5.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 788/2007

af 4. juli 2007

om fastsættelse af den tildelingskoefficient, der skal anvendes på importlicensansøgninger indgivet fra den 25. juni til den 2. juli 2007 inden for rammerne af det EF-toldkontingent for majs, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 969/2006

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1784/2003 af 29. september 2003 om den fælles markedsordning for korn (1),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (2), særlig artikel 7, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EF) nr. 969/2006 (3) har åbnet et årligt importtoldkontingent på 242 074 t majs (løbenummer 09.4131).

(2)

I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 969/2006 er der fastsat en mængde på 121 037 t for delperiode 2 for perioden fra 1. juli til 31. december 2007.

(3)

Det fremgår af den meddelelse, der er indsendt i henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 969/2006, at de importlicensansøgninger, der var indgivet fra den 25. juni 2007 kl. 13.00 indtil den 2. juli 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, jf. artikel 4, stk. 1, i nævnte forordning, vedrører større mængder end dem, der er disponible. Det bør derfor fastsættes, i hvilket omfang der kan udstedes importlicenser, idet der fastsættes en tildelingskoefficient, som skal anvendes på de mængder, der er ansøgt om.

(4)

Der bør ligeledes ikke længere udstedes importlicenser i henhold til forordning (EF) nr. 969/2006 for indeværende kontingentperiode —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Hver ansøgning om importlicens for majs vedrørende det i forordning (EF) nr. 969/2006 omhandlede kontingent, der blev indgivet fra den 25. juni 2007 kl. 13.00 indtil den 2. juli 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, giver ret til udstedelse af en licens for de ansøgte mængder efter anvendelse af en tildelingskoefficient på 1,542232 %.

2.   Udstedelsen af importlicenser for de mængder, der er ansøgt om fra den 2. juli 2007 kl. 13.00, Bruxelles-tid, suspenderes for indeværende kontingentperiode.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Jean-Luc DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 78. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1154/2005 (EUT L 187 af 19.7.2005, s. 11).

(2)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(3)  EUT L 176 af 30.6.2006, s. 44. Ændret ved forordning (EF) nr. 2022/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 70).