 96. Ændret ved forordning (EF) nr. 797/2006 (EUT L 144 af 31.5.2006, s. 1).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EFT L 37 af 11.2.1998, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2019/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 48).


BILAG

Mængder, der kan tildeles i delperioden juli 2007, og mængder, der er til rådighed i den følgende delperiode, jf. forordning (EF) nr. 327/98:

a)   Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, der er åbnet ved artikel 1, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2007

Samlede disponible mængder for delperioden september 2007

(kg)

USA

09.4127

 (2)

19 578 285

Thailand

09.4128

 (2)

1 233 332

Australien

09.4129

 (2)

305 500

Andre oprindelser

09.4130

 (3)

7 319


b)   Kontingent for afskallet ris henhørende under KN-kode 1006 20, der er åbnet ved artikel 1, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2007

Samlede disponible mængder for delperioden oktober 2007

(kg)

Alle lande

09.4148

 (3)

60 728


c)   Kontingent for brudris henhørende under KN-kode 1006 40, der er åbnet ved artikel 1, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2007

Thailand

09.4149

 (2)

Australien

09.4150

 (1)

Guyana

09.4152

 (1)

USA

09.4153

 (2)

Andre oprindelser

09.4154

1,809392 %


d)   Kontingent for sleben eller delvis sleben ris henhørende under KN-kode 1006 30, der er åbnet ved artikel 1, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 327/98:

Oprindelse

Løbenummer

Tildelingskoefficient for delperioden juli 2007

Samlede disponible mængder for delperioden september 2007

(kg)

Thailand

09.4112

 (3)

7 344

USA

09.4116

3,329173 %

0

Indien

09.4117

 (3)

36 522

Pakistan

09.4118

 (3)

4 521

Andre oprindelser

09.4119

 (3)

58 099

Alle lande

09.4166

1,218315 %

0


(1)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode. Kommissionen har ikke modtaget meddelelser om licensansøgninger.

(2)  Ingen anvendelse af tildelingskoefficient for denne delperiode. Ansøgningerne omfatter mængder, der er mindre end eller svarer til de disponible mængder.

(3)  Ingen disponibel mængde for denne delperiode.