23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 170/21


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 931/2006

af 22. juni 2006

om fastsættelse af, i hvilket omfang der kan accepteres ansøgninger, der blev indgivet i juni 2006 om importlicenser for visse produkter fra fjerkrækødssektoren i forbindelse med forordning (EF) nr. 2497/96

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 2497/96 af 18. december 1996 om gennemførelsesbestemmelser til den ordning, der er fastsat i associeringsaftalen og interimsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Staten Israel, for så vidt angår fjerkrækød (1), særlig artikel 4, stk. 5, og

ud fra følgende betragtning:

De ansøgninger om importlicenser, der er indgivet for perioden 1. juli til 30. september 2006, vedrører mængder, der er mindre end de disponible mængder, og de kan derfor imødekommes fuldt ud—

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1.   Ansøgninger om importlicenser for perioden 1. juli til 30. september 2006, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96, imødekommes som anført i bilaget.

2.   For perioden 1. oktober til 31. december 2006 kan de i henhold til forordning (EF) nr. 2497/96 indgives ansøgninger om importlicenser for en samlet mængde som fastsat i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. juli 2006.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juni 2006.

På Kommissionens vegne

J. L. DEMARTY

Generaldirektør for landbrug og udvikling af landdistrikter


(1)  EFT L 338 af 28.12.1996, s. 48. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 361/2004 (EUT L 63 af 28.2.2004, s. 15).


BILAG

Gruppe nr.

Procentsats for accept af forelagte importlicenser for perioden fra 1. juli til 30. september 2006

Samlet mængde, der er disponibel i perioden fra 1. oktober til 31. december 2006

(t)

I1

100,0

381,50

I2

136,25

»—«

:

Kommissionen har ikke modtaget nogen ansøgning om licens.