20.10.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 277/29


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 17. oktober 2007

om oprettelse af Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

(2007/675/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Med henblik på at fremme bekæmpelsen af handel med mennesker og i overensstemmelse med Bruxelles-erklæringen (2002) (1), hvori der blev givet udtryk for, at det var nødvendigt, at Kommissionen oprettede en ekspertgruppe vedrørende menneskehandel, blev gruppen oprettet ved Kommissionens afgørelse 2003/209/EF. Den rådgivende gruppe fik navnet »Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel« (2).

(2)

Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel fik til opgave at bidrage til den videre udvikling af forebyggelsen og bekæmpelsen af menneskehandel, således at Kommissionen kunne indhente udtalelser om Kommissionens initiativer vedrørende menneskehandel, og at udarbejde en rapport baseret på henstillingerne i Bruxelles-erklæringen. I december 2004 forelagde ekspertgruppen en rapport sammen med en række henstillinger om, at der burde fremsættes flere konkrete forslag på europæisk plan.

(3)

Kommissionens meddelelse fra 18. oktober 2005»Bekæmpelse af menneskehandel — en integreret strategi og forslag til en handlingsplan« (3) var i vid udstrækning baseret på rapporten og henstillingerne fra ekspertgruppen. Den 1. december 2005 vedtog Rådet EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel (4), hvori der er medtaget en række af de forslag, der er fremsat i Kommissionens meddelelse.

(4)

Takket være det værdifulde arbejde, som Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel har udført siden 2003, har Kommissionen kunnet udvikle sin politik yderligere på området, og i betragtning af at politikområdet menneskehandel får stadig større betydning på globalt plan, bør ekspertgruppen fortsætte sit arbejde. Det er nødvendigt med en ny afgørelse, for at der kan blive taget hensyn til udvidelsen af Den Europæiske Union. Ekspertgruppens arbejdsområde bør også udvides, og den bør kunne udnytte en bredere vifte af ekspertise, eftersom fænomenet menneskehandel har ændret sig og derfor gør det nødvendigt.

(5)

Ekspertgruppen bør fortsat rådgive Kommissionen i betragtning af den nuværende udvikling på europæisk, nationalt og internationalt plan. Den bør især bistå Kommissionen ved gennemførelse og udvikling af tiltag, der er omhandlet i EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel fra december 2005, idet der bør lægges særlig vægt på området udnyttelse af arbejdskraft.

(6)

Gruppen bør bestå af 21 medlemmer med en ligelig repræsentation af offentlige organer i EU-medlemsstaterne og ikke-kommercielle organisationer i Den Europæiske Union samt Europol. Eksperter fra den akademiske sektor og fra konsulentvirksomheder, som er specialiseret i den ikke-kommercielle sektor, bør også kunne blive medlemmer.

(7)

Ekspertgruppen bør kunne nedsætte undergrupper, der kan lette og fremskynde arbejdet og fokusere på et specifikt emne. Mandatet for sådanne undergrupper bør vedtages af ekspertgruppen som helhed og bør være klart defineret.

(8)

Med forbehold af Kommissionens forskrifter om sikkerhed i bilaget til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom (5) bør der fastsættes regler for ekspertgruppemedlemmernes videregivelse af oplysninger.

(9)

Alle personoplysninger angående gruppemedlemmerne bør behandles i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger (6).

(10)

Medlemmernes mandat bør vare tre år og bør kunne fornys.

(11)

Afgørelse 2003/209/EF bør ophæves —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel

»Ekspertgruppen vedrørende Menneskehandel«, i det følgende benævnt »gruppen«, oprettes herved.

Artikel 2

Konsultation

1.   Kommissionen kan konsultere ekspertgruppen om alle spørgsmål vedrørende menneskehandel.

2.   Gruppen har til opgave:

a)

at etablere et samarbejde mellem medlemsstater, andre parter anført i artikel 3, stk. 2, litra b), og Kommissionen om spørgsmål, der vedrører menneskehandel

b)

at hjælpe Kommissionen ved at afgive udtalelser vedrørende menneskehandel og ved at sikre en sammenhængende tilgang til emnet

c)

at hjælpe Kommissionen med at vurdere politikudviklingen på området menneskehandel på nationalt, europæisk og internationalt plan

d)

at bistå Kommissionen med at identificere og definere mulige, relevante foranstaltninger og tiltag på europæisk og nationalt plan inden for hele spektret af menneskehandel

e)

efter anmodning fra Kommissionen eller på eget initiativ at afgive udtalelser eller udarbejde rapporter til Kommissionen under skyldig hensyntagen til gennemførelsen og den videre udvikling på EU-plan af EU's plan for bedste praksis, standarder og procedurer i forbindelse med bekæmpelse og forebyggelse af menneskehandel og hertil knyttede former for udnyttelse. Den inddrager også kønsdimensionen.

3.   Gruppens formand kan råde Kommissionen til at konsultere gruppen om et specifikt spørgsmål.

Artikel 3

Medlemskab — Udnævnelse

1.   Gruppen skal bestå af 21 medlemmer. Indkaldelse af ansøgninger om at blive medlem af gruppen vil blive offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på det offentligt tilgængelige websted for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed.

2.   Ekspertgruppens medlemmer udnævnes blandt specialister, der har ekspertise og erfaring i bekæmpelse af menneskehandel, herunder den arbejdsmæssige dimension af menneskehandel, og som kommer fra:

a)

medlemsstaternes administrationer (op til 11 medlemmer)

b)

mellemstatslige, internationale og ikke-statslige organisationer, der arbejder på europæisk plan, og som har veldokumenteret ekspertise og erfaring på området menneskehandel (op til 5 medlemmer)

c)

arbejdsmarkedets parter og arbejdsgiverforeninger, der arbejder på europæisk plan (op til 4 medlemmer)

d)

Europol (1 medlem)

e)

personer med erfaring fra videnskabelig forskning for offentlige eller private universiteter eller institutter i medlemsstaterne kan også blive medlemmer af gruppen (op til 2 medlemmer).

3.   De i stk. 2, litra a), omhandlede medlemmer udpeges og udnævnes af Kommissionen på forslag af medlemsstaterne. De i stk. 2, litra b), c) og e), omhandlede medlemmer udnævnes af Kommissionen blandt dem, der har indgivet svar på indkaldelsen af ansøgninger. Det i stk. 2, litra d), omhandlede medlem udnævnes af Europol.

4.   På grundlag af indkaldelsen af ansøgninger, vil ansøgere, som blev anset for at være passende kandidater til gruppen, men som ikke blev udpeget, blive placeret på en reserveliste, hvis de er indforstået hermed. Kommissionen kan benytte denne liste til at udpege afløsere for medlemmer, hvis det skulle blive nødvendigt.

5.   Medlemmerne af gruppen varetager deres hverv, indtil de afløses eller deres mandat udløber.

6.   Medlemmer, som ikke længere er i stand til at bidrage effektivt til gruppens arbejde, som træder tilbage, eller som ikke overholder bestemmelserne i stk. 3 i denne artikel eller i traktatens artikel 287, kan blive afløst i den resterende del af deres mandatperiode.

7.   Medlemmer, der er personligt udnævnt, afgiver hvert år en skriftlig erklæring, ifølge hvilken de forpligter sig til at handle i almenhedens interesse, og en erklæring om, at der ikke består interessekonflikter af nogen art til skade for deres uafhængighed.

8.   Navnene på de medlemmer, der er personligt udnævnt, offentliggøres på webstedet for Generaldirektoratet for Retfærdighed, Frihed og Sikkerhed og i Den Europæiske Unions Tidende, serie C.

9.   Indsamling, forvaltning og offentliggørelse af medlemmernes navne finder sted i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 45/2001.

Artikel 4

Funktion

1.   Gruppen vælger en formand og to næstformænd blandt sine medlemmer ved simpelt flertal.

2.   Efter aftale med Kommissionen kan der inden for gruppen oprettes undergrupper, der skal undersøge specifikke spørgsmål på grundlag af et kommissorium fastsat af gruppen. Undergrupperne må højst bestå af 9 medlemmer og opløses, så snart de har opfyldt deres hverv.

3.   Oplysninger, som erhverves ved deltagelse i gruppens eller en undergruppes arbejde, må ikke videregives, hvis de efter Kommissionens mening vedrører fortrolige anliggender.

4.   Gruppen og dens undergrupper mødes almindeligvis i Kommissionens lokaler i overensstemmelse med de procedurer og den tidsplan, der fastsættes af gruppen. Kommissionen varetager sekretariatsopgaverne i forbindelse med møder i gruppen og dens undergrupper. Repræsentanter for Kommissionens berørte tjenestegrene kan deltage i gruppens og dens undergruppers møder.

5.   Gruppen fastsætter selv sin forretningsorden på grundlag af Kommissionens standardforretningsorden.

6.   Kommissionen kan offentliggøre resuméer, konklusioner, delkonklusioner eller arbejdsdokumenter, som gruppen har udarbejdet, på originalsproget for det berørte dokument.

Artikel 5

Supplerende eksperter

1.   Kommissionen kan invitere eksperter eller observatører, som ikke tilhører gruppen, og som har en specifik kompetence angående et punkt på dagsordenen, til at deltage i gruppens arbejde.

2.   Kommissionen kan invitere officielle repræsentanter for medlemsstaterne, kandidatlandene eller tredjelande og for internationale, mellemstatslige og ikke-statslige organisationer til at deltage i ekspertgruppen.

Artikel 6

Mødeudgifter

1.   Kommissionen godtgør rejseudgifter og, hvis relevant, opholdsudgifter for medlemmer og eksperter i forbindelse med gruppens arbejde i overensstemmelse med Kommissionens regler for godtgørelser til eksterne eksperter.

2.   Medlemmer, eksperter og observatører modtager ikke vederlag for det udførte arbejde.

3.   Mødeudgifter godtgøres inden for det årlige budget, der er fastlagt for gruppen af de herfor ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen.

Artikel 7

Ophævelse

Beslutning 2003/209/EF ophæves.

Artikel 8

Anvendelse

Denne afgørelse anvendes i tre år.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. oktober 2007.

På Kommissionens vegne

Franco FRATTINI

Næstformand


(1)  Bruxelles-erklæringen blev vedtaget på den europæiske konference om forebyggelse og bekæmpelse af menneskehandel »En global udfordring i det 21. århundrede«, som blev afholdt den 18.-20. september 2002 (EUT C 137 af 12.6.2003, s. 1).

(2)  EUT L 79 af 26.3.2003, s. 25.

(3)  KOM(2005) 514 endelig.

(4)  EUT C 311 af 9.12.2005, s. 1.

(5)  EFT L 317 af 3.12.2001, s. 1. Senest ændret ved afgørelse 2006/548/EF, Euratom (EUT L 215 af 5.8.2006, s. 38).

(6)  EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.