29.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/13


RÅDETS DIREKTIV 2007/75/EF

af 20. december 2007

om ændring af direktiv 2006/112/EF med hensyn til visse midlertidige bestemmelser vedrørende momssatser

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 2006/112/EF af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem (2) indeholder bestemmelser om visse undtagelser med hensyn til momssatser. Nogle af disse undtagelser udløber på en bestemt dato, mens andre gælder indtil indførelsen af endelige ordninger.

(2)

Undtagelserne med hensyn til momssatser, som er fastsat i direktiv 2006/112/EF i overensstemmelse med tiltrædelsesakten af 2003, og som skal muliggøre en bedre tilpasning af visse af de pågældende nye medlemsstaters økonomier til det indre marked, udløber på en bestemt dato i nær fremtid.

(3)

Nogle af disse nye medlemsstater har udtrykt ønske om at kunne anvende de hidtidige undtagelser i længere tid.

(4)

På baggrund af den igangværende drøftelse af anvendelsen af nedsatte momssatser og Kommissionens forelæggelse af et lovgivningsforslag bør visse undtagelser forlænges indtil udgangen af 2010, som er det tidspunkt, hvortil man har forlænget forsøget med anvendelsen af en nedsat sats for visse arbejdsintensive ydelser.

(5)

Direktiv 2006/112/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 2006/112/EF foretages følgende ændringer med virkning fra den 1. januar 2008:

1)

Artikel 123 affattes således:

»Artikel 123

Den Tjekkiske Republik kan indtil den 31. december 2010 fortsat anvende en nedsat sats på mindst 5 % for byggearbejder i forbindelse med boligbyggeri, som ikke er led i en socialpolitik, med undtagelse af byggematerialer.«

2)

Artikel 124 udgår.

3)

I artikel 125, stk. 1 og 2, ændres »indtil den 31. december 2007« til »indtil den 31. december 2010«.

4)

Artikel 126 udgår.

5)

I artikel 127 ændres »1. januar 2010« til »31. december 2010«.

6)

Artikel 128 affattes således:

»Artikel 128

1.   Polen kan anvende en fritagelse med ret til fradrag af den i det tidligere omsætningsled betalte moms for visse bøger og specialiserede tidsskrifter indtil den 31. december 2010.

2.   Polen kan fortsat anvende en nedsat sats på mindst 7 % på restaurationsydelser indtil den 31. december 2010 eller indtil indførelsen af den endelige ordning, der er nævnt i artikel 402, afhængig af hvilken dato der kommer først.

3.   Polen kan fortsat anvende en nedsat sats på mindst 3 % på leverancer af fødevarer, der er omhandlet i bilag III, punkt 1, indtil den 31. december 2010.

4.   Polen kan fortsat anvende en nedsat sats på mindst 7 % på levering af ydelser, som ikke er led i en socialpolitik, til bygning, renovering og forandring af beboelse, med undtagelse af byggematerialer, og på levering af boliger eller dele af boliger inden første indflytning som omhandlet i artikel 12, stk. 1, litra a), indtil den 31. december 2010.«

7)

I artikel 129, stk. 1 og 2, ændres »indtil den 31. december 2007« til »indtil den 31. december 2010«.

8)

Artikel 130 udgår.

Artikel 2

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  Udtalelse af 11.12.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2)  EUT L 347 af 11.12.2006, s. 1. Ændret ved direktiv 2006/138/EF (EUT L 384 af 29.12.2006, s. 92).