16.12.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 358/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1857/2006

af 15. december 2006

om anvendelse af traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og om ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte (1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i),

efter offentliggørelse af et udkast til denne forordning,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I medfør af beføjelsen i forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 87 erklære, at støtte til små og mellemstore virksomheder på visse betingelser er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(2)

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder (2) finder ikke anvendelse på aktiviteter vedrørende produktion, forarbejdning eller afsætning af produkter, der er anført i traktatens bilag I.

(3)

Kommissionen har i adskillige beslutninger anvendt traktatens artikel 87 og 88 i forbindelse med små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, og den har redegjort for sin politik på dette område, senest ved EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren (3). På baggrund af Kommissionens store erfaring med anvendelsen af de nævnte artikler på små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, vil det være rimeligt, at Kommissionen, for at sikre et effektivt tilsyn og en forenklet administration uden derved at svække sin kontrol, også gør brug af sine beføjelser i henhold til forordning (EF) nr. 994/98 i forbindelse med små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, for så vidt traktatens artikel 89 er blevet erklæret anvendelig på de pågældende produkter.

(4)

I de kommende år skal landbruget tilpasse sig til nye forhold og yderligere ændringer i forbindelse med markedsudvikling, markedspolitik og handelsregler, forbrugerkrav og -præferencer og udvidelsen af Fællesskabet. Disse ændringer vil ikke kun påvirke landbrugsmarkederne, men også den lokale økonomi i landdistrikterne i al almindelighed. En politik til udvikling af landdistrikterne bør tage sigte på at genoprette og udbygge landdistrikternes konkurrenceevne, og den bør derfor bidrage til at bevare og skabe beskæftigelse i disse områder.

(5)

Små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for jobskabelsen og medvirker mere generelt til at skabe social stabilitet og en dynamisk økonomi. Deres udvikling kan dog begrænses af ufuldkommenhed på markederne. De har ofte vanskeligt ved at skaffe kapital eller optage lån, da det er svært at opnå risikovillig kapital på visse kapitalmarkeder, og de ofte kun kan stille begrænsede sikkerheder. Deres beskedne ressourcer kan også begrænse deres adgang til information, især med hensyn til ny teknologi og potentielle markeder. På denne baggrund bør den støtte, der fritages ved denne forordning, tage sigte på at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter, idet støtten dog ikke må ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Denne udvikling bør fremmes og støttes ved en forenkling af de gældende regler, i det omfang de gælder for de små og mellemstore virksomheder.

(6)

Produktionen, forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter i Fællesskabet domineres i vidt omfang af små og mellemstore virksomheder. Der er dog betydelige strukturelle forskelle mellem sektoren for primærproduktion på den ene side og sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter på den anden. Sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter er ofte mere sammenlignelig med sektoren for industrivarer. Det forekommer derfor mere hensigtsmæssigt at benytte en anden fremgangsmåde for sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter og at lade disse aktiviteter blive omfattet af reglerne for industrivarer. Det synes således i modsætning til fremgangsmåden i Kommissionens forordning (EF) nr. 1/2004 af 23. december 2003 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion, forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (4), formålstjenligt at vedtage en fritagelsesforordning, der specielt tager sigte på de særlige behov inden for den primære landbrugsproduktion.

(7)

Ved Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger (5) og Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (6) er der indført særlige statsstøtteregler for visse udviklingsforanstaltninger i landdistrikterne, som modtager støtte fra medlemsstaten uden nogen EF-medfinansiering.

(8)

Forordningen bør fritage al støtte, der opfylder alle kravene heri, og alle støtteordninger, hvor den støtte, der kan tildeles på grundlag af dem, opfylder alle forordningens krav. For at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen uden derved at svække Kommissionens kontrol bør der ved støtteordninger og individuel støtte, som ikke ydes i henhold til en støtteordning, udtrykkeligt henvises til denne forordning.

(9)

Da det er nødvendigt at skabe en rimelig balance mellem den mindst mulige konkurrencefordrejning inden for den støttemodtagende sektor og denne forordnings målsætninger, bør forordningen ikke fritage individuel støtte, der overstiger et fast maksimumsbeløb, uanset om den udbetales i henhold til en ved forordningen fritaget støtteordning.

(10)

Forordningen bør ikke fritage eksportstøtte eller støtte, der er betinget af anvendelse af indenlandske produkter frem for importerede. En sådan støtte kan være uforenelig med Fællesskabets internationale forpligtelser. Støtte til udgifterne til deltagelse i varemesser eller til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for lancering af et nyt eller eksisterende produkt på et nyt marked, bør normalt ikke betragtes som eksportstøtte.

(11)

For at undgå forskelle, der kunne medføre konkurrencefordrejninger, og for at lette samordningen mellem Fællesskabets og medlemsstaternes forskellige initiativer vedrørende små og mellemstore virksomheder samt af hensyn til den administrative klarhed og retssikkerheden bør den definition af »små og mellemstore virksomheder«, der anvendes i denne forordning, svare til den, der er fastsat i bilag I til forordning (EF) nr. 70/2001.

(12)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis og for at sikre, at støtten er rimelig og begrænset til det nødvendige beløb, bør grænserne normalt udtrykkes som støtteintensiteten for en række støtteberettigede omkostninger frem for ved maksimale støttebeløb.

(13)

For at fastslå, om en støtte er forenelig med fællesmarkedet ifølge denne forordning, er det nødvendigt at tage hensyn til støtteintensiteten og dermed støttebeløbet udtrykt i subventionsækvivalent. Subventionsækvivalenten i forbindelse med støtte, der udbetales i flere rater, beregnes på grundlag af markedsrenten på støttetidspunktet. Med henblik på en ensartet, gennemsigtig og forenklet anvendelse af statsstøttereglerne bør markedsrenten i forbindelse med denne forordning anses for at svare til de referencesatser, som Kommissionen med regelmæssige mellemrum fastsætter på grundlag af objektive kriterier og offentliggør i Den Europæiske Unions Tidende og på internettet.

(14)

For at sikre gennemsigtighed og et effektivt tilsyn bør denne forordning kun finde anvendelse på gennemsigtige støtteforanstaltninger. De er støtteforanstaltninger, hvor det er muligt på forhånd at foretage en nøjagtig beregning af bruttosubventionsækvivalenten i procent af de støtteberettigede udgifter, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. tilskud, rentegodtgørelse og fiskale foranstaltninger med loft). Offentlige lån bør betragtes som gennemsigtige, hvis de understøttes af normal sikkerhedsstillelse og ikke indebærer en anormal risiko og derfor ikke anses for at indeholde en statsgarantielement. Støtteforanstaltninger, der indebærer statsgarantier eller offentlige lån med et statsgarantielement, bør i princippet ikke betragtes som gennemsigtige. Sådanne støtteforanstaltninger bør dog betragtes som gennemsigtige, hvis den metodik, der anvendes til at beregne statsgarantiens støtteintensitet, inden foranstaltningen gennemføres, er blevet accepteret af Kommissionen på grundlag af en anmeldelse til Kommissionen efter vedtagelsen af denne forordning. Kommissionen vil vurdere metodikken i overensstemmelse med meddelelsen om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (7). Offentlig deltagelse og støtte, der indgår i risikokapitalforanstaltninger, bør ikke betragtes som gennemsigtig støtte. Støtteforanstaltninger, der ikke er gennemsigtige, bør altid anmeldes til Kommissionen. Kommissionen vil navnlig vurdere anmeldelser af ikke-gennemsigtige støtteforanstaltninger på grundlag af kriterierne i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013.

(15)

I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis ved vurderingen af statsstøtte i landbrugssektoren vil det ikke være nødvendigt at foretage nogen differentiering mellem små og mellemstore virksomheder. For visse støtteformers vedkommende vil det være hensigtsmæssigt at fastsætte maksimumsbeløb for den støtte, der kan ydes til en støttemodtager.

(16)

På grundlag af Kommissionens erfaringer bør støttelofterne fastsættes på et niveau, der skaber en rimelig balance mellem den mindst mulige konkurrencefordrejning inden for den støttemodtagende sektor og målet om at fremme udviklingen af de økonomiske aktiviteter i små og mellemstore virksomheder i landbrugssektoren. For at opnå en sammenhæng med de EF-finansierede støtteforanstaltninger bør lofterne harmoniseres med dem, der er fastsat i forordning (EF) nr. 1257/1999 og forordning (EF) nr. 1698/2005.

(17)

Der bør fastlægges yderligere betingelser, som enhver støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der fritages ved denne forordning, skal opfylde. Der bør tages hensyn til eventuelle produktionsrestriktioner eller begrænsninger af EF-støtte under de fælles markedsordninger. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør støtten ikke udelukkende medføre, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, nedbringes løbende eller med visse mellemrum, ligesom støtten bør stå i et rimeligt forhold til de problemer, der skal løses for at sikre de socioøkonomiske fordele, der anses for at være i Fællesskabets interesse. Ensidige statsstøtteforanstaltninger, som blot har til formål at forbedre producenternes økonomiske situation, men som på ingen måde bidrager til sektorens udvikling, og navnlig støtte, som udelukkende ydes på grundlag af pris, mængde, produktionsenhed eller produktionsmiddelenhed, anses for at være driftsstøtte, som er uforenelig med fællesmarkedet. Desuden vil en sådan støtte også ofte kunne forstyrre de fælles markedsordningers mekanismer. Det vil derfor være hensigtsmæssigt at begrænse anvendelsesområdet for denne forordning til bestemte former for støtte.

(18)

Forordningen bør fritage støtte til små og mellemstore landbrugsvirksomheder (bedrifter) uanset deres beliggenhed. Investeringer og jobskabelse kan bidrage til den økonomiske udvikling af ugunstigt stillede regioner og områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005. Små og mellemstore landbrugsvirksomheder (bedrifter) i disse områder lider både under de strukturbetingede handicap, som deres beliggenhed medfører, og under vanskelighederne som følge af deres størrelse. Det vil derfor være rimeligt at fastsætte højere lofter for små og mellemstore virksomheder i sådanne områder.

(19)

På grund af risikoen for fordrejninger som følge af målrettet investeringsstøtte og for at stille landbrugere frit, når de skal vælge, hvilke produkter de vil investere i, bør investeringsstøtte, der er fritaget efter denne forordning, ikke være begrænset til bestemte landbrugsprodukter. Dette bør dog ikke være til hinder for, at en medlemsstat kan udelukke visse landbrugsprodukter fra sådanne støtteforanstaltninger eller -ordninger, navnlig i tilfælde, hvor der ikke kan findes normale afsætningsmuligheder. Forordningen bør heller ikke gælde for visse typer investeringer.

(20)

Hvis der ydes støtte med henblik på tilpasning til nyindførte EF-standarder, bør medlemsstaterne ikke kunne forlænge tilpasningsperioden for landbrugerne ved at forsinke gennemførelsen af sådanne regler. Derfor bør det klart fastsættes, fra hvilket tidspunkt en ny lovgivning ikke længere kan anses for at være ny.

(21)

Visse rådsforordninger på landbrugsområdet åbner mulighed for særlige bemyndigelser af medlemsstaterne til at udbetale støtte, ofte i forbindelse med eller som et tillæg til EF-støtte. Sådanne bestemmelser åbner dog normalt ikke mulighed for fritagelse for pligten til at indgive anmeldelse i henhold til traktatens artikel 88, i det omfang sådanne foranstaltninger opfylder betingelserne i traktatens artikel 87, stk. 1. Da betingelserne for sådanne støtteordninger klart er fastlagt i de pågældende forordninger, og/eller da der er pligt til at meddele sådanne foranstaltninger til Kommissionen i henhold til forordningernes særlige bestemmelser, er der ikke behov for nogen yderligere særskilt anmeldelse i henhold til traktatens artikel 88, stk. 3, for at Kommissionen kan vurdere foranstaltningerne. Af hensyn til retssikkerheden bør der i forordningen henvises til disse bestemmelser, og det bør således ikke være nødvendigt at indgive en anmeldelse om sådanne foranstaltninger i henhold til traktatens artikel 88, i det omfang det på forhånd kan sikres, at støtten udelukkende ydes til små og mellemstore virksomheder.

(22)

For at sikre, at støtten er nødvendig og virker som en tilskyndelse til udvikling af bestemte aktiviteter, bør forordningen ikke fritage støtte til aktiviteter, som støttemodtageren også under hensyntagen til de gældende markedsbetingelser ville gennemføre uden støtte. Der bør ikke ydes støtte med tilbagevirkende kraft for aktiviteter, som støttemodtageren allerede har gennemført.

(23)

Forordningen bør ikke fritage støtte, der kumuleres med anden statsstøtte, herunder støtte ydet af nationale, regionale eller lokale myndigheder, med offentlig støtte, der ydes inden for rammerne af forordning (EF) nr. 1698/2005, eller med EF-bistand, der vedrører de samme støtteberettigede udgifter, når en sådan kumulering fører til en overskridelse af de lofter, der er fastsat i nærværende forordning. Støtte, der fritages ved denne forordning, bør ikke kumuleres med de minimis-støtte som omhandlet i Kommissionens forordning (EF) nr. 1860/2004 af 6. oktober 2004 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på de minimis-støtte i landbrugs- og fiskerisektoren (8), for så vidt angår samme støtteberettigede udgifter eller investeringsprojekt, hvis en sådan kumulering ville føre til en højere støtteintensitet end den, der er fastsat i nærværende forordning.

(24)

For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn i overensstemmelse med artikel 3 i forordning (EF) nr. 994/98 bør der fastlægges et standardformat, i hvilket medlemsstaterne med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende skal give Kommissionen kortfattede oplysninger, når der i henhold til nærværende forordning gennemføres en støtteordning eller ydes individuel støtte, der ikke er omfattet af en støtteordning. Af samme grund bør der fastsættes regler om de fortegnelser, medlemsstaterne skal føre vedrørende den støtte, der er fritaget i medfør af denne forordning. Med hensyn til den årlige rapport, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen, bør Kommissionen opstille særlige krav. De kortfattede oplysninger og den årlige rapport bør sendes i elektronisk form, da den herfor nødvendige teknologi er tilstrækkeligt udbredt.

(25)

Hvis en medlemsstat ikke opfylder de rapporteringskrav, der er fastsat i denne forordning, kan dette gøre det umuligt for Kommissionen at varetage sin overvågningsopgave i henhold til traktatens artikel 88, stk. 1, og navnlig at vurdere, om de kumulative økonomiske virkninger af den støtte, der er fritaget ved denne forordning, vil kunne ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse. Der er navnlig behov for at vurdere de kumulative virkninger af statsstøtte, når samme støttemodtager kan modtage støtte fra flere kilder, som det stadig oftere er tilfældet på landbrugsområdet. Det er derfor af største betydning, at medlemsstaterne hurtigt fremsender de relevante oplysninger, inden der gennemføres støtte efter denne forordning.

(26)

Støtte til virksomheder, der beskæftiger sig med forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, bør være omfattet af de regler for støtte til små og mellemstore virksomheder inden for andre sektorer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 70/2001. Forordning (EF) nr. 70/2001 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(27)

Statsstøtte, der er fritaget i henhold til forordning (EF) nr. 1/2004, bør fortsat være fritaget, hvis den opfylder alle betingelserne i nærværende forordning.

(28)

Det vil være hensigtsmæssigt at fastsætte overgangsbestemmelser for støtte, der er ydet inden nærværende forordnings ikrafttrædelse, og som i strid med forpligtelsen i traktatens artikel 88, stk. 3, ikke er blevet anmeldt.

(29)

Forordningen påvirker ikke medlemsstaternes mulighed for at anmelde støtte til små og mellemstore virksomheder, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter. Sådanne anmeldelser vil blive vurderet af Kommissionen på grundlag af nærværende forordning og Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013. Anmeldelser, der er til behandling på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse, bør først vurderes på grundlag af nærværende forordning, og hvis de deri fastsatte betingelser ikke er opfyldt, da på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013.

(30)

I lyset af Kommissionens erfaringer på dette område og navnlig den hyppighed, hvormed det generelt er nødvendigt at revidere statsstøttepolitikken, bør anvendelsesperioden for denne forordning begrænses. Hvis forordningens anvendelsesperiode udløber uden at være blevet forlænget, bør støtteordninger, der allerede er fritaget i medfør af forordningen, fortsat være fritaget i en yderligere periode på seks måneder, så medlemsstaterne har tid til at foretage de fornødne tilpasninger —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

ANVENDELSESOMRÅDE, DEFINITIONER OG BETINGELSER

Artikel 1

Anvendelsesområde

1.   Denne forordning gælder for gennemsigtig støtte, der ydes til små og mellemstore landbrugsvirksomheder (bedrifter), som beskæftiger sig med primærproduktion af landbrugsprodukter. Den finder ikke anvendelse på støtte til udgifter i forbindelse med forarbejdning eller afsætning af landbrugsprodukter, jf. dog artikel 9.

2.   Uden at anvendelsen af artikel 16, stk. 1, litra a), derved indskrænkes, finder denne forordning ikke anvendelse på:

a)

støtte til eksportrelaterede aktiviteter, dvs. støtte der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

b)

støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

1)

»støtte«: enhver foranstaltning, der opfylder alle kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1

2)

»landbrugsprodukt«:

a)

produkter, der er opført i traktatens bilag I, undtagen fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (9)

b)

produkter henhørende under KN-kode 4502, 4503 og 4504 (varer af naturkork)

c)

produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 (10)

3)

»forarbejdning af landbrugsprodukter«: enhver proces, som et landbrugsprodukt gennemgår, og hvor det produkt, der fremkommer ved processen, også er et landbrugsprodukt, undtagen landbrugsaktiviteter, der er nødvendige for at forberede et dyr eller et vegetabilsk produkt til det første salg

4)

»afsætning af landbrugsprodukter«: besiddelse eller frembydelse med henblik på salg, udbud til salg, levering eller enhver anden form for markedsføring, undtagen det første salg fra primærproducenter til forhandlere eller forarbejdere og enhver aktivitet, der forbereder et produkt til det første salg; salg fra primærproducenter til de endelige forbrugere betragtes som markedsføring, hvis det sker i specifikke lokaler, der er forbeholdt et sådant salg

5)

»små og mellemstore virksomheder« (»SMV'er«): små og mellemstore virksomheder som defineret i bilag I til forordning (EF) nr. 70/2001

6)

»bruttostøtteintensitet«: støttebeløbet udtrykt i procent af projektets støtteberettigede omkostninger. Alle tal, der benyttes, skal angive beløbene før direkte beskatning. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, skal støttebeløbet være støttens subventionsækvivalent. Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til værdien på det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskontering og til beregning af støttebeløbet i forbindelse med lån på lempelige vilkår, er den gældende referencesats på tidspunktet for ydelsen af støtten

7)

»kvalitetsprodukt«: et produkt, der opfylder de kriterier, som skal fastlægges i henhold til artikel 32 i forordning (EF) nr. 1698/2005

8)

»ugunstige vejrforhold, som kan henregnes under en naturkatastrofe«: vejrforhold såsom frost, hagl, is, regn eller tørke, der tilintetgør mere end 30 % af en given landbrugers gennemsnitlige årlige produktion i den foregående treårsperiode eller af et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes

9)

»ugunstigt stillede områder«: områder som fastlagt af medlemsstaterne på grundlag af artikel 17 i forordning (EF) nr. 1257/1999

10)

»investeringer foretaget for at opfylde nyligt indførte mindstekrav«:

a)

for så vidt angår krav, der ikke åbner mulighed for en overgangsperiode, investeringer, der faktisk er blevet påbegyndt senest to år efter den dato, på hvilken kravene skal gøres obligatoriske for de erhvervsdrivende, eller

b)

for så vidt angår krav, der åbner mulighed for en overgangsperiode, investeringer, der faktisk er blevet påbegyndt inden den dato, på hvilken kravene skal gøres obligatoriske for de erhvervsdrivende

11)

»unge landbrugere«: landbrugsproducenter, der opfylder de kriterier, der er fastlagt i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1698/2005

12)

»producentsammenslutning«: en sammenslutning, der i overensstemmelse med målene for de fælles markedsordninger er oprettet for i fællesskab at tilpasse medlemmernes produktion til markedets behov, navnlig ved at koncentrere udbuddet

13)

»forening af producentsammenslutninger«: forening, der består af anerkendte producentsammenslutninger, og som på et bredere plan har samme målsætninger som producentsammenslutningerne

14)

»døde dyr«: dyr, som er blevet aflivet med eller uden endelig diagnose eller er døde (inklusive dødfødte og ufødte dyr) på en bedrift eller et andet sted eller under transport, men ikke er blevet slagtet til konsum

15)

»udgifter til TSE- og BSE-prøver«: alle udgifter, herunder til testpakker, prøveudtagning, transport, undersøgelse, opbevaring og destruktion af prøver til tester, der gennemføres i henhold til kapitel C i bilag X til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 (11)

16)

»kriseramte virksomheder«: virksomheder, der anses for kriseramte ifølge Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder (12)

17)

»genanskaffelsesinvestering«: en investering, ved hvilken en bestående bygning eller maskine eller dele heraf blot udskiftes med en ny moderne bygning eller maskine, uden at produktionskapaciteten udvides med mindst 25 %, eller uden at der sker nogen grundlæggende ændring af produktionens art eller den benyttede teknologi. Hverken fuldstændig nedrivning af en mindst 30 år gammel landbrugsbygning og opførelse af en moderne bygning eller fundamental renovering af en landbrugsbygning anses for at være genanskaffelsesinvesteringer. Renovering betragtes som fundamental, hvis udgifterne hertil udgør mindst 50 % af den nye bygnings værdi

18)

»gennemsigtig støtte«: støtteforanstaltninger, hvor det er muligt på forhånd at foretage en nøjagtig beregning af bruttosubventionsækvivalenten i procent af de støtteberettigede udgifter, uden at det er nødvendigt at foretage en risikovurdering (f.eks. foranstaltninger med tilskud, rentegodtgørelse, fiskale foranstaltninger med loft).

Artikel 3

Betingelser for fritagelse

1.   Gennemsigtig individuel støtte, der ikke er omfattet af nogen ordning, men som opfylder alle betingelser i denne forordning, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis de kortfattede oplysninger, som er fastsat i artikel 20, stk. 1, er fremsendt, og hvis støtten udtrykkeligt henviser til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Gennemsigtige støtteordninger, der opfylder alle betingelser i denne forordning, er forenelige med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis:

a)

enhver støtte, der kan ydes i henhold til en sådan ordning, opfylder alle betingelser i denne forordning

b)

ordningen indeholder en udtrykkelig henvisning til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende

c)

de kortfattede oplysninger, som er fastsat i artikel 20, stk. 1, er fremsendt.

3.   Støtte, der ydes i henhold til ordninger som omhandlet i stk. 2, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis støtten umiddelbart opfylder alle betingelser i denne forordning.

4.   Støtte, som ikke er omfattet af anvendelsesområderne for denne forordning eller for andre forordninger vedtaget i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 994/98 eller for forordninger anført i artikel 17 i nærværende forordning, skal anmeldes til Kommissionen i overensstemmelse med traktatens artikel 88, stk. 3. Sådan støtte skal vurderes i overensstemmelse med de kriterier, der er fastlagt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til landbrugs- og skovbrugssektoren 2007-2013.

KAPITEL 2

STØTTEKATEGORIER

Artikel 4

Investeringer i landbrugsbedrifter

1.   Støtte til investeringer i landbrugsbedrifter i Fællesskabet med henblik på primærproduktion af landbrugsprodukter er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2-10.

2.   Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige:

a)

50 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning

b)

40 % af de støtteberettigede investeringer i andre regioner

c)

60 % af de støtteberettigede investeringer i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning, og 50 % i andre områder, hvis investeringerne foretages af unge landmænd inden fem år efter deres etablering

d)

75 % af de støtteberettigede investeringer i fjernområderne og på de mindre øer i Det Ægæiske Hav som omhandlet i Rådets forordning (EØF) nr. 2019/93 (13)

e)

75 % af de støtteberettigede investeringer i de i litra a) nævnte områder og 60 % i andre områder, når investeringer medfører meromkostninger i forbindelse med beskyttelse og forbedring af miljøet, forbedring af hygiejneforholdene inden for husdyrbrug eller forbedring af dyrevelfærd. En sådan forhøjelse må kun foretages for investeringer, som er mere vidtrækkende end EF's gældende mindstekrav, eller for investeringer, der foretages for at opfylde nyindførte mindstekrav. Forhøjelsen skal nøje begrænses til de nødvendige støtteberettigede meromkostninger og kan ikke foretages i forbindelse med investeringer, som medfører en forøgelse af produktionskapaciteten.

3.   Investeringerne skal navnlig tage sigte på følgende mål:

a)

nedbringelse af produktionsomkostningerne

b)

forbedring og omstilling af produktionen

c)

forbedring af kvaliteten

d)

bevarelse og forbedring af det naturlige miljø eller forbedring af hygiejneforhold eller dyrevelfærdsnormer.

4.   De støtteberettigede udgifter kan omfatte:

a)

udgifter til opførelse, erhvervelse eller forbedring af fast ejendom

b)

udgifter til køb eller leje med købsforpligtelse af maskiner og udstyr, herunder edb-programmel, op til aktivets markedsværdi

c)

generalomkostninger i forbindelse med de i litra a) og b) nævnte udgifter såsom honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, gennemførlighedsundersøgelser og erhvervelse af patenter og licenser.

Omkostninger i forbindelse med andre lejekontrakter end dem, der er nævnt i første afsnit, litra b), som f.eks. afgifter, udlejerens fortjeneste, rente og finansieringsomkostninger, generalomkostninger, forsikringspræmier osv., er ikke støtteberettigede udgifter.

5.   Der må kun ydes støtte til landbrugsbedrifter, der ikke er kriseramte virksomheder.

Støtte kan ydes med henblik på at sætte støttemodtageren i stand til at opfylde nyindførte mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd.

6.   Støtte må ikke ydes i strid med forbud eller restriktioner, som er fastsat i Rådets forordninger om de fælles markedsordninger, heller ikke hvis sådanne forbud og restriktioner kun tager sigte på EF-støtte.

7.   Støtten må ikke være begrænset til bestemte landbrugsprodukter og skal derfor kunne ydes inden for alle landbrugets sektorer, medmindre en medlemsstat udelukker visse produkter som følge af overkapacitet eller manglende afsætningsmuligheder. Der må ikke ydes støtte til følgende:

a)

køb af produktionsrettigheder, dyr og etårige planter

b)

udplantning af etårige planter

c)

dræningsarbejder eller kunstvandingsmateriel eller kunstvandingsarbejder, medmindre sådanne investeringer medfører en nedsættelse af det hidtidige vandforbrug på mindst 25 %

d)

simple genanskaffelsesinvesteringer.

8.   Der kan ydes støtte til køb af arealer, undtagen til bygge- og anlægsformål, der koster op til 10 % af de støtteberettigede investeringsudgifter.

9.   Det maksimale støttebeløb, der ydes til en enkelt virksomhed, må ikke overstige 400 000 EUR i nogen periode på tre regnskabsår, eller 500 000 EUR, hvis virksomheden er beliggende i et ugunstigt stillet område eller i et område som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) eller iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

10.   Der må ikke ydes støtte i forbindelse med fremstilling af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter.

Artikel 5

Bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger

1.   Støtte til bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den overholder bestemmelserne i denne artikels stk. 2 og 3.

2.   Der kan ydes støtte på op til 100 % af de faktisk påløbne omkostninger, hvad angår investeringer eller anlægsarbejder med henblik på bevarelse af uproduktive kulturværdier på landbrugsbedrifter, såsom arkæologiske eller historiske kulturværdier. Disse omkostninger kan inden for en grænse på 10 000 EUR om året indbefatte en rimelig kompensation for det arbejde, som er udført af landbrugeren selv eller af hans medhjælpere.

3.   Der kan ydes støtte på op til 60 % eller i ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning på op til 75 % af de faktisk påløbne omkostninger, hvad angår investeringer eller anlægsarbejder med henblik på bevarelse af kulturværdier i form af produktionsmidler på bedrifter, f.eks. landbrugsbygninger, hvis investeringen ikke indebærer nogen forøgelse af bedriftens produktionskapacitet.

Hvis produktionskapaciteten forøges, gælder de for investeringer normale støttesatser, der er fastsat i artikel 4, stk. 2, hvad angår de støtteberettigede udgifter til udførelsen af det pågældende arbejde ved hjælp af normale, moderne materialer. Der kan ydes en supplerende støtte på op til 100 % til dækning af meromkostningerne ved anvendelse af traditionelle materialer, som er nødvendige for at bevare bygningens kulturværdi.

Artikel 6

Flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse

1.   Støtte til flytning af landbrugsbygninger er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis støtten er i offentlighedens interesse og opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2, 3 og 4.

Den offentlige interesse, der påberåbes som begrundelse for at yde støtte i medfør af denne artikel, skal nærmere angives i medlemsstatens relevante bestemmelser.

2.   Der kan ydes støtte på op til 100 % af de faktisk påløbne omkostninger, hvis en flytning i offentlighedens interesse blot består i at skille eksisterende faciliteter ad og flytte og genopføre dem.

3.   Hvis en flytning i offentlighedens interesse resulterer i, at landbrugeren får mere moderne faciliteter, skal landbrugeren bidrage med mindst 60 % eller i ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning med mindst 50 % af stigningen i de pågældende faciliteters værdi efter flytningen. Hvis støttemodtageren er en ung landbruger, skal bidraget henholdsvis være på mindst 55 % eller 45 %.

4.   Hvis en flytning i offentlighedens interesse medfører en forøget produktionskapacitet, skal støttemodtageren bidrage med mindst 60 % eller i ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning med mindst 50 % af udgifterne i forbindelse med kapacitetsforøgelsen. Hvis støttemodtageren er en ung landbruger, skal bidraget henholdsvis være på mindst 55 % eller 45 %.

Artikel 7

Støtte til unge landbrugeres etablering

Støtte til etablering af unge landbrugere er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis de kriterier, der er fastsat i artikel 22 i forordning (EF) nr. 1698/2005, er opfyldt.

Artikel 8

Støtte til førtidspensionering

Støtte til førtidspensionering af landbrugere er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder følgende betingelser:

a)

De kriterier, der er fastsat i artikel 23 i forordning (EF) nr. 1698/2005, skal være opfyldt, og Kommissionens gennemførelsesbestemmelser til nævnte artikel skal overholdes.

b)

Der skal være tale om et vedvarende og endeligt ophør med erhvervslandbrug.

Artikel 9

Støtte til producentsammenslutninger

1.   Igangsætningsstøtte til oprettelse af producentsammenslutninger eller foreninger af producentsammenslutninger er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den overholder bestemmelserne i denne artikels stk. 2-8.

2.   Nedennævnte kan modtage støtte som omhandlet i stk. 1, hvis de har ret til finansiel støtte ifølge den nationale lovgivning:

a)

producentsammenslutninger og foreninger af producentsammenslutninger, der beskæftiger sig med produktion af landbrugsprodukter, og/eller

b)

sammenslutninger af producenter, der er ansvarlige for kontrollen med, at geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser eller kvalitetsmærker anvendes i overensstemmelse med fællesskabsretten.

Producentsammenslutningens eller foreningens vedtægter skal indeholde en forpligtelse for medlemmerne til at afsætte produktionen i overensstemmelse med de leverings- og markedsføringsregler, som er fastlagt af sammenslutningen eller foreningen. Reglerne kan give producenten mulighed for at afsætte en del af sin produktion direkte. Vedtægterne skal indeholde en bestemmelse om, at producenter eller sammenslutninger, der tilslutter sig, skal forblive medlemmer i mindst tre år, og at de ved udtræden skal underrette producentsammenslutningen eller foreningen herom mindst 12 måneder i forvejen. Der skal desuden gælde fælles regler for produktionen, navnlig vedrørende produkternes kvalitet eller anvendelse af økologiske metoder eller andre metoder, der tager sigte på at beskytte miljøet, fælles regler for markedsføring og regler for information om produktionen, især om høsten og de disponible mængder. Producenterne skal dog fortsat være ansvarlige for forvaltningen af deres bedrifter. De aftaler, der indgås i forbindelse med producentsammenslutninger eller foreninger heraf, skal være i fuld overensstemmelse med alle relevante konkurrenceregler, herunder navnlig traktatens artikel 81 og 82.

3.   De støtteberettigede udgifter kan omfatte husleje, erhvervelse af kontorudstyr, herunder edb-maskinel og -programmel, udgifter til administrativt personale, generalomkostninger, advokatsalærer og administrationsgebyrer. Ved køb af fast ejendom skal de støtteberettigede udgifter hertil være begrænset til de tilsvarende udgifter til leje på almindelige markedsvilkår.

4.   Der må ikke ydes støtte til omkostninger, som påløber efter det femte år eller betales efter det syvende år efter anerkendelsen af producentorganisationen. Undtaget herfra er støtte, der ydes til støtteberettigede udgifter, som er begrænset til og skyldes en stigning i en støttemodtagers omsætning mellem to på hinanden følgende år på mindst 30 %, hvis stigningen skyldes nye medlemmers tiltrædelse og/eller en udvidelse af aktivitetsområdet til at omfatte nye produkter.

5.   Der må ikke ydes støtte til produktionsorganisationer såsom virksomheder eller kooperativer, der har til formål at forvalte en eller flere landbrugsbedrifter, og som derfor i realiteten er individuelle producenter.

6.   Der må ikke ydes støtte til andre landbrugssammenslutninger, der varetager opgaver i forbindelse med landbrugsproduktionen, f.eks. gensidig støtte eller vikar- eller driftskonsulentbistand, på medlemmernes bedrifter uden at være involveret i den fælles tilpasning af udbuddet til markedet.

7.   Det samlede støttebeløb, der i henhold til denne artikel ydes til en producentsammenslutning eller en forening af sådanne, må ikke overstige 400 000 EUR.

8.   Der må ikke ydes støtte til producentsammenslutninger eller foreninger heraf, hvis målsætninger er uforenelige med en rådsforordning om en fælles markedsordning.

Artikel 10

Støtte i forbindelse med dyre- og plantesygdomme og skadedyrsangreb

1.   Støtte som kompensation for landbrugeres omkostninger til forebyggelse og bekæmpelse af dyre- og plantesygdomme og skadedyrsangreb i form af udgifter til sundhedskontrol, prøver og andre undersøgelser, indkøb og anvendelse af vacciner, medicin og plantebeskyttelsesmidler, slagtning og destruktion af dyr og destruktion af afgrøder er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder følgende betingelser og betingelserne i denne artikels stk. 4-8:

a)

bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 100 %

b)

støtten skal ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

2.   Støtte som kompensation for landbrugeres tab som følge af dyre- og plantesygdomme og skadedyrsangreb er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder følgende betingelser og betingelserne i denne artikels stk. 4-8:

a)

kompensationen skal beregnes i forhold til

i)

markedsværdien af de dyr eller planter, der er døde eller blevet destrueret som følge af sygdommen eller skadedyrsangrebet, eller af de dyr eller planter, der er blevet aflivet eller destrueret efter offentligt påbud som led i et obligatorisk offentligt forebyggelses- eller udryddelsesprogram

ii)

indkomsttabet som følge af karantæneforpligtelser og vanskeligheder i forbindelse med genopretning af bestanden eller genbeplantning

b)

bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 100 %

c)

støtten skal være begrænset til tab som følge af sygdomme, for hvilke myndighederne officielt har anerkendt et udbrud.

3.   Maksimumsbeløbet for de støtteberettigede udgifter eller tab i henhold til stk. 1 og 2 skal nedsættes med:

a)

beløb, der eventuelt er modtaget under forsikringsordninger, og

b)

udgifter, det ikke har været nødvendigt at afholde som følge af sygdommen, men som ellers skulle være afholdt.

4.   Betalingerne skal vedrøre sygdomme eller skadegørere, for hvilke der er fastsat EF-bestemmelser eller nationale forskrifter, det være sig i form af love eller administrative bestemmelser. Betalingerne skal således indgå som led i et offentligt program for forebyggelse, bekæmpelse eller udryddelse af den pågældende sygdom eller skadegører på EF-plan, nationalt plan eller regionalt plan. Sygdommene eller skadegørerne skal klart identificeres i programmet, som også skal indeholde en beskrivelse af de pågældende foranstaltninger.

5.   Støtten må ikke vedrøre en sygdom, for hvilken der i EF-bestemmelserne er fastsat særlige afgifter for kontrolforanstaltninger.

6.   Støtten må ikke vedrøre foranstaltninger, for hvilke det i EF-bestemmelserne er fastsat, at udgifterne til sådanne foranstaltninger skal bæres af landbrugsbedriften, medmindre udgifterne til sådanne støtteforanstaltninger helt dækkes af obligatoriske producentafgifter.

7.   For så vidt angår dyresygdomme, skal støtten ydes for sygdomme, som er opført på en liste, der opstilles af Verdensdyresundhedsorganisationen og/eller i bilaget til Rådets beslutning 90/424/EØF (14).

8.   Støtteordningerne skal indføres senest tre år efter, at udgifterne eller tabet er opstået. Støtten skal udbetales senest fire år efter, at udgifterne eller tabet er opstået.

Artikel 11

Støtte i forbindelse med tab som følge af ugunstige vejrforhold

1.   Støtte til kompensation for landbrugeres tab af planter eller dyr eller landbrugsbygninger som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2-6, 9 og 10, for så vidt angår planter eller dyr, og i denne artikels stk. 3-8 og 10, for så vidt angår landbrugsbygninger.

2.   Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige 80 % eller i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning 90 % af den nedgang i indkomst ved salg af produktet, der skyldes de ugunstige vejrforhold. Nedgangen i indkomsten skal beregnes ved at fratrække:

a)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den producerede produktmængde i året med de ugunstige vejrforhold med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået i dette år

b)

det resultat, der fremkommer ved at multiplicere den gennemsnitlige årligt producerede mængde i den foregående treårsperiode (eller et treårsgennemsnit baseret på den foregående femårsperiode, idet det bedste og det dårligste år ikke medregnes), med den gennemsnitlige salgspris, der er opnået.

Det således beregnede støtteberettigede beløb kan forhøjes med andre specifikke udgifter, som landbrugeren har haft på grund af den manglende høst som følge af de ugunstige vejrforhold.

3.   Maksimumsbeløbet for det støtteberettigede tab i henhold til stk. 1 skal nedsættes med:

a)

beløb, der eventuelt er modtaget under forsikringsordninger, og

b)

udgifter, der ikke har skullet afholdes som følge af de ugunstige vejrforhold.

4.   Beregningen af tabet skal foretages for den enkelte bedrift.

5.   Støtten skal udbetales direkte til den pågældende landbruger eller til en producentorganisation, som landbrugeren er medlem af. Hvis støtten udbetales til en producentorganisation, må støttebeløbet ikke overstige det støttebeløb, der kunne ydes til landbrugeren.

6.   Kompensation for skader på landbrugsbygninger og bedriftsmateriel som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer, må ikke overstige 80 % eller 90 % i ugunstigt stillede områder eller i områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og udpeget af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 50 og 94 i nævnte forordning.

7.   Den ugunstige vejrbegivenhed skal af myndighederne officielt være anerkendt som en ugunstig vejrbegivenhed, der kan henregnes under en naturkatastrofe.

8.   Fra den 1. januar 2010 skal den kompensation, der tilbydes, nedsættes med 50 %, medmindre den ydes til landbrugere, der har tegnet en forsikring, som dækker mindst 50 % af deres gennemsnitlige årlige produktion eller produktionsbestemte indkomst og de statistisk set hyppigst forekommende vejrrisici i den pågældende medlemsstat eller region.

9.   Fra den 1. januar 2011 kan støtte i forbindelse med tab som følge af tørke kun betales af en medlemsstat, der, for så vidt angår landbruget, fuldt ud har gennemført artikel 9 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (15) og sikrer, at udgifterne til vandforsyningen til landbruget dækkes gennem et passende bidrag fra denne sektor.

10.   Støtteordningerne skal indføres senest tre år efter, at udgifterne eller tabet er opstået. Støtten skal udbetales senest fire år efter, at udgifterne eller tabet er opstået.

Artikel 12

Støtte til betaling af forsikringspræmier

1.   Støtte til forsikringspræmier er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2 og 3.

2.   Bruttostøtteintensiteten må ikke overstige:

a)

80 % af udgifterne til præmier for forsikringer, der ifølge policen kun dækker tab som følge af ugunstige vejrforhold, der kan henregnes under naturkatastrofer

b)

50 % af udgifterne til præmier for forsikringer, der ifølge policen dækker:

i)

tab som omhandlet i litra a) og andre tab som følge af ugunstige vejrforhold, og/eller

ii)

tab som følge af dyre- eller plantesygdomme eller skadedyrsangreb.

3.   Støtten må ikke hindre det indre marked for forsikringsydelser i at fungere. Støtten må ikke begrænses til forsikringer fra et enkelt forsikringsselskab eller en enkelt forsikringskoncern og må ikke være betinget af, at forsikringsaftalen er indgået med et selskab, der er etableret i den pågældende medlemsstat.

Artikel 13

Støtte til jordfordeling

Støtte til jordfordeling er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den ydes til at dække retlige og administrative udgifter, herunder opmålingsudgifter, og ikke overstiger 100 % af de faktiske udgifter.

Artikel 14

Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter

1.   Støtte til fremme af produktion af kvalitetslandbrugsprodukter er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den ydes til støtteberettigede udgifter som nævnt i stk. 2 og opfylder betingelserne i denne artikels stk. 3-6.

2.   Der kan ydes støtte til dækning af udgifterne til nedennævnte tjenesteydelser, for så vidt disse vedrører udvikling af kvalitetslandbrugsprodukter, og en sådan støtte kan udgøre:

a)

op til 100 % af udgifterne til markedsundersøgelser og produktudformning, herunder støtte til udarbejdelse af ansøgninger om anerkendelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser eller specificitetsattester i overensstemmelse med de relevante EF-forordninger

b)

op til 100 % af udgifterne til indførelse af kvalitetssikringsordninger, såsom ISO's serie 9000 eller 14000, systemer på basis af risikoanalyse og kritiske kontrolpunkter (HACCP), sporingssystemer, systemer til sikring af ægthed og overholdelse af markedsnormer eller miljørevisionssystemer

c)

op til 100 % af udgifterne til uddannelse af personale i anvendelsen af ordninger og systemer som nævnt i litra b)

d)

op til 100 % af udgifterne til afgifter, som opkræves af anerkendte certificeringsorganer for den første certificering af kvalitetssikringssystemer og lignende systemer

e)

op til 100 % af udgifterne til obligatoriske kontrolforanstaltninger, som i henhold til EF-bestemmelser eller national lovgivning foretages af eller på vegne af myndighederne, medmindre det i EF-bestemmelserne er fastsat, at virksomhederne skal bære de pågældende udgifter

f)

op til de maksimumsbeløb, der er fastsat i bilaget til forordning (EF) nr. 1698/2005, for støtte til foranstaltninger som omhandlet i artikel 32 i nævnte forordning.

3.   Støtten kan kun vedrøre udgifter til tjenesteydelser, som leveres af tredjemand, og/eller kontrol, som foretages af eller på vegne af tredjemand såsom myndighederne eller organer, der handler på deres vegne, eller uafhængige organer, som er ansvarlige for kontrollen med og overvågningen af anvendelsen af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser, Ø-mærker eller kvalitetsmærker, idet de pågældende betegnelser og mærker skal være i overensstemmelse med EF-lovgivningen. Støtten må ikke ydes til investeringsomkostninger.

4.   Der må ikke ydes støtte til udgifter til kontrol, som landbrugeren eller producenten selv foretager, eller for hvilken det i EF-bestemmelserne er fastsat, at udgifterne til kontrollen skal bæres af producenterne, uden at de faktiske beløb er nærmere angivet.

5.   Bortset fra støtte omhandlet i stk. 2, litra f), skal støtten ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

6.   Støtten skal kunne opnås af alle, der i det pågældende område er støtteberettigede på grundlag af objektivt fastlagte betingelser. Når producentsammenslutninger eller andre landbrugsorganisationer for gensidig bistand leverer tjenesteydelser som nævnt i stk. 2, må adgangen hertil ikke være betinget af medlemskab af den pågældende sammenslutning eller organisation. Ikke-medlemmers eventuelle bidrag til den pågældende sammenslutnings eller organisations administrationsomkostninger skal være begrænset til den forholdsvise andel af udgifterne til leveringen af tjenesteydelsen.

Artikel 15

Teknisk bistand i landbrugssektoren

1.   Støtte er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den ydes til støtteberettigede udgifter til teknisk bistand som nævnt i stk. 2 og opfylder betingelserne i denne artikels stk. 3 og 4.

2.   Der kan ydes støtte til dækning af følgende støtteberettigede udgifter:

a)

til undervisning og uddannelse af landbrugere og landbrugsmedhjælpere:

i)

udgifter til tilrettelæggelsen af uddannelsesprogrammet

ii)

deltagernes rejseudgifter og diæter

iii)

udgifter til afløsere under landbrugerens eller landbrugsmedhjælperens fravær

b)

til vikarordninger: de faktiske udgifter til afløsere for landbrugeren, dennes partner eller en landbrugsmedhjælper under sygdom og ferie

c)

til konsulenttjenester leveret af tredjemand: gebyrer for tjenesteydelser, der hverken må være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter såsom løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklame

d)

til tilrettelæggelse af og deltagelse i fora for videnudveksling mellem virksomheder, konkurrencer, udstillinger og messer:

i)

deltagergebyr

ii)

rejseudgifter

iii)

udgifter til publikationer

iv)

leje af udstillingslokaler

v)

symbolske præmier i forbindelse med konkurrencer, op til en værdi af 250 EUR pr. præmie og vinder

e)

under forudsætning af, at der ikke nævnes enkelte virksomheder, mærker eller oprindelser:

i)

formidling af videnskabelige oplysninger

ii)

faktiske oplysninger om kvalitetssystemer med adgang for produkter fra andre lande, om generiske produkter og om ernæringsmæssige fordele ved generiske produkter og foreslåede anvendelser af sådanne.

Der kan også ydes støtte til at dække de udgifter, der er omhandlet i litra e), hvis oprindelsen af produkter omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 510/2006 (16) og af artikel 54-58 i Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 (17) er anført, hvis referencerne til oprindelsen svarer nøjagtigt til de referencer, som EF har registreret

f)

publikationer såsom kataloger eller websteder med faktiske oplysninger om producenter fra en bestemt region eller producenter af et bestemt produkt, forudsat at der er tale om neutrale oplysninger og en neutral præsentation, og at alle berørte producenter har samme muligheder for at blive optaget i publikationen.

3.   Støtten kan dække 100 % af de omkostninger, der er nævnt i stk. 2. Støtten skal ydes i form af subsidierede tjenesteydelser og må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

4.   Støtten skal kunne opnås af alle, der i det pågældende område er støtteberettigede på grundlag af objektivt fastlagte betingelser. Når producentsammenslutninger eller andre organisationer leverer den tekniske bistand, må adgangen hertil ikke være betinget af medlemskab af den pågældende sammenslutning eller organisation. Ikke-medlemmers eventuelle bidrag til den pågældende sammenslutnings eller organisations administrationsomkostninger skal være begrænset til udgifterne til leveringen af tjenesteydelsen.

Artikel 16

Støtte til husdyrsektoren

1.   Nedennævnte former for støtte til virksomheder, der beskæftiger sig med husdyrbrug, er forenelige med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3:

a)

støtte på op til 100 % af de administrative udgifter til at etablere og føre stambøger

b)

støtte på op til 70 % af udgifterne til tester, der udføres af eller på vegne af tredjemand for at fastslå husdyrs genetiske kvalitet eller udbytte, undtagen den kontrol, som husdyrejeren fører med husdyrene, og rutinekontrol af mælkekvaliteten

c)

indtil den 31. december 2011, støtte på op til 40 % for indførelse på bedriftsniveau af innovative dyreavlsteknikker eller -metoder, undtagen udgifter til indførelse eller anvendelse af inseminering

d)

støtte på op til 100 % af udgifterne til fjernelse af døde dyr og på op til 75 % af udgifterne til destruktion af sådanne kadavere eller alternativt støtte på op til et tilsvarende beløb til dækning af landbrugerens udgifter til forsikringer, der dækker udgifterne til fjernelse og destruktion af døde dyr

e)

støtte på op til 100 % af udgifterne til fjernelse og destruktion af kadavere, når støtten finansieres via gebyrer eller via obligatoriske bidrag til finansiering af destruktion af sådanne kadavere, forudsat at disse gebyrer eller bidrag er begrænset til og direkte pålægges kødsektoren

f)

støtte på 100 % til udgifterne til fjernelse og destruktion af døde dyr, hvis der er en forpligtelse til at foretage TSE-tester på de pågældende døde dyr

g)

støtte på op til 100 % af udgifterne til TSE-tester.

For så vidt angår obligatoriske BSE-tester af kvæg, der slagtes til konsum, må den samlede direkte og indirekte støtte inkl. EU-støtten ikke overstige 40 EUR pr. test. Dette beløb er til dækning af de samlede udgifter til testen, herunder testpakker, prøveudtagning, transport, undersøgelse, opbevaring og destruktion af prøver. Forpligtelsen til at teste kan være baseret på EU-bestemmelser eller national lovgivning.

2.   Den i stk. 1, litra d), e), f) og g), omhandlede fritagelse er betinget af, at der foreligger et sammenhængende program for overvågning og sikker bortskaffelse af alle døde dyr i medlemsstaten. For at lette administrationen af en sådan statsstøtte kan den udbetales til erhvervsdrivende i et efterfølgende led, som leverer tjenesteydelser i tilknytning til fjernelse og/eller destruktion af døde dyr, forudsat at det på tilfredsstillende måde kan godtgøres, at statsstøttens fulde beløb videregives til landbrugeren.

3.   Støtten må ikke omfatte direkte betaling af penge til producenter.

Artikel 17

Støtte i henhold til visse rådsforordninger

Nedennævnte former for støtte til små og mellemstore virksomheder er forenelige med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3:

a)

støtte ydet af medlemsstaterne, som opfylder alle betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 (18), særlig artikel 14, stk. 2

b)

støtte ydet af medlemsstaterne, som opfylder alle betingelser i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (19), særlig artikel 87, artikel 107, stk. 3, og artikel 125, stk. 5, første afsnit

c)

støtte ydet af medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 15, stk. 6, i Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 (20).

KAPITEL 3

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 18

Inden der ydes støtte

1.   Støtte må, for at kunne opnå fritagelse efter denne forordning, kun ydes ifølge en støtteordning for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at støtteordningen er blevet indført og offentliggjort i overensstemmelse med denne forordning.

Hvis støtteordningen skaber en automatisk ret til at modtage støtte, uden at dette kræver yderligere administrative skridt, ydes støtten kun for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at støtteordningen er blevet indført og offentliggjort i overensstemmelse med denne forordning.

Hvis støtteordningen indebærer, at der skal indgives en ansøgning til myndighederne, ydes støtten kun for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at følgende betingelser er blevet opfyldt:

a)

Støtteordningen skal være indført og offentliggjort i overensstemmelse med denne forordning.

b)

En støtteansøgning skal være korrekt indgivet til myndighederne.

c)

Ansøgningen skal være godkendt af myndighederne på en sådan måde, at disse er forpligtede til at yde støtten, med klar angivelse af støttebeløbet eller hvordan beløbet vil blive beregnet; myndighederne må kun give en sådan godkendelse, hvis de midler, der er til rådighed for støtten eller støtteordningen, ikke er opbrugt.

2.   For at være fritaget i henhold til denne forordning må individuel støtte, som ikke er omfattet af nogen støtteordning, kun ydes for aktiviteter, der gennemføres, eller tjenesteydelser, der præsteres, efter at betingelserne i stk. 1, tredje afsnit, litra b) og c), er blevet opfyldt.

3.   Denne artikel finder ikke anvendelse på støtte, der er omfattet af artikel 17.

Artikel 19

Kumulering

1.   De i artikel 4-16 fastsatte støttelofter gælder, uanset om støtten til projektet eller aktiviteten udelukkende finansieres over statsmidler eller medfinansieres af Fællesskabet.

2.   Støtte, der er fritaget ved denne forordning, må ikke kumuleres med nogen anden form for statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1, eller med finansielle tilskud fra medlemsstaterne, herunder økonomiske bidrag som omhandlet i artikel 88, stk. 1, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1698/2005, eller finansielle tilskud fra Fællesskabet vedrørende samme støtteberettigede udgifter, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der overstiger det maksimum, der er fastsat i nærværende forordning.

3.   Støtte, der er fritaget ved denne forordning, må ikke kumuleres med de minimis-støtte som omhandlet i forordning (EF) nr. 1860/2004 vedrørende samme støtteberettigede udgifter eller investeringsprojekt, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der overstiger den, der er fastsat i nærværende forordning.

Artikel 20

Gennemsigtighed og overvågning

1.   Senest ti arbejdsdage før ikrafttrædelsen af en ved denne forordning fritaget støtteordning eller før godkendelsen af en ved denne forordning fritaget individuel støtteforanstaltning, der ikke er omfattet af en støtteordning, sender medlemsstaterne Kommissionen kortfattede oplysninger om støtteordningen eller den individuelle støtteforanstaltning i den i bilag I fastlagte form med henblik på offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. Oplysningerne skal sendes i elektronisk form. Senest ti arbejdsdage efter modtagelsen af de kortfattede oplysninger sender Kommissionen en kvittering for modtagelse med et identifikationsnummer, og den offentliggør de kortfattede oplysninger på internettet.

2.   Medlemsstaterne fører detaljerede fortegnelser over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning, og den individuelle støtte, der ydes i henhold til sådanne ordninger, samt over individuel støtte, der er fritaget ved denne forordning, og som ikke ydes i henhold til en eksisterende støtteordning. Fortegnelserne skal indeholde alle de oplysninger, der er nødvendige for at fastslå, at de i denne forordning fastsatte fritagelsesbetingelser er opfyldt, herunder oplysninger om virksomhedens status som SMV. Medlemsstaterne opbevarer oplysninger om hver individuel støtteforanstaltning i ti år fra det tidspunkt, hvor støtten er blevet ydet, og om støtteordninger i ti år fra det tidspunkt, hvor den sidste individuelle støtte i henhold til ordningen er blevet ydet. På Kommissionens skriftlige anmodning skal den pågældende medlemsstat i løbet af 20 arbejdsdage eller inden for en længere frist, som måtte være fastsat i anmodningen, meddele Kommissionen alle de oplysninger, som denne finder nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne i denne forordning er blevet opfyldt.

3.   Medlemsstaterne udarbejder en rapport om anvendelsen af denne forordning for hvert hele kalenderår eller del af et kalenderår i forordningens anvendelsesperiode i den i bilag II fastlagte form. Rapporten kan indgå i den årlige rapport, som medlemsstaterne skal indsende ifølge artikel 21, stk. 1, i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 (21), og indsendes senest den 30. juni i året efter det kalenderår, som rapporten vedrører. Inden for samme frist indsender medlemsstaterne en særskilt rapport vedrørende de betalinger, der er foretaget i medfør af artikel 10 og 11 i nærværende forordning, med oplysning om de beløb, der er udbetalt i det pågældende kalenderår, betingelserne for betalingen og, for så vidt angår artikel 10, de pågældende sygdomme og, for så vidt angår artikel 11, de relevante meteorologiske oplysninger, der viser arten af, tidspunktet for, omfanget af og stedet for de ugunstige vejrforhold samt oplysninger om følgerne heraf for den produktion, for hvilken der er ydet kompensation.

4.   På tidspunktet for ikrafttrædelsen af en ved denne forordning fritaget støtteordning eller for godkendelsen af en ved denne forordning fritaget individuel støtteforanstaltning, der ikke er omfattet af en støtteordning, offentliggør medlemsstaten støtteordningen i dens fulde ordlyd eller de kriterier og betingelser, på hvilke den pågældende individuelle støtte ydes, på internettet.

Adressen på webstedet, der omfatter et direkte link til ordningens tekst, meddeles Kommissionen sammen med de kortfattede oplysninger om støtten, der skal gives i henhold til stk. 1. Adressen anføres også i den årlige rapport, der indsendes i henhold til stk. 3.

5.   Stk. 1 finder ikke anvendelse på støtte, der er omfattet af artikel 17.

Artikel 21

Ændring af forordning (EF) nr. 70/2001

I forordning (EF) nr. 70/2001 foretages følgende ændringer:

1)

Artikel 1, stk. 2, litra a), affattes således:

»a)

fiskerivarer og akvakulturprodukter omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000 (22); aktiviteter vedrørende primærproduktion af landbrugsprodukter (landbrug); fremstilling og afsætning af produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter

2)

I artikel 2 foretages følgende ændringer:

som litra k)-n) tilføjes:

»k)

»landbrugsprodukt«:

i)

produkter, der er opført i traktatens bilag I, undtagen fiskerivarer og akvakulturprodukter, der er omfattet af Rådets forordning (EF) nr. 104/2000

ii)

produkter henhørende under KN-kode 4502, 4503 og 4505 (varer af naturkork)

iii)

produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter, som omhandlet i artikel 3, stk. 2, i Rådets forordning (EØF) nr. 1898/87 (23)

l)

»produkter, der imiterer eller erstatter mælk og mejeriprodukter«: produkter, der kan forveksles med mælk og/eller mejeriprodukter, men hvis sammensætning afviger fra sådanne produkter derved, at de indeholder fedt og/eller protein, som ikke stammer fra mælk, evt. med indhold af mælkeprotein (»andre produkter end mejeriprodukter«, jf. artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1898/87)

m)

»forarbejdning af landbrugsprodukter«: enhver proces, som et landbrugsprodukt gennemgår, og hvor det produkt, der fremkommer ved processen, også er et landbrugsprodukt, undtagen landbrugsaktiviteter, der er nødvendige for at forberede et dyr eller et vegetabilsk produkt til det første salg

n)

»afsætning af et landbrugsprodukt«: besiddelse eller frembydelse med henblik på salg, udbud til salg, levering eller enhver anden form for markedsføring, undtagen det første salg fra primærproducenter til forhandlere eller forarbejdere og enhver aktivitet, der forbereder et produkt til det første salg; salg fra primærproducenter til de endelige forbrugere betragtes som markedsføring, hvis det sker i specifikke lokaler, der er forbeholdt et sådant salg.

3)

I artikel 4 tilføjes som stk. 7:

»7.   Hvis investeringen vedrører forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter, der er opført i traktatens bilag I, må bruttostøtteintensiteten ikke overstige:

a)

75 % af de støtteberettigede investeringer i fjernområderne

b)

65 % af de støtteberettigede investeringer på de mindre øer i Det Ægæiske Hav, jf. forordning (EØF) nr. 2019/93 (24)

c)

50 % af de støtteberettigede investeringer i områder, der er støtteberettigede i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra a)

d)

40 % af de støtteberettigede investeringer i alle andre områder.

4)

I bilag II tilføjes følgende efter »Anden fremstillingsvirksomhed« på samme niveau som »Alle former for fremstillingsvirksomhed«:

» Forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukter (25)

Artikel 22

Overgangsforanstaltninger

Støtteordninger, der er fritaget i henhold til forordning (EF) nr. 1/2004, og som opfylder alle betingelserne i nærværende forordning, er fortsat fritaget indtil den dato, der er nævnt i nærværende forordnings artikel 23, stk. 1.

Artikel 23

Ikrafttrædelse og anvendelsesperiode

1.   Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013.

2.   Anmeldelser, der er til behandling på tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse, vurderes på grundlag af forordningens bestemmelser. Hvis betingelserne i denne forordning ikke er opfyldt, vil Kommissionen undersøge sådanne verserende anmeldelser på grundlag af Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte i landbrugs- og skovbrugssektoren.

Individuel støtte og støtteordninger, der er gennemført inden datoen for denne forordnings ikrafttrædelse, samt støtte, der under sådanne ordninger er ydet uden Kommissionens godkendelse og i strid med anmeldelsesforpligtelsen i traktatens artikel 88, stk. 3, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), og fritaget for anmeldelsespligten, hvis de opfylder betingelserne i denne forordnings artikel 3, bortset fra kravene i stk. 1 og stk. 2, litra b) og c), i nævnte artikel om en udtrykkelig henvisning til denne forordning og om, at de kortfattede oplysninger, som er fastsat i artikel 20, stk. 1, skal være fremsendt, inden der kan ydes støtte. Enhver støtte, der ikke opfylder disse betingelser, vil Kommissionen vurdere i overensstemmelse med de relevante rammebestemmelser, retningslinjer og meddelelser.

3.   Støtteordninger, der er fritaget i henhold til denne forordning, er fortsat fritaget i en periode på seks måneder fra datoen for udløbet af forordningens anvendelsesperiode.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. december 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2)  EFT L 10 af 13.1.2001, s. 33. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2006 (EUT L 187 af 8.7.2006, s. 8).

(3)  EFT C 28 af 1.2.2000, s. 2. Berigtiget udgave i EFT C 232 af 12.8.2000, s. 17.

(4)  EUT L 1 af 3.1.2004, s. 1.

(5)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1698/2005 (EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1).

(6)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(7)  EFT C 71 af 11.3.2000, s. 14.

(8)  EUT L 325 af 28.10.2004, s. 4.

(9)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22.

(10)  EFT L 182 af 3.7.1987, s. 36.

(11)  EFT L 147 af 31.5.2001, s. 1.

(12)  EUT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(13)  EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1.

(14)  EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(15)  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

(16)  EUT L 93 af 31.3.2006, s. 12.

(17)  EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(18)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(19)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(20)  EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(21)  EFT L 83 af 27.3.1999, s. 1.

(22)  EFT L 17 af 21.1.2000, s. 22

(23)  EFT L 182 af 3.7.1987, s. 36

(24)  EFT L 184 af 27.7.1993, s. 1

(25)  Som defineret i artikel 2, litra k), i denne forordning.«


BILAG I

Udformning af de kortfattede oplysninger, der skal indgives, når der gennemføres en støtteordning, som er fritaget ved denne forordning, eller der ydes en individuel støtte, som ikke er omfattet af en støtteordning, og som er fritaget ved denne forordning

Kortfattede oplysninger om statsstøtte, der ydes i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 1857/2006

Medlemsstat

Region (Anfør regionens navn, hvis støtten ydes af en regional eller lokal myndighed.)

Støtteordningens benævnelse eller navnet på den virksomhed, der modtager en individuel støtte (Anfør støtteordningens navn eller, ved individuel støtte, støttemodtagerens navn.)

Retsgrundlag (Anfør det nøjagtige nationale retsgrundlag for støtteordningen eller for den individuelle støtte.)

Forventede årlige udgifter til ordningen eller det samlede individuelle støttebeløb, der ydes til virksomheden (Beløbene angives i euro eller i givet fald i national valuta. Hvis der er tale om en støtteordning, anføres det samlede årlige bevillingsbeløb eller det anslåede skatte- eller afgiftstab pr. år for alle de af ordningen omfattede støtteinstrumenter. Hvis der er tale om individuel støtte, anføres det samlede støttebeløb/skatte- eller afgiftstab. I givet fald anføres det også, over hvor mange år der vil blive udbetalt rater, eller hvor mange år der vil være et skatte- eller afgiftstab. Ved garantier anføres det i begge tilfælde, hvilket (maksimalt) lånebeløb garantien dækker.)

Maksimal støtteintensitet (Anfør den maksimale støtteintensitet eller det maksimale støttebeløb pr. støtteberettiget udgiftskategori.)

Gennemførelsesdato (Anfør den dato, fra hvilken støtten kan ydes under støtteordningen, eller på hvilken den individuelle støtte ydes.)

Ordningens eller den individuelle støttes varighed (Anfør det tidspunkt (år og måned), indtil hvilket der kan ydes støtte under ordningen, eller, ved individuel støtte, i givet fald det forventede tidspunkt (år og måned) for udbetalingen af den sidste rate.)

Målet med støtten (Det er underforstået, at det primære mål er støtte til SMV. Anfør de yderligere (sekundære) tilstræbte mål. Anfør, hvilken af artiklerne [4-17] der gøres brug af, og hvilke støtteberettigede omkostninger der dækkes af ordningen eller den individuelle støtte.)

Berørt(e) sektor(er) (Anfør delsektorerne ved angivelse af arten af den pågældende husdyrproduktion (f.eks. svin/fjerkræ) eller af den pågældende vegetabilske produktion (f.eks. æbler/tomater).)

Den støttetildelende myndigheds navn og adress

Websted (Anfør den internetadresse, hvor ordningens fulde ordlyd eller kriterierne og betingelserne for ydelsen af en individuel støtte uden for en støtteordning kan findes.)

Andre oplysninger


BILAG II

Udformningen af den periodiske rapport til Kommissionen

Udformningen af den årlige rapport om støtteordninger, der er fritaget ved en gruppefritagelsesforordning udstedt i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98

Medlemsstaterne skal benytte nedenstående standardudformning i forbindelse med deres rapporter til Kommissionen i henhold til de gruppefritagelsesforordninger, der er udstedt på grundlag af forordning (EF) nr. 994/98.

Rapporterne indgives i elektronisk form.

Oplysninger, der kræves om alle støtteordninger, som er fritaget ved gruppefritagelsesforordninger udstedt i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 994/98

1.   Støtteordningens benævnelse

2.   Kommissionens relevante gruppefritagelsesforordning

3.   Udgifter

Der anføres særskilte tal for hvert støtteinstrument under ordningen eller for hver individuel støtteforanstaltning (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår osv.). Tallene angives i euro eller i givet fald i national valuta. I tilfælde af skatteudgifter indberettes de årlige skatte- eller afgiftstab. Hvis ikke der foreligger nøjagtige tal, kan der angives skøn over disse tab.

Disse udgifter bør anføres således:

For det pågældende år angives særskilt for hvert støtteinstrument under ordningen (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår, garantier osv.):

3.1.

udgiftsforpligtelser, (anslåede) skatte- eller afgiftstab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye støtteprojekter. I forbindelse med garantiordninger angives det samlede beløb, som nye garantistillelser dækker

3.2.

faktiske udbetalinger, (anslåede) skattemæssige tab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye og igangværende projekter. I forbindelse med garantiordninger angives følgende: det samlede beløb for udestående garantier, præmieindtægter, inddrevne beløb, udbetalte garantibeløb og ordningens driftsresultat i det pågældende år

3.3.

antallet af støttede projekter og/eller virksomheder

3.4.

[Udfyldes ikke]

3.5.

skøn over det samlede beløb for:

de investeringer, der er ydet støtte til

de udgifter til bevarelse af traditionelle landskaber og bygninger, der er ydet støtte til

de udgifter til flytning af landbrugsbygninger i offentlighedens interesse, der er ydet støtte til

den støtte, der er ydet til unge landbrugeres etablering

den støtte, der er ydet til førtidspensionering

de udgifter for producentsammenslutninger, der er ydet støtte til

udgifterne i forbindelse med sygdomme

udgifterne til kompensation i forbindelse med ugunstige vejrforhold

de udgifter til forsikringspræmier, der er ydet støtte til

den støtte, der er ydet til jordfordeling

den støtte, der er ydet som tilskyndelse til at fremstille kvalitetslandbrugsprodukter

de udgifter til teknisk bistand, der er ydet støtte til

udgifterne til støtte til husdyrsektoren

3.6.

regional opdeling af beløbene i punkt 3.1. på ugunstigt stillede områder eller områder som omhandlet i artikel 36, litra a), nr. i), ii) og iii), i forordning (EF) nr. 1698/2005 og andre områder

3.7.

sektoropdeling af beløbene i punkt 3.1 efter støttemodtagernes erhvervssektorer (hvis der er tale om mere end én sektor, angives den enkelte sektors andel):

arten af det animalske produkt

arten af det vegetabilske produkt.

4.   Andre oplysninger og bemærkninger