2.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 141/80


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juni 2007

om vejledende støttebeløb for produktionsåret 2006/07 til Bulgarien og Rumænien for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999

(meddelt under nummer K(2007) 2272)

(Kun den bulgarske og den rumænske udgave er autentiske)

(2007/381/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin (1), særlig artikel 14, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Reglerne for omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer er fastsat ved forordning (EF) nr. 1493/1999 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1227/2000 af 31. maj 2000 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår produktionskapacitet (2).

(2)

I henhold til bestemmelserne om den finansielle planlægning og medfinansieringen af omstrukturerings- og omstillingsordningen i forordning (EF) nr. 1227/2000 skal henvisninger til et givet regnskabsår vedrøre betalinger, som medlemsstaterne faktisk har foretaget mellem den 16. oktober og den efterfølgende 15. oktober.

(3)

Bulgarien og Rumænien tiltrådte Den Europæiske Union den 1. januar 2007 og kan fra samme dato nyde godt af omstrukturerings- og omstillingsordningen, da de også har opfyldt deres forpligtelse til at udarbejde en fortegnelse over produktionskapaciteten, som det blev bekræftet ved Kommissionens beslutning 2007/223/EF (3) og 2007/234/EF (4).

(4)

I henhold til artikel 14, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal der ved tildeling af støttebeløb til medlemsstaterne tages behørigt hensyn til den pågældende medlemsstats andel af Fællesskabets vindyrkningsareal.

(5)

Med henblik på anvendelse af artikel 14, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1493/1999 skal støttebeløbet tildeles for et vist antal hektarer.

(6)

Der bør tages hensyn til kompensationen for vinproducenternes indkomsttab i den periode, hvor vindyrkningsarealet endnu ikke giver udbytte.

(7)

I henhold til artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1493/1999 tilpasses de foreløbige støttebeløb ud fra de faktiske udgifter og de af medlemsstaterne oplyste reviderede overslag over udgifter under hensyntagen til ordningens formål og de disponible midler —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Støttebeløbene til Bulgarien og Rumænien for et bestemt antal hektarer med henblik på omstrukturering og omstilling af vindyrkningsarealer efter forordning (EF) nr. 1493/1999 for produktionsåret 2006/07 er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Bulgarien og Rumænien.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juni 2007.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1791/2006 (EUT L 363 af 20.12.2006, s. 1).

(2)  EFT L 143 af 16.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1216/2005 (EUT L 199 af 29.7.2005, s. 32).

(3)  EUT L 95 af 5.4.2007, s. 53.

(4)  EUT L 100 af 17.4.2007, s. 27.


BILAG

Vejledende støttebeløb for produktionsåret 2006/07

Medlemsstat

Areal (ha)

Støttebeløb

(EUR)

Bulgarien

2 131

6 700 516

Rumænien

1 060

8 299 484

I alt

3 191

15 000 000