14.6.2019   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 157/68


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (»Rammedirektiv«)

( Den Europæiske Unions Tidende L 263 af 9. oktober 2007 )

Side 9, artikel 9, stk. 2, andet afsnit:

I stedet for:

»Etapevis typegodkendelse gælder også for nye køretøjer, der er ombygget eller ændret af en anden fabrikant.«

læses:

»Etapevis typegodkendelse gælder også for færdigopbyggede køretøjer, der er ombygget eller ændret af en anden fabrikant.«