5.5.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 117/6


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 495/2007

af 4. maj 2007

om ændring af forordning (EØF) nr. 3077/78 om anerkendelse af attester, der ledsager humle indført fra tredjelande, som ligestillet med Fællesskabets attester

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1952/2005 af 23. november 2005 om den fælles markedsordning for humle og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 1696/71, (EØF) nr. 1037/72, (EØF) nr. 879/73 og (EØF) nr. 1981/82 (1), særlig artikel 17, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EØF) nr. 3077/78 (2) indeholder en liste over organer i tredjelande med bemyndigelse til at udstede attester, der ledsager humleprodukter, som importeres fra disse tredjelande. Disse attester anerkendes som ligestillede med den attest, der er fastsat bestemmelser om i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1952/2005.

(2)

Som følge af Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union, bør disse nye medlemsstaters organer ikke længere være opført på listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78.

(3)

Oplysningerne om navn og adresse på nogle af de organer, der er opført på listen i bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78, er ændret.

(4)

Forordning (EØF) nr. 3077/78 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Humle —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EØF) nr. 3077/78 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 314 af 30.11.2005, s. 1. Berigtiget i EUT L 317 af 3.12.2005, s. 29.

(2)  EFT L 367 af 28.12.1978, s. 28. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 81/2005 (EUT L 16 af 20.1.2005, s. 52).


BILAG

»BILAG

ORGANER BEMYNDIGET TIL UDSTEDELSE AF ATTESTER FOR

Humlekopper — KN-kode ex 1210

Humlepulver — KN-kode ex 1210

Safter og ekstrakter af humle — KN-kode 1302 13 00


Oprindelsesland

Udstedelsesbemyndiget organ

Adresse

Kode

Telefon

Fax

E-mail (fakultativ)

Australien

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart,

Tasmania 7000

(61-3)

62 33 33 52

62 34 67 85

 

Canada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario, K1A OY9

(1-613)

952 80 00

991 56 12

 

Folkerepublikken Kina

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

28 13 40 78

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun,

2nd Avenue, TEDA,

Tianjin 300457

(86-22)

662 98-343

662 98-245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434-1943

434-2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464-0057

464-0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

New Zealand

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472-0367

47 44 24

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548-2319

546-9464

 

Serbien

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

78 03 65

62 12 12

berenji@eunet.yu

Sydafrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841-3172

841-3594

 

Schweiz

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 29 30

201 42 49

admin@laborveritas.ch

Ukraine

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrkmil

Khlibnaja 27

Zhytomyr 10029

(380)

37 21 11

36 73 31

 

USA

Washington Department of Agriculture State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 76 26

454 76 99

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 86 20

334 22 83

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 46 20

986 47 37

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 00 29 eller 262 14 34

262 15 72

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 78 87

326 78 96

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 04 01

891 04 78

 

Zimbabwe

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 20 17, 88 20 21, 88 55 11

88 20 20

info@saz.org.zw

saz.org.zw«