9.3.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 69/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 247/2007

af 8. marts 2007

om ændring af bilag III til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for produktionsåret 2007/08

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 af 20. februar 2006 om den fælles markedsordning for sukker (1), særlig artikel 10, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006 fastsættes nationale og regionale kvoter for produktion af sukker, isoglucose og inulinsirup. For produktionsåret 2007/08 skal kvoterne justeres senest sidst i februar 2007.

(2)

Justeringerne følger af anvendelsen af artikel 8 og 9 i forordning (EF) nr. 318/2006, i henhold til hvilke der skal tildeles supplerende sukkerkvoter og supplerende isoglucosekvoter. Justeringerne skal foretages under hensyntagen til medlemsstaternes meddelelser, jf. artikel 12 i Kommissionens forordning (EF) nr. 952/2006 af 29. juni 2006 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 318/2006 for så vidt angår forvaltning af det indre marked for sukker og kvoteordningen (2). Disse meddelelser er blevet fremsendt til Kommissionen inden den 31. januar 2007, og de vedrører navnlig de supplerende kvoter, som allerede var tildelt, da meddelelsen blev udfærdiget.

(3)

Virksomhederne kan anmode om supplerende sukkerkvoter indtil den 30. september 2007. De supplerende isoglucosekvoter tildeles på de af medlemsstaterne fastsatte betingelser. De supplerende kvoter, der tildeles for produktionsåret 2007/08, men som ikke findes i de meddelelser, der er fremsendt inden den 31. januar 2007, vil blive medregnet ved den næste justering af de kvoter, der er fastsat i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006, inden udgangen af februar 2008.

(4)

Justeringerne af kvoterne i bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006 følger også af anvendelsen af artikel 3 i Rådets forordning (EF) nr. 320/2006 af 20. februar 2006 om en midlertidig ordning for omstrukturering af sukkerindustrien i Fællesskabet og om ændring af forordning (EF) nr. 1290/2005 om finansiering af den fælles landbrugspolitik (3), i henhold til hvilken der skal ydes omstruktureringsstøtte til virksomheder, der giver afkald på deres kvoter. Der bør derfor tages hensyn til de kvoter, der er givet afkald på for produktionsåret 2007/08 inden for rammerne af omstruktureringsordningen.

(5)

Bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Sukker —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 318/2006 erstattes af teksten i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2011/2006 (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 1).

(2)  EUT L 178 af 1.7.2006, s. 39.

(3)  EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42.


BILAG

»BILAG III

NATIONALE OG REGIONALE KVOTER

Fra produktionsåret 2007/08

(tons)

Medlemsstat eller region

(1)

Sukker

(2)

Isoglucose

(3)

Inulinsirup

(4)

Belgien

862 077,0

99 796,0

0

Bulgarien

4 752,0

78 153,0

Tjekkiet

367 937,8

Danmark

420 746,0

Tyskland

3 655 455,5

49 330,2

Irland

0

Grækenland

158 702,0

17 973,0

Spanien

887 163,7

110 111,0

Frankrig (det europæiske område)

3 640 441,9

0

De franske oversøiske departementer

480 244,5

Italien

753 845,5

28 300

Letland

0

Litauen

103 010,0

Ungarn

298 591,0

191 845,0

Nederlandene

876 560,0

12 683,6

0

Østrig

405 812,4

Polen

1 772 477,0

37 331,0

Portugal (det europæiske område)

15 000,0

13 823,0

Den autonome region Azorerne

9 953,0

Rumænien

109 164

13 913,0

Slovenien

0

Slovakiet

140 031,0

59 308,3

Finland

90 000,0

16 548,0

Sverige

325 700,0

Det Forenede Kongerige

1 221 474,0

37 967,0

I alt

16 599 138,3

767 082,1