1.6.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 140/52


KOMMISSIONENS AFGØRELSE

af 31. maj 2007

om ændring af afgørelse 2004/20/EF med henblik på omdannelse af »Forvaltningsorganet for Intelligent Energi« til Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation

(2007/372/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Inden for rammerne af Lissabon-strategien for vækst og beskæftigelse har Fællesskabet truffet en række foranstaltninger til fremme og udvikling af konkurrenceevnen og innovationen for at bidrage til vækst og gøre EU til et mere attraktivt sted at investere og arbejde.

(2)

Disse foranstaltninger omfatter bl.a. Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) (2). Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (i det følgende benævnt »rammeprogrammet«) skal fremme konkurrenceevnen hos virksomhederne, særlig små og mellemstore virksomheder (i det følgende benævnt »SMV’er«), fremme alle former for innovation, herunder økoinnovation, fremskynde udviklingen af et informationssamfund og forbedre energieffektiviteten og fremme nye og vedvarende energikilder. Disse mål søges opfyldt gennem følgende særprogrammer: iværksætter- og innovationsprogrammet, støtteprogrammet for ikt-politik og programmet »Intelligent Energi — Europa«.

(3)

Foranstaltningerne inden for rammerne af Lissabon-strategien omfatter også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 af 24. oktober 2006 om det andet Marco Polo-program for EF-tilskud til forbedring af godstransportsystemets miljøpræstationer (Marco Polo II-programmet) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1382/2003 (3). Marco Polo II-programmet skal aflaste vejnettet, forbedre transportsystemets miljøpræstationer og fremme intermodal transport og dermed bidrage til effektive og bæredygtige transportsystemer og til konkurrenceevnen og innovationen, særlig hos SMV’er, i Fællesskabet.

(4)

Forvaltningsorganet for Intelligent Energi blev oprettet ved Kommissionens afgørelse 2004/20/EF (4) til forvaltning af Fællesskabets energipolitiske indsats inden for rammerne af programmet »Intelligent Energi — Europa« for 2003-2006 (i det følgende benævnt »IEE-programmet for 2003-2006«), der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1230/2003/EF (5). Ifølge afgørelse 2004/20/EF skal IEEA udføre sine opgaver indtil den 31. december 2008, for så vidt angår tildelingen af kontrakter og tilskud i forbindelse med IEE-programmet for 2003-2006.

(5)

En cost-benefit-analyse foretaget af eksterne konsulenter har vist, at det vil være mest omkostningseffektivt fortsat at lade det eksisterende Forvaltningsorgan for Intelligent Energi udføre gennemførelsesopgaverne i forbindelse med det nye IEE-program for 2007-2013.

(6)

Cost-benefit-analyser har også vist, at gennemførelsesopgaverne i forbindelse med iværksætter- og innovationsprogrammet inden for rammerne af rammeprogrammet samt Marco Polo II-programmet kan udføres mere effektivt af et forvaltningsorgan, mens Kommissionen kunne stå for den overordnede forvaltning af de pågældende programmer.

(7)

Da IEE-programmet for 2007-2013 er blevet integreret i rammeprogrammet, og for at sikre konsekvens i den måde, hvorpå projekterne gennemføres inden for rammerne af rammeprogrammet, bør IEEA udføre visse gennemførelsesopgaver i forbindelse med iværksætter- og innovationsprogrammet, som også er en del af rammeprogrammet, foruden opgaverne i forbindelse med IEE-programmet for 2007-2013. Da Marco Polo II-programmet og rammeprogrammet, særlig IEE-programmet, har fælles mål, nemlig at forbedre energieffektiviteten på transportområdet og at mindske indvirkningen på miljøet, og da begge programmer kunne drage fordel af omfattende synergieffekter, bør visse gennemførelsesopgaver i forbindelse med Marco Polo II-programmet også uddelegeres til IEEA.

(8)

For at tage hensyn til de yderligere opgaver bør IEEA omdannes til Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation.

(9)

Afgørelse 2004/20/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10)

Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningsorganudvalget —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

I afgørelse 2004/20/EF foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, affattes således:

»2.   Organets navn er »Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation«.«

2)

Artikel 3 affattes således:

»Artikel 3

Periode

Organet udfører sine opgaver fra den 1. januar 2004 til den 31. december 2015.«

3)

Artikel 4 affattes således:

»Artikel 4

Mål og opgaver

1.   Organet udfører følgende opgaver til forvaltning af Fællesskabets indsats inden for energi, iværksætterånd og innovation, herunder økoinnovation, og bæredygtig godstransport inden for rammerne af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (2007-2013), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF (6) (i det følgende benævnt »rammeprogrammet«), og Marco Polo II-programmet for 2007-2013, der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1692/2006 (7):

a)

at forvalte alle faser i specifikke projekter i forbindelse med iværksætter- og innovationsprogrammet og programmet »Intelligent Energi — Europa«, der er oprettet ved afgørelse nr. 1639/2006/EF, og Marco Polo II-programmet og at gennemføre den dertil nødvendige kontrol, idet organet træffer de relevante beslutninger i henhold til de beføjelser, Kommissionen har uddelegeret til det

b)

at vedtage budgetgennemførelsesakter for indtægter og udgifter samt, i henhold til de beføjelser, Kommissionen har uddelegeret til det, at træffe alle andre dispositioner, der er nødvendige for at gennemføre indholdet af gennemførelsesforanstaltningerne, særlig i forbindelse med tildeling af kontrakter og tilskud inden for rammerne af rammeprogrammet og Marco Polo II-programmet

c)

at indsamle og analysere alle oplysninger, der er nødvendige for at målrette og evaluere gennemførelsen af rammeprogrammet og Marco Polo II-programmet, og at fremsende disse til Kommissionen.

2.   Organet forvalter også alle faser i de gennemførelsesforanstaltninger, der er uddelegeret til det inden for rammerne af følgende programmer:

a)

Intelligent Energi — Europa (2003-2006), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1230/2003/EF (8)

b)

Marco Polo (2003-2006), der er oprettet ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1382/2003 (9)

Kommissionens rettigheder og forpligtelser med hensyn til gennemførelsesforanstaltningerne, jf. første afsnit, litra b), overdrages til organet.

3.   Organet kan bemyndiges af Kommissionen, efter udtalelse fra udvalget nedsat i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 58/2003, til at udføre opgaver af samme art i forbindelse med rammeprogrammet eller andre EF-programmer, jf. artikel 2 i nævnte forordning, på de områder, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Ved beslutningen om uddelegering af beføjelser fastlægger Kommissionen alle de opgaver, der overdrages til organet, og beslutningen tilpasses i givet fald efter de opgaver, organet yderligere får overdraget. Kommissionens beslutning sendes til orientering til udvalget nedsat i henhold til artikel 24 i forordning (EF) nr. 58/2003.

4)

Artikel 6 affattes således:

»Artikel 6

Tilskud

Organet modtager tilskud, der opføres på De Europæiske Fællesskabers almindelige budget; tilskuddene tages fra bevillingen til rammeprogrammet og Marco Polo II-programmet og i givet fald fra bevillingerne til andre EF-programmer eller -foranstaltninger, hvis gennemførelse overdrages til organet i medfør af artikel 4, stk. 3.«

5)

Artikel 8 affattes således:

»Artikel 8

Gennemførelse af driftsbudgettet

Organet gennemfører sit driftsbudget i overensstemmelse med bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1653/2004 (10).

Artikel 2

Enhver henvisning til Forvaltningsorganet for Intelligent Energi betragtes som en henvisning til Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation fra datoen for vedtagelsen af denne afgørelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. maj 2007.

På Kommissionens vegne

Günter VERHEUGEN

Næstformand


(1)  EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1.

(2)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(3)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 1.

(4)  EUT L 5 af 9.1.2004, s. 85.

(5)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 29. Ændret ved beslutning nr. 787/2004/EF (EUT L 138 af 30.4.2004, s. 12).

(6)  EUT L 310 af 9.11.2006, s. 15.

(7)  EUT L 328 af 24.11.2006, s. 1.

(8)  EUT L 176 af 15.7.2003, s. 29.

(9)  EUT L 196 af 2.8.2003, s. 1

(10)  EUT L 297 af 22.9.2004, s. 6