15.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 125/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 533/2007

af 14. maj 2007

om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød (1), særlig artikel 6, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Inden for Verdenshandelsorganisationens rammer har EF forpligtet sig til at åbne toldkontingenter for visse fjerkrækødprodukter. Der bør derfor fastsættes nærmere regler for forvaltningen af kontingenterne.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter (2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1301/2006 af 31. august 2006 om fastlæggelse af fælles regler for administration af toldkontingenter for import af landbrugsprodukter på grundlag af en importlicensordning (3) skal anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

(3)

Kommissionens forordning (EF) nr. 1251/96 af 28. juni 1996 om åbning og forvaltning af toldkontingenter for fjerkrækød (4) er blevet ændret flere gange og i betydeligt omfang, og nye ændringer er nødvendige. Forordning (EF) nr. 1251/96 bør derfor ophæves og afløses af en ny forordning.

(4)

For at sikre, at importen foregår regelmæssigt, bør kontingentperioden fra 1. juli til 30. juni det følgende år opdeles på flere delperioder. Efter forordning (EF) nr. 1301/2006 udløber licensernes gyldighedsperiode under alle omstændigheder den sidste dag i kontingentperioden.

(5)

Toldkontingenterne bør forvaltes på grundlag af importlicenser. Med henblik herpå bør der fastsættes nærmere regler for indgivelse af ansøgninger, og hvilke oplysninger der skal stå i ansøgningerne og licenserne.

(6)

På grund af risikoen for spekulation i forbindelse med ordningen for fjerkrækød bør der fastlægges klare betingelser for de erhvervsdrivendes adgang til toldkontingentet.

(7)

For at toldkontingenterne kan blive forvaltet korrekt, bør det fastsættes, at der skal stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med importlicenserne.

(8)

Af hensyn til de erhvervsdrivende bør det fastsættes, at Kommissionen bestemmer, hvilke ikke-udnyttede mængder der kan overføres til den følgende delperiode, jf. artikel 7, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1301/2006.

(9)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Toldkontingenterne i bilag I åbnes for import af fjerkrækødprodukter henhørende under de i bilag I nævnte KN-koder.

Toldkontingenterne åbnes på årsbasis for perioden 1. juli til 30. juni det følgende år.

2.   Den mængde, der er omfattet af de i stk. 1 nævnte kontingenter, gældende toldsats og de tilsvarende løbenumre og grupper er fastsat i bilag I.

Artikel 2

Bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1291/2000 og (EF) nr. 1301/2006 anvendes, medmindre andet er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 3

Den mængde, der fastsættes for den årlige kontingentperiode, fordeles for hvert løbenummer på fire delperioder som følger:

a)

25 % i perioden 1. juli til 30. september

b)

25 % i perioden 1. oktober til 31. december

c)

25 % i perioden 1. januar til 31. marts

d)

25 % i perioden 1. april til 30. juni.

Artikel 4

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 skal importlicensansøgere ved fremlæggelsen af den første ansøgning for en given kontingentperiode dokumentere, at de i hver af de to perioder, der er omhandlet i artikel 5, har importeret eller eksporteret mindst 50 tons produkter omfattet af forordning (EØF) nr. 2777/75.

2.   I licensansøgningen må kun anføres ét af de i bilag I nævnte løbenumre. Ansøgningen kan omfatte flere produkter henhørende under forskellige KN-koder. I så fald skal alle KN-koder anføres i rubrik 16 og varebeskrivelserne i rubrik 15 i licensansøgningen og licensen.

Licensansøgningen omfatter mindst 10 tons og højst 10 % af den disponible mængde for det pågældende kontingent i den pågældende delperiode.

3.   Licensansøgningen og licensen skal indeholde følgende:

a)

i rubrik 8 en angivelse af oprindelseslandet

b)

i rubrik 20 en af de i bilag II, del A, nævnte angivelser.

Licensen indeholder i rubrik 24 en af de angivelser, der er anført i bilag II, del B.

Artikel 5

1.   Licensansøgningen kan kun indgives i løbet af de første syv dage af måneden før hver delperiode, jf. artikel 3.

2.   Der stilles en sikkerhed på 20 EUR/100 kg i forbindelse med indgivelsen af en licensansøgning.

3.   Uanset artikel 6, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1301/2006 kan hver ansøger indgive flere importlicensansøgninger for produkterne under et enkelt løbenummer, hvis disse produkter har flere forskellige oprindelseslande. Ansøgningerne, som hver især omfatter et enkelt oprindelsesland, skal indgives samtidigt til en medlemsstats myndigheder. De betragtes, for så vidt angår det i artikel 4, stk. 2, andet afsnit, nævnte maksimum, som en enkelt ansøgning.

4.   Senest den femte dag efter udløbet af perioden for indgivelse af ansøgninger meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke samlede mængder der for hver gruppe er indgivet ansøgninger for, udtrykt i kg.

5.   Licenserne udstedes fra den syvende og senest den ellevte arbejdsdag efter udløbet af meddelelsesperioden, jf. stk. 4.

6.   Kommissionen bestemmer i givet fald de mængder, der ikke er indgivet ansøgning om, og som automatisk overføres til den mængde, der er fastsat for den følgende delperiode.

Artikel 6

1.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne inden udgangen af den første måned i hver delperiode Kommissionen om de samlede mængder, udtrykt i kg, der omfattes af licenser, de har udstedt, jf. nævnte forordnings artikel 11, stk. 1, litra b).

2.   Inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode meddeler medlemsstaterne Kommissionen, hvilke mængder der faktisk er overgået til fri omsætning i henhold til denne forordning i løbet af den pågældende periode for hvert løbenummer, udtrykt i kg.

3.   Uanset artikel 11, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1301/2006 underretter medlemsstaterne Kommissionen om de mængder, der omfattes af ubenyttede eller delvis benyttede importlicenser — første gang sideløbende med ansøgningen vedrørende den sidste delperiode og anden gang inden udgangen af den fjerde måned efter hver årsperiode.

Artikel 7

1.   Uanset artikel 23 i forordning (EF) nr. 1291/2000 er importlicenserne gyldige i 150 dage fra den første dag i den delperiode, de er udstedt for.

2.   Med forbehold af artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettigheder, der følger af licenserne, kun overdrages til modtagere, der opfylder betingelserne for støtteberettigelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1301/2006 og artikel 4, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 8

Forordning (EØF) nr. 1251/96 ophæves.

Henvisninger til den ophævede forordning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 9

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juni 2007.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 679/2006 (EUT L 119 af 4.5.2006, s. 1).

(2)  EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 341/2007 (EUT L 90 af 30.3.2007, s. 12).

(3)  EUT L 238 af 1.9.2006, s. 13. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 289/2007 (EUT L 78 af 17.3.2007, s. 17).

(4)  EFT L 161 af 29.6.1996, s. 136. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1179/2006 (EUT L 212 af 2.8.2006, s. 7).


BILAG I

Gruppe

Løbenummer

KN-kode

Toldsats

(EUR/ton)

Årlige mængder

(tons)

P 1

09.4067

0207 11 10

131

6 249

0207 11 30

149

0207 11 90

162

0207 12 10

149

0207 12 90

162

P 2

09.4068

0207 13 10

512

8 070

0207 13 20

179

0207 13 30

134

0207 13 40

93

0207 13 50

301

0207 13 60

231

0207 13 70

504

0207 14 20

179

0207 14 30

134

0207 14 40

93

0207 14 60

231

P 3

09.4069

0207 14 10

795

2 305

P 4

09.4070

0207 24 10

170

1 201

0207 24 90

186

0207 25 10

170

0207 25 90

186

0207 26 10

425

0207 26 20

205

0207 26 30

134

0207 26 40

93

0207 26 50

339

0207 26 60

127

0207 26 70

230

0207 26 80

415

0207 27 30

134

0207 27 40

93

0207 27 50

339

0207 27 60

127

0207 27 70

230


BILAG II

A.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, første afsnit:

på bulgarsk

:

Регламент (ЕО) № 533/2007.

på spansk

:

Reglamento (CE) no 533/2007.

på tjekkisk

:

Nařízení (ES) č. 533/2007.

på dansk

:

Forordning (EF) nr. 533/2007.

på tysk

:

Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

på estisk

:

Määrus (EÜ) nr 533/2007.

på græsk

:

Kανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

på engelsk

:

Regulation (EC) No 533/2007.

på fransk

:

Règlement (CE) no 533/2007.

på italiensk

:

Regolamento (CE) n. 533/2007.

på lettisk

:

Regula (EK) Nr. 533/2007.

på litauisk

:

Reglamentas (EB) Nr. 533/2007.

på ungarsk

:

533/2007/EK rendelet.

på maltesisk

:

Ir-Regolament (KE) Nru 533/2007.

på nederlandsk

:

Verordening (EG) nr. 533/2007.

på polsk

:

Rozporządzenie (WE) nr 533/2007.

på portugisisk

:

Regulamento (CE) n.o 533/2007.

på rumænsk

:

Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

på slovakisk

:

Nariadenie (ES) č. 533/2007.

på slovensk

:

Uredba (ES) št. 533/2007.

på finsk

:

Asetus (EY) N:o 533/2007.

på svensk

:

Förordning (EG) nr 533/2007.

B.   Angivelser omhandlet i artikel 4, stk. 3, andet afsnit:

på bulgarsk

:

намаляване на общата митническа тарифа съгласно предвиденото в Регламент (ЕО) № 533/2007.

på spansk

:

reducción del arancel aduanero común prevista en el Reglamento (CE) no 533/2007.

på tjekkisk

:

snížení společné celní sazby tak, jak je stanoveno v nařízení (ES) č. 533/2007.

på dansk

:

toldnedsættelse som fastsat i forordning (EF) nr. 533/2007.

på tysk

:

Ermäßigung des Zollsatzes nach dem GZT gemäß Verordnung (EG) Nr. 533/2007.

på estisk

:

ühise tollitariifistiku maksumäära alandamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 533/2007.

på græsk

:

Μείωση του δασμού του κοινού δασμολογίου, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 533/2007.

på engelsk

:

reduction of the Common Customs Tariff pursuant to Regulation (EC) No 533/2007.

på fransk

:

réduction du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) no 533/2007.

på italiensk

:

riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 533/2007.

på lettisk

:

Regulā (EK) Nr. 533/2007 paredzētais vienotā muitas tarifa samazinājums.

på litauisk

:

bendrojo muito tarifo muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 533/2007.

på ungarsk

:

a közös vámtarifában szereplő vámtétel csökkentése a 533/2007/EK rendelet szerint.

på maltesisk

:

tnaqqis tat-tariffa doganali komuni kif jipprovdi r-Regolament (KE) Nru 533/2007.

på nederlandsk

:

Verlaging van het gemeenschappelijke douanetarief overeenkomstig Verordening (EG) nr. 533/2007.

på polsk

:

Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 533/2007.

på portugisisk

:

redução da Pauta Aduaneira Comum como previsto no Regulamento (CE) n.o 533/2007.

på rumænsk

:

reducerea Tarifului Vamal Comun astfel cum este prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 533/2007.

på slovakisk

:

Zníženie spoločnej colnej sadzby, ako sa ustanovuje v nariadení (ES) č. 533/2007.

på slovensk

:

znižanje skupne carinske tarife v skladu z Uredbo (ES) št. 533/2007.

på finsk

:

Asetuksessa (EY) N:o 533/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.

på svensk

:

nedsättning av dEn gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 533/2007.


BILAG III

Sammenligningstabel

Forordning (EF) nr. 1251/96

Denne forordning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4, litra a)

Artikel 4, stk. 1

Artikel 4, litra b)

Artikel 4, stk. 2

Artikel 4, litra c)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, litra d)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 4, litra e)

Artikel 4, stk. 3

Artikel 5, stk. 1, første afsnit

Artikel 5, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, andet afsnit

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 2, tredje afsnit

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 3

Artikel 5, stk. 2

Artikel 5, stk. 4, første afsnit

Artikel 5, stk. 4

Artikel 5, stk. 4, andet afsnit

Artikel 5, stk. 5

Artikel 5, stk. 6

Artikel 5, stk. 7

Artikel 5, stk. 8, første afsnit

Artikel 6, stk. 2

Artikel 5, stk. 8, andet afsnit

Artikel 6, stk. 1

Artikel 7, stk. 1

Artikel 6, stk. 2

Artikel 7

Artikel 8

Artikel 9

Bilag I

Bilag I

Bilag II

Bilag III

Bilag IV