29.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 169/51


KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/41/EF

af 28. juni 2007

om ændring af visse bilag til Rådets direktiv 2000/29/EF om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2000/29/EF af 8. maj 2000 om foranstaltninger mod indslæbning i Fællesskabet af skadegørere på planter eller planteprodukter og mod deres spredning inden for Fællesskabet (1), særlig artikel 14, stk. 2, litra c) og d),

efter høring af de berørte medlemsstater, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved direktiv 2000/29/EF blev der opstillet en liste over skadegørere på planter eller planteprodukter og fastlagt visse foranstaltninger, der skal forhindre, at de indslæbes i medlemsstaterne fra andre medlemsstater eller fra tredjelande. Direktivet indeholder ligeledes bestemmelser om anerkendelse af beskyttede zoner i Fællesskabet.

(2)

Danmark blev anerkendt som beskyttet zone med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. På grundlag af resultaterne af de relevante undersøgelser, der er gennemført i Danmark, har de danske myndigheder fremlagt oplysninger, hvoraf det fremgår, at en effektiv plantesundhedsmæssig beskyttelse i Danmark mod Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke forudsætter opretholdelse af Danmarks status som beskyttet zone med hensyn til den pågældende skadegører, og Danmark har anmodet om, at landets status som beskyttet zone med hensyn til Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ophæves. Danmark bør derfor ikke længere anerkendes som beskyttet zone med hensyn til denne skadegører.

(3)

Af oplysninger fra henholdsvis Tjekkiet, Frankrig og Italien fremgår det, at Tjekkiet samt regionerne Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace i Frankrig og regionen Basilicata i Italien bør anerkendes som beskyttede zoner med hensyn til Grapevine flavescence dorée MLO, idet dette patogen ikke forekommer der. Der bør af samme grund fastsættes særlige betingelser for indførsel og transport af vinformeringsmateriale i de pågældende beskyttede zoner.

(4)

Bilag II, IV og V til direktiv 2000/29/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Plantesundhed —

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Bilag II, IV og V til direktiv 2000/29/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende direktiv.

Artikel 2

Medlemsstaterne vedtager og offentliggør senest den 31. oktober 2007 de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme dette direktiv. De tilsender straks Kommissionen disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den 1. november 2007.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 169 af 10.7.2000, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2006/35/EF (EUT L 88 af 25.3.2006, s. 9).


BILAG

1.

I bilag II, del B, litra c), punkt 0.1, udgår »DK« i højre kolonne.

2.

I bilag II, del B, litra d), indsættes som punkt 2:

»2.

Grapevine flavescence dorée MLO

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace), IT (Basilicata)«

3.

I bilag IV, del B, punkt 6.3, udgår »DK« i højre kolonne.

4.

I bilag IV, del B, indsættes som punkt 32:

»32.

Planter af Vitis L., dog ikke frugter og frø

Uden at det berører bestemmelserne, der gælder for planter som anført i bilag III, del A, punkt 15, bilag IV, del A, kapitel II, punkt 17, og bilag IV, del B, punkt 21.1, er det officielt konstateret:

a)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et land, hvor Grapevine flavescence dorée MLO ikke vides at forekomme, eller

b)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted i et område, hvorom den nationale plantebeskyttelsesmyndighed har fastslået, at det er fri for Grapevine flavescence dorée MLO i overensstemmelse med de relevante internationale normer, eller

c)

at planterne har oprindelse i og er dyrket i enten Tjekkiet, Frankrig (Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace) eller Italien (Basilicata), eller

d)

at planterne har oprindelse på og er dyrket på et produktionssted, hvor:

aa)

der ikke er iagttaget symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på moderstokkene siden begyndelsen af de sidste to afsluttede vækstperioder, og hvor

bb)

enten

i)

der ikke er konstateret symptomer på Grapevine flavescence dorée MLO på planterne på produktionsstedet, eller

ii)

planterne er blevet behandlet med varmt vand med en temperatur på mindst 50 °C i 45 minutter med henblik på at eliminere Grapevine flavescence dorée MLO.«

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine og Alsace), IT (Basilicata)

5.

I bilag V, del A, kapitel II, affattes punkt 1.3 således:

»1.3.

Planter, dog ikke frugter og frø, af Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. og Vitis L.«