24.11.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 325/9


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1730/2006

af 23. november 2006

om godkendelse af benzoesyre (VevoVitall) som fodertilsætningsstof

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer (1), særlig artikel 9, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Forordning (EF) nr. 1831/2003 indeholder bestemmelser om godkendelse af fodertilsætningsstoffer og om grundlaget og procedurerne for udstedelse af en sådan godkendelse.

(2)

Der er i overensstemmelse med artikel 7 i forordning (EF) 1831/2003 indgivet en ansøgning om godkendelse af det i bilaget opførte præparat. Ansøgningen var vedlagt de oplysninger og dokumenter, der kræves i henhold til forordningens artikel 7, stk. 3.

(3)

Ansøgningen vedrører godkendelse i kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« af præparatet benzoesyre (VevoVitall) som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise.

(4)

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) konkluderede i sin udtalelse af 9. december 2005, at benzoesyre (VevoVitall) ikke har skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet (2). Det blev endvidere konkluderet, at benzoesyre (VevoVitall) ikke udgør nogen anden risiko, der i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1831/2003 ville udelukke en godkendelse. Ifølge udtalelsen forbedres resultatparametrene, f.eks. tilvækst og forholdet mellem foderindtag og tilvækst, hos smågrise ved anvendelse af præparatet. EFSA anbefaler i sin udtalelse, at der træffes passende foranstaltninger vedrørende brugernes sikkerhed. EFSA mener ikke, at der er behov for særlige krav om overvågning efter markedsføringen. I udtalelsen fra EFSA gennemgås ligeledes den rapport om analysemetoden vedrørende fodertilsætningsstoffet, der blev forelagt af det i henhold til forordning (EF) nr. 1831/2003 oprettede EF-referencelaboratorium. Vurderingen af præparatet viser, at betingelserne for godkendelse, jf. artikel 5 i forordning (EF) nr. 1831/2003, er opfyldt. Derfor bør anvendelsen af dette præparat godkendes som anført i bilaget til nærværende forordning.

(5)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Det i bilaget opførte præparat, der tilhører tilsætningsstofkategorien »zootekniske tilsætningsstoffer« og den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer«, tillades anvendt som fodertilsætningsstof på de betingelser, der er fastsat i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. november 2006.

På Kommissionens vegne

Markos KYPRIANOU

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 268 af 18.10.2003, s. 29. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 378/2005 (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 8).

(2)  Udtalelse afgivet i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1831/2003 af Ekspertpanelet for Tilsætningsstoffer og Produkter eller Stoffer, der Anvendes i Foder om sikkerheden og effektiviteten ved produktet VevoVitall® som tilsætningsstof til foder til fravænnede smågrise. Vedtaget den 30. november 2005. EFSA Journal (2005) 290, s. 1-13.


BILAG

Tilsætningsstoffets identifikationsnummer

Navn på indehaveren af godkendelsen

Tilsætningsstof

(handelsnavn)

Maksimumsindhold af grundstoffet (Se) i mg/kg fuldfoder med et vandindhold på 12 %

Dyreart eller -kategori

Maksimumsalder

Minimumsindhold

Maksimumsindhold

Andre bestemmelser

Godkendelse gyldig til

mg aktivt stof/kg fuldfoder

Kategorien »zootekniske tilsætningsstoffer«. Den funktionelle gruppe »andre zootekniske tilsætningsstoffer« (forbedring af resultatparametrene »tilvækst« og »forhold mellem foderindtag og tilvækst«)

4 d 210

DSM Speciel Produkt

Benzoesyre

(VevoVitall)

 

Tilsætningsstoffets sammensætning:

Benzoesyre (≥ 99,9 %)

 

Det aktive stofs karakteristika:

Benzencarboxylsyre, phenylcarboxylsyre, C7H6O2

CAS-nr. 65-85-0

Maksimumsindhold: Phthalsyre: ≤ 100 mg/kg

Biphenyl: ≤ 100 mg/kg

Tungmetaller: ≤ 10 mg/kg

Arsenik: ≤ 2 mg/kg

 

Analysemetode  (1)

Omvendt fase-HPLC med UV-påvisning

Smågrise

(fravænnede)

5 000

5 000

Tilskudsfoder til smågrise må ikke indeholde mere end 10 000 mg/kg benzoesyre.

I brugsvejledningen angives følgende:

 

»Anvendes til dyr på op til 25 kg«

 

»Tilskudsfoder indeholdende benzoesyre må ikke gives rent til smågrise.«

 

Tilsætningsstoffet skal anvendes i fuldfoder som forblanding.

 

»Brugersikkerhed: Der træffes foranstaltninger til at sikre, at tilsætningsstoffet afgiver så lidt indåndeligt støv som muligt. Der kan fås et sikkerhedsdatablad.«

14.12.2016


(1)  Nærmere oplysninger om analysemetoderne findes på EF-referencelaboratoriets hjemmeside: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/