29.12.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 346/15


RÅDETS BESLUTNING

af 20. december 2007

om tilladelse for Frankrig til at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne i overensstemmelse med artikel 19 i direktiv 2003/96/EF

(Kun den franske udgave er autentisk)

(2007/880/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2003/96/EF af 27. oktober 2003 om omstrukturering af fællesskabsbestemmelserne for beskatning af energiprodukter og elektricitet (1), særlig artikel 19, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af artikel 18, stk. 1, i direktiv 2003/96/EF sammenholdt med direktivets bilag II har Frankrig opnået tilladelse til at anvende en nedsat afgiftssats for forbruget på Korsika. Tilladelsen gjaldt indtil den 31. december 2006.

(2)

Ved brev af 16. oktober 2006 har de franske myndigheder anmodet om tilladelse til, da der er tale om en energiafgift, at anvende en nedsat sats på den blyfri benzin, der anvendes som brændstof, som videreførelse af den ordning, der gjaldt ifølge førnævnte undtagelse, inden den udløb. Nedsættelsen er på 1 EUR pr. hektoliter. Der er anmodet om tilladelse for perioden fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2012. På Korsika indebærer levering af blyfri benzin til tankstationerne mærkbart højere omkostninger end på fastlandet, og den endelige pris er 4-7 EUR højere pr. hl end på fastlandet.

(3)

Ved at nedsætte den afgift på blyfri benzin, som forbrugerne på Korsika skal betale, bliver disse forbrugere i højere grad stillet lige med forbrugerne på fastlandet. Foranstaltningen har således et regional- og samhørighedspolitisk sigte.

(4)

Afgiftsnedsættelsen er ikke højere end, hvad der er nødvendigt for at tage hensyn til de ekstra transport- og distributionsomkostninger, forbrugerne på Korsika må bære.

(5)

Det endelige afgiftsniveau er højere end det i direktiv 2003/96/EF krævede minimum på i øjeblikket 359 EUR/1 000 l (dvs. 35,90 EUR/hl). Det er stadig tilfældet, selv når der tages hensyn til den bemyndigelse, der er givet ved Rådets beslutning 2005/767/EF (2), og hvis virkninger kan kumuleres med virkningerne af nærværende beslutning.

(6)

De pågældende departementers fjerne beliggenhed på en ø og den beskedne nedsættelse af afgiftssatsen, som i øvrigt er meget højere end det krævede EF-minimum, medfører ingen rejsevirksomhed specielt med henblik på køb af brændstof.

(7)

Derfor er den foranstaltning, der er anmodet om, acceptabel, når der henses til, at det indre marked skal fungere korrekt, at og der skal sikres loyal konkurrence, og den er ikke uforenelig med hverken Fællesskabets miljø-, energi- eller transportpolitik.

(8)

Følgelig bør det, jf. artikel 19, stk. 2, i direktiv 2003/96/EF, tillades Frankrig at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug på Korsika, indtil den 31. december 2012.

(9)

Det bør sikres, at Frankrig kan anvende den nedsættelse, der er omhandlet i denne beslutning, i ubrudt forlængelse af den indtil 1. januar 2007 gældende lovgivning i henhold til undtagelsen ifølge artikel 18 i direktiv 2003/96/EF sammenholdt med direktivets bilag II. Derfor bør den ønskede tilladelse gives med virkning fra den 1. januar 2007 —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Det tillades Frankrig at anvende en nedsat afgiftssats på blyfri benzin, der benyttes som brændstof og overgår til frit forbrug i Korsika-departementerne.

For at undgå overkompensation må nedsættelsen ikke være større end de ekstra transport-, lager- og distributionsomkostninger sammenholdt med det franske fastland.

I forbindelse med nedsættelse af satsen skal forpligtelserne i direktiv 2003/96/EF, særlig minimumssatserne i artikel 7, overholdes.

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2007 og udløber den 31. december 2012.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Den Franske Republik.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. december 2007.

På Rådets vegne

F. NUNES CORREIA

Formand


(1)  EUT L 283 af 31.10.2003, s. 51. Senest ændret ved direktiv 2004/75/EF (EUT L 157 af 30.4.2004, s. 100. Berigtiget i EUT L 195 af 2.6.2004, s. 31).

(2)  EUT L 290 af 4.11.2005, s. 25.