21.9.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 247/17


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/45/EF

af 5. september 2007

om indførelse af bestemmelser om nominelle mængder for færdigpakkede produkter, om ophævelse af Rådets direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF og om ændring af Rådets direktiv 76/211/EØF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (1),

efter proceduren i traktatens artikel 251 (2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Rådets direktiv 75/106/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser (3) og Rådets direktiv 80/232/EØF af 15. januar 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende værdiskalaer for tilladte nominelle mængder og nominelle rumfang for visse færdigpakkede varer (4) fastsætter nominelle mængder for en række flydende og ikke-flydende færdigpakkede varer med det formål at sikre fri bevægelighed for varer, der er i overensstemmelse med kravene i disse direktiver. For de fleste varer er det tilladt at have nationale nominelle mængder parallelt med Fællesskabets nominelle mængder. For nogle varer udelukker Fællesskabets nominelle mængder dog, at der fastsættes nationale nominelle mængder.

(2)

Ændringer i forbrugernes præferencer og innovation inden for færdigpakning og detailhandel på fællesskabsplan og på nationalt plan har gjort det nødvendigt at vurdere, om den gældende lovgivning fortsat er hensigtsmæssig.

(3)

Domstolen udtalte i dom af 12. oktober 2000, sag C-3/99, Cidrerie Ruwet (5), at medlemsstater ikke må forbyde markedsføring af en færdigpakning med et nominelt volumen, der ikke er angivet i Fællesskabets værdiskala, og som lovligt er fremstillet og bragt i handelen i en anden medlemsstat, medmindre dette forbud er begrundet i tvingende hensyn til forbrugerbeskyttelse, anvendes uden forskel på indenlandske varer og indførte varer, er nødvendigt for varetagelsen af det nævnte hensyn og står i et passende forhold til det tilstræbte mål, og dette mål ikke kan nås ved foranstaltninger, der er mindre restriktive for handelen i Fællesskabet.

(4)

Direktiver, som blev vedtaget efter direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF, navnlig Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/6/EF af 16. februar 1998 om forbrugerbeskyttelse i forbindelse med angivelse af priser på forbrugsvarer (6), letter forbrugerbeskyttelsen. Medlemsstater, som endnu ikke har gjort det, bør overveje, om de frivilligt vil gennemføre direktiv 98/6/EF for visse mindre detailforretninger.

(5)

En konsekvensanalyse, herunder en bred høring af alle berørte parter, har vist, at frie nominelle mængder i mange sektorer stiller producenterne friere med hensyn til at fremstille varer efter forbrugernes smag og øger konkurrencen på kvalitet og pris på det indre marked. Derimod er det i andre sektorer hensigtsmæssigt for indeværende at bevare obligatoriske nominelle mængder af hensyn til forbrugerne og de erhvervsdrivende.

(6)

Gennemførelsen af dette direktiv bør ledsages af mere information til forbrugerne og de erhvervsdrivende, således at det bliver lettere at forstå begrebet pris pr. måleenhed.

(7)

Nominelle mængder bør derfor ikke normalt reguleres på fællesskabsplan og på nationalt plan, og det bør være muligt at markedsføre færdigpakkede varer i enhver nominel mængde.

(8)

I visse sektorer kan en sådan deregulering dog medføre uforholdsmæssigt store ekstraomkostninger, navnlig for små og mellemstore virksomheder. For disse sektorer bør den gældende fællesskabslovgivning derfor tilpasses på baggrund af erfaringerne, navnlig for at sikre, at der i det mindste fastsættes nominelle mængder på fællesskabsniveau for de mest solgte forbrugsvarer.

(9)

Da en bibeholdelse af obligatoriske nominelle mængder bør betragtes som en undtagelse, bortset fra i vin- og spiritussektoren, hvor særlige forhold gør sig gældende, bør den reevalueres periodisk på baggrund af erfaringerne og for at opfylde forbrugernes og producenternes behov. For sektorer, for hvilke der kan opretholdes nominelle mængder, gælder, at Kommissionen, når den konstaterer en markedsforstyrrelse eller en destabilisering af forbrugernes og især de mest udsatte forbrugeres adfærd, bør overveje, om der skal gives medlemsstaterne tilladelse til at fastholde overgangsperioder og navnlig fastholde de mest solgte pakningsstørrelser i det obligatoriske udvalg.

(10)

I medlemsstater, hvor færdigpakket brød dækker en stor del af det almindelige forbrug, er der snæver sammenhæng mellem pakningsstørrelse og brødets vægt. Som det er tilfældet med andre færdigpakkede produkter, vil traditionelt anvendte, eksisterende pakningsstørrelser til færdigpakket brød ikke blive berørt af dette direktiv og kan fortsat anvendes.

(11)

Med henblik på at fremme gennemsigtighed bør alle nominelle mængder for færdigpakkede produkter fastsættes i en enkelt retsakt, og direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF bør derfor ophæves.

(12)

Med henblik på at øge beskyttelsen af forbrugerne, navnlig udsatte forbrugere som handicappede og ældre, bør der udvises behørig opmærksomhed omkring mål- og vægtangivelserne på forbrugsvarers etiket, således at de bliver lettere at læse og fremstår tydeligere på færdigpakningen under normale præsentationsforhold.

(13)

For visse flydende produkter fastsætter direktiv 75/106/EØF metrologiske krav, som svarer til dem, der er fastsat i Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger (7). Direktiv 76/211/EØF bør derfor ændres, således at det kommer til at omfatte de produkter, der på indeværende tidspunkt henhører under direktiv 75/106/EØF.

(14)

I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (8) tilskyndes medlemsstaterne til, både i egen og Fællesskabets interesse, at udarbejde og offentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(15)

Målene for dette direktiv kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af de enkelte medlemsstater, og kan derfor ved at ophæve Fællesskabets værdiskalaer og sikre ensartede nominelle fællesskabsværdier, hvor det er påkrævet, bedre nås på fællesskabsplan; Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

KAPITEL 1

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Dette direktiv indeholder bestemmelser om nominelle mængder for varer i færdigpakninger. Det finder anvendelse på færdigpakkede varer og færdigpakninger som defineret i artikel 2 i direktiv 76/211/EØF.

2.   Dette direktiv finder ikke anvendelse på de i bilaget anførte produkter, når de sælges i toldfrie butikker med henblik på forbrug uden for EU.

Artikel 2

Fri bevægelighed for varer

1.   Medmindre andet følger af artikel 3 og 4, kan medlemsstaterne ikke af grunde, som vedrører færdigpakningers nominelle mængder, nægte, forbyde eller begrænse markedsføringen af færdigpakkede varer.

2.   Under overholdelse af de principper, der er fastlagt i traktaten, og navnlig den frie bevægelighed for varer, kan medlemsstater, der i øjeblikket foreskriver obligatoriske nominelle mængder for mælk, smør, tørret pasta og kaffe, fortsætte med at gøre dette indtil den 11. oktober 2012.

Medlemsstater, der i øjeblikket foreskriver obligatoriske nominelle mængder for hvidt sukker, kan fortsætte med at gøre dette indtil den 11. oktober 2013.

KAPITEL II

SÆRLIGE BESTEMMELSER

Artikel 3

Markedsføring og fri bevægelighed for visse varer

Medlemsstaterne sikrer, at de varer, der er anført i punkt 2 i bilaget, og som færdigpakkes inden for de intervaller, der er anført i punkt 1 i bilaget, kun markedsføres, hvis de er færdigpakket i de nominelle mængder, der er anført i punkt 1 i bilaget.

Artikel 4

Aerosoler

1.   Aerosoler skal angive beholderens samlede nominelle kapacitet. Angivelsen må ikke kunne forveksles med den nominelle volumen af indholdet.

2.   Uanset artikel 8, stk. 1, litra e), i Rådets direktiv 75/324/EØF af 20. maj 1975 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om aerosoler (9) skal varer, der sælges i form af aerosoler, ikke nødvendigvis bære angivelse af det nominelle vægtindhold.

Artikel 5

Multipakninger og færdigpakninger bestående af enkeltpakninger, der ikke er beregnet til salg enkeltvis

1.   Ved anvendelsen af artikel 3 gælder det, at når to eller flere enkeltpakninger indgår i en multipakning, finder de nominelle mængder, som er anført i punkt 1 i bilaget, anvendelse på hver enkeltpakning.

2.   Når en færdigpakning består af to eller flere enkeltpakninger, som ikke er beregnet til salg enkeltvis, finder de nominelle mængder, der er anført i punkt 1 i bilaget, anvendelse på færdigpakningen.

KAPITEL III

OPHÆVELSE, ÆNDRINGER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 6

Ophævelse

Direktiv 75/106/EØF og 80/232/EØF ophæves.

Artikel 7

Ændring af direktiv 76/211/EØF

I artikel 1 i direktiv 76/211/EØF udgår sætningsleddet »med undtagelse af de varer, der er omhandlet af Rådets direktiv 75/106/EØF af 19. december 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om færdigpakning af visse væsker i bestemte volumenstørrelser«.

Artikel 8

Gennemførelse

1.   Medlemsstaterne vedtager og offentliggør inden den 11. oktober 2008 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser.

De anvender disse love og bestemmelser fra den 11. april 2009.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 9

Rapportering, meddelelse af undtagelser og tilsyn

1.   Kommissionen forelægger en rapport om anvendelsen og virkningerne af dette direktiv for Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg senest den 11. oktober 2015 og herefter hvert tiende år. Disse rapporter ledsages om nødvendigt af forslag til revision af dette direktiv.

2.   De i artikel 2, stk. 2, omhandlede medlemsstater meddeler Kommissionen senest den 11. april 2009, hvilke sektorer der er omfattet af den i artikel 2, stk. 2, nævnte undtagelse, dennes varighed, hvilke størrelser obligatoriske nominelle mængder der anvendes, og det pågældende interval.

3.   Kommissionen fører tilsyn med anvendelsen af artikel 2, stk. 2, på grundlag af egne konstateringer og rapporter fra de pågældende medlemsstater. Kommissionen iagttager især udviklingen på markedet efter direktivets gennemførelse og overvejer på grundlag af resultatet heraf, om der skal træffes foranstaltninger til opfølgning af direktivet i form af fastholdelse af obligatoriske nominelle mængder for de i artikel 2, stk. 2, nævnte varer.

Artikel 10

Ikrafttræden

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 2, 6 og 7 anvendes fra den 11. april 2009.

Artikel 11

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Strasbourg, den 5. september 2007.

På Europa-Parlamentets vegne

H.-G. PÖTTERING

Formand

På Rådets vegne

M. LOBO ANTUNES

Formand


(1)  EUT C 255 af 14.10.2005, s. 36.

(2)  Europa-Parlamentets udtalelse af 2.2.2006 (EUT C 288 E af 25.11.2006, s. 52), Rådets fælles holdning af 4.12.2006 (EUT C 311 E af 19.12.2006, s. 21), Europa-Parlamentets holdning af 10.5.2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.7.2007.

(3)  EFT L 42 af 15.2.1975, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2003.

(4)  EFT L 51 af 25.2.1980, s. 1. Senest ændret ved direktiv 87/356/EØF (EFT L 192 af 11.7.1987, s. 48).

(5)  Sml. 2000 I, s. 8749.

(6)  EFT L 80 af 18.3.1998, s. 27.

(7)  EFT L 46 af 21.2.1976, s. 1. Ændret ved Kommissionens direktiv 78/891/EØF (EFT L 311 af 4.11.1978, s. 21).

(8)  EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.

(9)  EFT L 147 af 9.6.1975, s. 40. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 807/2003 (EUT L 122 af 16.5.2003, s. 36).


BILAG

VÆRDISKALA FOR NOMINELLE MÆNGDER AF INDHOLDET I FÆRDIGPAKNINGER

1.   Produkter, der sælges efter volumen (angivet i ml)

Ikke-mousserende vin

I intervallet 100 ml-1 500 ml kun i følgende 8 nominelle mængder:

ml: 100 — 187 — 250 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Gul vin

I intervallet 100 ml-1 500 ml kun i følgende nominelle mængde:

ml: 620

Mousserende vin

I intervallet 125 ml-1 500 ml kun i følgende 5 nominelle mængder:

ml: 125 — 200 — 375 — 750 — 1 500

Hedvin

I intervallet 100 ml-1 500 ml kun i følgende 7 nominelle mængder:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Aromatiseret vin

I intervallet 100 ml-1 500 ml kun i følgende 7 nominelle mængder:

ml: 100 — 200 — 375 — 500 — 750 — 1 000 — 1 500

Spiritus

I intervallet 100 ml-2 000 ml kun i følgende 9 nominelle mængder:

ml: 100 — 200 — 350 — 500 — 700 — 1 000 — 1 500 — 1 750 — 2 000

2.   Produktdefinitioner

Ikke-mousserende vin

Vin som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1) (KN-kode ex 2204)

Gul vin

Vin som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1493/1999 (KN-kode ex 2204) med angivelse af oprindelse: »Côtes du Jura«, »Arbois«, »L'Etoile« og »Château-Chalon« i flasker som defineret i bilag I, punkt 3, til Kommissionens forordning (EF) nr. 753/2002 af 29. april 2002 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 for så vidt angår beskrivelse, betegnelse, præsentation og beskyttelse af visse vinprodukter (2)

Mousserende vin

Vin som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), og i bilag I, punkt 15, 16, 17 og 18, i forordning (EF) nr. 1493/1999 (KN-kode 2204 10)

Hedvin

Vin som defineret i artikel 1, stk. 2, litra b), og i bilag I, punkt 14, i forordning (EF) nr. 1493/1999 (KN-kode 2204 21-2204 29)

Aromatiseret vin

Aromatiserede vine som defineret i artikel 2, stk. 1, litra a), i Rådets forordning (EØF) nr. 1601/91 af 10. juni 1991 om almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine, aromatiserede vinbaserede drikkevarer og aromatiserede cocktails af vinprodukter (3) (KN-kode 2205)

Spiritus

Spiritus som defineret i artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89 af 29. maj 1989 om fastlæggelse af almindelige regler for definition, betegnelse og præsentation af spiritus (4) (KN-kode 2208)


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 118 af 4.5.2002, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 382/2007 (EUT L 95 af 5.4.2007, s. 12).

(3)  EFT L 149 af 14.6.1991, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005.

(4)  EFT L 160 af 12.6.1989, s. 1. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005.