19.8.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 227/3


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF, EURATOM) Nr. 1248/2006

af 7. august 2006

om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (1), særlig artikel 183,

efter høring af Europa-Parlamentet, Rådet, De Europæiske Fællesskabers Domstol, Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget, ombudsmanden og den europæiske tilsynsførende for datasikkerhed, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forpligtelse til inden den 15. april at underrette budgetmyndigheden om annullering af fremførte bevillinger, for hvilke der ikke er indgået forpligtelser pr. 31. marts, har vist sig at være for stram, og fristen bør derfor forlænges med to uger til den 30. april.

(2)

Det bør præciseres, at når systemet med foreløbige tolvtedele skal anvendes, skal de samlede godkendte bevillinger for det foregående regnskabsår forstås som regnskabsårets bevillinger efter justering for eventuelle overførsler, der er foretaget i løbet af det pågældende regnskabsår.

(3)

Det bør præciseres, at de regler om vekselkursen mellem euroen og en anden valuta, som er fastsat i artikel 7 og 8 i Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 (2), kun finder anvendelse på omregninger, der foretages af anvisningsberettigede, og ikke på omregninger, der foretages af kontrahenter eller modtagere på grundlag af de særlige regler, som er fastlagt i kontrakterne eller aftalerne om tilskud. Af effektivitetshensyn bør Kommissionens regnskabsfører have tilladelse til at fastlægge den månedlige regnskabsvekselkurs for euroen, som skal bruges i forbindelse med regnskaberne. For at sikre gennemsigtighed og ligebehandling af tjenestemænd ved Fællesskaberne bør der desuden indføres en særlig regel om omregningskurser for personaleudgifter, som betales i en anden valuta end euroen.

(4)

Med hensyn til princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning bør det præciseres, hvad den forudgående evaluering skal omfatte, og anvendelsesområdet for forudgående evaluering, midtvejsevaluering og efterfølgende evaluering bør gøres mere målrettet under hensyntagen til proportionalitetsprincippet. Prioriteterne for evalueringen bør derfor ændres, så hovedvægten kommer til at ligge på forslag, der har betydning for virksomhederne og/eller borgerne, og så den også omfatter pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der skal videreføres. Desuden bør der sikres komplementaritet, når projekter eller foranstaltninger allerede er genstand for evaluering (f.eks. i forbindelse med opgaver, som deles mellem Kommissionen og medlemsstaterne).

(5)

I forbindelse med forudgående kontrol med henblik på anvisning af udgifter kan den kompetente anvisningsberettigede betragte en række ensartede individuelle transaktioner vedrørende løbende personaleudgifter til løn, pensioner, godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser og udgifter til lægebehandling som én transaktion. I så fald bør den kompetente anvisningsberettigede foretage en passende efterfølgende kontrol på grundlag af sin risikovurdering.

(6)

Rapporten om procedurer med forhandling bør kun omfatte de tilfælde af anvendelse af procedurer med forhandling, som udgør undtagelser fra de normale procedurer for indgåelse af aftaler.

(7)

Efter at periodiseringsprincippet blev indført pr. 1. januar 2005, er det mere logisk og hurtigere at udarbejde den generelle kontooversigt på den dag, hvor regnskabsføreren fratræder, idet regnskabsoplysningerne er til rådighed når som helst i it-systemet. Hvis regnskabsføreren fratræder den 31. december, bør den generelle kontooversigt udarbejdes samme dag, uden at man venter på afslutningen af det midlertidige regnskab.

(8)

For at gøre regnskabsførerens ansvar for likviditetsstyringen effektivt, bør han have tilladelse til at sende de pengeinstitutter, hvor han har åbnet konti, navnene på og underskriftsprøver for de tjenestemænd, der er bemyndiget til at underskrive banktransaktioner.

(9)

Det maksimumsbeløb, som forskudsbestyreren kan betale, bør forhøjes fra 30 000 EUR til 60 000 EUR, når det er fysisk umuligt eller mindre effektivt at foretage betalinger gennem budgetprocedurer.

(10)

I lyset af artikel 21a i vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber bør den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede, når en instruks bekræftes, have lov til at undlade at følge instruksen, hvis den er klart ulovlig.

(11)

Da de anvisningsberettigedes og regnskabsførerens roller i proceduren med inddrivelse ved modregning er komplementære, er det rimeligt at fastsætte, at der skal foregå en høring mellem dem inden modregningen.

(12)

Når debitor er en national myndighed eller en af dens administrative enheder, bør den anvisningsberettigede for at tage hensyn til de procedurer, som findes på nationalt plan, mindst ti arbejdsdage i forvejen underrette de pågældende medlemsstater om, at han har til hensigt at anvende inddrivelse ved modregning. Regnskabsføreren bør dog efter aftale med den pågældende medlemsstat eller administrative enhed kunne foretage inddrivelsen ved modregning inden udløbet af denne frist.

(13)

Når gælden betales inden fristens udløb, beregnes der ikke morarenter (»henstandsperioden«), og inddrivelse ved modregning inden fristens udløb bør begrænses til de tilfælde, hvor regnskabsføreren har berettigede grunde til at mene, at Fællesskabernes finansielle interesser står på spil.

(14)

For at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser bør bankgarantier, der stilles som sikkerhed for en fællesskabsfordring, mens en klage over en bøde behandles, være helt uafhængige af den forpligtelse, som er fastsat i aftalen.

(15)

Finansieringsafgørelsens indhold bør præciseres yderligere. I forbindelse med tilskud og indkøb bør begrebet »de vigtigste elementer« i en foranstaltning, der medfører en udgift, som afholdes over budgettet, defineres mere detaljeret. Desuden bør det gøres klart, at det arbejdsprogram, som er omhandlet i artikel 110 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, i det følgende benævnt »finansforordningen«, kan udgøre en finansieringsafgørelse, hvis det udgør en tilstrækkeligt detaljeret ramme.

(16)

Når der indgås en samlet budgetforpligtelse, kan enhver anvisningsberettiget — ikke kun den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede — være ansvarlig for de juridiske forpligtelser til gennemførelse af den samlede forpligtelse.

(17)

Betalingsfristerne for kontrakter og tilskudsaftaler, hvor betalingen er afhængig af godkendelsen af en rapport eller attest, bør revideres for at sikre, at betalingerne foretages på grundlag af en godkendt rapport eller attest. Desuden bør fristen for godkendelse af en rapport vedrørende en aftale om tilskud, som omfatter aktioner, der er særlig komplekse at evaluere, bringes i overensstemmelse med den nuværende frist for komplekse tjenesteydelseskontrakter.

(18)

Uden at de nuværende frister ændres, og uden at det berører modtagernes rettigheder, bør den kompetente anvisningsberettigede af forenklingshensyn også kunne beslutte, at godkendelsen af rapporten eller attesten og betalingerne kan foretages inden for én frist.

(19)

Beløbsgrænserne for aftaler af beskeden værdi, som blev fastsat i 1994, bør ajourføres og forhøjes fra 50 000 EUR til 60 000 EUR og fra 13 800 EUR til 25 000 EUR. Desuden bør det præciseres, at alle aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 60 000 EUR, kan indgås efter en procedure med forhandling.

(20)

Desuden bør gennemførelsesbestemmelserne indeholde klarere regler om den procedure, som skal følges i forbindelse med visse tjenesteydelseskontrakter vedrørende forskning og udvikling og visse tjenesteydelseskontrakter vedrørende programmateriale, der er beregnet til udsendelse, som er udelukket fra anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (3). I lyset af åbenhedsprincippet kan disse kontrakter indgås efter en procedure med forhandling efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse.

(21)

Med henblik på en yderligere forenkling af forvaltningen af procedurerne for indgåelse af aftaler bør de erhvervsdrivende kunne deltage i en procedure på grundlag af en erklæring på tro og love om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, som medfører udelukkelse fra den pågældende procedure for indgåelse af aftaler, undtagen i tilfælde af begrænsede udbud, en konkurrencepræget dialog og procedurer med forhandling efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, når den ordregivende myndighed begrænser antallet af ansøgere, der skal opfordres til at forhandle eller afgive et bud. I overensstemmelse med principperne i direktiv 2004/18/EF og for bedre at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser skal den erhvervsdrivende, som aftalen skal indgås med, i forbindelse med aftaler, som er omfattet af direktiv 2004/18/EF, og aftaler af høj værdi vedrørende foranstaltninger udadtil dog være forpligtet til at fremlægge dokumentation, som bekræfter den oprindelige erklæring. Den ordregivende myndighed bør, når en ansøger eller bydende skal fremlægge dokumentation, også tage hensyn til dokumentation, som den pågældende ansøger eller bydende har fremlagt under en anden procedure for indgåelse af aftaler, som er iværksat af den samme ordregivende myndighed, forudsat at dokumenterne ikke er mere end ét år gamle, og at de stadig er gyldige.

(22)

Med hensyn til foranstaltninger udadtil bør proceduren med forhandling på konkurrencevilkår gøres mere effektiv, og det bør være tilladt at anvende proceduren med forhandling i de tilfælde, hvor en procedure med forhandling på konkurrencevilkår ikke har givet resultat efter to forsøg, og i de tilfælde, hvor der ikke er opnået resultater efter ét forsøg, når proceduren med forhandling på konkurrencevilkår følger efter forgæves brug af en rammekontrakt. Det bør være tilladt at benytte muligheden for ikke at kræve dokumentation for den tekniske og økonomiske kapacitet op til de beløbsgrænser, som er passende på det pågældende politikområde for hver enkelt aftaletype. Den kompetente anvisningsberettigede bør også i det tilfælde kunne begrunde sit valg. Vurderingsudvalget eller den ordregivende myndighed bør have mulighed for at anmode ansøgerne eller de bydende om at supplere eller præcisere den fremlagte dokumentation, som det er tilfældet i forbindelse med aftaler, som institutionerne indgår for egen regning.

(23)

Hvad angår foranstaltninger udadtil bør de juridiske rammer for indkøb også forenkles med hensyn til offentliggørelse af forhåndsmeddelelsen om internationale udbud og kravet om en opfyldelsesgaranti. Forhåndsmeddelelsen bør offentliggøres så hurtigt som muligt og ikke nødvendigvis inden den 31. januar. Desuden bør der kun kræves en opfyldelsesgaranti, når der er tale om indkøb med en høj værdi, og den kompetente anvisningsberettigede bør have mulighed for afhængigt af sin risikovurdering at undlade at kræve en garanti i tilfælde af forfinansiering til et offentligt organ.

(24)

Med hensyn til ydelse af tilskud bør det for at mindske den administrative byrde accepteres, at den monopolstilling, som modtageren retligt eller faktisk indtager, kan begrundes i beslutningen om ydelse af tilskud.

(25)

Kravet om, at ansøgningen skal vedlægges en ekstern revision, bør kun gælde for ansøgninger vedrørende tilskud til aktioner, hvis værdi er lig med eller overstiger 500 000 EUR, og driftstilskud, hvis værdi er lig med eller overstiger 100 000 EUR.

(26)

Det bør gøres lettere for modtagerne at opnå samfinansiering i form af naturalydelser, hvis det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt, og begrebet organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, og som kan modtage driftstilskud, bør omfatte europæiske organer, der beskæftiger sig med fremme af medborgerskab eller innovation.

(27)

Ansøgerne bør hurtigst muligt informeres om, at deres ansøgning er blevet afvist.

(28)

Med hensyn til driftstilskud til organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, bør gennemførelsen af reglen om non profit begrænses til den procentdel af samfinansieringen, der svarer til Fællesskabets bidrag til driftsbudgettet, for at tage hensyn til rettighederne for de andre offentlige bidragsydere, som også skal inddrive den procentdel af det årlige overskud, der svarer til deres bidrag. Ved beregningen af det beløb, som skal inddrives, bør der ikke tages hensyn til den procentdel, der svarer til bidrag i form af naturalydelser.

(29)

For at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser bør kravet om garantier for forfinansiering finde anvendelse på enhver forfinansiering, der udgør over 80 % af tilskudsbeløbet og overstiger 60 000 EUR.

(30)

Når der er sket en opdeling af forfinansieringen, og udnyttelsen af en tidligere forfinansiering er på under 70 %, bør en ny forfinansiering være mulig, men størrelsen af den nye betaling bør nedsættes med de ubrugte beløb fra den foregående betaling.

(31)

Det bør præciseres, at den eksterne revision eller attestering, som skal vedlægges ansøgningerne om tilskud eller anmodningerne om betaling, kan foretages af en kompetent og uafhængig offentligt ansat, når der er tale om offentlige organer.

(32)

Efter at Kommissionens regnskabsfører i december 2004 i overensstemmelse med finansforordningens artikel 133 fastsatte regnskabsreglerne og -metoderne og den harmoniserede kontoplan, bør afsnittet om regnskabsaflæggelse og regnskabsføring ajourføres ved at fjerne de bestemmelser, som ikke længere er nødvendige.

(33)

For at tage hensyn til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og ombudsmandens afgørelse 2005/118/EF af 26. januar 2005 om oprettelse af Den Europæiske Forvaltningsskole (4) bør listen over europæiske kontorer tilpasses, så den afspejler, at Den Europæiske Forvaltningsskole nu administrativt er tilknyttet De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor.

(34)

Forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 bør derfor ændres —

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF, Euratom) nr. 2342/2002 ændres som følger:

1)

I artikel 6, stk. 3, andet afsnit, erstattes »den 15. april« med »den 30. april«.

2)

Som artikel 6a indsættes følgende:

»Artikel 6a

Foreløbige tolvtedele

(Finansforordningens artikel 13, stk. 2)

De samlede godkendte bevillinger for det foregående regnskabsår, jf. finansforordningens artikel 13, stk. 2, skal forstås som regnskabsårets bevillinger som omhandlet i artikel 5 i denne forordning efter justering for de overførsler, der er foretaget i løbet af det pågældende regnskabsår.«

3)

Artikel 7 og 8 affattes således:

»Artikel 7

Omregningskursen mellem euroen og en anden valuta

(Finansforordningens artikel 16)

1.   Ved omvekslinger mellem euroen og en anden valuta, som foretages af den kompetente anvisningsberettigede, anvendes den daglige vekselkurs for euroen, som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, serie C, jf. dog de særlige bestemmelser, der følger af anvendelsen af de sektorspecifikke forordninger.

Når omregningen mellem euroen og en anden valuta skal foretages af kontrahenter eller modtagere, finder de særlige regler for omregning, som er fastsat i indkøbsaftaler, tilskudsaftaler eller finansieringsaftaler, anvendelse.

2.   Hvis der ikke for den pågældende valutas vedkommende offentliggøres en daglig vekselkurs for euroen i Den Europæiske Unions Tidende, anvender den kompetente anvisningsberettigede den regnskabskurs, der er omhandlet i stk. 3.

3.   Med henblik på den regnskabsføring, der er omhandlet i finansforordningens artikel 132-137, og med forbehold af bestemmelserne i artikel 213 i denne forordning foretages omregningen mellem euroen og en anden valuta ved anvendelse af den månedlige regnskabsvekselkurs for euroen. Denne regnskabsvekselkurs fastsættes af Kommissionens regnskabsfører under anvendelse af de informationskilder, han anser for troværdige, på grundlag af vekselkursen den næstsidste hverdag i den måned, der går forud for den måned, for hvilken kursen fastsættes.

Artikel 8

Den kurs, der skal anvendes ved omregning mellem euroen og andre valutaer

(Finansforordningens artikel 16)

1.   Den kurs, der skal anvendes ved omregning mellem euroen og en anden valuta, er, såfremt omregningen foretages af den kompetente anvisningsberettigede, den kurs, der er gældende den dag, hvor betalingsordren eller indtægtsordren udfærdiges af den anvisningsberettigede tjeneste, jf. dog de særlige bestemmelser, der følger af anvendelsen af sektorspecifikke forordninger eller af specifikke indkøbsaftaler, tilskudsaftaler og finansieringsaftaler.

2.   I forbindelse med forskudskonti i euro er datoen for bankens betaling afgørende for, hvilken kurs der skal anvendes til omregning mellem euroen og en anden valuta.

3.   I forbindelse med regularisering af forskudskonti i nationale valutaer, som omhandlet i finansforordningens artikel 16, er den kurs, der skal anvendes ved omregning mellem euroen og en anden valuta, kursen for den måned, hvor udgiften afholdes over forskudskontoen.

4.   I forbindelse med godtgørelse af faste udgifter eller udgifter, der følger af vedtægten for tjenestemænd og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber (i det følgende benævnt »vedtægten«), for hvilke der er fastsat et maksimumsbeløb, og som betales i en anden valuta end euroen, anvendes den kurs, der er gældende, når fordringen opstår.«

4)

Artikel 21 affattes således:

»Artikel 21

Evaluering

(Finansforordningens artikel 27)

1.   For alle forslag til programmer eller aktiviteter, som medfører budgetudgifter, foretages der en forudgående evaluering, som omfatter:

a)

de behov, der skal dækkes på kort eller lang sigt

b)

fællesskabsinterventionens merværdi

c)

de mål, der skal nås

d)

de politikløsninger, der er til rådighed, herunder de risici, som er forbundet med dem

e)

de forventede resultater og virkninger, særlig økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger, og de indikatorer og evalueringsordninger, der er nødvendige til vurdering heraf

f)

den mest hensigtsmæssige metode til gennemførelse af den eller de foretrukne løsninger

g)

den interne sammenhæng i det foreslåede program eller den foreslåede aktivitet og forholdet til andre relevante instrumenter

h)

omfanget af bevillinger, menneskelige ressourcer og øvrige administrative ressourcer, der skal tildeles under hensyn til princippet om omkostningseffektivitet

i)

erfaringerne fra allerede gennemførte lignende foranstaltninger.

2.   Forslaget skal indeholde oplysninger om ordninger for kontrol, rapportering og evaluering under hensyntagen til de respektive ansvarsområder på alle de myndighedsniveauer, som skal deltage i gennemførelsen af det foreslåede program eller den foreslåede aktivitet.

3.   Alle programmer eller aktiviteter, herunder pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, hvor de anvendte ressourcer overstiger 5 000 000 EUR, gøres til genstand for en midtvejsevaluering og/eller efterfølgende evaluering af de anvendte menneskelige og finansielle ressourcer og af de opnåede resultater for at kontrollere, at disse er i overensstemmelse med de fastsatte målsætninger, på følgende betingelser:

a)

der foretages en periodisk evaluering af de resultater, der opnås under et flerårigt programs gennemførelse, efter en tidsplan, der gør det muligt at tage hensyn til konklusionerne af denne evaluering i forbindelse med enhver beslutning om videreførelse, ændring eller afbrydelse af det pågældende program

b)

for så vidt angår aktiviteter, der finansieres på årsbasis, evalueres resultaterne mindst én gang hvert sjette år.

Den i første afsnit, litra a) og b), nævnte forpligtelse gælder ikke for de enkelte projekter eller aktioner, der gennemføres som led i aktiviteterne, og hvor forpligtelsen kan opfyldes gennem de afsluttende rapporter, som fremsendes af de organer, der har udført aktionen.

4.   De evalueringer, der er omhandlet i stk. 1 og 3, skal stå i rimeligt forhold til de ressourcer, der anvendes til de pågældende programmer eller aktiviteter, og disses virkninger.«

5)

Artikel 45 ændres således:

a)

I stk. 1 affattes første punktum således:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan bistås af personer, som er omfattet af vedtægten (i det følgende benævnt »ansatte«), der under hans ansvar pålægges at gennemføre visse transaktioner, som er nødvendige for budgettets gennemførelse og for udarbejdelsen af finansielle og forvaltningsmæssige oplysninger.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Hver institution underretter budgetmyndigheden, når en anvisningsberettiget bemyndiget ved delegation tiltræder, skifter funktion eller fratræder.«

6)

Artikel 47 ændres således:

a)

I stk. 3 tilføjes følgende afsnit:

»I forbindelse med forudgående kontrol kan den kompetente anvisningsberettigede betragte en række ensartede individuelle transaktioner vedrørende løbende udgifter til løn, pensioner, godtgørelse af udgifter i forbindelse med tjenesterejser og udgifter til lægebehandling som én transaktion.

I det tilfælde, der er omhandlet i andet afsnit, gennemfører den kompetente anvisningsberettigede afhængigt af sin risikovurdering en efterfølgende kontrol i overensstemmelse med stk. 4.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   De ansatte, der er ansvarlige for den i stk. 2 og 4 omhandlede kontrol, er forskellige fra de ansatte, der udfører de i stk. 1 omhandlede iværksættelsesopgaver, og de er ikke underordnet sidstnævnte.«

7)

Artikel 54, første punktum, affattes således:

»De ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede opregner for hvert regnskabsår de aftaler, der er indgået efter procedurer med forhandling som omhandlet i artikel 126, stk. 1, litra a)-g), artikel 127, stk. 1, litra a)-d), og artikel 242, 244 og 246.«

8)

Artikel 56 affattes således:

»Artikel 56

Regnskabsførerens fratræden

(Finansforordningens artikel 61)

1.   Hvis regnskabsføreren fratræder sit hverv, opstilles der snarest muligt en generel kontooversigt.

2.   Den generelle kontooversigt, ledsaget af en afleveringsrapport, sendes af den fratrædende regnskabsfører eller, hvis dette ikke er muligt, af en tjenestemand i hans tjenestegren, til den nye regnskabsfører.

Den nye regnskabsfører godkender den generelle kontooversigt med sin underskrift senest en måned efter fremsendelsen, og han kan fremsætte forbehold.

Afleveringsrapporten skal også indeholde resultatet af den generelle kontooversigt og eventuelle forbehold.

3.   Hver institution underretter budgetmyndigheden, når dens regnskabsfører udnævnes eller fratræder.«

9)

Artikel 60, stk. 2, affattes således:

»Til dette formål fremsender regnskabsføreren for hver institution til alle de pengeinstitutter, hvori den pågældende institution har åbnet konti, navnene på og underskriftsprøver for de bemyndigede ansatte.«

10)

Artikel 64 ændres således:

a)

Titlen affattes således:

»Artikel 64

Database vedrørende juridiske enheder

(Finansforordningens artikel 61)«

b)

Stk. 1 affattes således:

»1.   Regnskabsføreren kan kun foretage betalinger ved bankoverførsel, hvis bankoplysningerne vedrørende betalingsmodtageren og oplysninger, som bekræfter betalingsmodtagerens identitet, samt eventuelle ændringer i disse oplysninger forud er registreret af institutionen i en fælles database.

Enhver registrering i denne database af de juridiske oplysninger og bankoplysningerne vedrørende betalingsmodtageren eller ændring af disse oplysninger sker på grundlag af et bilag, hvis form fastlægges af Kommissionens regnskabsfører.«

c)

Stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»De anvisningsberettigede underretter regnskabsføreren om eventuelle ændringer af de juridiske oplysninger og de bankoplysninger, som betalingsmodtageren har meddelt dem, og kontrollerer, at disse oplysninger er gyldige, inden der foretages en betaling.«

11)

Artikel 66, stk. 2, affattes således:

»2.   Forskudsbestyreren er bemyndiget til foreløbigt at fastsætte og betale udgifterne på grundlag af detaljerede bestemmelser, som er fastsat i instrukserne fra den kompetente anvisningsberettigede. I disse instrukser angives reglerne og betingelserne for gennemførelse af den foreløbige fastsættelse af udgifter og de foreløbige betalinger og i givet fald betingelserne for underskrivelse af retlige forpligtelser som omhandlet i artikel 94, stk. 1, litra e).«

12)

Artikel 67, stk. 2, andet afsnit, affattes således:

»Det maksimumsbeløb, som forskudsbestyreren kan betale, når det er fysisk umuligt eller mindre rationelt at foretage betalingstransaktioner gennem budgetprocedurer, kan ikke overstige 60 000 EUR for hver udgift.«

13)

I artikel 68 erstattes første og andet punktum af følgende punktum:

»Forskudsbestyrerne udpeges blandt tjenestemænd eller om nødvendigt og kun i behørigt begrundede tilfælde blandt andre ansatte.«

14)

Artikel 70 ændres således:

a)

Stk. 1, andet punktum, affattes således:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan når som helst få adgang til opgørelserne i dette regnskab, og der udarbejdes mindst én gang om måneden en oversigt over de gennemførte transaktioner, som forskudsbestyreren i den følgende måned sender til den kompetente anvisningsberettigede med tilhørende bilag med henblik på regulering af de transaktioner, der er foretaget over forskudskontoen.«

b)

I stk. 2 affattes første punktum således:

»Regnskabsføreren kontrollerer selv eller lader en ansat fra hans egne tjenestegrene eller fra de anvisningsberettigede tjenestegrene, der er specielt befuldmægtiget hertil, kontrollere — som hovedregel på stedet og uanmeldt — at de midler, som er betroet forskudsbestyrerne, er til stede, at regnskabet er ført korrekt, og at reguleringen af transaktionerne over forskudskontoen er sket inden for de fastsatte frister.«

15)

Artikel 73, stk. 1, andet punktum, affattes således:

»Hvis den pågældende instruks bekræftes skriftligt, og hvis bekræftelsen sker rettidigt og er tilstrækkelig præcis, således at den udtrykkelig henviser til de punkter, som den ved delegation eller subdelegation bemyndigede anvisningsberettigede har anfægtet, er den anvisningsberettigede fritaget for ansvar; han skal følge instruksen, medmindre den er klart ulovlig eller strider mod de sikkerhedsforskrifter, der finder anvendelse.«

16)

Artikel 78, stk. 3, litra b)-e), affattes således:

»b)

hvis gælden betales inden den angivne frist, beregnes der ikke morarenter

c)

hvis betaling ikke har fundet sted inden for den frist, som er omhandlet i litra b), er gælden rentebærende med den rentesats, der er omhandlet i artikel 86, jf. dog de gældende særbestemmelser

d)

hvis betaling ikke har fundet sted inden for den frist, som er omhandlet i litra b), foretager institutionen inddrivelsen enten ved modregning eller ved at kræve eventuelle forhåndsgarantier indfriet

e)

efter at have underrettet debitor om grundene til og datoen for inddrivelsen ved modregning kan regnskabsføreren foretage inddrivelsen ved modregning inden udløbet af den frist, som er omhandlet i litra b), hvis det er nødvendigt for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser, når han har berettigede grunde til at mene, at det beløb, som skyldes til Kommissionen, ellers ville være tabt.«

17)

Artikel 81, stk. 1, litra f), affattes således:

»f)

den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b)«

18)

Artikel 83 affattes således:

»Artikel 83

Inddrivelse ved modregning

(Finansforordningens artikel 73)

1.   Når debitor har en fordring på Fællesskaberne, der er sikker, opgjort og forfalden til betaling og som genstand har et beløb, der er fastlagt ved en betalingsordre, inddriver regnskabsføreren, når den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), er overskredet, den fastlagte fordring ved modregning.

I undtagelsestilfælde foretager regnskabsføreren inddrivelsen ved modregning inden udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), hvis det er nødvendigt for at beskytte Fællesskabernes finansielle interesser, når han har berettigede grunde til at mene, at det beløb, som skyldes til Kommissionen, ellers ville være tabt.

2.   Inden regnskabsføreren foretager en inddrivelse efter stk. 1, hører han den kompetente anvisningsberettigede og underretter de pågældende debitorer.

Når debitor er en national myndighed eller en af dens administrative enheder, underretter regnskabsføreren mindst ti arbejdsdage i forvejen også den pågældende medlemsstat om, at han har til hensigt at anvende inddrivelse ved modregning. Efter aftale med den pågældende medlemsstat eller administrative enhed kan regnskabsføreren dog foretage inddrivelsen ved modregning inden udløbet af denne frist.

3.   Den modregning, som er omhandlet i stk. 1, har samme virkning som en betaling og frigør Fællesskaberne for gældsbeløbet og i givet fald for de skyldige renter.«

19)

Artikel 84, stk. 1, affattes således:

»1.   Hvis det fulde beløb ikke har kunnet inddrives ved udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), og som er anført i debetnotaen, underretter regnskabsføreren den kompetente anvisningsberettigede herom og iværksætter omgående inddrivelsesproceduren ved hjælp af alle til rådighed stående retsmidler, herunder ved at kræve eventuelle forhåndsgarantier indfriet, jf. dog artikel 83.«

20)

Artikel 85, stk. 1, litra a), affattes således:

»a)

debitor forpligter sig til at betale rente efter den i artikel 86 anførte sats i hele henstandsperioden regnet fra udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b).«

21)

Som artikel 85a indsættes følgende:

»Artikel 85a

Inddrivelse af bøder, tvangsbøder og sanktioner

(Finansforordningens artikel 73 og 74)

1.   Når en beslutning om pålæggelse af en bøde, tvangsbøde eller sanktion, som Kommissionen har truffet i henhold til EF-traktaten eller Euratom-traktaten, indbringes for en fællesskabsdomstol, opkræver regnskabsføreren, indtil alle retsmidler er udtømt, midlertidigt de pågældende beløb fra debitor eller anmoder ham om at stille en finansiel garanti. Den garanti, som der anmodes om, skal være uafhængig af forpligtelsen til at betale bøden, tvangsbøden eller sanktionen og skal kunne tvangsfuldbyrdes ved første påkrav. Den skal dække fordringens hovedstol og de skyldige renter, jf. artikel 86, stk. 5.

2.   Når alle retsmidler er udtømt, opføres de midlertidigt opkrævede beløb og renterne heraf på budgettet eller tilbagebetales til debitor. Når der er stillet en finansiel garanti, kræves denne indfriet, eller den frigives.«

22)

Artikel 86 ændres således:

a)

Stk. 1, 2 og 3 affattes således:

»1.   Enhver fordring, der ikke er betalt inden udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), er rentebærende efter stk. 2 og 3 i denne artikel, jf. dog de særlige bestemmelser, der følger af anvendelsen af de sektorspecifikke forordninger.

2.   Rentesatsen for fordringer, der ikke er betalt inden udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), er den sats, som Den Europæiske Centralbank pr. den første kalenderdag i den måned, hvor fristen udløber, anvender på sine væsentligste refinansieringstransaktioner, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende, C-udgaven, forhøjet med:

a)

syv procentpoint, når baggrunden for fordringen er en offentlig indkøbs- og tjenesteydelsesaftale som omhandlet i afsnit V

b)

tre og et halvt procentpoint i alle andre tilfælde.

3.   Rentebeløbet beregnes fra den kalenderdag, der følger efter udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), og som er anført i debetnotaen, til den kalenderdag, hvor hele gælden er tilbagebetalt.«

b)

Stk. 5 affattes således:

»5.   I tilfælde af bøder, og hvor debitor i stedet for at foretage en midlertidig betaling stiller en finansiel garanti, der er godtaget af regnskabsføreren, er den rentesats, der finder anvendelse fra udløbet af den frist, som er omhandlet i artikel 78, stk. 3, litra b), den i stk. 2 i nærværende artikel omhandlede sats forhøjet med halvandet procentpoint.«

23)

Artikel 90 affattes således:

»Artikel 90

Finansieringsafgørelse

(Finansforordningens artikel 75)

1.   Finansieringsafgørelsen angiver de vigtigste elementer i en foranstaltning, der medfører en udgift, der afholdes over budgettet.

2.   For tilskud anses beslutningen om vedtagelse af det årlige arbejdsprogram, som er omhandlet i finansforordningens artikel 110, for at udgøre den finansieringsafgørelse, som er omhandlet i finansforordningens artikel 75, hvis arbejdsprogrammet udgør en tilstrækkeligt detaljeret ramme.

Når gennemførelsen af de hertil svarende bevillinger i forbindelse med indkøb er fastlagt i et årligt arbejdsprogram, som udgør en tilstrækkeligt detaljeret ramme, anses dette arbejdsprogram også for at udgøre finansieringsafgørelsen for de pågældende indkøbsaftaler.

3.   For at kunne betragtes som en tilstrækkeligt detaljeret ramme skal det arbejdsprogram, som Kommissionen vedtager, indeholde følgende:

a)

I forbindelse med tilskud:

i)

en henvisning til basisretsakten og budgetposten

ii)

prioriteterne for året, de mål, som skal opfyldes, og de forventede resultater med de godkendte bevillinger for regnskabsåret

iii)

de vigtigste udvælgelses- og tildelingskriterier, som skal anvendes ved udvælgelsen af forslag

iv)

den maksimale samfinansieringssats og, hvis der skal anvendes forskellige satser, de kriterier, som skal gælde for hver sats

v)

tidsplanen og det vejledende beløb for indkaldelserne af forslag.

b)

I forbindelse med indkøb:

i)

den samlede budgetbevilling, som er afsat til indkøb i det pågældende år

ii)

det vejledende antal og arten af planlagte aftaler og om muligt generelle oplysninger om, hvad de drejer sig om

iii)

den vejledende tidsramme for iværksættelsen af procedurerne for indgåelse af aftaler.

Hvis det årlige arbejdsprogram ikke indeholder denne detaljerede ramme for én eller flere foranstaltninger, skal der foretages de nødvendige ændringer, eller der skal vedtages en særskilt finansieringsafgørelse, som indeholder de oplysninger, som er omhandlet i første afsnit, litra a) og b), for de pågældende foranstaltninger.

4.   Enhver væsentlig ændring i en finansieringsafgørelse, som allerede er vedtaget, følger samme procedure som den oprindelige afgørelse, jf. dog eventuelle specifikke bestemmelser i en basisretsakt.«

24)

Artikel 94, stk. 1, litra d) og e), affattes således:

»d)

når den samlede forpligtelse iværksættes gennem flere retlige forpligtelser, som forskellige anvisningsberettigede er ansvarlige for

e)

når retlige forpligtelser som led i forskudskonti, der åbnes i forbindelse med foranstaltninger udadtil, underskrives af ansatte henhørende under de lokale enheder, der er omhandlet i artikel 254, efter instrukser fra den kompetente anvisningsberettigede, som imidlertid fortsat er fuldt ansvarlig for den underliggende transaktion.«

25)

Artikel 100 ændres således:

a)

Litra b) og c) affattes således:

»b)

for øvrige vederlag, såsom vederlag til time- eller daglønnet personale: en af den dertil beføjede ansatte underskrevet opgørelse, som angiver antallet af udførte arbejdsdage og -timer

c)

for overarbejde: en af den dertil beføjede ansatte underskrevet opgørelse, som attesterer det udførte overarbejde«.

b)

Litra d), nr. ii), affattes således:

»ii)

afregningen for udgifter til tjenesterejser, underskrevet af den ansatte, der har foretaget tjenesterejsen, og af den myndighed, der har fået uddelegeret beføjelse hertil; heri angives bl.a. tjenesterejsens mål, dato og tidspunkt for afgang og ankomst til målet, befordringsudgifter, opholdsudgifter og øvrige behørigt godkendte udgifter i henhold til dokumentation.«

26)

Artikel 101 affattes således:

»Artikel 101

Betalingspåtegnelsens form

(Finansforordningens artikel 79)

I et system, hvor der ikke anvendes edb, udføres betalingspåtegnelsen ved anvendelse af et stempel forsynet med en underskrift fra den kompetente anvisningsberettigede eller fra en teknisk kompetent ansat, der er bemyndiget af den kompetente anvisningsberettigede i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 97. I et system, hvor der anvendes edb, udføres betalingspåtegnelsen ved anvendelse af en elektronisk sikret validering foretaget af den kompetente anvisningsberettigede eller en teknisk kompetent ansat, der er bemyndiget af den kompetente anvisningsberettigede.«

27)

Artikel 106, stk. 3, ændres således:

»3.   For så vidt angår kontrakter og tilskudsaftaler, hvor betalingen er afhængig af godkendelsen af en rapport eller attest, begynder de i stk. 1 og 2 fastsatte frister først at løbe fra det tidspunkt, hvor den pågældende rapport eller attest er godkendt. Modtageren underrettes straks.

Fristen for godkendelse kan ikke overstige:

a)

20 kalenderdage ved ukomplicerede kontrakter vedrørende levering af varer og tjenesteydelser

b)

45 kalenderdage ved andre kontrakter og tilskudsaftaler

c)

60 kalenderdage ved kontrakter og tilskudsaftaler, hvor det er særlig vanskeligt at vurdere de tekniske ydelser eller foranstaltningerne.

Den kompetente anvisningsberettigede underretter ved et formelt dokument modtageren om enhver suspension af fristen for godkendelse af rapporten eller attesten.

Den kompetente anvisningsberettigede kan beslutte, at der skal gælde én frist for godkendelse af rapporten eller attesten og betalinger. Denne frist kan ikke være længere end de sammenlagte gældende maksimale frister for godkendelse af rapporten eller attesten og for betalinger.«

28)

Artikel 114, stk. 4, affattes således:

»På grundlag af rapporten og af høringen vedtager institutionen enten en begrundet afgørelse om afslutning af proceduren eller en afgørelse ledsaget af grunde i overensstemmelse med vedtægtens artikel 22 og 86 og bilag IX. Afgørelser om disciplinære eller økonomiske sanktioner meddeles den pågældende og, til orientering, de øvrige institutioner samt Revisionsretten.«

29)

Artikel 116, stk. 1, affattes således:

»1.   Aftaler om fast ejendom vedrører køb, tinglyst langtidslejemål, brugsret samt leasing eller leje med eller uden forkøbsret af byggegrunde, eksisterende bygninger eller andre former for fast ejendom.«

30)

Artikel 118, stk. 3, første afsnit, andet punktum, affattes således:

»Uden at dette berører aftaler, som er indgået efter en procedure med forhandling, jf. artikel 126, er en udbudsbekendtgørelse obligatorisk for følgende aftaler: aftaler, hvis anslåede værdi er lig med eller større end de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, stk. 1, litra a) og c); aftaler om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, som er anført i kategori 8 i bilag II A til direktiv 2004/18/EF, og hvis anslåede værdi er lig med eller større end de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158, stk. 1, litra b), i denne forordning for aftaler om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling.«

31)

Artikel 119, stk. 1, litra b), affattes således:

»b)

årligt offentliggøres en liste over kontrahenter med angivelse af den tildelte ordres genstand og beløb, når det drejer sig om aftaler, hvis værdi ligger over eller er lig med 25 000 EUR.«

32)

Artikel 126, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»De ordregivende myndigheder kan ligeledes anvende proceduren med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i forbindelse med aftaler, hvis værdi er mindre end eller lig med 60 000 EUR.«

33)

I artikel 127, stk. 1, indsættes følgende som litra f) og g):

»f)

i forbindelse med tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, bortset fra dem, hvis udbytte tilhører den ordregivende myndighed til brug for egen virksomhed, hvis tjenesteydelsen i fuldt omfang betales af den ordregivende myndighed

g)

i forbindelse med tjenesteydelseskontrakter vedrørende radio- og tv-selskabers indkøb, udvikling, produktion eller samproduktion af programmateriale, der er beregnet til udsendelse, og aftaler om sendetid.«

34)

Artikel 128, stk. 1, affattes således:

»1.   Indkaldelse af interessetilkendegivelser er en metode til udvælgelse af ansøgere, der opfordres til at afgive bud i forbindelse med fremtidige begrænsede udbud vedrørende kontrakter, hvis værdi ligger over 60 000 EUR, jf. dog bestemmelserne i artikel 126 og 127.«

35)

Artikel 129 affattes således:

»Artikel 129

Aftaler af beskeden værdi

(Finansforordningens artikel 91)

1.   Aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 60 000 EUR, kan indgås efter en procedure med forhandling med høring af mindst fem ansøgere.

Hvis den ordregivende myndighed efter høring af ansøgerne kun modtager ét bud, som er administrativt og teknisk gyldigt, kan aftalen indgås, forudsat at tildelingskriterierne er overholdt.

2.   I forbindelse med aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 25 000 EUR, kan den procedure, som er omhandlet i stk. 1, anvendes med høring af mindst tre ansøgere.

3.   Aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 3 500 EUR, kan indgås efter indhentning af blot ét bud.

4.   Ved betaling for udgifter til et beløb, der ligger under eller er lig med 200 EUR, kan man blot betale forelagte fakturaer uden forudgående indhentning og accept af et bud.«

36)

Artikel 134 affattes således:

»Artikel 134

Bevismidler

(Finansforordningens artikel 93 og 94)

1.   Ansøgere og bydende skal fremlægge en behørigt underskrevet og dateret erklæring på tro og love om, at de ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93 eller 94.

Når der er tale om begrænsede udbud, konkurrencepræget dialog og procedurer med forhandling efter offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse, hvor den ordregivende myndighed begrænser antallet af ansøgere, der skal opfordres til at forhandle eller afgive et bud, skal alle ansøgere dog fremlægge de attester, som er nævnt i stk. 3.

2.   Den bydende, som kontrakten skal indgås med, skal inden for en frist, som fastsættes af den ordregivende myndighed, inden indgåelsen af kontrakten fremlægge de i stk. 3 omhandlede bevismidler til bekræftelse af den i stk. 1 nævnte erklæring i følgende tilfælde:

a)

i forbindelse med aftaler, som institutionerne indgår for egen regning, og hvis værdi er lig med eller større end de beløbsgrænser, der er fastsat i artikel 158

b)

i forbindelse med aftaler vedrørende foranstaltninger udadtil, hvis værdi er lig med eller større end de beløbsgrænser, som er fastsat i artikel 241, stk. 1, litra a), artikel 243, stk. 1, litra a), eller artikel 245, stk. 1, litra a).

I forbindelse med kontrakter, hvis værdi ligger under de beløbsgrænser, der er omhandlet i litra a) og b), kan den ordregivende myndighed, når den er i tvivl om, hvorvidt den bydende, som kontrakten skal indgås med, befinder sig i en af udelukkelsessituationerne, kræve, at han fremlægger de i stk. 3 nævnte bevismidler.

3.   Den ordregivende myndighed godkender som tilstrækkeligt bevis for, at ansøgeren eller den bydende, som kontrakten skal indgås med, ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93, stk. 1, litra a), b) eller e), fremlæggelse af en straffeattest af nyere dato eller eventuelt et tilsvarende dokument, som for nylig er udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed i hjemlandet eller opholdslandet, hvoraf det fremgår, at disse krav er opfyldt. Den ordregivende myndighed godkender som tilstrækkeligt bevis for, at ansøgeren eller den bydende ikke befinder sig i en af de situationer, der er nævnt i finansforordningens artikel 93, stk. 1, litra d), en attest af nyere dato udstedt af den kompetente myndighed i den pågældende stat.

Hvis det dokument eller den attest, der er nævnt i første afsnit, ikke udstedes af det pågældende land, og i de andre tilfælde af udelukkelse, som er nævnt i finansforordningens artikel 93, kan dokumentet eller attesten erstattes af en erklæring afgivet under ed eller eventuelt af en højtidelig erklæring, der af vedkommende afgives for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i hjemlandet eller et senere opholdsland.

4.   I overensstemmelse med den nationale lovgivning i det land, hvor ansøgeren eller den bydende er etableret, vedrører de i stk. 1 og 3 nævnte dokumenter juridiske og/eller fysiske personer, herunder, hvis den ordregivende myndighed finder det nødvendigt, virksomhedsledere eller enhver anden person, der har beføjelse til at repræsentere eller kontrollere ansøgeren eller den bydende eller til at træffe beslutninger på dennes vegne.

5.   De ordregivende myndigheder kan, hvis de er i tvivl om, hvorvidt ansøgerne eller de bydende befinder sig i en af udelukkelsessituationerne, selv henvende sig til de kompetente myndigheder, der er nævnt i stk. 3, for at indhente de oplysninger om den pågældende situation, som de finder nødvendige.

6.   Den ordregivende myndighed kan undlade at kræve, at en ansøger eller bydende skal fremlægge den dokumentation, som er omhandlet i stk. 3, hvis en sådan dokumentation allerede er forelagt for den i forbindelse med en anden procedure for indgåelse af aftaler, forudsat at dokumenterne ikke er mere end ét år gamle, og at de stadig er gyldige.

I sådanne tilfælde skal ansøgeren eller den bydende erklære på tro og love, at dokumentationen allerede er fremlagt i forbindelse med en tidligere procedure for indgåelse af aftaler, og bekræfte, at der ikke er sket ændringer i hans situation.«

37)

Artikel 135 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   I forbindelse med enhver udbudsprocedure anvendes udvælgelseskriterierne til at vurdere ansøgerens eller den bydendes finansielle, økonomiske, tekniske og faglige kapacitet.

Den ordregivende myndighed kan fastsætte minimale kapacitetsniveauer, hvorunder ansøgere ikke kan udvælges.«

b)

Stk. 6 affattes således:

»6.   Den ordregivende myndighed kan afhængigt af sin risikovurdering beslutte ikke at kræve dokumentation for ansøgernes eller de bydendes finansielle, økonomiske, tekniske og faglige kapacitet i forbindelse med følgende aftaler:

a)

aftaler, som institutionerne indgår for egen regning, og hvis værdi ligger under eller er lig med 60 000 EUR

b)

aftaler i forbindelse med foranstaltninger udadtil, hvis værdi ligger under de beløbsgrænser, som er fastsat i artikel 241, stk. 1, litra a), artikel 243, stk. 1, litra a), eller artikel 245, stk. 1, litra a).

Når den ordregivende myndighed beslutter ikke at kræve dokumentation for ansøgernes eller de bydendes finansielle, økonomiske, tekniske og faglige kapacitet, udbetales der ikke forfinansieringer, medmindre der stilles en finansiel garanti på et tilsvarende beløb.«

38)

I artikel 138, stk. 1, affattes indledningen således:

»En ordre kan tildeles på følgende to måder, jf. dog finansforordningens artikel 94:«

39)

Artikel 145, stk. 2, første afsnit, affattes således:

»For alle aftaler, hvis værdi ligger over den beløbsgrænse, der er fastsat i artikel 129, stk. 1, udpeger den kompetente anvisningsberettigede et særligt udvalg til at åbne buddene.«

40)

Artikel 146, stk. 1, andet afsnit, affattes således:

»Udvalget udpeges af den kompetente anvisningsberettigede og skal afgive rådgivende udtalelse om alle aftaler, hvis værdi ligger over den beløbsgrænse, der er fastsat i artikel 129, stk. 1.«

41)

Artikel 152 affattes således:

»Artikel 152

Garanti i forbindelse med forfinansiering

(Finansforordningens artikel 102)

Ved udbetaling af forfinansiering på over 150 000 EUR eller i det tilfælde, som er omhandlet i artikel 135, stk. 6, andet afsnit, skal der som modydelse stilles en garanti.

Når kontrahenten er et offentligt organ, kan den kompetente anvisningsberettigede dog afhængigt af sin risikovurdering undlade at kræve denne forpligtelse opfyldt.

Garantien frigives i takt med, at forfinansieringen afvikles ved modregning i mellemliggende betalinger eller saldobetalinger til kontrahenten på de betingelser, der er fastsat i kontrakten.«

42)

I artikel 155 affattes overskriften således:

»Artikel 155

Særskilte aftaler og aftaler opdelt i partier

(Finansforordningens artikel 91 og 105)«

43)

Artikel 157, litra b), affattes således:

»b)

5 278 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter.«

44)

Artikel 158, stk. 1, affattes således:

»1.   De beløbsgrænser, der er omhandlet i finansforordningens artikel 105, fastsættes til:

a)

137 000 EUR for de indkøbs- og tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag II A til direktiv 2004/18/EF, undtagen de kontrakter om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er anført i bilagets kategori 8

b)

211 000 EUR for de tjenesteydelseskontrakter, der er anført i bilag II B til direktiv 2004/18/EF, og de kontrakter om tjenesteydelser vedrørende forskning og udvikling, der er anført i kategori 8 i bilag II A til direktiv 2004/18/EF

c)

5 278 000 EUR for bygge- og anlægskontrakter.«

45)

Artikel 162, litra a), affattes således:

»a)

europæiske organisationer, der beskæftiger sig med almen eller faglig uddannelse, informationsvirksomhed, innovation eller forskning og studier vedrørende europæisk politik eller aktiviteter, som bidrager til fremme af medborgerskab eller menneskerettigheder, og europæiske standardiseringsorganer.«

46)

I artikel 164 indsættes følgende som stk. 1a:

»1a.   Aftalen om tilskud kan indeholde nærmere bestemmelser om og frister for suspension i overensstemmelse med artikel 183.«

47)

I artikel 165 indsættes følgende som stk. 3:

»3.   For så vidt angår driftstilskud til organer, der arbejder for virkeliggørelsen af et mål af generel europæisk interesse, har Kommissionen ret til at inddrive den procentdel af det årlige overskud, der svarer til Fællesskabets bidrag til de pågældende organers driftsbudget, når disse organer også finansieres af offentlige myndigheder, som selv skal inddrive den procentdel af det årlige overskud, der svarer til deres bidrag. Ved beregningen af det beløb, som skal inddrives, tages der ikke hensyn til den procentdel, der svarer til bidrag til driftsbudgettet i form af naturalydelser.«

48)

Artikel 168, stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

når det drejer sig om tilskud til organer, der retligt eller faktisk indtager en monopolstilling, behørigt begrundet i beslutningen om ydelse af tilskud«.

49)

Artikel 172 ændres således:

a)

I stk. 2 affattes første punktum således:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan godkende samfinansiering i form af naturalydelser, hvis det anses for nødvendigt eller hensigtsmæssigt.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3:

»3.   I forbindelse med tilskud, hvis samlede værdi ligger under eller er lig med 25 000 EUR, kan den anvisningsberettigede afhængigt af sin risikovurdering undlade at kræve forpligtelsen til at fremlægge den dokumentation for samfinansieringen, som er omhandlet i stk. 1, opfyldt.

Når der i et regnskabsår tildeles flere tilskud til én modtager, finder beløbsgrænsen på 25 000 EUR anvendelse på det samlede beløb for de pågældende tilskud.«

50)

Artikel 173 ændres således:

a)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ansøgningen skal vise ansøgerens juridiske status og hans finansielle og tekniske kapacitet til at gennemføre den foreslåede aktion eller det foreslåede arbejdsprogram, jf. dog artikel 176, stk. 4.

Med det formål fremlægger ansøgeren en erklæring på tro og love og for ansøgninger om et tilskud, der overstiger 25 000 EUR, enhver form for dokumentation, som den kompetente anvisning anmoder om på grundlag af sin risikovurdering. Det skal anføres i indkaldelsen af forslag, at der anmodes om sådanne dokumenter.

Dokumentationen kan specielt bestå af driftsregnskabet og balancen for det sidste regnskabsår, hvor regnskaberne er afsluttet.«

b)

Stk. 4 ændres således:

i)

Første afsnit affattes således:

»Når ansøgningen vedrører tilskud til en aktion, hvor beløbet overstiger 500 000 EUR, eller driftstilskud, som overstiger 100 000 EUR, skal der fremlægges en revisionsrapport udarbejdet af en autoriseret ekstern revisor. Heri godkendes regnskabet for det seneste disponible regnskabsår.«

ii)

Fjerde og femte afsnit affattes således:

»Når det drejer sig om de partnerskaber, der er omhandlet i artikel 163, skal den i første afsnit nævnte revisionsrapport, som skal omfatte de to seneste disponible regnskabsår, være fremlagt inden indgåelsen af rammeaftalen.

Den kompetente anvisningsberettigede kan afhængigt af sin risikovurdering undlade at kræve forpligtelsen til at fremlægge den i første afsnit nævnte revision opfyldt for uddannelsesinstitutioner på gymnasieniveau og inden for de videregående uddannelser og modtagere, mellem hvilke der består et solidarisk og fælles ansvar, når der er tale om aftaler med flere modtagere.«

iii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Første afsnit finder ikke anvendelse på offentlige organer og de internationale organisationer, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2.«

51)

Artikel 176 ændres således:

a)

Stk. 3 affattes således:

»3.   Den finansielle og tekniske kapacitet kontrolleres især på grundlag af en analyse af den i artikel 173 nævnte dokumentation, som den kompetente anvisningsberettigede har anmodet om i indkaldelsen af forslag.«

b)

Stk. 4, første afsnit, affattes således:

»Kravet om undersøgelse af den finansielle kapacitet, jf. stk. 3, gælder ikke for stipendiemodtagere, der er fysiske personer, for offentlige organer eller for de internationale organisationer, der er omhandlet i artikel 43, stk. 2.«

52)

Artikel 179 affattes således:

»Artikel 179

Information af ansøgere

(Finansforordningens artikel 116)

Ansøgerne informeres hurtigst muligt og under alle omstændigheder senest 15 kalenderdage efter, at modtagerne har fået tilsendt beslutningen om ydelse af tilskud.«

53)

Artikel 180 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For hvert tilskud kan forfinansieringen opdeles i flere trancher.

Udbetaling af hele den nye forfinansiering forudsætter, at den foregående forfinansiering er udnyttet med mindst 70 % af dens samlede beløb.

Når den foregående forfinansiering er udnyttet med mindre end 70 %, nedsættes den nye forfinansiering med de ubrugte beløb fra den foregående forfinansiering.

Ved anmodning om en ny udbetaling aflægger modtageren regnskab over de udgifter, han har afholdt.«

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

Første afsnit affattes således:

»I forbindelse med enhver udbetaling kan den kompetente anvisningsberettigede på grundlag af sin risikovurdering kræve en attest for årsregnskaberne og de underliggende regnskaber, udarbejdet af en autoriseret revisor eller, når der er tale om offentlige organer, af en kompetent uafhængig offentligt ansat. Når der er tale om et tilskud til en aktion eller et driftstilskud, vedlægges attesten betalingsanmodningen. Attesten skal i overensstemmelse med en metode, som den kompetente anvisningsberettigede har godkendt, attestere, at de omkostninger, som modtageren har opført i de årsregnskaber, som betalingsanmodningen er baseret på, er reelle, registreret korrekt og støtteberettigede i overensstemmelse med aftalen om tilskud.«

ii)

I andet afsnit affattes indledningen således:

»Undtagen i tilfælde af faste beløb og finansiering efter takst er attesten for årsregnskaberne og de underliggende regnskaber obligatorisk for mellemliggende betalinger pr. regnskabsår og for saldobetalinger i følgende tilfælde:«

iii)

I tredje afsnit affattes indledningen således:

»Den kompetente anvisningsberettigede kan desuden på grundlag af sin risikovurdering undlade at kræve forpligtelsen til at fremlægge en sådan attest om årsregnskaberne og de underliggende regnskaber opfyldt, når der er tale om:«

54)

Artikel 182 ændres således:

a)

Stk. 1 affattes således:

»1.   For at formindske de finansielle risici i forbindelse med udbetaling af forfinansiering kan den kompetente anvisningsberettigede på grundlag af sin risikovurdering enten af modtageren kræve en forhåndsgaranti på op til samme beløb som forfinansieringen eller opsplitte betalingerne i flere trancher.

For tilskud, hvis værdi ligger under eller er lig med 10 000 EUR, kan den kompetente anvisningsberettigede dog kun kræve en forhåndsgaranti af modtageren i behørigt begrundede tilfælde.

Den kompetente anvisningsberettigede kan ligeledes kræve en sådan garanti på grundlag af sin risikovurdering under hensyntagen til den finansieringsmåde, som er fastsat i aftalen om tilskud.

Når der kræves en garanti, skal den vurderes og accepteres af den kompetente anvisningsberettigede.«

b)

Stk. 2, første afsnit, affattes således:

»Hvis forfinansieringen udgør over 80 % af det samlede tilskudsbeløb og overstiger 60 000 EUR, kræves der en garanti.«

55)

Artikel 195, 196, 197, 198, 200 og 202 udgår.

56)

Artikel 211 affattes således:

»Artikel 211

Regnskabsafstemninger

(Finansforordningens artikel 135)

1.   Oplysningerne i hovedbogen opbevares og organiseres på en sådan måde, at de kan afstemmes med indholdet af hver enkelt konto i den generelle kontooversigt.

2.   Når det drejer sig om de i formuefortegnelsen anførte anlægsaktiver, anvendes artikel 220-227.«

57)

Artikel 212 udgår.

58)

Artikel 213 ændres således:

a)

Stk. 2, fjerde afsnit, affattes således:

»Den kurs, der skal anvendes ved omregning mellem euroen og en anden valuta med henblik på opstilling af balancen pr. 31. december i år N, er kursen den sidste arbejdsdag i år N.«

b)

Følgende indsættes som stk. 3:

»3.   I de regnskabsregler, som fastsættes efter finansforordningens artikel 133, præciseres de regler for omregning og omvurdering, som er nødvendige med henblik på regnskabsføring efter periodiseringsprincippet.«

59)

Artikel 222 affattes således:

»Artikel 222

Opførelse af aktiver i fortegnelsen

(Finansforordningens artikel 138)

Anskaffelsen af et aktiv opføres i formuefortegnelsen og registreres i kontiene over anlægsaktiver, hvis anvendelsesperioden er over et år, hvis der ikke er tale om et forbrugsgode, og hvis anskaffelsesprisen eller kostprisen er højere end den pris, som er anført i de regnskabsregler, der er vedtaget efter finansforordningens artikel 133.«

60)

Artikel 240, stk. 1, affattes således:

»1.   Forhåndsmeddelelsen i forbindelse med internationale udbud sendes til Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer så hurtigt som muligt, når det drejer sig om indkøbs- og tjenesteydelsesaftaler, og så hurtigt som muligt efter afgørelsen om godkendelsen af programmet, når det drejer sig om bygge- og anlægsaftaler.«

61)

Artikel 241 ændres således:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Første afsnit, litra a), affattes således:

»a)

aftaler til en værdi af 200 000 EUR eller derover: internationalt begrænset udbud i henhold til artikel 122, stk. 2, og artikel 240, stk. 2, litra a)«.

ii)

Andet afsnit affattes således:

»Aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 5 000 EUR, kan indgås efter indhentning af blot ét bud.«

b)

I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:

»Hvis antallet af ansøgere, som opfylder udvælgelseskriterierne eller kriterierne med hensyn til minimale kapacitetsniveauer, er mindre end minimumsantallet, kan den ordregivende myndighed nøjes med at opfordre de ansøgere, som opfylder kriterierne for afgivelse af bud, til at afgive bud.«

c)

Stk. 3 affattes således:

»3.   I forbindelse med den procedure, som er omhandlet i stk. 1, litra b), udarbejder den ordregivende myndighed en liste med mindst tre bydende efter eget valg. Denne procedure indebærer begrænset konkurrence uden offentliggørelse og benævnes procedure med forhandling på konkurrencevilkår, der ikke henhører under artikel 124.

Åbningen og vurderingen af buddene foretages af et vurderingsudvalg med den nødvendige tekniske og administrative viden. Vurderingsudvalgets medlemmer skal underskrive en erklæring om, at de vil være upartiske.

Hvis den ordregivende myndighed efter høring af de bydende kun modtager ét bud, som er administrativt og teknisk gyldigt, kan aftalen indgås, hvis tildelingskriterierne er overholdt.«

62)

Artikel 242 ændres således:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Første afsnit ændres således:

Indledningen affattes således:

»Ved tjenesteydelsesaftaler kan de ordregivende myndigheder benytte proceduren med forhandling på grundlag af kun ét bud i følgende tilfælde:«

Følgende indsættes som litra g):

»g)

når der ikke er opnået resultater efter ét forsøg på at bruge proceduren med forhandling på konkurrencevilkår, som følger efter forgæves brug af en rammekontrakt. I så fald kan den ordregivende myndighed efter at have annulleret proceduren med forhandling på konkurrencevilkår indlede forhandlinger med en eller flere af deltagerne i udbuddet efter eget valg, forudsat at de oprindelige kontraktvilkår ikke ændres væsentligt.«

ii)

Følgende afsnit tilføjes:

»Når Kommissionen ikke er den ordregivende myndighed, skal brug af proceduren med forhandling forhåndsgodkendes af den kompetente anvisningsberettigede.«

b)

Stk. 2 ændres således:

i)

Første afsnit, litra b), affattes således:

»b)

supplerende ydelser, der er en gentagelse af lignende tjenesteydelser, som tjenesteyderen har fået i opdrag at udføre ved den første kontrakt, forudsat at:

i)

der i forbindelse med den første tjenesteydelse blev offentliggjort en udbudsbekendtgørelse, der klart angav dels, at det ville være muligt — i forbindelse med nye tjenesteydelser vedrørende samme projekt — at benytte proceduren med forhandling, dels et overslag over de dermed forbundne omkostninger

ii)

der kun er tale om én udvidelse af kontrakten, og at dens værdi og løbetid ikke overstiger den oprindelige kontrakts værdi og løbetid.«

ii)

Andet afsnit udgår.

63)

Artikel 243 ændres således:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Første afsnit, litra a) og b), affattes således:

»a)

aftaler til en værdi af 150 000 EUR eller derover: internationalt offentligt udbud i henhold til artikel 122, stk. 2, og artikel 240, stk. 2, litra a)

b)

aftaler til en værdi af 30 000 EUR eller derover, men under 150 000 EUR: lokalt offentligt udbud i henhold til artikel 122, stk. 2, og artikel 240, stk. 2, litra b)«.

ii)

Andet afsnit affattes således:

»Aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 5 000 EUR, kan indgås efter indhentning af blot ét bud.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved den procedure, som er omhandlet i stk. 1, litra c), udarbejder den ordregivende myndighed en liste med mindst tre leverandører efter eget valg. Denne procedure indebærer begrænset konkurrence uden offentliggørelse og benævnes procedure med forhandling på konkurrencevilkår, der ikke henhører under artikel 124.

Åbningen og vurderingen af buddene foretages af et vurderingsudvalg med den nødvendige tekniske og administrative viden. Vurderingsudvalgets medlemmer skal underskrive en erklæring om, at de vil være upartiske.

Hvis den ordregivende myndighed efter høring af leverandørerne kun modtager ét bud, som er administrativt og teknisk gyldigt, kan aftalen indgås, hvis tildelingskriterierne er overholdt.«

64)

Artikel 244, stk. 1, ændres således:

a)

Indledningen affattes således:

»Indkøbsaftaler kan indgås efter proceduren med forhandling på grundlag af kun ét bud i følgende tilfælde:«.

b)

Følgende indsættes som litra e):

»e)

når en procedure med forhandling på konkurrencevilkår ikke har givet resultat efter to forsøg, dvs. at alle indkomne bud har været administrativt og teknisk uantagelige eller uantagelige med hensyn til kvalitet og/eller pris. I sådanne tilfælde kan den ordregivende myndighed efter at have annulleret proceduren med forhandling på konkurrencevilkår indlede forhandlinger med en eller flere af deltagerne i udbuddet efter eget valg, forudsat at de oprindelige kontraktvilkår ikke ændres væsentligt.«

c)

Følgende afsnit tilføjes:

»Når Kommissionen ikke er den ordregivende myndighed, skal brug af proceduren med forhandling forhåndsgodkendes af den kompetente anvisningsberettigede.«

65)

Artikel 245 ændres således:

a)

Stk. 1 ændres således:

i)

Første afsnit, litra a) og b), affattes således:

»a)

aftaler til en værdi af 5 000 000 EUR eller derover:

i)

principielt: internationalt offentligt udbud i henhold til artikel 122, stk. 2, og artikel 240, stk. 2, litra a)

ii)

undtagelsesvis under hensyn til visse bygge- og anlægsarbejders særlige karakter, og forudsat at den kompetente anvisningsberettigede, hvis Kommissionen ikke er den ordregivende myndighed, på forhånd har givet sit samtykke: internationalt begrænset udbud i henhold til artikel 122, stk. 2, og 240, stk. 2, litra a)

b)

aftaler til en værdi af 300 000 EUR eller derover, men under 5 000 000 EUR: lokalt offentligt udbud i henhold til artikel 122, stk. 2, og artikel 240, stk. 2, litra b)«.

ii)

Andet afsnit affattes således:

»Aftaler, hvis værdi ligger under eller er lig med 5 000 EUR, kan indgås efter indhentning af blot ét bud.«

b)

Stk. 2 affattes således:

»2.   Ved den procedure, som er omhandlet i stk. 1, litra c), udarbejder den ordregivende myndighed en liste med mindst tre entreprenører efter eget valg. Denne procedure indebærer begrænset konkurrence uden offentliggørelse og benævnes procedure med forhandling på konkurrencevilkår, der ikke henhører under artikel 124.

Åbningen og vurderingen af buddene foretages af et vurderingsudvalg med den nødvendige tekniske og administrative viden. Vurderingsudvalgets medlemmer skal underskrive en erklæring om, at de vil være upartiske.

Hvis den ordregivende myndighed efter høring af entreprenørerne kun modtager ét bud, som er administrativt og teknisk gyldigt, kan aftalen indgås, hvis tildelingskriterierne er overholdt.«

66)

Artikel 246, stk. 1, ændres således:

a)

Første afsnit ændres således:

i)

Indledningen affattes således:

»Bygge- og anlægsaftaler kan indgås efter proceduren med forhandling på grundlag af kun ét bud i følgende tilfælde:«.

ii)

Følgende indsættes som litra d):

»d)

når en procedure med forhandling på konkurrencevilkår ikke har givet resultat efter to forsøg, dvs. at alle indkomne bud har været administrativt og teknisk uantagelige eller uantagelige med hensyn til kvalitet og/eller pris. I sådanne tilfælde kan den ordregivende myndighed efter at have annulleret proceduren med forhandling på konkurrencevilkår indlede forhandlinger med en eller flere af deltagerne i udbuddet efter eget valg, forudsat at de oprindelige kontraktvilkår ikke ændres væsentligt.«

b)

Følgende afsnit tilføjes:

»Når Kommissionen ikke er den ordregivende myndighed, skal brug af proceduren med forhandling forhåndsgodkendes af den kompetente anvisningsberettigede.«

67)

Artikel 250, stk. 3 og 4, affattes således:

»3.   Når forfinansieringen overstiger 150 000 EUR, kræves der en garanti. Når kontrahenten er et offentligt organ, kan den kompetente anvisningsberettigede dog afhængigt af sin risikovurdering undlade at kræve denne forpligtelse opfyldt.

Garantien frigives i takt med, at forfinansieringen afvikles ved modregning i mellemliggende betalinger eller saldobetalinger til kontrahenten på de betingelser, der er fastsat i aftalen.

4.   Den ordregivende myndighed kan kræve en opfyldelsesgaranti for et beløb, der er fastsat i udbudsdokumenterne, og som svarer til mellem 5 og 10 % af aftalens samlede værdi. Garantien fastsættes på grundlag af objektive kriterier, såsom aftalens art og værdi.

Der skal dog kræves en opfyldelsesgaranti, når følgende beløbsgrænser overskrides:

i)

345 000 EUR for bygge- og anlægsaftaler

ii)

150 000 EUR for indkøbsaftaler.

Garantien udløber tidligst ved den endelige aflevering af leverancerne eller bygge- og anlægsarbejderne. Ved utilfredsstillende opfyldelse af kontrakten inddrages hele garantien.«

68)

I artikel 252, stk. 3, tilføjes følgende afsnit:

»Vurderingsudvalget eller den ordregivende myndighed kan imidlertid anmode ansøgere eller bydende om at supplere eller præcisere den fremlagte dokumentation med tilknytning til udelukkelses- og udvælgelseskriterierne inden for den frist, som de fastsætter, og under hensyntagen til princippet om ligebehandling.«

69)

Artikel 257, stk. 1, litra c), affattes således:

»c)

De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor og Den Europæiske Forvaltningsskole, som administrativt er tilknyttet dette kontor.«

70)

I artikel 260 udgår stk. 2.

71)

I artikel 262 tilføjes følgende stykker:

»Budgetforpligtelser, der svarer til administrationsbevillinger, hvis art er fælles for alle afsnit, og som forvaltes samlet, kan opføres samlet i budgetregnskabet i overensstemmelse med den klassifikation efter art, som er omhandlet i artikel 27.

De hertil svarende udgifter konteres på budgetposterne for hvert afsnit efter samme fordeling som bevillingerne.«

72)

I artikel 264 tilføjes følgende stykke:

»Når det i forbindelse med transaktioner i tredjelande ikke er muligt at anvende nogen af disse former for garantier vedrørende leje, kan den kompetente anvisningsberettigede acceptere andre former, hvis de sikrer en tilsvarende beskyttelse af Fællesskabernes finansielle interesser.«

73)

Artikel 271, stk. 1 og 2, affattes således:

»1.   De beløbsgrænser og beløb, der er omhandlet i artikel 54, 67, 119, 126, 128, 129, 130, 135, 151, 152, 164, 172, 173, 180, 181, 182, 226, 241, 243, 245 og 250, ajourføres hvert tredje år i takt med udviklingen i forbrugerprisindekset i Fællesskabet.

2.   De beløbsgrænser, som er fastsat i artikel 157, litra b), og artikel 158, stk. 1, i forbindelse med indkøbsaftaler, justeres hvert andet år i overensstemmelse med artikel 78, stk. 1, i direktiv 2004/18/EF.«

Artikel 2

Procedurer for indgåelse af offentlige aftaler og tildeling af tilskud, som er iværksat inden denne forordnings ikrafttræden, er fortsat underlagt de regler, som fandt anvendelse, da procedurerne blev iværksat.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 7. august 2006.

På Kommissionens vegne

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(2)  EFT L 357 af 31.12.2002, s. 1. Som ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1261/2005 (EUT L 201 af 2.8.2005, s. 3).

(3)  EUT L 134 af 30.4.2004, s. 114. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2083/2005 (EUT L 333 af 20.12.2005, s. 28).

(4)  EUT L 37 af 10.2.2005, s. 14.