28.11.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 318/15


Berigtigelse til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald

( Den Europæiske Unions Tidende L 190 af 12. juli 2006 )

Side 6, artikel 2, nr. 15), litra b):

I stedet for:

»b)

ved import til eller transit gennem Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra en medlemsstat, enhver af de følgende fysiske eller juridiske personer, som henhører under bestemmelseslandets jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald overføre, eller som allerede har overført eller ladet overføre affald, enten:

i)

den person, der er udpeget efter lovgivningen i bestemmelseslandet, eller hvis ingen er udpeget

ii)

indehaveren på det tidspunkt, eksporten fandt sted.«

læses:

»b)

ved import til eller transit gennem Fællesskabet af affald, der ikke kommer fra en medlemsstat, enhver af de følgende fysiske eller juridiske personer, som henhører under afsendelseslandets jurisdiktion, som har til hensigt at overføre affald eller lade affald overføre, eller som allerede har overført eller ladet overføre affald, enten:

i)

den person, der er udpeget efter lovgivningen i afsendelseslandet, eller hvis ingen er udpeget

ii)

indehaveren på det tidspunkt, eksporten fandt sted.«