30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/47


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 758/2007

af 29. juni 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 3149/92 om gennemførelsesbestemmelser for levering af levnedsmidler fra interventionslagre til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 3730/87 af 10. december 1987 om almindelige regler for levering til visse organisationer af levnedsmidler fra interventionslagre med henblik på uddeling til de socialt dårligst stillede personer i Fællesskabet (1), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 3149/92 (2) fastsætter, at 70 % af de produkter, der er tildelt en medlemsstat, skal være udtaget fra lagrene inden den 1. juli i året for planens gennemførelse. På grund af Rumæniens sene deltagelse, der er en følge af datoen for landets tiltrædelse af Fællesskabet, i årsplanen for 2007, bør denne pligt fraviges for denne medlemsstat for nævnte plans vedkommende.

(2)

Forordning (EØF) nr. 3149/92 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(3)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 3, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 3149/92 affattes således:

»70 % af mængderne som omhandlet i artikel 2, stk. 3, nr. 1, litra b), skal udtages fra lagrene inden den 1. juli i året for planens gennemførelse. Denne forpligtelse gælder dog ikke for tildelinger af mængder på 500 tons eller derunder. Denne forpligtelse gælder endvidere ikke for produkter, der er tildelt Rumænien i forbindelse med årsplanen for 2007. De mængder, der ikke er udtaget fra interventionslagrene pr. 30. september i året for planens gennemførelse, tildeles ikke længere til den udpegede tilslagsmedlemsstat i forbindelse med den pågældende plan.«

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 30. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 352 af 15.12.1987, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2535/95 (EFT L 260 af 31.10.1995, s. 3).

(2)  EFT L 313 af 30.10.1992, s. 50. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 725/2007 (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 4).