6.11.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 288/27


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/60/EF

af 23. oktober 2007

om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Oversvømmelser kan forårsage dødsfald, evakueringer og skader på miljøet, alvorlige farer for den økonomiske udvikling og underminering af Fællesskabets økonomiske aktiviteter.

(2)

Oversvømmelser er et naturfænomen, som ikke kan forhindres. Nogle menneskelige aktiviteter (såsom det stigende antal bebyggelser og økonomiske aktiver på flodsletterne og begrænsningen af jordens vandbindingsevne på grund af arealanvendelsen) og klimaændringer medvirker imidlertid til at øge risikoen for oversvømmelser og til at forværre deres skadevirkninger.

(3)

Det er muligt og ønskeligt i forbindelse med oversvømmelser at reducere risikoen for negative følger navnlig for menneskers sundhed og liv, miljø, kulturarv, økonomisk aktivitet og infrastruktur. Foranstaltningerne til at reducere denne risiko bør dog så vidt muligt samordnes i hele vandløbsoplandet, hvis de skal være effektive.

(4)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (3) kræver, at der udarbejdes vandområdeplaner for hvert vandområdedistrikt med henblik på at opnå en god økologisk og kemisk tilstand, og det vil bidrage til at mindske virkningerne af oversvømmelser. Mindskelse af oversvømmelsesrisikoen er imidlertid ikke et af det pågældende direktivs væsentligste målsætninger, og det tager heller ikke de fremtidige ændringer i oversvømmelsesrisikoen som følge af klimaændringer i betragtning.

(5)

Kommissionens meddelelse af 12. juli 2004 til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om »styring af oversvømmelsesrisikoen — oversvømmelsesforebyggelse, oversvømmelsessikring og oversvømmelsesbekæmpelse« indeholder en analyse af og tilgang til risikostyring på fællesskabsplan med hensyn til oversvømmelser og en erklæring om, at en harmoniseret og samordnet indsats på fællesskabsplan vil kunne forbedre den samlede oversvømmelsessikring betydeligt og give den øget værdi.

(6)

Effektiv forebyggelse og begrænsning af oversvømmelser kræver ud over indbyrdes koordinering mellem medlemsstaterne samarbejde med tredjelande. Dette er i tråd med direktiv 2000/60/EF og de internationale principper for styring af risikoen for oversvømmelser, der navnlig er udarbejdet i henhold til De Forenede Nationers konvention om beskyttelse og udnyttelse af grænseoverskridende vandløb og internationale søer, som er godkendt ved Rådets afgørelse 95/308/EF (4) og senere aftaler om dens gennemførelse.

(7)

Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom af 23. oktober 2001 om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet (5) tilvejebringer støtte og assistance fra medlemsstaterne i tilfælde af katastrofer, herunder oversvømmelser. Civilbeskyttelse kan yde en passende indsats hvad angår de berørte befolkninger og kan forbedre beredskabet og indsatsen.

(8)

I henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2012/2002 af 11. november 2002 om oprettelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond (6) er det muligt at yde hurtig økonomisk bistand i katastrofetilfælde for at hjælpe de berørte personer, naturområder, regioner og lande med at genoprette så normale forhold som muligt. Det er imidlertid kun muligt at yde katastrofehjælp fra fonden og ikke hjælp til de faser, der går forud for en katastrofesituation.

(9)

Ved udformningen af politikker om vand- og arealanvendelse bør medlemsstaterne og Fællesskabet tage hensyn til de potentielle virkninger, som sådanne politikker kan få for oversvømmelsesrisikoen og styringen heraf.

(10)

Oversvømmelser af forskellig art opstår overalt i Fællesskabet, f.eks. floder, der går over deres bredder, styrtfloder, oversvømmelser i byer og oversvømmelser fra havet i kystområder. De skader, som oversvømmelserne forårsager i Fællesskabets forskellige lande og regioner, kan også variere. Derfor bør målsætningerne for styring af risikoen for oversvømmelser fastlægges af medlemsstaterne selv og baseres på de lokale og regionale forhold.

(11)

Oversvømmelsesrisikoen i visse områder af Fællesskabet kan anses for ringe, f.eks. i tyndtbefolkede eller ubefolkede områder eller i områder med begrænsede økonomiske aktiver eller økologiske værdier. I hvert enkelt vandområdedistrikt eller forvaltningsenhed bør der foretages en vurdering af oversvømmelsesrisikoen og behovet for yderligere foranstaltninger, f.eks. evaluering af mulighederne for forebyggelse af oversvømmelser.

(12)

For at kunne tilvejebringe et effektivt informationsværktøj og et solidt grundlag for prioritering og yderligere tekniske, finansielle og politiske afgørelser om styring af risikoen for oversvømmelser må der udarbejdes kort over faren for oversvømmelser og kort over risikoen for oversvømmelser, som viser de potentielle negative følger, der er forbundet med forskellige oversvømmelsesscenarier, herunder information om potentielle kilder til miljøforurening som følge af oversvømmelser. I denne forbindelse bør medlemsstaterne vurdere aktiviteter, der øger risikoen for oversvømmelser.

(13)

Med henblik på at undgå og reducere skadevirkningerne af oversvømmelser i de pågældende områder er det hensigtsmæssigt at opstille risikostyringsplaner for oversvømmelser. Årsagerne til og følgerne af oversvømmelser varierer i Fællesskabets forskellige lande og regioner. Risikostyringsplaner for oversvømmelser bør derfor tage hensyn til de særlige forhold i det område, de omfatter, og indeholde skræddersyede løsninger afhængigt af behovene og prioriteterne i disse områder og samtidig sikre relevant samordning inden for vandområdedistrikterne og fremme opfyldelsen af de miljømål, der er fastsat i fællesskabslovgivningen. Medlemsstaterne bør navnlig undlade at træffe foranstaltninger eller udøve virksomhed, som i væsentlig grad øger risikoen for oversvømmelser i andre medlemsstater, medmindre disse foranstaltninger er samordnet, og de berørte medlemsstater har aftalt en løsning.

(14)

Risikostyringsplanerne for oversvømmelser bør fokusere på forebyggelse, sikring og beredskab. Med henblik på at give floderne mere plads bør der i risikostyringsplanerne, hvis det er muligt, tages hensyn til vedligeholdelse og/eller genskabelse af flodsletter samt foranstaltninger til forebyggelse og begrænsning af skader på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter. Elementerne i risikostyringsplanerne for oversvømmelser bør revideres med jævne mellemrum og, hvis det er nødvendigt, ajourføres under hensyntagen til klimaændringernes sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser.

(15)

Solidaritetsprincippet er meget vigtigt i forbindelse med styring af risikoen for oversvømmelser. I lyset heraf bør medlemsstaterne tilskyndes til at søge en retfærdig deling af ansvar, når der i fællesskab træffes foranstaltninger vedrørende styring af risikoen for oversvømmelser langs vandveje, som kommer alle til gode.

(16)

For at undgå dobbeltarbejde bør medlemsstaterne have ret til at anvende allerede eksisterende foreløbige vurderinger af risikoen for oversvømmelser, kort over faren og risikoen for oversvømmelser og risikostyringsplaner for oversvømmelser for at nå målene og imødekomme kravene i dette direktiv.

(17)

Udarbejdelse af vandområdeplaner i henhold til direktiv 2000/60/EF og risikostyringsplaner for oversvømmelser i henhold til dette direktiv indgår i den integrerede vandområdeforvaltning. De to forløb bør derfor udnytte muligheden for fælles synergier og fordele under hensyntagen til de miljømål, der er fastsat i direktiv 2000/60/EF, og sikre effektivitet og forsvarlig ressourceanvendelse, idet de kompetente myndigheder og forvaltningsenhederne dog vil kunne være forskellige i henhold til dette direktiv og direktiv 2000/60/EF.

(18)

Medlemsstaterne bør basere deres vurderinger, kort og planer på relevant »bedste praksis« og »bedste tilgængelige teknologier«, der ikke medfører urimelige omkostninger, inden for styring af risikoen for oversvømmelser.

(19)

I de tilfælde, hvor vandområder anvendes flersidigt til forskellige former for bæredygtige menneskelige aktiviteter (f.eks. styring af risikoen for oversvømmelser, miljøbeskyttelse, sejlads på indre vandveje eller vandkraft), og hvor en sådan anvendelse påvirker vandområderne, indeholder direktiv 2000/60/EF bestemmelser om klare og gennemskuelige procedurer for sådanne anvendelser og virkninger, herunder eventuelle undtagelser fra målet om »god tilstand« eller »ingen forringelse« i direktivets artikel 4. Direktiv 2000/60/EF indeholder bestemmelser om omkostningsdækning i artikel 9.

(20)

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (7).

(21)

Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at tilpasse bilaget til videnskabelige og tekniske fremskridt. Da der er tale om foranstaltninger af generel karakter, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, skal foranstaltningerne vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol, jf. artikel 5a i afgørelse 1999/468/EF.

(22)

I dette direktiv overholdes de grundlæggende rettigheder og de principper, som anerkendes i bl.a. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder. Det sigter navnlig mod at fremme integreringen af et højt miljøbeskyttelsesniveau i Fællesskabets politik i overensstemmelse med princippet om bæredygtig udvikling som fastsat i artikel 37 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

(23)

Målet for dette direktiv, nemlig etableringen af en ramme for foranstaltninger til reduktion af risikoen for oversvømmelsesskader, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af handlingens omfang og virkninger bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(24)

I overensstemmelse med proportionalitets- og subsidiaritetsprincippet og protokollen om anvendelsen af subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet knyttet til traktaten og under hensyn til medlemsstaternes eksisterende muligheder bør det lokale og regionale plan overlades betydelig fleksibilitet, navnlig med hensyn til myndighedernes organisation og ansvar.

(25)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (8) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formålet med dette direktiv er at fastlægge en ramme for vurdering og styring af oversvømmelsesrisici med henblik på at mindske de negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomisk aktivitet som følge af oversvømmelser i Fællesskabet.

Artikel 2

I dette direktiv anvendes, ud over definitionerne af »vandløb«, »vandløbsopland«, »delopland« og »vandområdedistrikt« i artikel 2 i direktiv 2000/60/EF, følgende definitioner:

1)

»Oversvømmelse«: en midlertidig vanddækning af arealer, der normalt ikke er dækket af vand. Dette omfatter oversvømmelser hidrørende fra vandløb, bjergstrømme, efemerale vandløb i Middelhavsområdet samt oversvømmelser fra havet i kystområder og kan udelukke oversvømmelser fra spildevandssystemer.

2)

»Oversvømmelsesrisiko«: kombinationen af sandsynligheden for en oversvømmelse og de potentielle negative følger for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, der er forbundet med oversvømmelser.

Artikel 3

1.   Med henblik på dette direktiv anvender medlemsstaterne ordningerne i artikel 3, stk. 1, 2, 3, 5 og 6, i direktiv 2000/60/EF.

2.   Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv kan medlemsstaterne dog:

a)

udpege andre ansvarlige myndigheder end dem, der er udpeget i medfør af artikel 3, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF

b)

afgrænse visse kystområder eller individuelle vandløbsoplande og henlægge dem under en anden forvaltningsenhed end dem, de er underlagt i henhold til artikel 3, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF.

I så fald meddeler medlemsstaterne de oplysninger, der er nævnt i bilag I til direktiv 2000/60/EF, til Kommissionen senest den 26. maj 2010. I denne forbindelse betragtes enhver henvisning til ansvarlige myndigheder og vandområdedistrikter som en henvisning til de ansvarlige myndigheder og den ansvarlige forvaltningsenhed, der er nævnt i denne artikel. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om enhver ændring i de oplysninger, der er meddelt i henhold til dette stykke, senest tre måneder efter at ændringen er gennemført.

KAPITEL II

FORELØBIG VURDERING AF OVERSVØMMELSESRISIKOEN

Artikel 4

1.   Medlemsstaterne foretager for hvert vandområdedistrikt eller hver forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), eller for den del af et internationalt vandområdedistrikt, der ligger på deres område, en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen i overensstemmelse med stk. 2 i nærværende artikel.

2.   Med udgangspunkt i foreliggende eller let tilgængelige oplysninger såsom arkivfortegnelser og studier af udviklingen over en lang periode, navnlig klimaændringernes indvirkning på forekomsten af oversvømmelser, foretages en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen for at fremskaffe en vurdering af potentielle risici. Vurderingen skal mindst omfatte følgende:

a)

topografiske kort i passende skala, der også viser arealanvendelsen, over vandområdedistriktet, herunder grænserne for vandløbsoplandene, deloplande og, hvor de findes, tilknyttede kystområder

b)

en beskrivelse af de oversvømmelser, der har fundet sted tidligere og har forårsaget omfattende skader på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, og som sandsynligvis vil kunne gentage sig i fremtiden, herunder en beskrivelse af oversvømmelsernes omfang og strømningsveje samt en vurdering af de skader, der er sket

c)

en beskrivelse af større oversvømmelser, der har fundet sted tidligere, hvor der kan forventes omfattende skader som følge af lignende hændelser i fremtiden

og, afhængigt af medlemsstaternes særlige behov, også:

d)

en vurdering af, hvilke skader fremtidige oversvømmelser vil kunne forårsage på menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, idet forhold såsom topografi, vandløbenes beliggenhed og deres generelle hydrologiske og geomorfologiske kendetegn, herunder flodsletter som naturligt overløbsområde, effektiviteten af de eksisterende menneskeskabte infrastrukturer til oversvømmelsessikring, befolkningsområders beliggenhed, områder med økonomisk aktivitet og udviklinger på lang sigt, herunder klimaændringers indvirkning på forekomsten af oversvømmelser så vidt muligt tages i betragtning.

3.   Hvis der er tale om internationale vandområdedistrikter eller forvaltningsenheder, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der deles med en eller flere andre medlemsstater, sørger medlemsstaterne for, at der finder udveksling af oplysninger sted mellem de berørte ansvarlige myndigheder.

4.   Medlemsstaterne afslutter de foreløbige vurderinger af oversvømmelsesrisikoen senest den 22. december 2011.

Artikel 5

1.   På grundlag af en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen, som omhandlet i artikel 4, udpeger medlemsstaterne for hvert vandområdedistrikt eller hver forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), eller for den del af et internationalt vandområdedistrikt, der ligger på deres område, de områder, med hensyn til hvilke de fastslår, at der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan må anses for sandsynlig.

2.   Udpegelse efter stk. 1 af områder, der er omfattet af et internationalt vandområdedistrikt eller af en forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der deles med en anden medlemsstat, koordineres mellem de berørte medlemsstater.

KAPITEL III

KORT OVER FAREN FOR OVERSVØMMELSE OG KORT OVER RISIKOEN FOR OVERSVØMMELSE

Artikel 6

1.   Medlemsstaterne udarbejder for hvert vandområdedistrikt eller hver forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse i en passende skala.

2.   Før der udarbejdes kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse for de områder, der er udpeget i henhold til artikel 5, og som deles med andre medlemsstater, udveksler de berørte medlemsstater oplysninger.

3.   Kort over oversvømmelsesfaren skal dække de geografiske områder, der vil kunne blive oversvømmet, efter følgende scenarier:

a)

ringe sandsynlighed for oversvømmelse eller ekstreme hændelser

b)

middelstor sandsynlighed for oversvømmelse (sandsynligvis højst en gang hvert 100. år)

c)

stor sandsynlighed for oversvømmelse, hvor det er relevant.

4.   For hvert scenario som omhandlet i stk. 3, skal følgende oplysninger fremgå:

a)

oversvømmelsesgrad

b)

vanddybde eller vandstand, alt efter hvad der er relevant

c)

strømhastighed eller relevante vandmængder, hvor det er relevant.

5.   Kort over oversvømmelsesrisikoen skal vise de negative følger i forbindelse med oversvømmelser i de i stk. 3 omhandlede scenarier og udtrykkes i:

a)

anslået antal indbyggere, der potentielt vil blive berørt

b)

arten af økonomisk aktivitet i det område, der potentielt vil blive berørt

c)

anlæg som omhandlet i bilag I til Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (9), der vil kunne forårsage forureningsuheld i tilfælde af oversvømmelse, og potentielt berørte beskyttede områder som defineret i bilag IV, punkt 1, nr. i), iii) og v), til direktiv 2000/60/EF

d)

andre oplysninger, som medlemsstaterne finder nyttige, såsom angivelse af områder, hvor der kan forekomme oversvømmelser med et stort indhold af sediment og debris, og oplysninger om andre vigtige forureningskilder.

6.   Medlemsstaterne kan beslutte, at hvis der er tale om kystområder, hvor der er etableret et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, skal udarbejdelsen af kort over faren for oversvømmelse begrænses til det scenario, der er omhandlet i stk. 3, litra a).

7.   Medlemsstaterne kan beslutte, at hvis der er tale om områder, hvor oversvømmelsen stammer fra grundvandsforekomster, skal udarbejdelsen af kort over faren for oversvømmelse begrænses til det scenario, der er omhandlet i stk. 3, litra a).

8.   Medlemsstaterne sørger for, at kortene over faren for oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse er færdige senest den 22. december 2013.

KAPITEL IV

RISIKOSTYRINGSPLANER FOR OVERSVØMMELSER

Artikel 7

1.   På grundlag af de kort, der er nævnt i artikel 6, udarbejder medlemsstaterne risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes på vandområdedistrikt- eller forvaltningsenhedsniveau, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), for de områder, der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, og de områder, der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), i overensstemmelse med stk. 2 og 3 i nærværende artikel.

2.   Medlemsstaterne fastsætter passende mål for styring af oversvømmelsesrisiciene for de områder, der er udpeget i henhold til artikel 5, stk. 1, og de områder, der er omfattet af artikel 13, stk. 1, litra b), med særlig vægt på at mindske de potentielle negative følger af oversvømmelser for menneskers sundhed, miljø, kulturarv og økonomiske aktiviteter, og, hvis dette anses for relevant, med sigte på ikke-strukturelle initiativer og/eller nedbringelse af sandsynligheden for oversvømmelse.

3.   Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal omfatte foranstaltninger til opnåelse af de mål, der er opstillet i henhold til stk. 2, og skal omfatte elementerne i bilagets del A.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal tage relevante aspekter i betragtning, såsom: omkostninger og fordele, oversvømmelsesomfang, afløbsveje og arealer, der kan virke som overløb ved oversvømmelser, som f.eks. naturlige flodsletter, miljømålene i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, jordbunds- og vandforvaltning, fysisk planlægning, arealanvendelse, naturbevaring, sejlads og havneinfrastruktur.

Risikostyringsplaner for oversvømmelser skal omfatte alle aspekter af risikostyring med særlig vægt på forebyggelse, sikring og beredskab, herunder oversvømmelsesprognoser og systemer for tidlig varsling, og hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende for de forskellige vandløbsoplande eller deloplande. I risikostyringsplanerne for oversvømmelser kan også indgå fremme af bæredygtige arealanvendelsesmetoder og forbedring af vandbindingen så vel som kontrolleret oversvømmelse af visse områder i tilfælde af oversvømmelse.

4.   Af solidaritetshensyn må de risikostyringsplaner for oversvømmelser, der udarbejdes i en medlemsstat, ikke omfatte foranstaltninger, der ved deres omfang og virkninger væsentligt forøger oversvømmelsesrisikoen i andre lande opstrøms eller nedstrøms inden for samme vandløbsopland eller delopland, medmindre disse foranstaltninger er samordnet, og de berørte medlemsstater har aftalt en løsning inden for rammerne af artikel 8.

5.   Medlemsstaterne sørger for, at risikostyringsplanerne for oversvømmelser færdiggøres og offentliggøres senest den 22. december 2015.

Artikel 8

1.   For vandområdedistrikter eller forvaltningsenheder, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der udelukkende ligger inden for en medlemsstats område, sørger medlemsstaten for, at der udarbejdes én risikostyringsplan for oversvømmelser eller en række risikostyringsplaner for oversvømmelser, som samordnes for det pågældende vandområdedistrikt.

2.   Er der tale om et internationalt vandområdedistrikt eller en forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der udelukkende ligger inden for Fællesskabet, sørger medlemsstaterne for samordning med henblik på at udarbejde én international risikostyringsplan for oversvømmelser eller en række risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes for det internationale vandområdedistrikt. Hvor sådanne planer ikke udarbejdes, udarbejder medlemsstaterne risikostyringsplaner for oversvømmelser, der mindst dækker de dele af det internationale vandområdedistrikt, der ligger inden for deres område, og som så vidt muligt er samordnet for det internationale vandområdedistrikt.

3.   Er der tale om et internationalt vandområdedistrikt eller en forvaltningsenhed, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der går ud over Fællesskabets grænser, søger medlemsstaterne at udarbejde én international risikostyringsplan for oversvømmelser eller en række risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes for det internationale vandområdedistrikt; hvis dette ikke er muligt, finder stk. 2 anvendelse på de dele af det internationale vandområdedistrikt, der ligger inden for deres område.

4.   Risikostyringsplaner for oversvømmelser, jf. stk. 2 og 3, suppleres med mere detaljerede risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes for det internationale delopland, hvis lande, der deler et delopland, anser dette for hensigtsmæssigt.

5.   Hvis en medlemsstat konstaterer et problem, der har betydning for styringen af oversvømmelsesrisici i dens vandområder, som den ikke selv kan løse, kan den indberette problemet til Kommissionen og de øvrige berørte medlemsstater og komme med anbefalinger om, hvordan det skal løses.

Kommissionen besvarer alle indberetninger eller anbefalinger fra medlemsstaterne inden seks måneder.

KAPITEL V

KOORDINERING MED DIREKTIV 2000/60/EF, OFFENTLIG OPLYSNING OG HØRING

Artikel 9

Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at koordinere gennemførelsen af nærværende direktiv og direktiv 2000/60/EF, idet der fokuseres på mulighederne for at forbedre effektiviteten og udvekslingen af oplysninger samt for at opnå fælles synergier og fordele under hensyn til de miljømål, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF. De sørger navnlig for følgende:

1)

De første kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse og de efterfølgende revisioner heraf, jf. nærværende direktivs artikel 6 og 14, udarbejdes således, at oplysningerne heri er i overensstemmelse med de relevante oplysninger, der anføres i henhold til direktiv 2000/60/EF. Kortene samordnes med og kan integreres i den revision, der er omhandlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

2)

Udarbejdelsen af de første risikostyringsplaner for oversvømmelser og de efterfølgende revisioner heraf, jf. nærværende direktivs artikel 7 og 14, samordnes med og kan integreres i revisionerne af de vandområdeplaner, der er omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

3)

Den aktive inddragelse af alle interesserede parter i henhold til nærværende direktivs artikel 10 koordineres i det relevante omfang med aktiv inddragelse af de berørte parter i henhold til artikel 14 i direktiv 2000/60/EF.

Artikel 10

1.   Medlemsstaterne stiller i overensstemmelse med gældende fællesskabsret den foreløbige vurdering af oversvømmelsesrisikoen, kortene over faren for oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse samt risikostyringsplanerne for oversvømmelser til rådighed for offentligheden.

2.   Medlemsstaterne sørger for aktivt at inddrage de berørte parter i udarbejdelsen, revisionen og ajourføringen af risikostyringsplanerne for oversvømmelser som omhandlet i kapitel IV.

KAPITEL VI

GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER OG ÆNDRINGER

Artikel 11

1.   Kommissionen kan efter forskriftsproceduren i artikel 12, stk. 2, vedtage tekniske formater for behandling og indgivelse af data, herunder statistiske og kartografiske data, til Kommissionen. De tekniske formater bør vedtages senest to år før datoerne i artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 8, og artikel 7, stk. 5, under hensyn til eksisterende standarder samt de formater, der er udarbejdet i henhold til de relevante fællesskabsretsakter.

2.   Kommissionen kan under hensyntagen til fristerne for revision og ajourføring tilpasse bilaget til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Disse foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i dette direktiv, vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 12, stk. 3.

Artikel 12

1.   Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat ved artikel 21 i direktiv 2000/60/EF.

2.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3.   Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

KAPITEL VII

OVERGANGSFORANSTALTNINGER

Artikel 13

1.   Medlemsstaterne kan beslutte ikke at foretage en foreløbig vurdering af oversvømmelsesrisikoen, jf. artikel 4, for de vandløbsoplande, deloplande og kystområder, hvor de enten:

a)

allerede har foretaget en risikovurdering, hvori de inden den 22. december 2010 har fastslået, at der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller at en sådan må anses for sandsynlig, hvorfor området er blevet identificeret som værende blandt de områder, der er nævnt i artikel 5, stk. 1, eller

b)

inden den 22. december 2010 har besluttet at udarbejde kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse og at udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i dette direktiv.

2.   Medlemsstaterne kan beslutte at anvende kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse, der er udarbejdet inden den 22. december 2010, hvis disse giver samme informationsniveau som kravene i artikel 6.

3.   Medlemsstaterne kan beslutte at anvende risikostyringsplaner for oversvømmelser, der er udarbejdet inden den 22. december 2010, hvis indholdet af disse planer svarer til kravene i artikel 7.

4.   Stk. 1, 2 og 3 finder anvendelse med forbehold af artikel 14.

KAPITEL VIII

REVISION, RAPPORTER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 14

1.   Den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering eller de i artikel 13, stk. 1, omhandlede vurderinger og beslutninger revideres og om nødvendigt ajourføres senest den 22. december 2018 og derefter hvert sjette år.

2.   Kortene over faren for oversvømmelse og kortene over risikoen for oversvømmelse revideres og om nødvendigt ajourføres senest den 22. december 2019 og derefter hvert sjette år.

3.   Risikostyringsplanen eller -planerne, herunder elementerne i bilagets del B, revideres og om nødvendigt ajourføres senest den 22. december 2021 og derefter hvert sjette år.

4.   Der tages i de revisioner, der er nævnt i stk. 1 og 3, hensyn til klimaændringernes sandsynlige indvirkning på forekomsten af oversvømmelser.

Artikel 15

1.   Medlemsstaterne stiller den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering, kortene over faren for oversvømmelse, kortene over risikoen for oversvømmelse og risikostyringsplanerne for oversvømmelser som nævnt i artikel 4, 6 og 7 samt revisioner og, hvis det er relevant, ajourføringer heraf til rådighed for Kommissionen senest tre måneder efter datoerne i henholdsvis artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 8, artikel 7, stk. 5, og artikel 14.

2.   Medlemsstaterne underretter Kommissionen om beslutninger truffet i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 3, og gør de relevante oplysninger herom tilgængelige senest på de datoer, der er anført i henholdsvis artikel 4, stk. 4, artikel 6, stk. 8, og artikel 7, stk. 5.

Artikel 16

Kommissionen forelægger senest den 22. december 2018 og herefter hvert sjette år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om dette direktivs gennemførelse. Ved udarbejdelsen af denne rapport tages følgerne af klimaændringer i betragtning.

Artikel 17

1.   Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 26. november 2009. De underretter Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 18

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 23. oktober 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 195 af 18.8.2006, s. 37.

(2)  Europa-Parlamentets holdning af 13.6.2006 (EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 123), Rådets fælles holdning af 23.11.2006 (EUT C 311 E af 19.12.2006, s. 10) og Europa-Parlamentets holdning af 25.4.2007. Rådets afgørelse af 18.9.2007.

(3)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1).

(4)  EFT L 186 af 5.8.1995, s. 42.

(5)  EFT L 297 af 15.11.2001, s. 7.

(6)  EFT L 311 af 14.11.2002, s. 3.

(7)  EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).

(8)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(9)  EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 (EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1).


BILAG

A.   Risikostyringsplaner for oversvømmelser

I.

Følgende elementer skal indgå i de første risikostyringsplaner for oversvømmelser:

1)

konklusionerne af den foreløbige oversvømmelsesrisikovurdering, jf. kapitel II, i form af et oversigtskort over vandområdedistriktet eller forvaltningsenheden, jf. artikel 3, stk. 2, litra b), der afgrænser de i artikel 5, stk. 1, udpegede områder, der er omfattet af risikostyringsplanen for oversvømmelser

2)

kort over faren for oversvømmelse og kort over risikoen for oversvømmelse, der er udarbejdet i henhold til kapitel III, eller som allerede foreligger i overensstemmelse med artikel 13, og de konklusioner, der kan drages af disse kort

3)

en beskrivelse af passende mål for oversvømmelsesrisikostyringen fastlagt i henhold til artikel 7, stk. 2

4)

en oversigt over de foranstaltninger og prioriteringen heraf, der tager sigte på at nå de relevante mål for oversvømmelsesrisikostyringen, herunder foranstaltninger i medfør af artikel 7, og de oversvømmelsesrelaterede tiltag, der er truffet i henhold til anden fællesskabslovgivning, herunder Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (1), og Rådets direktiv 96/82/EF af 9. december 1996 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (2), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet (3) og direktiv 2000/60/EF

5)

for grænseoverskridende vandløbsoplande eller deloplande, en beskrivelse, hvis en sådan foreligger, af den af de berørte medlemsstater fastlagte metode til cost-benefit-analyse, der har været anvendt til vurdering af foranstaltninger med grænseoverskridende virkninger.

II.

Beskrivelse af planens gennemførelse:

1)

en beskrivelse af prioriteringen og af, hvordan fremskridtene med hensyn til planens gennemførelse vil blive overvåget

2)

en oversigt over de foranstaltninger, der er truffet med henblik på offentlig oplysning og høring

3)

en fortegnelse over ansvarlige myndigheder og, hvis det er hensigtsmæssigt, en beskrivelse af samordningsforløbet i forbindelse med internationale vandområdedistrikter og koordineringen med direktiv 2000/60/EF.

B.   Følgende elementer skal indgå i de efterfølgende ajourføringer af risikostyringsplaner for oversvømmelser:

1)

eventuelle ændringer og ajourføringer siden offentliggørelsen af den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, herunder et resumé af de revisioner, der er foretaget i overensstemmelse med artikel 14

2)

en vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå de fastsatte mål, jf. artikel 7, stk. 2

3)

en beskrivelse af og en forklaring på eventuelle foranstaltninger, der var planlagt i den tidligere version af risikostyringsplanen for oversvømmelser, men som ikke er iværksat

4)

en beskrivelse af eventuelle andre foranstaltninger siden offentliggørelsen af den foregående version af risikostyringsplanen for oversvømmelser.


(1)  EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/35/EF (EUT L 156 af 25.6.2003, s. 17).

(2)  EFT L 10 af 14.1.1997, s. 13. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/105/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, s. 97).

(3)  EFT L 197 af 21.7.2001, s. 30.