1.9.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 239/248


Berigtigelse til Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11. juli 2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999

( Den Europæiske Unions Tidende L 210 af 31. juli 2006 )

Side 76: Bilag IV læses således:

»

BILAG IV

Udgiftskategorier

(omtalt i artikel 9, stk. 3)

 

Mål: Konvergens og regional konkurrenceevne og beskæftigelse

 

Mål: Konvergens og de i artikel 8, stk. 2, omhandlede regioner, jf. dog beslutningen truffet i henhold til artikel 5, stk. 3, sidste afsnit, i forordning (EF) nr. 1080/2006

Kode

Prioriterede temaer

 

Forskning og teknologisk udvikling (FTU), innovation og iværksætterånd

01

FTU-aktiviteter i forskningscentre

02

FTU-infrastruktur (herunder anlægs-, instrumenterings- og højhastighedscomputernetværker, der forbinder forskningscentre) og kompetencecentre inden for en bestemt teknologi

03

Teknologioverførsel og forbedring af samarbejdsnetværker mellem små og mellemstore virksomheder (SMV'er), mellem disse og andre virksomheder og universiteter, alle former for post-gymnasiale uddannelsesinstitutioner, regionale myndigheder, forskningscentre og videnskabelige og teknologiske byer (videnskabelige og teknologiske parker, teknikerbyer, osv.)

04

Bistand til FTU, især i SMV'er (herunder adgang til FTU-tjenester i forskningscentre)

05

Avancerede støttetjenester for firmaer og grupper af firmaer

06

Bistand til SMV'er til fremme af miljøvenlige produkter og produktionsprocesser (indførelse af effektive miljøforvaltningssystemer, vedtagelse og anvendelse af forureningsforebyggelsesteknologier, integration af rene teknologier i firmaets produktion)

07

Investering i firmaer, der er direkte forbundet med forskning og innovation (innovative teknologier, universiteters oprettelse af nye firmaer, eksisterende FTU-centre og firmaer osv.)

08

Anden investering i firmaer

09

Andre foranstaltninger til fremme af forskning og innovation og iværksætterånd i SMV'er

 

Informationssamfundet

10

Telefoninfrastruktur (herunder bredbåndsnet)

11

Informations- og kommunikationsteknologi (adgang, sikkerhed, interoperabilitet, risikoforebyggelse, forskning, innovation, e-indhold osv.

12

Informations- og kommunikationsteknologi (TEN-ikt)

13

Tjenester og anvendelser for borgerne (e-sundhed, e-forvaltning, e-learning, e-inddragelse osv.)

14

Tjenester og anvendelser for SMV'er (e-handel, uddannelse og erhvervsuddannelse, oprettelse af netværker osv.)

15

Andre foranstaltninger til forbedring af SMV'ers adgang til og effektive anvendelse af ikt

 

Transport

16

Jernbaner

17

Jernbaner (TEN-T)

20

Motorveje

21

Motorveje (TEN-T)

26

Multimodal transport

27

Multimodal transport (TEN-T)

28

Intelligente transportsystemer

29

Lufthavne

30

Havne

32

Indenlandske vandveje (TEN-T)

 

Energi

34

Elektricitet (TEN-E)

36

Naturgas (TEN-E)

38

Olieprodukter (TEN-E)

39

Vedvarende energi: vind

40

Vedvarende energi: sol

41

Vedvarende energi: biomasse

42

Vedvarende energi: vandkraft, jordvarme m.m.

43

Energieffektivitet, kombineret kraftvarme, energiforvaltning

 

Miljøbeskyttelse og risikoforebyggelse

52

Fremme af ren bytransport

 

Forøgelse af arbejdstageres, firmaers, virksomheders og iværksætteres tilpasningsevne

62

Udvikling af systemer og strategier for livslang læring i firmaer, uddannelse og tjenester for de ansatte til fremme af deres evne til at tilpasse sig forandringer, fremme af iværksætterånd og innovation

63

Udvikling og udbredelse af nyskabende og mere produktive former for arbejdstilrettelæggelse

64

Udvikling af særlige tjenester for beskæftigelse, uddannelse og støtte i forbindelse med omstrukturering af sektorer og firmaer og udvikling af systemer til at komme økonomiske forandringer og fremtidige krav i forkøbet med hensyn til jobs og færdigheder

 

Forbedring af adgangen til beskæftigelse og bæredygtighed

65

Modernisering og styrkelse af arbejdsmarkedets institutioner

66

Gennemførelse af aktive og forebyggende foranstaltninger på arbejdsmarkedet

67

Foranstaltninger til fremme af aktiv aldring og forlængelse af arbejdslivet

68

Støtte til selvstændig erhvervsvirksomhed og virksomhedsoprettelse

69

Foranstaltninger, der kan forbedre kvinders adgang til beskæftigelse og vedvarende øge deres erhvervsdeltagelse og avancementsmuligheder, mindske den kønsbaserede opdeling af arbejdsmarkedet og gøre det lettere at forene arbejde og privatliv som f.eks. lettere adgang til børnepasning og pleje af pårørende

70

Specifikke foranstaltninger, der kan øge vandrende arbejdstageres erhvervsdeltagelse og derved styrke disses sociale integration

 

Forbedring af mindre gunstigt stillede personers sociale inddragelse

71

Måder, hvorpå dårligt stillede personer kan integreres og vende tilbage til arbejdsmarkedet; bekæmpelse af forskelsbehandling ved ansættelser og avancementsmuligheder og fremme af accept af forskellighed på arbejdspladsen

 

Forbedring af den menneskelige kapital

72

Udarbejdelse, indførelse og gennemførelse af reformer i de almene og erhvervsfaglige uddannelsessystemer med henblik på at øge beskæftigelsesegnetheden gennem større arbejdsmarkedsrelevans i de grundlæggende almene uddannelser og erhvervsuddannelser og gennem ajourføring af undervisernes kvalifikationer med henblik på innovation og en videnbaseret økonomi

73

Foranstaltninger, der kan øge deltagelse i almen og erhvervsfaglig uddannelse gennem hele livet, bl.a. gennem foranstaltninger til at nedbringe det antal elever, der går tidligt ud af skolen, og mindske kønsbaseret opdeling af fag samt øge adgangen til og højne kvaliteten af den grundlæggende uddannelse, de faglige uddannelser, ungdomsuddannelserne og erhvervsuddannelserne

74

Udvikling af det menneskelige potentiale inden for forskning og innovation, navnlig gennem postgraduate studier og forskeruddannelse og netværksaktiviteter mellem universiteter, forskningscentre og virksomheder

«