30.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 172/43


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 757/2007

af 29. juni 2007

om permanent godkendelse af visse fodertilsætningsstoffer

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 70/524/EØF af 23. november 1970 om tilsætningsstoffer til foderstoffer (1), særlig artikel 3 og artikel 9d, stk. 1,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (2), særlig artikel 25, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer.

(2)

Ved artikel 25 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er der fastsat overgangsforanstaltninger for ansøgninger om godkendelse af fodertilsætningsstoffer, som er indgivet i henhold til direktiv 70/524/EØF inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Ansøgningerne om godkendelse af de tilsætningsstoffer, der er opført i bilagene til nærværende forordning, blev indgivet inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003.

(4)

Indledende bemærkninger til disse ansøgninger, jf. artikel 4, stk. 4, i direktiv 70/524/EØF, blev fremsendt til Kommissionen inden anvendelsesdatoen for forordning (EF) nr. 1831/2003. Ansøgningerne skal derfor fortsat behandles i overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 70/524/EØF.

(5)

Der er fremlagt oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset godkendelse af konserveringsmidlet i form af præparatet af natriumbenzoat, propionsyre og natriumpropionat til slagtekvæg. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet afgav den 18. oktober 2006 udtalelse om sikkerheden og effektiviteten af dette præparat. Vurderingen viser, at betingelserne for en godkendelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilag I til nærværende forordning, bør derfor godkendes uden tidsbegrænsning.

(6)

Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 877/2003 (3) blev der for første gang givet foreløbig tilladelse til at anvende benzoesyrepræparatet til slagtesvin. Der er fremlagt nye oplysninger til støtte for en ansøgning om tidsubegrænset tilladelse til anvendelse af det pågældende præparat til slagtesvin. Vurderingen viser, at betingelserne for en godkendelse i henhold til artikel 3a i direktiv 70/524/EØF er opfyldt. Anvendelse af det pågældende præparat, jf. bilag II til nærværende forordning, bør derfor godkendes uden tidsbegrænsning.

(7)

Vurderingen af ansøgningerne viser, at der bør kræves bestemte procedurer for at beskytte arbejdstagere mod at blive udsat for de tilsætningsstoffer, der er anført i bilagene. En sådan beskyttelse skulle være sikret ved anvendelsen af Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet (4).

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Præparatet tilhørende gruppen »konserveringsmidler«, som er opført i bilag I, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 2

Præparatet tilhørende gruppen »surhedsregulerende midler«, som er opført i bilag II, tillades uden tidsbegrænsning anvendt som fodertilsætningsstof på de i samme bilag fastsatte betingelser.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1800/2004 (EUT L 317 af 16.10.2004, s. 37).

(2)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(3)  EUT L 126 af 22.5.2003, s. 24.

(4)  EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).


BILAG I

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg korn

Konserveringsmidler

E700

Natriumbenzoat 140 g/kg

Propionsyre 370 g/kg

Natriumpropionat 110 g/kg

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Natriumbenzoat: 140 g/kg

Propionsyre: 370 g/kg

Natriumpropionat: 110 g/kg

Vand: 380 g/kg

 

Aktive ingredienser:

Natriumbenzoat C7H5O2Na

Propionsyre C3H6O2

Natriumpropionat C3H5O2Na

Slagtekvæg

3 000

22 000

Til konservering af korn med et vandindhold på over 15 %

Uden tidsbegrænsning


BILAG II

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg/kg fuldfoder

Surhedsregulerende midler

E210

Benzoesyre

C7H6O2

Slagtesvin

5 000

10 000

I brugsvejledningen angives følgende:

 

»Tilskudsfoder indeholdende benzoesyre må ikke gives rent til slagtesvin.«

 

»Brugersikkerhed: Der træffes foranstaltninger til at sikre, at tilsætningsstoffet afgiver så lidt indåndeligt støv som muligt. Der kan fås et sikkerhedsdatablad.«

Uden tidsbegrænsning