30.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 414/26


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2028/2006

af 18. december 2006

om ændring af forordning (EF) nr. 600/2005 for så vidt angår godkendelsen af præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for meddelelse af sådanne godkendelser.

(2)

Præparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750, der tilhører gruppen »mikroorganismer«, blev i overensstemmelse med Rådets direktiv 70/524/EØF (2) godkendt uden tidsbegrænsning som fodertilsætningsstof til søer ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1453/2004 (3), til slagtekalkuner og til kalve på op til tre måneder ved Kommissionens forordning (EF) nr. 600/2005 (4) samt til slagtesvin og smågrise ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2148/2004 (5). Dette tilsætningsstof er senere blevet opført i EF-registret over fodertilsætningsstoffer som et eksisterende produkt i overensstemmelse med artikel 10 i forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) 1831/2003 indgivet en ansøgning om ændring af godkendelsen for det pågældende præparat for at tillade brugen heraf i foder, der skal anvendes til slagtekalkuner og indeholder det tilladte coccidiostatikum maduramicinammonium. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til samme forordnings artikel 7, stk. 3.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (herefter benævnt »autoriteten«) konkluderede i sin udtalelse af 12. juli 2006, at tilsætningspræparatet af Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 var foreneligt med maduramicinammonium. I autoritetens udtalelse gennemgås desuden den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium.

(5)

Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003 er opfyldt.

(6)

Forordning (EF) nr. 600/2005 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EF) nr. 600/2005 ændres som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. december 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  EFT L 270 af 14.12.1970, s. 1. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1831/2003.

(3)  EUT L 269 af 17.8.2004, s. 3.

(4)  EUT L 99 af 19.4.2005, s. 5.

(5)  EUT L 370 af 17.12.2004, s. 24.


BILAG

I bilag III til forordning (EF) nr. 600/2005 affattes rækken vedrørende E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750 til slagtekalkuner, således:

EF-nr.

Tilsætningsstof

Kemisk betegnelse, beskrivelse

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Tilladelsens varighed

CFU/kg fuldfoder

Mikroorganismer

»E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 og Bacillus subtilis DSM 5750

(i forholdet 1:1)

Blanding af Bacillus licheniformis og Bacillus subtilis der indeholder mindst 3,2 × 109 UFC/g tilsætningssof (1,6 × 109 af hver bakterie)

Slagtekalkuner

1,28 × 109

1,28 × 109

I brugsvejledningen for tilsætningsstoffet og forblandingen angives oplagringstemperatur, holdbarhed og pelleteringsstabilitet

Kan anvendes i foderblandinger, der indeholder de tilladte coccidiostatika:

diclazuril, halofuginon, monensinnatrium, robenidin og maduramicinammonium

Uden tidsbegrænsning«