20.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 51/7


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 162/2007

af 19. februar 2007

om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af bilag I og IV til den tekniske udvikling

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 af 13. oktober 2003 om gødninger (1), særlig artikel 31, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I punkt E i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 findes en liste over de typer af uorganiske mikronæringsstofgødninger, som må betegnes »EF-gødning« i henhold til artikel 3 i forordningen. Listen omfatter en række gødninger, hvor mikronæringsstoffet er kemisk bundet til en chelatdanner. En liste over tilladte chelatdannere findes i tabel E.3.1 i bilag I.

(2)

Specifikationen af gødningstypen, hvor det chelaterede mikronæringsstof er jern, åbner mulighed for anvendelse af enten én tilladt chelatdanner eller af en blanding af dem, forudsat at den chelaterede brøkdel kan kvantificeres ved den metode, der er beskrevet i den europæiske standard EN 13366, og de enkelte chelatdannere i blandingen kan identificeres og kvantificeres individuelt ved EN 13368.

(3)

Disse bestemmelser for mikronæringsstofgødning, der indeholder chelateret jern, bør opdateres i tre henseender. For det første bør det gøres klart, at mindst 50 % af det vandopløselige jern skal være chelateret med de tilladte chelatdannere. For det andet bør det specificeres, at en tilladt chelatdanner kun kan nævnes i typebetegnelsen, hvis den chelaterer mindst 1 % af det vandopløselige jern. For det tredje bør referencen til europæiske standarder indsættes generelt for at give mulighed for anvendelsen af supplerende europæiske standarder.

(4)

De kemiske navne på de tilladte chelatdannere, der er anført i punkt E.3.1 i bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003, betegner de forskellige isomerer af samme stof. Da der findes flere forskellige almindelig brugte nomenklaturer i det videnskabelige samfund for disse stoffer, er der risiko for forveksling. For at sikre en entydig identifikation af chelatdannerne bør de tilsvarende CAS-numre (Chemical Abstracts Service of the American Chemical Society), som entydigt identificerer de forskellige isomerer af chelatdannere, oplyses for hver angivelse i det pågældende bilag. Derfor bør tre chelatdannerisomerer, som ikke entydigt kan identificeres med et CAS-nummer, udgå.

(5)

Endvidere bør der anvendes en mere konsistent nomenklatur for chelatdannere, og det bør præciseres tydeligere, at de tilladte chelatdannere også skal være i overensstemmelse med anden fællesskabslovgivning.

(6)

Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 indeholder detaljerede beskrivelser af de analysemetoder, der skal anvendes til måling af næringsstofindholdet i EF-gødninger. Det er nødvendigt at ændre disse beskrivelser for at få korrekte analyseværdier.

(7)

Forordning (EF) nr. 2003/2003 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra det i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 2003/2003 nedsatte udvalg —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Bilag I forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag I til nærværende forordning.

2.   Bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 ændres som angivet i bilag II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. februar 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EUT L 304 af 21.11.2003, s. 1. Senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1791/2006(EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).


BILAG I

I bilag I til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Tabel E.1.4 affattes således:

»E.1.4.   Jern

Nr.

Typebetegnelse

Henvisning til fremstillingsmåde og hovedbestanddele

Mindsteindhold af næringsstoffer

(i vægtprocent)

Angivelse vedrørende vurderingen af næringsstoffer

Øvrige krav

Yderligere oplysninger vedrørende typebetegnelsen

Næringsstoffer, hvis indhold skal deklareres

Næringsstoffernes former og opløseligheder

Øvrige kriterier

1

2

3

4

5

6

4(a)

Jernsalt

Produkt fremstillet ad kemisk vej, der som hovedbestanddel indeholder et uorganisk jernsalt

12 % vandopløseligt Fe

Betegnelsen skal omfatte navnet på den tilknyttede uorganiske anion

Vandopløseligt jern (Fe)

4(b)

Jernchelat

Vandopløseligt produkt fremstillet ved kemisk reaktion mellem jern og den eller de chelatdanner(re), der er opført på listen i bilag I, punkt E.3

5 % vandopløseligt jern, hvoraf den chelaterede brøkdel mindst udgør 80 %, og mindst 50 % af det vandopløselige jern er chelateret med den deklarerede chelatdanner/de deklarerede chelatdannere

Navnet på hver enkelt af de chelatdannere, der er opført på listen i bilag I, punkt E.3.1, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt jern

Vandopløseligt jern (Fe)

Jern (Fe) chelateret med hver chelatdanner, som er deklareret i typebetegnelsen, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard

4(c)

Opløsning af jerngødning

Produkt fremstillet ved opløsning af typerne 4a og/eller en enkelt type 4b i vand

2 % vandopløseligt Fe

Betegnelsen skal omfatte:

1)

navnet eller navnene på den eller de uorganiske anion(er)

2)

navnet på hver chelatdanner, hvis tilstede, der chelaterer mindst 1 % vandopløseligt jern (Fe)

Vandopløseligt jern (Fe)

Chelateret jern (Fe), hvis til stede

Jern (Fe) chelateret med hver chelatdanner, som er deklareret i typebetegnelsen, og som kan identificeres og kvantificeres ved en europæisk standard«

2)

Punkt E.3 affattes således:

»E.3.   Liste over tilladte organiske chelatdannere og kompleksdannere til mikronæringsstoffer

Følgende stoffer tillades, såfremt det tilsvarende næringsstofchelat opfylder kravene i Rådets direktiv 67/548/EØF (1).

E.3.1.   Chelatdannere (2)

Syre eller salte af natrium, kalium og ammonium:

 

Syrens CAS-nummer (3)

Ethylendiamintetraeddikesyre

EDTA

C10H16O8N2

60-00-4

2-hydroxyethylethylendiamintrieddikesyre

HEEDTA

C10H18O7N2

150-39-0

diethylentriaminpentaeddikesyre

DTPA

C14H23O10N3

67-43-6

ethylendiamin-N,N’-di[(ortho-hydroxyphenyl)eddikesyre]

[o,o] EDDHA

C18H20O6N2

1170-02-1

ethylendiamin-N-[(ortho-hydroxyphenyl)eddikesyre]-N’-[(para-hydroxyphenyl)eddikesyre]

[o,p] EDDHA

C18H20O6N2

475475-49-1

ethylendiamin-N,N’-di[(ortho-hydroxy-methylphenyl)eddikesyre]

[o,o] EDDHMA

C20H24O6N2

641632-90-8

ethylendiamin-N-[(ortho-hydroxy-methylphenyl)eddikesyre]-N’-[(para-hydroxy-methylphenyl)eddikesyre]

[o,p] EDDHMA

C20H24O6N2

641633-41-2

ethylendiamin-N,N’-di[(5-carboxy-2-hydroxyphenyl)eddikesyre]

EDDCHA

C20H20O10N2

85120-53-2

ethylendiamin-N,N’-di[(2-hydroxy-5-sulfophenyl)eddikesyre] og dets kondensationsprodukter

EDDHSA

C18H20O12N2S2 + n*(C12H14O8N2S)

57368-07-7 og 642045-40-7

E.3.2.   Kompleksdannere:

Listen herover er endnu ikke udarbejdet.


(1)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.

(2)  Chelatdannerne identificeres og kvantificeres ved de europæiske standarder, der omfatter de nævnte chelatdannere.

(3)  Kun til orientering.«


BILAG II

I punkt B i bilag IV til forordning (EF) nr. 2003/2003 foretages følgende ændringer:

1)

Metode 2 ændres således:

a)

Metode 2.1 ændres således:

i)

Punkt 4.2-4.7 affattes således:

»4.2.

Svovlsyre: 0,05 mol/l

til variant a.

4.3.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.4.

Svovlsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se note 2).

4.5.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.6.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se note 2).«

4.7.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

ii)

Punkt 9, tabel 1, variant a, andet punktum, affattes således:

»50 ml 0,05 mol/l svovlsyre som forlag«

iii)

Punkt 9, tabel 1, variant b, andet punktum, affattes således:

»50 ml 0,1 mol/l svovlsyre som forlag«

iv)

Punkt 9, tabel 1, variant c, andet punktum, affattes således:

»35 ml 0,25 mol/l svovlsyre som forlag«

b)

I metode 2.2.1, affattes punkt 4.2 således:

»4.2.

Svovlsyre: 0,05 mol/l«

c)

Metode 2.2.2 ændres således:

i)

Punkt 4.2-4.7 affattes således:

»4.2.

Svovlsyre: 0,05 mol/l

til variant a.

4.3.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.4.

Svovlsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se note 2, metode 2.1).

4.5.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.6.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se note 2, metode 2.1).«

4.7.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

ii)

Punkt 7.4 affattes således:

»7.4.   Kontrolforsøg

Forud for analysen kontrolleres apparaturets virkemåde og nøjagtigheden af den anvendte fremgangsmåde ved at analysere en alikvot mængde — indeholdende 0,050-0,150 g nitratnitrogen alt efter den valgte variant — af en frisk fremstillet opløsning af natriumnitrat (4.13).«

d)

I metode 2.2.3 affattes punkt 4.2-4.7 således:

»4.2.

Svovlsyre: 0,05 mol/l

til variant a.

4.3.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.4.

Svovlsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se note 2, metode 2.1).

4.5.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.6.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se note 2, metode 2.1).«

4.7.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

e)

I metode 2.3.1 affattes punkt 4.5-4.10 således:

»4.5.

Svovlsyre: 0,05 mol/l

til variant a (se metode 2.1).

4.6.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.7.

Svovlsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se note 2, metode 2.1).

4.8.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.9.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se note 2, metode 2.1).«

4.10.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

f)

I metode 2.3.2 affattes punkt 4.4-4.9 således:

»4.4.

Svovlsyre: 0,05 mol/l

til variant a (se metode 2.1).

4.5.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.6.

Svovlsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se note 2, metode 2.1).

4.7.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.8.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se note 2, metode 2.1).«

4.9.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

g)

I metode 2.3.3 affattes punkt 4.3-4.8 således:

»4.3.

Svovlsyre: 0,05 mol/l

til variant a (se metode 2.1).

4.4.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,1 mol/l, carbonatfri

4.5.

Svovlsyre: 0,1 mol/l

til variant b (se note 2, metode 2.1).

4.6.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,2 mol/l, carbonatfri

4.7.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

til variant c (se note 2, metode 2.1).«

4.8.

Natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske: 0,5 mol/l, carbonatfri

h)

I metode 2.4 affattes punkt 4.8 således:

»4.8.

Svovlsyre: 0,05 mol/l«

i)

Metode 2.5 ændres således:

i)

Punkt 4.2 affattes således:

»4.2.

Svovlsyreopløsning, ca. 0,05 mol/l«

ii)

Punkt 7.1, andet punktum, affattes således:

»Der fyldes op med destilleret vand til et rumfang på ca. 50 ml, tilsættes en dråbe indikatoropløsning (4.7) og neutraliseres om nødvendigt med 0,05 mol/l svovlsyre (4.2).«

iii)

Punkt 7.3, første afsnit, affattes således:

»Afhængigt af det formodede indhold af biuret udtages med pipette 25 eller 50 ml af den under 7.2 nævnte opløsning og overføres til en 100 ml målekolbe. Om nødvendigt neutraliseres med 0,05 mol/l eller 0,1 mol/l reagens (4.2 eller 4.3), idet methylrødt anvendes som indikator, og der tilsættes med samme nøjagtighed som under fremstillingen af kalibreringskurven 20 ml af den basiske kaliumnatriumtartratopløsning (4.4) og 20 ml cuprisulfatopløsning (4.5). Der fyldes op til mærket, omrystes omhyggeligt, hvorefter kolben lades i ro i 15 minutter ved 30 (± 2) °C.«

j)

Metode 2.6.1 ændres således:

i)

Punkt 4.8 affattes således:

»4.8.

Svovlsyre-titrervæske: 0,1 mol/l«

ii)

Punkt 4.17 affattes således:

»4.17.

Svovlsyre-titrervæske: 0,05 mol/l«

iii)

I punkt 7.1.1.2, første afsnit, affattes første punktum således:

»Med pipette overføres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) til destillationsapparatets forlag.«

iv)

I punkt 7.1.1.4, affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),«

v)

I punkt 7.1.2.6, affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),«

vi)

I punkt 7.2.2.4 affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),«

vii)

I punkt 7.2.3.2, affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),«

viii)

I punkt 7.2.5.2, affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.8) i forlaget (5.1),«

ix)

I punkt 7.2.5.3 affattes de tre første punktummer således:

»Af filtratet (7.2.1.1 eller 7.2.1.2) afpipetteres en alikvot del indeholdende højst 20 mg ammoniumnitrogen, som overføres til en tør beholder fra apparatet (5.2). Destillationsapparatet samles. Der overføres med pipette til 300 ml Erlenmeyer-kolbe 50 ml 0,05 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.17) og tilstrækkeligt med destilleret vand til, at væskeniveauet befinder sig ca. 5 cm over åbningen i tilførselsrøret.«

x)

I punkt 7.2.5.5 affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,1 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske forbrugt til blindprøven, når der afpipetteres 50 ml 0,05 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.17) i apparatets 300 ml Erlenmeyer-kolbe (5.2),«

k)

Metode 2.6.2 ændres således:

i)

Punkt 4.6 affattes således:

»4.6.

Svovlsyreopløsning: 0,1 mol/l«

ii)

Punkt 4.14 affattes således:

»4.14.

Titreret svovlsyreopløsning: 0,05 mol/l«

iii)

I punkt 7.2.4 affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske (4.8) forbrugt til blindprøven, når der anvendes 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.6) i forlaget,«

iv)

I punkt 7.3.3 affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,2 mol/l natrium- eller kaliumhydroxid-titrervæske (4.8) forbrugt til blindanalysen, når der afpipetteres 50 ml 0,1 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.6) i forlaget,«

v)

I punkt 7.5.1, første afsnit, affattes tredje punktum således:

»Nøjagtigt 50 ml 0,05 mol/l svovlsyre-titrervæske (4.14) overføres med pipette til 300 ml Erlenmeyer-kolben, og der tilsættes tilstrækkeligt destilleret vand til, at væskeoverfladen befinder sig ca. 5 cm over tilførselsrørets åbning.«

vi)

I punkt 7.5.3 affattes forklaringen af elementet »a« i formlen således:

»a= ml 0,1 mol/l titreret natrium- eller kaliumhydroxidopløsning (4.17) forbrugt til blindanalysen, når der afpipetteres 50 ml 0,05 mol/l titreret svovlsyreopløsning (4.14) til apparatets 300 ml Erlenmeyer-kolbe (5.2)«.

2)

Metode 3 ændres således:

a)

I metode 3.1.5.1, punkt 4.2, affattes de tre første punktummer således:

»Citronsyre (C6H8O7.H2O): 173 g pr. liter.

Ammoniak: 42 g ammoniaknitrogen pr. liter.

Svovlsyre: 0,25 mol/l

pH skal være mellem 9,4 og 9,7.«

b)

I metode 3.1.5.3, point 4.1.2, affattes formlen efter det andet afsnit i anmærkningen således:

»1 ml H2SO4 0,25 mol/l = 0,008516 g NH3«.

3)

Metode 8 ændres således:

a)

I metode 8.5, punkt 8, affattes den anden formel således:

Formula;

b)

I metode 8.6. affattes punkt 3 således:

»3.   Princip

Fældning af calciumindholdet i en portion af ekstraktionsopløsningen som oxalat. Efter separation og opløsning heraf, titrering af oxalsyren med kaliumpermanganat.«