30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/48


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 759/2007

af 29. juni 2007

om åbning og forvaltning af et toldkontingent for import af pølser med oprindelse i Island

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2759/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for svinekød (1), særlig artikel 11, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved aftalen i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Island om yderligere handelspræferencer for landbrugsprodukter på grundlag af artikel 19 i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (2), som er godkendt ved Rådets afgørelse 2007/138/EF (3), åbner Fællesskabet et årligt toldkontingent på 100 tons pølser med oprindelse i Island.

(2)

Ifølge aftalen er toldkontingenterne årlige, og importen bør derfor forvaltes på grundlag af kalenderåret. Da aftalen imidlertid anvendes fra den 1. marts 2007, bør den årlige mængde for 2007 justeres tilsvarende.

(3)

Ifølge aftalen skal åbningen af toldkontingentet finde sted fra den 1. juli på grundlag af mængderne for ni måneder for 2007. Denne forordning bør derfor anvendes fra 1. juli 2007.

(4)

Toldkontingenterne bør forvaltes efter »først til mølle«-princippet i overensstemmelse med artikel 308a og 308b samt artikel 308c, stk. 1, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/92 om indførelse af en toldkodeks (4).

(5)

Da kontingentet under nærværende forordning ikke indebærer nogen risiko for markedsforstyrrelser, bør det i første omgang anses for ikke at være kritisk, jf. artikel 308c i forordning (EØF) nr. 2454/93. Derfor bør toldmyndighederne bemyndiges til at fravige kravet om sikkerhedsstillelse for varer, der som led i disse kontingenter først er importeret i henhold til artikel 308c, stk. 1, og artikel 248, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2454/93, og artikel 308c, stk. 2 og 3, i nævnte forordning bør ikke finde anvendelse.

(6)

Det bør afklares, hvilken form for bevis der kræves til dokumentation af produkternes oprindelse for at kunne udnytte toldkontingenterne under først til mølle-princippet.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Svinekød —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Der åbnes et EF-toldkontingent for pølser henhørende under KN-kode 1601 og med oprindelse i Island (i det følgende benævnt »toldkontingentet«), jf. aftalen mellem Fællesskabet og Island, som blev godkendt ved afgørelse 2007/138/EF.

Toldkontingentet åbnes hvert år for perioden fra 1. januar til 31. december.

Toldkontingentet har løbenummer 09.0809.

2.   Den årlige mængde, udtrykt i nettovægt, af pølser, som kan importeres under toldkontingentet, og den told, der gælder herfor, er fastsat i bilaget.

For året 2007 er den disponible mængde på 75 tons.

Artikel 2

Toldkontingentet forvaltes i overensstemmelse med artikel 308a og 308b samt artikel 308c, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2454/93. Artikel 308c, stk. 2 og 3, i nævnte forordning finder ikke anvendelse.

Artikel 3

For at de toldkontingenter, der omhandles i artikel 1 og forvaltes i henhold til artikel 2, kan udnyttes, skal Fællesskabets toldmyndigheder forevises et gyldigt oprindelsesbevis, som er udstedt af de kompetente islandske myndigheder, efter regler, der er i overensstemmelse med alle bestemmelserne i artikel 55 til 65 i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1913/2005 (EUT L 307 af 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 29.

(3)  EUT L 61 af 28.2.2007, s. 28.

(4)  EFT L 253 af 11.10.1993, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 214/2007 (EUT L 62 af 1.3.2007, s. 6).


BILAG

PØLSER

EF-toldkontingent for Island

KN-kode

Varebeskrivelse

Løbenummer

Årlig mængde

(nettovægt)

Toldsats

1601 00

Pølser og lignende varer af kød, slagtebiprodukter eller blod; tilberedte næringsmidler på basis heraf

09.0809

100 tons

0