18.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 243/41


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/55/EF

af 17. september 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF for så vidt angår maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af azinphos-methyl

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 76/895/EØF af 23. november 1976 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i frugt og grøntsager (1), særlig artikel 5,

under henvisning til Rådets direktiv 86/362/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på korn (2), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 86/363/EØF af 24. juli 1986 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for indholdet af pesticidrester i og på levnedsmidler af animalsk oprindelse (3), særlig artikel 10,

under henvisning til Rådets direktiv 90/642/EØF af 27. november 1990 om fastsættelse af maksimalgrænseværdier for pesticidrester på og i visse produkter af vegetabilsk oprindelse, herunder frugt og grøntsager (4), særlig artikel 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionen fik oplyst, at der på baggrund af nye oplysninger om toksikologien og forbrugernes indtagelse kunne være behov for at ændre maksimalgrænseværdierne for azinphos-methyl. Kommissionen bad den rapporterende medlemsstat for azinphos-methyl, jf. Rådets direktiv 91/414/EØF (5), om at fremlægge forslag til revision af EF-maksimalgrænseværdierne. Kommissionen har fået forelagt et sådant forslag.

(2)

EF-maksimalgrænseværdierne og de grænseværdier, der anbefales af Codex Alimentarius, fastsættes og vurderes efter de samme procedurer. Der findes flere Codex-maksimalgrænseværdier for azinphos-methyl. De EF-maksimalgrænseværdier, der er baseret på Codex-maksimalgrænseværdier, er også blevet vurderet af den rapporterende medlemsstat på baggrund af de nye oplysninger om risiciene for forbrugerne.

(3)

Forbrugernes livslange og kortfristede eksponering for azinphos-methyl via fødevarer er blevet revurderet efter Fællesskabets procedurer og praksis under hensyntagen til de retningslinjer, der er offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen (6). Der bør på dette grundlag fastsættes nye maksimalgrænseværdier, der sikrer, at der ikke sker en uacceptabel eksponering af forbrugerne.

(4)

For at beskytte forbrugerne mod at blive eksponeret for pesticidrester ved uautoriseret anvendelse af plantebeskyttelsesmidler bør der fastsættes maksimalgrænseværdier svarende til bestemmelsesgrænseværdien for de pågældende produkt-/pesticidkombinationer.

(5)

Det er derfor nødvendigt at ændre de maksimalgrænseværdier, der er indeholdt i bilagene til direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, for at sikre passende overvågning af og kontrol med forbuddet mod deres anvendelse og for at beskytte forbrugerne.

(6)

Fællesskabets handelspartnere er blevet informeret om de nye maksimalgrænseværdier via Verdenshandelsorganisationen, og der er taget hensyn til deres kommentarer til disse grænseværdier.

(7)

Direktiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I bilag II til direktiv 76/895/EØF udgår oplysningerne vedrørende azinphos-methyl.

Artikel 2

Direktiv 86/362/EØF ændres som angivet i bilag I til nærværende direktiv.

Artikel 3

Direktiv 86/363/EØF ændres som angivet i bilag II til nærværende direktiv.

Artikel 4

Direktiv 90/642/EØF ændres som angivet i bilag III til nærværende direktiv.

Artikel 5

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 18. marts 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 19. marts 2008.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 6

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. september 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 340 af 9.12.1976, s. 26. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/8/EF (EUT L 63 af 1.3.2007, s. 9).

(2)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 37. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/27/EF (EUT L 128 af 16.5.2007, s. 31).

(3)  EFT L 221 af 7.8.1986, s. 43. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/28/EF (EUT L 135 af 26.5.2007, s. 6).

(4)  EFT L 350 af 14.12.1990, s. 71. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/39/EF (EUT L 165 af 27.6.2007, s. 25).

(5)  EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/52/EF (EUT L 214 af 17.8.2007, s. 3).

(6)  Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised), prepared by the GEMS/Food Programme in collaboration with the Codex Committee on Pesticide Residues, offentliggjort af Verdenssundhedsorganisationen i 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).


BILAG I

I del A i bilag II til direktiv 86/362/EØF indsættes følgende:

Pesticidrester

Maksimalgrænseværdier i mg/kg

»Azinphos-methyl

0,05 (*)

KORN«


BILAG II

I del A i bilag II til direktiv 86/363/EØF indsættes følgende:

 

Maksimalgrænseværdier i mg/kg (ppm)

Pesticidrester

for fedtindhold i kød, tilberedt kød, spiselige slagtebiprodukter og animalsk fedt som anført i bilag I under pos. ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 og 1602 (1) (4)

for rå mælk og sødmælk fra køer som anført i bilag I under pos. 0401: for de øvrige fødevarer under pos. 0401, 0402, 0405 00 og 0406 i henhold til (2) (4)

for friske æg uden skal, for fugleæg og for æggeblommer som anført i bilag I under pos. 0407 00 og 0408 (3) (4)

»Azinphos-methyl

0,01 (1)

0,01 (1)

0,01 (1)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.«


BILAG III

I del A i bilag II til direktiv 90/642/EØF indsættes følgende:

»Grupper af og eksempler på individuelle produkter, for hvilke der gælder MGV

Azinphos-methyl

1.   

Frugter, friske, tørrede eller ubehandlede, konserveret ved nedfrysning, ikke tilsat sukker; nødder

i)

CITRUSFRUGTER

0,05 (1)

Grapefrugter

 

Citroner

 

Limefrugter

 

Mandariner (herunder klementiner og lignende krydsninger)

 

Appelsiner

 

Pompelmus

 

Andre

 

ii)

TRÆNØDDER (også afskallede)

0,5

Mandler

 

Paranødder

 

Cashewnødder

 

Kastanjer

 

Kokosnødder

 

Hasselnødder

 

Macadamia

 

Pekannødder

 

Pinjekerner

 

Pistacienødder

 

Valnødder

 

Andre

 

iii)

KERNEFRUGTER

0,5 (2)

Æbler

 

Pærer

 

Kvæder

 

Andre

 

iv)

STENFRUGTER

0,5 (2)

Abrikoser

 

Kirsebær

 

Ferskner (herunder nektariner og lignende krydsninger)

 

Blommer

 

Andre

 

v)

BÆR OG SMÅ FRUGTER

 

a)

Spisedruer og druer til vinfremstilling

0,05 (1)

Spisedruer

 

Druer til vinfremstilling

 

b)

Jordbær (undtagen vildtvoksende)

0,5 (2)

c)

Stængelfrugter (undtagen vildtvoksende)

0,5 (2)

Brombær

 

Korbær

 

Loganbær

 

Hindbær

 

Andre

 

d)

Andre små frugter og bær (undtagen vildtvoksende)

 

Blåbær

 

Tranebær

0,1

Solbær og ribs (røde, hvide)

0,5 (2)

Stikkelsbær

0,5 (2)

Andre

0,05 (1)

e)

Vildtvoksende bær og frugter

0,05 (1)

vi)

DIVERSE FRUGTER

0,05 (1)

Avocadoer

 

Bananer

 

Dadler

 

Figner

 

Kiwifrugter

 

Kumquats

 

Litchiblommer

 

Mangofrugter

 

Spiseoliven

 

Oliven (oliefremstilling)

 

Papaja

 

Passionsfrugter

 

Ananas

 

Granatæbler

 

Andre

 

2.   

Grøntsager, friske eller ubehandlede, frosne eller tørrede

i)

ROD- OG KNOLDGRØNTSAGER

0,05 (1)

Rødbeder

 

Gulerødder

 

Maniok

 

Knoldselleri

 

Peberrod

 

Jordskokker

 

Pastinakker

 

Persillerod

 

Radiser

 

Skorzonerrod

 

Batater

 

Kålroer

 

Majroer

 

Yams

 

Andre

 

ii)

LØG

0,05 (1)

Hvidløg

 

Løg, alm.

 

Skalotteløg

 

Forårsløg

 

Andre

 

iii)

FRUGTGRØNTSAGER

 

a)

Solanacea

0,05 (1)

Tomater

 

Peberfrugter

 

Auberginer

 

Okra

 

Andre

 

b)

Cucurbitae — spiselig skræl

 

Agurker

0,2

Drueagurker

 

Courgetter

 

Andre

0,05 (1)

c)

Cucurbitae — ikke spiselig skræl

0,05 (1)

Meloner

 

Græskar

 

Vandmeloner

 

Andre

 

d)

Sukkermajs

0,05 (1)

iv)

KÅL

0,05 (1)

a)

Blomsterkål

 

Broccoli (herunder calabrese)

 

Blomkål

 

Andre

 

b)

Hovedkål

 

Rosenkål

 

Hvid- og rødkål

 

Andre

 

c)

Bladkål

 

Kinakål

 

Grønkål

 

Andre

 

d)

Kålrabi

 

v)

BLADGRØNTSAGER OG FRISKE URTER

0,05 (1)

a)

Salat og lignende

 

Karse

 

Vårsalat

 

Hoved- og pluksalat

 

Endivie, bredbladet

 

Rucola

 

Blade og stilke af kål (herunder majroetoppe)

 

Andre

 

b)

Spinat og lignende

 

Spinat

 

Bladbeder

 

Andre

 

c)

Brøndkarse

 

d)

Julesalat

 

e)

Urter

 

Kørvel

 

Purløg

 

Persille

 

Selleriblade

 

Andre

 

vi)

BÆLGFRUGTER (friske)

0,05 (1)

Bønner (med bælg)

 

Bønner (uden bælg)

 

Ærter (med bælg)

 

Ærter (uden bælg)

 

Andre

 

vii)

STÆNGELGRØNTSAGER (friske)

0,05 (1)

Asparges

 

Kardoner

 

Selleri

 

Fennikel

 

Artiskokker

 

Porrer

 

Rabarber

 

Andre

 

viii)

SVAMPE

0,05 (1)

a)

Svampe, dyrkede

 

b)

Svampe, vildtvoksende

 

3.

Bælgplanter

0,05 (1)

Bønner

 

Linser

 

Ærter

 

Lupiner

 

Andre

 

4.   

Oliefrø

Hørfrø

 

Jordnødder

 

Valmuefrø

 

Sesamfrø

 

Solsikkefrø

 

Rapsfrø

 

Sojabønner

 

Sennepsfrø

 

Bomuldsfrø

0,2

Hampefrø

 

Andre

0,05 (1)

5.

Kartofler

0,05 (1)

Nye kartofler

 

Spisekartofler

 

6.

Te (tørrede blade og stilke, også gærede, af Camellia sinensis)

0,1 (1)

7.

Humle (tørret), også humlepellets og ikke koncentreret pulver

0,1 (1)


(1)  Angiver bestemmelsesgrænseværdien.

(2)  Midlertidig grænseværdi indtil 18. september 2008. Efter denne dato vil maksimalgrænseværdien være 0,05 () mg/kg, medmindre den er blevet ændret ved et direktiv eller en forordning.«