27.7.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 195/47


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 26. juli 2007

om et spørgeskema til medlemsstaternes rapportering for perioden 2008-2010 om gennemførelsen af Rådets direktiv 1999/13/EF om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg

(meddelt under nummer K(2007) 3547)

(2007/531/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 1999/13/EF af 11. marts 1999 om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg (1), særlig artikel 11, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver, (2) og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 1999/13/EF skal medlemsstaterne udarbejde rapporter om gennemførelsen af direktivet på grundlag af et spørgeskema eller en formular, som Kommissionen udformer efter proceduren i artikel 6 i direktiv 91/692/EØF.

(2)

Medlemsstaterne har i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2002/529/EF (3) udarbejdet rapporter om gennemførelsen af direktivet for perioden 1. januar 2003-31. december 2004.

(3)

I henhold til Kommissionens beslutning 2006/534/EF (4) skal medlemsstaterne udarbejde rapporter om gennemførelsen af direktivet for perioden 1. januar 2005-31. december 2007 senest den 30. september 2008.

(4)

Den tredje rapport skal dække perioden 1. januar 2008-31. december 2010.

(5)

Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i beslutning 91/692/EØF —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne anvender spørgeskemaet i bilaget til denne beslutning til udarbejdelse af rapporten for perioden 1. januar 2008-31. december 2010, som skal forelægges Kommissionen i henhold til artikel 11, stk. 1, i direktiv 1999/13/EF.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juli 2007.

På Kommissionens vegne

Stavros DIMAS

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 85 af 29.3.1999, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/42/EF (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 87).

(2)  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1).

(3)  EFT L 172 af 2.7.2002, s. 57.

(4)  EUT L 213 af 3.8.2006, s. 4.


BILAG

Spørgeskema om gennemførelsen i perioden 2008-2010 af direktiv 1999/13/EF om begrænsning af emissionen af flygtige organiske forbindelser fra anvendelse af organiske opløsningsmidler i visse aktiviteter og anlæg

1.   Generel beskrivelse

Anfør venligst, hvilke relevante ændringer der er foretaget i national lovgivning i rapporteringsperioden vedrørende direktiv 1999/13/EF.

2.   Hvilke anlæg er omfattet?

2.1.

Angiv venligst for hver af de tyve aktiviteter i bilag II A, hvor mange anlæg der henhører under de nedennævnte kategorier både den første dag i rapporteringsperioden (1.1.2008) og den sidste dag i rapporteringsperioden (31.12.2010).

det samlede antal anlæg (1)

anlæg, der også er omfattet af direktiv 96/61/EF (IPPC-direktivet)

anlæg, der er registreret eller godkendt i henhold til direktiv 1999/13/EF

anlæg, der er registreret eller godkendt under anvendelse af reduktionsprogrammet

anlæg, der er omfattet af en undtagelse, jf. artikel 5, stk. 3, litra a), i direktiv 1999/13/EF. Som bilag til spørgeskemaet vedlægges en begrundelse for hvert tilfælde, hvor der er indrømmet undtagelse

anlæg, der er omfattet af en undtagelse, jf. artikel 5, stk. 3, litra b), i direktiv 1999/13/EF. Som bilag til spørgeskemaet vedlægges en begrundelse for hvert tilfælde, hvor der er indrømmet undtagelse.

2.2.

Angiv venligst for hver af de tyve aktiviteter i bilag II A, hvor mange anlæg der i rapporteringsperioden henhører under nedennævnte kategori:

nye eller væsentligt ændrede anlæg, der er registreret eller godkendt i henhold til direktiv 1999/13/EF.

3.   Substitution

Angiv venligst for hver af de tyve aktiviteter i bilag II A, hvilke stoffer eller præparater der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske (R45, R46, R49, R60, R61) efter Rådets direktiv 67/548/EØF (2), der stadig anvendes ved udgangen af rapporteringsperioden (31.12.2010), samt (anslåede) årlige mængder (tons/år).

4.   Overvågning

Angiv venligst for rapporteringsperioden for hver af de tyve aktiviteter i bilag II A:

hvor mange anlæg der har rapporteret »en gang om året« eller »efter anmodning« i henhold til direktivets artikel 8, stk. 1

hvor mange anlæg der overvåges kontinuerligt med henblik på kontrol af overholdelsen af emissionsværdierne i henhold til direktivets artikel 8, stk. 2.

5.   Overholdelse af direktivet

Angiv venligst for rapporteringsperioden for hver af de tyve aktiviteter i bilag II A:

hvor mange driftsledere der ikke har opfyldt:

a)

direktivets bestemmelser om rapportering »en gang om året« eller »efter anmodning«

b)

direktivets øvrige krav

hvor mange gange de kompetente myndigheder i medfør af artikel 10, litra b), har suspenderet eller inddraget godkendelsen i tilfælde af manglende overholdelse.

6.   Emissioner

6.1.

Angiv venligst for henholdsvis 2008 og 2010, hvor mange tons flygtige organiske forbindelser det samlede antal anlæg skønnes at have udledt.

6.2.

Angiv venligst for henholdsvis 2008 og 2010, hvor mange tons flygtige organiske forbindelser det samlede antal anlæg skønnes at have udledt, fordelt på de tyve aktiviteter i bilag II A (fakultativt).

7.   Udgifter

7.1.

Angiv venligst i euro om året eller i mandår de samlede anslåede årlige omkostninger, dvs. de omkostninger i forbindelse med godkendelser, overvågning, inspektioner osv., som de berørte nationale myndigheder afholder i 2010 som følge af gennemførelsen af direktiv 1999/13/EF (fakultativt).

7.2.

Angiv venligst i euro og i mandmåneder de anslåede administrationsomkostninger i forbindelse med denne rapportering.

8.   Medlemsstaternes offentliggørelse af rapporter om dette spørgeskema

Oplys venligst URL-adressen på et websted, hvor offentligheden kan få direkte adgang til medlemsstaternes rapporter med svarene på dette spørgeskema.

9.   Forbedringer

Hvilke aspekter bør der lægges større vægt på, hvad angår:

gennemførelsen af eller en kommende revision af direktiv 1999/13/EF

fremtidige spørgeskemaer?

10.   Andre bemærkninger


(1)  Med henblik på dette spørgeskema omfatter »det samlede antal anlæg« desuden de anlæg, der ikke er omfattet af direktiv 1999/13/EF, men som henhører under national lovgivning i henhold til direktivets bestemmelser. Anlæg, hvor der udføres overfladebehandling af køretøjer bestemt til færdsel på vej, som defineret i direktiv 70/156/EØF, eller dele heraf, der gennemføres som en del af reparationsarbejde, vedligeholdelse eller dekorering uden for bilfabrikkerne, er ikke omfattet.

(2)  EFT 196 af 16.8.1967, s. 1.