23.6.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/1


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 883/2006

af 21. juni 2006

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 for så vidt angår betalingsorganernes regnskabsføring, anmeldelser af udgifter og indtægter og betingelser for godtgørelse af udgifter inden for rammerne af EGFL og ELFUL

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005 om finansieringen af den fælles landbrugspolitik, særlig artikel 42 (1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Ved forordning (EF) nr. 1290/2005 blev der oprettet en europæisk garantifond for landbruget (EGFL) og en europæisk landbrugsfond for udvikling af landdistrikterne (ELFUL), som fungerer inden for rammerne af den delte forvaltning af udgifterne og de formålsbestemte indtægter på EU's budget. Forordningen fastsætter betingelser og almindelige regler for betalingsorganernes regnskabsføring og anmeldelser af udgifter og indtægter og Kommissionens godtgørelse af disse udgifter. Disse regler og betingelser skal uddybes, idet der skelnes mellem fælles gennemførelsesbestemmelser for de to fonde og gennemførelsesbestemmelser, som gælder særskilt for hver af dem.

(2)

For at sikre god forvaltning af de bevillinger, der er opført på EU's budget til de to fonde, skal hvert betalingsorgan føre et særskilt regnskab udelukkende over de udgifter, som finansieres henholdsvis af EGFL og ELFUL. Med henblik herpå bør betalingsorganerne i deres regnskab for hver af de to fonde særskilt anføre de udgifter og indtægter, der er afholdt eller oppebåret i henhold til artikel 3, stk. 1, og artikel 4 og 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005, således at udgifterne og indtægterne kan sættes i relation til de finansielle midler, betalingsorganerne har fået stillet til rådighed over EU's budget.

(3)

Den fælles landbrugspolitik finansieres i euro, samtidig med at medlemsstater, som ikke hører til eurozonen, kan foretage betalinger i deres nationale valuta. For at alle udgifter og indtægter kan blive konsolideret, bør det derfor fastsættes, at de pågældende betalingsorganer kan anmelde udgifter og indtægter både i euro og i den valuta, som de er afholdt eller oppebåret i.

(4)

For at sikre god forvaltning af pengestrømmene, navnlig fordi medlemsstaterne selv tilvejebringer de finansielle midler til dækning af de udgifter, som er nævnt i artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005, eller modtager et forskud til dækning de udgifter, som er nævnt i artikel 4 i samme forordning, før Kommissionen finansierer disse udgifter i form af godtgørelser af de afholdte udgifter, bør medlemsstaterne indsamle de oplysninger, som er nødvendige for godtgørelserne, og holde dem til rådighed for Kommissionen, efterhånden som udgifterne afholdes og indtægterne anvendes, eller sende dem til Kommissionen med regelmæssige mellemrum. Der bør i den forbindelse tages hensyn til, at EGFL og ELFUL forvaltes på hver deres måde, og det bør fastsættes, at medlemsstaterne med passende mellemrum i overensstemmelse med den måde, hver af fondene forvaltes på, stiller oplysninger til rådighed for Kommissionen eller sender den oplysninger, uden at medlemsstaternes pligt til at stille oplysninger til rådighed for Kommissionen for at muliggøre en passende overvågning af udgiftsudviklingen tilsidesættes.

(5)

Betalingsorganernes almindelige forpligtelser til at føre regnskaber vedrører detaljerede data, som kræves til forvaltning og kontrol af EF's midler, men der kræves ikke så mange detaljer for at kunne godtgøre udgifter. Det bør derfor præciseres, hvilke oplysninger og data om de udgifter, som skal finansieres af EGFL eller ELFUL, der skal sendes til Kommissionen med regelmæssige mellemrum.

(6)

Kommissionen bør direkte og så effektivt som muligt kunne anvende de oplysninger, som medlemsstaterne sender den, til forvaltning af EGFL's og ELFUL's regnskaber og de dertil knyttede betalinger. For at dette mål kan nås, bør al udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne og Kommissionen foregå elektronisk eller i digital form. Da det dog kan blive nødvendigt at sende oplysningerne på anden måde, bør det fastsættes, i hvilke tilfælde dette kan være berettiget.

(7)

Ifølge artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal udgiftsanmeldelser, der også har gyldighed som betalingsanmodninger, og som vedrører foranstaltninger i forbindelse med tiltag, der finansieres af EGFL og ELFUL, sendes til Kommissionen ledsaget af de krævede oplysninger. For at medlemsstaterne og betalingsorganerne skal kunne udfærdige disse udgiftsanmeldelser efter harmoniserede regler, og for at Kommissionen skal kunne tage betalingsanmodningerne i betragtning, bør det fastsættes, på hvilke betingelser udgifterne kan finansieres over henholdsvis EGFL's og ELFUL's budget, og hvilke regler der gælder for bogføringen af udgifter og indtægter, navnlig formålsbestemte indtægter og eventuelle korrektioner, og for den faktiske anmeldelse af dem.

(8)

I henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1883/78 af 2. august 1978 om de almindelige regler for finansiering af interventioner gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (2), skal det beløb, der finansieres i forbindelse med en interventionsforanstaltning, bestemmes på grundlag af betalingsorganernes årsregnskab. I samme forordning fastsættes også regler og betingelser for årsregnskabet. Da Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, blev ophævet ved forordning (EF) nr. 1290/2005 og afløst af EGFL for så vidt angår disse foranstaltninger, bør der fastsættes nærmere bestemmelser for, hvordan EGFL's finansiering af nævnte foranstaltninger indpasses i ordningen med udgiftsanmeldelser og månedlige betalinger.

(9)

Ifølge artikel 15, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005 henhører udgifter, der er afholdt fra den 1. til den 15. oktober, under oktober, mens udgifter, der er afholdt fra den 16. til den 31. oktober, henhører under november. Alle udgifter til offentlig oplagring, der bogføres i oktober, henregnes dog til regnskabsåret N+ 1. Det bør derfor fastsættes, at de udgifter til offentlig oplagring i september, som EGFL finansierer, skal bogføres senest den 15. oktober.

(10)

Hvilke vekselkurser der skal anvendes afhænger af, om der er fastsat en udløsende begivenhed i retsforskrifterne på landbrugsområdet. For at undgå, at medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, anvender forskellige vekselkurser ved bogføringen i en anden valuta end euro af indtægter, som er oppebåret, eller støtte, som er udbetalt, og ved betalingsorganernes udarbejdelse af udgiftsanmeldelser, bør det fastsættes, at de pågældende medlemsstater i deres anmeldelser af udgifter vedrørende EGFL anvender samme vekselkurs som i forbindelse med oppebørslen af indtægterne eller betalingen af støtte. For at forenkle de administrative formaliteter i forbindelse med inddrivelser vedrørende flere posteringer bør der endvidere fastsættes en fælles vekselkurs til bogføring af disse inddrivelser. Denne foranstaltning bør dog kun gælde for posteringer, der er foretaget, før denne forordning tages i anvendelse.

(11)

Kommissionen foretager månedlige eller periodiske udbetalinger til medlemsstaterne på grundlag af de udgiftsanmeldelser, medlemsstaterne har fremsendt. Kommissionen skal dog tage hensyn til de indtægter, som betalingsorganerne oppebærer på vegne af EU's budget. Derfor bør der fastsættes regler for modregning af udgifter og indtægter, der er afholdt eller oppebåret inden for rammerne af EGFL og ELFUL.

(12)

Efter at have truffet beslutning om de månedlige betalinger stiller Kommissionen de finansielle midler til rådighed for medlemsstaterne, der skal til for at dække de udgifter, som skal finansieres af EGFL og ELFUL, i overensstemmelse med praktiske bestemmelser og på betingelser, som skal fastsættes på grundlag af de oplysninger, som medlemsstaterne sender Kommissionen, og de edb-systemer, som Kommissionen indfører.

(13)

Når EU's budget ikke er vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, kan der ifølge artikel 13, stk. 2, andet afsnit, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (3) for hvert kapitel foretages månedlige betalinger på indtil en tolvtedel af det foregående regnskabsårs godkendte bevillinger for det pågældende kapitel. For at fordele de disponible bevillinger ligeligt mellem medlemsstaterne bør det i så fald fastsættes, at de månedlige betalinger inden for rammerne af EGFL og de periodiske betalinger inden for rammerne af ELFUL erlægges som en procentdel pr. kapitel af de udgiftsanmeldelser, som hver medlemsstat har fremsendt, og at det restbeløb, der ikke blev udnyttet i en måned, genfordeles ved Kommissionens senere beslutninger om månedlige eller periodiske betalinger.

(14)

Når de samlede forudgående forpligtelser, der kan tillades ifølge artikel 150, stk. 3, i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, på grundlag af udgiftsanmeldelserne fra medlemsstaterne inden for rammerne af EGFL overskrider halvdelen af samtlige tilsvarende bevillinger i det igangværende regnskabsår, har Kommissionen pligt til at nedsætte disse beløb. For at sikre en korrekt forvaltning bør denne nedsættelse fordeles proportionalt mellem alle medlemsstater på grundlag af de udgiftsanmeldelser, de har sendt. For at fordele de disponible bevillinger ligeligt mellem medlemsstaterne bør det i så fald fastsættes, at de månedlige betalinger inden for rammerne af EGFL erlægges som en procentdel pr. kapitel af de udgiftsanmeldelser, som hver medlemsstat har fremsendt, og at det restbeløb, der ikke blev udnyttet i en måned, genfordeles ved Kommissionens senere beslutninger om månedlige betalinger.

(15)

I EF-retsforskrifterne på landbrugsområdet er der for EGFL fastsat frister for udbetaling af støtte til modtagerne, og de skal overholdes af medlemsstaterne. Enhver udbetaling, der uden gyldig grund finder sted efter udløbet af disse frister, skal betragtes som en uregelmæssig udgift, der ikke kan godtgøres af Kommissionen. For at de finansielle følger kommer til at stå i forhold til betalingsforsinkelsen, bør det fastsættes, at Kommissionen nedsætter betalingerne med en procentdel, der stiger, jo længere forsinkelsen var. Endvidere bør der fastsættes en fast margen, således at der ikke foretages nedsættelser, når betalingsforsinkelserne skyldes tvister.

(16)

I forbindelse med reformen af den fælles landbrugspolitik og iværksættelsen af enkeltbetalingsordningen er det af afgørende betydning, at medlemsstaterne overholder betalingsfristerne for at sikre en korrekt anvendelse af reglerne om finansiel disciplin. Der bør derfor fastsættes særlige regler for så vidt muligt at undgå risikoen for, at de disponible årlige bevillinger på EU's budget overskrides.

(17)

I henhold til artikel 17 og 27 i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan Kommissionen nedsætte eller suspendere betalingerne til medlemsstaterne, hvis de ikke overholder betalingsfristerne, eller ikke sender data om udgifterne eller oplysninger som krævet i nævnte forordning, så det kan kontrolleres, at der er sammenhæng mellem dataene. Det samme gælder for så vidt angår ELFUL, hvis medlemsstaterne ikke sender de oplysninger, der kræves i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) (4) og gennemførelsesbestemmelserne hertil, herunder rapporten om midtvejsevaluering af programmerne. Der bør i den forbindelse fastsættes gennemførelsesbestemmelser for disse nedsættelser og suspenderinger både for EGFL-udgifter og ELFUL-udgifter.

(18)

I henhold til artikel 180 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 erstattes negative landbrugsudgifter fra den 1. januar 2007 af indtægter, der afhængigt af deres oprindelse formålsbestemmes til EGFL eller ELFUL. I henhold til artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal betalingsorganerne bogføre beløb, de har inddrevet som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, som formålsbestemte indtægter. Nogle beløb, der skyldes uregelmæssigheder eller nedsættelser som følge af misligholdelse af miljøbestemmelserne, kan sammenlignes med indtægter, der er opstået som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, jf. artikel 32 i forordning (EF) nr. 1290/2005, og bør derfor behandles på samme måde som dem. De tilsvarende beløb bør derfor bogføres på samme måde som de formålsbestemte indtægter, der direkte skyldes uregelmæssigheder eller forsømmelighed som omhandlet i nævnte artikel 32.

(19)

De udgifter, der som led i ELFUL medfinansieres over EU's budget og medlemsstaternes budgetter for at støtte udviklingen af landdistrikterne, er baseret på programmer, som er opdelt efter foranstaltninger. De skal derfor overvåges og bogføres på dette grundlag, så alle posteringer kan identificeres i forhold til de enkelte programmer og foranstaltninger, og så det kan kontrolleres, at der er overensstemmelse mellem de afholdte udgifter og de disponible finansielle midler. I den forbindelse bør det præciseres, hvilke elementer betalingsorganerne skal tage hensyn til, og navnlig fastsættes, at de offentlige midlers og EF-midlernes oprindelse anføres særskilt i bogføringen i forbindelse med de udførte finansieringer, og at de beløb, som skal inddrives hos modtagerne, og de inddrevne beløb anføres med henvisning til de oprindelige posteringer.

(20)

Når et beløb betales eller inddrives i en anden national valuta end euro i forbindelse med programmer for udvikling af landdistrikterne under ELFUL, er det nødvendigt at omregne beløbet til euro. Det bør derfor fastsættes, at der skal anvendes en fælles vekselkurs til alle posteringer i en given måned, og at den skal anvendes i udgiftsanmeldelserne.

(21)

Kommissionen har til sin budgetforvaltning og økonomiske forvaltning brug for et overslag over de beløb, som ELFUL mangler at finansiere i løbet af et kalenderår, og skøn over finansieringsanmodningerne for det følgende kalenderår. For at Kommissionen skal kunne opfylde sine forpligtelser, bør den have tilsendt de nødvendige oplysninger i tilstrækkelig god tid og i hvert fald to gange om året senest den 31. januar og 31. juli.

(22)

For at give Kommissionen mulighed for at validere finansieringsplanen for hvert program for udvikling af landdistrikterne, at foretage eventuelle tilpasninger i den og føre den nødvendige kontrol, bør den have kendskab til visse oplysninger. Derfor bør hver forvaltningsmyndighed for programmerne i ELFUL's fælles edb-system indlæse de fornødne oplysninger, så Kommissionen især kan fastsætte den maksimale støtte fra ELFUL, den årlige fordeling af den og fordelingen efter akse og foranstaltning og de medfinansieringssatser, som gælder for hver akse. Det bør også fastsættes, hvordan samlede beløb registreres i det fælles edb-system.

(23)

Kommissionen fastsætter, hvor hyppigt der skal udarbejdes udgiftsanmeldelser for de foranstaltninger, der gennemføres under ELFUL, jf. artikel 26, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1290/2005. På grund af de særlige bogføringsregler, der gælder for ELFUL, udbetalingen af forfinansiering og finansieringen af foranstaltninger pr. kalenderår bør udgifterne anmeldes med en hyppighed, der er afpasset efter disse særlige omstændigheder.

(24)

Udvekslingen af oplysninger og dokumenter mellem Kommissionen og medlemsstaterne foregår normalt elektronisk eller i digital form, og det samme gælder, når medlemsstaterne sender Kommissionen oplysninger eller stiller oplysninger til rådighed for den. For at få bedre hold på udvekslingen af oplysninger inden for rammerne af EGFL og ELFUL og udvide brugen heraf bør de eksisterende edb-systemer tilpasses, eller der bør indføres nye. Det bør fastsættes, at Kommissionen er ansvarlig for disse foranstaltninger, og at de vil blive gennemført, når medlemsstaterne er blevet underrettet via Komitéen for Landbrugsfondene.

(25)

Det er nødvendigt at foretage hyppige tilpasninger af disse edb-systemers databehandling og af den form og det indhold, som de dokumenter, der skal indsendes i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005, skal have, for at følge med udviklingen i de gældende retsforskrifter eller forvaltningskravene. De dokumenter, som medlemsstaterne skal indsende, bør også præsenteres ensartet. For at nå disse mål og forenkle procedurerne og for at edb-systemerne kan blive operationelle med det samme, bør dokumenternes form og indehold fastsættes på grundlag af forlæg, og det bør fastsættes, at Kommissionen tilpasser og ajourfører dem efter at have underrettet Komitéen for Landbrugsfondene.

(26)

Forvaltningen og kontrollen af, at EGFL-udgifterne og ELFUL-udgifterne er lovlige, sorterer under betalingsorganerne. Dataene om finansielle transaktioner bør derfor meddeles eller indlæses i edb-systemerne og ajourføres under betalingsorganets ansvar af betalingsorganet selv eller det organ, som har fået overdraget denne opgave, eventuelt via det godkendte koordineringsorgan.

(27)

I forbindelse med visse dokumenter og procedurer, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil kræves der en underskrift fra en bemyndiget person eller godkendelse fra en person i et eller flere af den pågældende procedures led. De edb-systemer, der bruges til at sende disse dokumenter, bør i de tilfælde gøre det muligt entydigt at identificere hver enkelt person og frembyde rimelige garantier for, at dokumenternes indhold ikke kan ændres, også for procedurens forskellige led. Dette gælder især udgiftsanmeldelserne og revisionserklæringerne, der vedlægges årsregnskaberne, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005, og de dokumenter, der sendes elektronisk som led i disse procedurer.

(28)

Der er fastsat EF-regler for fremsendelse af elektroniske og digitale dokumenter, herunder betingelser for deres gyldighed over for Kommissionen og opbevaring af dem samt deres integritet og læsbarhed på lang sigt. Hvis den delte forvaltning af EU's budget i forbindelse med EGFL og ELFUL vedrører dokumenter, som Kommissionen eller betalingsorganerne har udfærdiget eller modtaget, og procedurer, der er indført med henblik på finansiering af den fælles landbrugspolitik, bør det fastsættes, at EF-retsforskrifterne gælder for indsendelsen af elektroniske og digitale dokumenter, der sker i henhold til denne forordning, og der bør fastsættes frister for opbevaring af elektroniske og digitale dokumenter.

(29)

Det kan under visse omstændigheder være umuligt at fremsende oplysninger elektronisk. I tilfælde af eventuelle funktionsfejl i et edb-system eller en ustabil forbindelse bør medlemsstaten kunne sende dokumenterne i en anden form, som der bør fastsættes nærmere betingelser for.

(30)

I henhold til artikel 39, stk. 1, litra d) og e), i forordning (EF) nr. 1290/2005 skal de finansielle midler, der er til rådighed i en medlemsstat pr. 1. januar 2007 som følge af betalingsnedsættelser eller -afskaffelser, som medlemsstaten har foretaget frivilligt, jf. artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1655/2004 af 22. september 2004 om bestemmelser vedrørende overgangen fra frivillig graduering som fastsat i artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 til tvungen graduering som fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (5), eller inden for rammerne af sanktioner, jf. artikel 3, 4 og 5 i Rådets forordning (EF) nr. 1259/1999 af 17. maj 1999 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitiks ordninger for direkte støtte (6), anvendes af medlemsstaten til finansiering af foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne. Hvis medlemsstaterne ikke udnytter disse finansielle midler inden for en bestemt frist, tilbagebetales de tilsvarende beløb til EGFL's budget. Betingelserne for anvendelsen af disse foranstaltninger bør fastsættes, og i den forbindelse bør det fastsættes, hvordan betalingsorganerne skal bogføre og forvalte de pågældende beløb, og hvordan der skal tages hensyn til dem i Kommissionens betalingsbeslutninger.

(31)

I henhold til artikel 39, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan Kommissionen, hvis det er berettiget og i overensstemmelse med visse betingelser i nævnte litra, for de medlemsstater, der var medlemmer af Den Europæiske Union før den 1. maj 2004, godkende betalinger indtil den 31. december 2006 til programmer for udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006. For at der kan gives en sådan dispensation, bør der fastsættes en procedure, som skal følges, og frister, som medlemsstaterne skal overholde, og betingelser for anvendelsen af den.

(32)

Kommissionens forordning (EF) nr. 296/96 af 16. februar 1996 om de oplysninger, som medlemsstaterne skal fremsende, og om månedlig bogføring af de udgifter, der finansieres gennem Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, Garantisektionen (EUGFL), og om ophævelse af forordning (EØF) nr. 2776/88 (7) og beslutning C/2004/1723 af 26. april 2004 om udformningen af de dokumenter, som skal fremsendes af medlemsstaterne med henblik på bogføringen af de udgifter, der finansieres gennem EUGFL, Garantisektionen (8), bør derfor ophæves.

(33)

Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsfondene -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL 1

FÆLLES INDLEDENDE BESTEMMELSER FOR EGFL OG ELFUL

Artikel 1

Formål

Ved denne forordning fastsættes særlige betingelser og regler for den delte forvaltning af udgifter og indtægter for Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) og Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL), for betalingsorganernes bogføring og anmeldelser af udgifter og indtægter og Kommissionens godtgørelse af udgifter i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 2

Betalingsorganernes regnskab

1.   Hvert betalingsorgan fører et regnskab, der udelukkende omfatter udgifter og indtægter som omhandlet i artikel 3, stk. 1, og artikel 4 og 34 i forordning (EF) nr. 1290/2005 og anvendelsen af de finansielle midler, det har fået stillet til rådighed til betaling af de tilsvarende udgifter. I dette regnskab skal der kunne skelnes mellem finansielle oplysninger for EGFL og ELFUL, og der skal kunne fremlægges separate finansielle oplysninger for hver af dem.

2.   Betalingsorganerne i de medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, fører et regnskab, hvor beløbene er udtrykt i den valuta, som udgifter og indtægter er afholdt eller oppebåret i. For at alle deres udgifter og indtægter kan blive konsolideret, kan de dog udlevere de tilsvarende beløb i national valuta og i euro.

For andre EGFL-udgifter og -indtægter end dem, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, kan de medlemsstater, der ikke er i stand til pr. 16. oktober 2006 at etablere et regnskab, som opfylder disse kriterier, efter at have underrettet Kommissionen senest den 15. september 2006, dog udsætte fristen indtil den 16. oktober 2007.

KAPITEL 2

EGFL-REGNSKAB

Artikel 3

Oplysninger, som medlemsstaterne skal stille til rådighed

Medlemsstaterne indsamler oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret hver uge, og stiller dem til rådighed for Kommissionen på følgende betingelser:

a)

senest den tredje arbejdsdag i hver uge oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret siden månedens begyndelse til slutningen af den foregående uge

b)

senest den tredje arbejdsdag i måneden, når ugen strækker sig over to måneder, oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i den foregående måned.

Artikel 4

Oplysninger, som medlemsstaterne skal indsende

1.   I henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og ii), i forordning 1290/2005 sender medlemsstaterne Kommissionen følgende oplysninger og dokumenter elektronisk på de betingelser, som er fastsat i artikel 5 og 6 i nærværende forordning:

a)

senest den tredje arbejdsdag i hver måned oplysninger om de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i den foregående måned, på grundlag af forlægget i bilag I og alle oplysninger, der kan forklare mærkbare afvigelser mellem de overslag, der er udarbejdet i henhold til stk. 2, litra a), nr. iii), i denne artikel, og de udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret.

b)

senest den 10. i hver måned den udgiftsanmeldelse, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, og som omfatter alle de udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i løbet af den foregående måned, og alle dem, der vedrører offentlig oplagring, på grundlag af forlægget i bilag II til nærværende forordning. Meddelelsen om udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret fra den 1. til den 15. oktober, indsendes dog senest den 25. i samme måned.

I udgiftsanmeldelsen skal udgifterne og de formålsbestemte indtægter være opdelt efter kapitel i kontoplanen for De Europæiske Fællesskabers budget, og for kapitlet om revision af landbrugsudgifterne og om formålsbestemte indtægter skal de ydermere være opdelt efter konto. Hvis særlige budgettilsynsmæssige omstændigheder gør sig gældende, kan Kommissionen dog anmode om en mere detaljeret opdeling.

c)

senest den 20. i hver måned et dossier, der skal anvendes til bogføringen på EU's budget af de udgifter og formålsbestemte indtægter, som betalingsorganet har afholdt eller oppebåret i den foregående måned; det dossier, der skal anvendes til bogføringen af de udgifter og formålsbestemte indtægter, som er afholdt eller oppebåret fra den 1. til den 15. oktober, indsendes dog senest den 10. november.

d)

senest den 20. maj og den 10. november hvert år ud over det dossier, der er nævnt i litra c), oplysninger om de beløb, der er tilbageholdt og anvendt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1655/2004.

2.   Det dossier, der er nævnt i stk. 1, litra c), indeholder følgende:

a)

en oversigt (T 104, jf. bilag V), som hvert betalingsorgan har udarbejdet, over data opdelt efter kontoplanen for De Europæiske Fællesskabers budget efter udgifts- og indtægtstype og en mere detaljeret kontoplan, der stilles til rådighed for medlemsstaterne, og som omfatter:

i)

de udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret i løbet af den foregående måned

ii)

de samlede udgifter og formålsbestemte indtægter, der er afholdt eller oppebåret fra regnskabsårets begyndelse til udgangen af den foregående måned

iii)

overslagene over udgifter og formålsbestemte indtægter, som afhængigt af det enkelte tilfælde:

alene vedrører den igangværende måned og de to følgende måneder

vedrører den igangværende måned, de to følgende måneder og perioden indtil udgangen af regnskabsåret

b)

en sammenfattende oversigt (T 103, jf. bilag IV) over de data, der er nævnt i litra a), for hver medlemsstat og alle dens betalingsorganer

c)

en oversigt over en eventuel forskel (T 101, jf. bilag III) mellem de udgifter, der er anmeldt i henhold til stk. 1, litra b), og de udgifter, der er anmeldt i henholdt il litra a) i nærværende stykke, eventuelt med en begrundelse for forskellen.

d)

regnskaber over udgifterne til og indtægterne fra offentlig oplagring, jf. artikel 10, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 884/2006 (9), i form af skemaer (e.faudit-skemaer) som vist i bilag III til nævnte forordning

e)

skemaer (T 106 til T 109 i bilag VI, VII, VIII og IX), der supplerer dem, der er omhandlet i litra a) og b), til de meddelelser, som skal indsendes den 20. maj og den 10. november, jf. stk. 1, litra d), og som viser den regnskabsmæssige situation ved udgangen af april og udgangen af regnskabsåret og omfatter:

meddelelse om de beløb, som hvert betalingsorgan har tilbageholdt i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, inklusive eventuelle renter (T 106 og T 107)

en oversigt over hvert betalingsorgans anvendelse af de tilsvarende beløb, jf. artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1655/2004 (T 108)

en samlet oversigt for hver medlemsstat over de beløb, som er nævnt i første og andet led i dette litra, og renteindtægterne fra de midler, som ikke er anvendt (T 109).

3.   Den beløbsoversigt (T 103), der er nævnt i stk. 2, litra b), skal også sendes til Kommissionen i papirudgave.

4.   Alle finansielle oplysninger, der kræves i henhold til denne artikel, meddeles i euro.

Dog gælder følgende:

i forbindelse med de skemaer, der er nævnt i stk. 2, litra e), anvender medlemsstaterne den samme valuta, som den, der blev anvendt for det regnskabsår, tilbageholdelsen fandt sted

i forbindelse med anmeldelserne af de udgifter og fratrukne beløb, der er nævnt i artikel 39, stk. 1, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1290/2005, anvender medlemsstaterne den nationale valuta.

De medlemsstater, der er omhandlet i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, i nærværende forordning, sender endvidere andre finansielle oplysninger end dem, der er omhandlet i artikel 45, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, i national valuta for regnskabsåret 2007.

Artikel 5

Almindelige bestemmelser for anmeldelse af udgifter og formålsbestemte indtægter

1.   De udgifter og formålsbestemte indtægter, som betalingsorganerne anmelder for en måned, skal svare til de betalinger og inkasseringer, der reelt har fundet sted i den måned, jf. dog de særlige bestemmelser for anmeldelser af udgifter og indtægter i forbindelse med offentlig oplagring i artikel 6.

Disse udgifter og indtægter bogføres på EGFL-budgettet for et regnskabsår »N«, der begynder den 16. oktober i år »N-1« og slutter den 15. oktober i år »N«.

Dog gælder følgende:

a)

Udgifter, der kan betales, før bestemmelsen om, at de skal afholdes helt eller delvis af EGFL, tages i anvendelse, kan kun anmeldes:

for den måned, hvor nævnte bestemmelse blev taget i anvendelse,

eller

for måneden, efter at nævnte bestemmelse blev taget i anvendelse.

b)

De formålsbestemte indtægter, som medlemsstaten skylder Kommissionen, skal anmeldes for den måned, hvor fristen for betaling af de tilsvarende beløb ifølge EF-retsforskrifterne udløber.

c)

De korrektioner, som Kommissionen træffer beslutning om i forbindelse med regnskabsafslutningen og den efterprøvende regnskabsafslutning, bliver direkte fratrukket eller lagt til de månedlige betalinger, jf. artikel 10, stk. 2, eller artikel 11, stk. 4, i Kommissionens forordning (EF) nr. 885/2006 (10). Medlemsstaterne anfører dog korrektionerne i anmeldelsen for den måned, som korrektionerne foretages for.

2.   Udgifterne og de formålsbestemte indtægter tages i betragtning den dato, hvor betalingsorganets konto er blevet debiteret eller krediteret. For betalinger kan den dato, hvor det pågældende organ har udstedt og sendt betalingsanvisningen til et pengeinstitut eller modtageren, dog tages i betragtning. Hvert enkelt betalingsorgan skal anvende den samme metode i hele regnskabsåret.

3.   I de udgifter, der skal anmeldes, tages der ikke hensyn til de nedsættelser, der foretages i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004.

4.   De udgifter og formålsbestemte indtægter, der anmeldes i henhold til stk. 1, kan indbefatte korrektioner af beløb, der er anmeldt for tidligere måneder i det samme regnskabsår.

Hvis korrektionerne af de formålsbestemte indtægter hos et betalingsorgan fører til, at der anmeldes negative formålsbestemte indtægter for en budgetpost, overføres de overskydende korrektioner til den følgende måned. De reguleres eventuelt ved regnskabsafslutningen for det pågældende år.

5.   Betalingsordrer, der ikke er blevet udført, og betalinger, der er debiteret kontoen og derefter atter krediteret, fratrækkes udgifterne for den måned, hvor betalingsorganet får meddelelse om, at betalingen ikke er blevet foretaget eller er blevet annulleret.

6.   Er betalinger, som skal erlægges af EGFL, belastet af fordringer, anses de med henblik på anvendelsen af stk. 1 for at være fuldt ud foretaget:

a)

på datoen for udbetalingen af det beløb, der endnu skyldes til støttemodtageren, hvis fordringen er mindre end den fastsatte udgift

b)

på modregningsdatoen, hvis udgiften er mindre end eller lig med fordringen.

7.   De samlede data om udgifter og formålsbestemte indtægter, der kan konteres et bestemt regnskabsår, og som skal sendes til Kommissionen senest den 10. november, kan kun korrigeres i forbindelse med det årsregnskab, der skal forelægges Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 6

Særlige bestemmelser for anmeldelse af udgifter til offentlig oplagring

Til udarbejdelse af anmeldelsen af udgifter til offentlig oplagring tages de foranstaltninger i betragtning, som er bogført ved udgangen af en given måned i betalingsorganets regnskab, og som har fundet sted fra begyndelsen af det bogføringsår, der er defineret i artikel 2, stk. 3, litra a), i forordning (EF) nr. 884/2006, til udgangen af den nævnte måned.

Denne udgiftsanmeldelse omfatter de værdier og beløb, som er fastsat i henhold til artikel 6, 7 og 9 i forordning (EF) nr. 884/2006, og som betalingsorganerne har bogført i løbet af den måned, der følger efter den måned, som foranstaltningerne vedrører.

Dog gælder følgende:

a)

værdier og beløb vedrørende foranstaltninger, der er gennemført i september, bogfører betalingsorganerne senest den 15. oktober

b)

de samlede nedskrivninger, jf. artikel 4, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 884/2006, bogføres på den dato, som er fastsat i beslutningen herom.

Artikel 7

Vekselkurs, der anvendes ved udarbejdelse af udgiftsanmeldelser

1.   Medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, anvender ved udarbejdelsen af udgiftsanmeldelser samme vekselkurs, som de anvendte ved udbetalingen af støtte eller oppebørslen af indtægter, jf. Kommissionens forordning (EF) nr. 2808/98 (11) og retsforskrifterne for de forskellige landbrugssektorer.

2.   I andre tilfælde end dem, der er nævnt i stk. 1, navnlig hvis der i retsforskrifterne for de enkelte landbrugssektorer ikke er fastsat en udløsende begivenhed, anvendes den næstseneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank før den måned, for hvilken udgiften eller den formålsbestemte indtægt anmeldes.

3.   Den vekselkurs, der er omhandlet i stk. 2, anvendes også i forbindelse med inddrivelser, der vedrører flere posteringer, og som foretages før den 16. oktober 2006 eller den 16. oktober 2007, hvis artikel 2, stk. 2, andet afsnit, finder anvendelse.

Artikel 8

Kommissionens betalingsbeslutning

1.   På grundlag af de data, der indsendes i henhold til artikel 4, stk. 1, litra b), træffer Kommissionen beslutning om og foretager de månedlige betalinger, idet der dog kan foretages korrektioner ved senere beslutninger, og artikel 17 i forordning (EF) nr. 1290/2005 kan anvendes.

2.   Er EU's budget ikke vedtaget ved regnskabsårets begyndelse, erlægges de månedlige betalinger som en procentdel af de udgiftsanmeldelser, der er modtaget fra medlemsstaterne, pr. udgiftskapitel, under overholdelsen af de lofter, der er fastsat i artikel 13 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002. Kommissionen genfordeler det restbeløb, medlemsstaterne ikke har fået godtgjort, ved beslutningerne om senere godtgørelser.

3.   Overstiger de forudgående forpligtelser, jf. artikel 150, stk. 3, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002, halvdelen af samtlige tilsvarende bevillinger i det igangværende regnskabsår, erlægges de månedlige betalinger som en procentdel af de udgiftsanmeldelser, der er modtaget fra medlemsstaterne. Kommissionen genfordeler det restbeløb, medlemsstaterne ikke har fået godtgjort, ved beslutningerne om senere godtgørelser.

Artikel 9

Kommissionens nedsættelse af betalinger

1.   Enhver udgift, der betales efter udløbet af de foreskrevne terminer eller frister, nedsættes ved bogføringen i forbindelse med de månedlige betalinger efter følgende regler:

a)

tegner de udgifter, der er betalt for sent, sig for højst 4 % af de udgifter, der er betalt rettidigt, foretages der ingen nedsættelse

b)

ud over margenen på 4 % nedsættes enhver yderligere udgift, der er betalt for sent, efter følgende regler:

ved en forsinkelse på indtil en måned nedsættes udgiften med 10 %

ved en forsinkelse på indtil to måneder nedsættes udgiften med 25 %

ved en forsinkelse på indtil tre måneder nedsættes udgiften med 45 %

ved en forsinkelse på indtil fire måneder nedsættes udgiften med 70 %

ved en forsinkelse på over fire måneder nedsættes udgiften med 100 %

2.   Uanset stk. 1 gælder følgende betingelser for direkte betalinger, der er nævnt i artikel 12 og afsnit III eller eventuelt afsnit IVa i Rådets forordning (EF) nr. 1782/2003 (12), og som foretages for år N, og som efter udløbet af de foreskrevne terminer og frister foretages efter den 15. oktober i år N+1:

a)

når margenen på 4 % i stk. 1, litra a), ikke er udnyttet helt for betalinger, der er foretaget senest den 15. oktober i år N+1, og den resterende del af denne margen overstiger 2 %, nedsættes margenen til 2 %.

b)

under alle omstændigheder er betalinger, der er foretaget i løbet af regnskabsåret N+2 og efterfølgende år, kun refusionsberettigede for den berørte medlemsstat inden for det nationale loft, der er fastsat i bilag VIII eller VIIIa til forordning (EF) nr. 1782/2003, eller dens årlige finansielle rammebevilling som beregnet efter artikel 143b, stk. 3, i samme forordning for året forud for det regnskabsår, som betalingen foretages i, alt efter tilfældet forhøjet med mælkepræmien og tillægsbetalingerne som fastsat henholdsvis i artikel 95 og 96 og tillægsstøtten som fastsat i artikel 12 i nævnte forordning og nedsat med procentsatsen som fastsat i artikel 10 og korrigeret ved tilpasning som fastsat i artikel 11 under hensyntagen til artikel 12a i samme forordning og beløbene i artikel 4 i Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2005 (13)

c)

overskrides de margener, der er nævnt i litra a), nedsættes de udgifter, der berøres af dette stykke, med 100 %.

3.   Kommissionen anvender en anden tidsfristskala end den i stk. 1 og 2 fastsatte og/eller lavere eller ingen nedsættelsessatser, hvis der opstår særlige forvaltningsforhold for visse foranstaltninger, eller hvis medlemsstaterne fremlægger dokumenterede begrundelser.

For betalinger som omhandlet i stk. 2, gælder første afsnit i nærværende stykke dog inden for de lofter, der er nævnt i stk. 2, litra b).

4.   Kontrollen med, at terminerne eller fristerne i forbindelse med de månedlige betalinger overholdes, foretages to gange hvert regnskabsår:

for de udgifter, der er afholdt indtil den 31. marts

for de udgifter, der er afholdt indtil den 31. juli.

Der tages hensyn til eventuelle overskridelser, der finder sted i august, september og oktober, ved beslutningen om regnskabsafslutning, jf. artikel 30 i forordning (EF) nr. 1290/2005.

5.   Kommissionen kan, efter at have informeret de berørte medlemsstater, udsætte udbetalingen af de månedlige betalinger til medlemsstaterne som fastsat i artikel 15, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005, hvis den modtager de meddelelser, der er omhandlet i artikel 4 i nærværende forordning, for sent, eller de indeholder uoverensstemmelser, som kræver yderligere kontrol.

6.   De nedsættelser, der er nævnt i denne artikel, og de eventuelle andre nedsættelser, der foretages i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1290/2005, foretages uden at foregribe den senere beslutning om efterprøvende regnskabsafslutning, jf. artikel 31 i nævnte forordning.

Artikel 10

Bogføring og oppebørsel af formålsbestemte indtægter

1.   Artikel 150 og 151 i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 finder tilsvarende anvendelse på bogføringen af de formålsbestemte indtægter, som er omhandlet i nærværende forordning.

2.   Kommissionen udbetaler i overensstemmelse med sin beslutning om de månedlige udbetalinger, der træffes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, den resterende del af de udgifter, som hver medlemsstat har anmeldt, med fradrag af de formålsbestemte indtægter, som den pågældende medlemsstat har anført i den samme udgiftsanmeldelse. Denne modregning betragtes som oppebørsel af de tilsvarende indtægter.

3.   De forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger, som de formålsbestemte indtægter medfører, stilles til rådighed, så snart indtægterne opføres på budgetposterne. Dette sker samtidig med bogføringen af de formålsbestemte indtægter senest to måneder efter modtagelsen af de regnskaber, som medlemsstaterne har sendt, jf. de regler, som er nævnt i stk. 1.

Artikel 11

Finansielle midler, der stilles til rådighed for medlemsstaterne

1.   Efter at have truffet beslutning om de månedlige betalinger stiller Kommissionen inden for rammerne af budgetbevillingerne de finansielle midler til rådighed for medlemsstaterne, der skal til for at dække de udgifter, som skal finansieres af EGFL, med fradrag af det beløb, som svarer til de formålsbestemte indtægter, på den konto, som hver medlemsstat har åbnet.

Hvis fratrækningen af de formålsbestemte indtægter i de udbetalinger, som Kommissionen skal foretage, resulterer i et negativt beløb for en medlemsstat, overføres de overskydende negative beløb til de følgende måneder.

2.   Medlemsstaterne meddeler Kommissionen betegnelse og nummer på den konto, som er nævnt i stk. 1, i det format, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

3.   Fortsætter en medlemsstat som omhandlet i artikel 2, stk. 2, andet afsnit, med at udfærdige sine udgiftsanmeldelser i national valuta for regnskabsåret 2007, anvender Kommissionen til de tilsvarende betalinger den vekselkurs, der gælder den 10. i den måned, der følger efter den måned, som udgiftsanmeldelsen er udarbejdet for, eller, hvis der ikke er fastsat en generel kursnotering for den dag, den første dag forinden med generel kursnotering.

Artikel 12

Beløb, der betragtes som formålsbestemte indtægter

1.   Følgende beløb betragtes som formålsbestemte indtægter på lige fod med de beløb, der inddrives som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed, jf. artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1290/2005:

a)

beløb, der skal betales til EU's budget, og som er opkrævet som følge af bøder eller sanktioner i overensstemmelse med de særlige regler i retsakterne for de enkelte landbrugssektorer

b)

beløb, der svarer til nedsættelser eller udelukkelser af betalinger i henhold til reglerne om krydsoverensstemmelse i afsnit II, kapitel I, i forordning (EF) nr. 1782/2003.

2.   Reglerne for andre formålsbestemte indtægter end dem, der er nævnt i stk. 1, anvendes med de fornødne ændringer. Hvis de beløb, der er nævnt i stk. 1, litra a), er blevet tilbageholdt før udbetalingen af den støtte, som uregelmæssighederne eller forsømmeligheden vedrører, fratrækkes de dog den tilsvarende udgift.

KAPITEL 3

ELFUL-REGNSKAB

Artikel 13

Regnskab for programmer for udvikling af landdistrikterne

1.   Hvert betalingsorgan, der er udpeget til et program for udvikling af landdistrikterne, fører et regnskab, så alle posteringer kan identificeres for hvert program og hver foranstaltning. Regnskabet skal især indeholde følgende:

a)

de offentlige udgifter og EF's bidrag til hver foranstaltning

b)

de beløb, der skal inddrives hos modtagerne på grund af uregelmæssigheder eller forsømmelighed

c)

de beløb, der er inddrevet med angivelse af den oprindelige postering.

2.   Med henblik på udarbejdelsen af udgiftsanmeldelser i euro anvender betalingsorganerne i de medlemsstater, der ikke hører til eurozonen, til hver betaling eller inddrivelse den næstseneste vekselkurs, der er fastsat af Den Europæiske Centralbank før den måned, i løbet af hvilken posteringerne er foretaget i betalingsorganets regnskab.

Artikel 14

Overslag over finansieringsbehov

For hvert program for udvikling af landdistrikterne sender medlemsstaterne i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. ii), i forordning (EF) nr. 1290/2005 på grundlag af forlægget i bilag X til nærværende forordning to gange om året Kommissionen deres overslag over de beløb, som skal finansieres af ELFUL for det igangværende år, og et ajourført skøn over de midler, der kræves for det følgende år, sammen med udgiftsanmeldelserne, der skal sendes senest den 31. januar og 31. juli.

Artikel 15

Plan for finansiering af programmer for udvikling af landdistrikterne

I planen for finansiering af hvert program for udvikling af landdistrikterne fastsættes især den maksimale støtte fra ELFUL, den årlige fordeling af den og fordelingen efter akse og foranstaltning og den medfinansieringssats, som gælder for hver akse.

Finansieringsplanen træder i kraft, når Kommissionen har godkendt programmet for udvikling af landdistrikterne. De senere tilpasninger af finansieringsplanen, der ikke kræver, at Kommissionen skal vedtage en ny beslutning, træder i kraft, når de er valideret via det sikrede system for udveksling af informationer og dokumenter mellem Kommissionen og medlemsstaterne, som blev indført med henblik på anvendelsen af forordning (EF) nr. 1698/2005. De tilpasninger af finansieringsplanen, der kræver, at Kommissionen vedtager en ny beslutning, træder i kraft, når den nye beslutning er vedtaget.

Planen for finansiering af hvert program for udvikling af landdistrikterne og alle tilpasninger af den indlæses af den myndighed, der forvalter programmet, i det sikrede informationsudvekslingssystem, der er nævnt i stk. 2.

Artikel 16

Udgiftsanmeldelser

1.   Betalingsorganerne udarbejder udgiftsanmeldelser for hvert program for udvikling af landdistrikterne. Anmeldelserne vedrører for hver foranstaltning til udvikling af landdistrikterne de refusionsberettigede offentlige udgifter, hvortil betalingsorganet reelt har betalt den tilsvarende støtte fra ELFUL i referenceperioden.

2.   Når programmerne er godkendt, sender medlemsstaterne i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i), i forordning (EF) nr. 1290/2005 Kommissionen deres udgiftsanmeldelser elektronisk på de betingelser, som er fastsat i artikel 18 i nærværende forordning, med den hyppighed og inden for de frister, der er fastsat i det følgende:

a)

senest den 30. april for udgifter for perioden fra den 1. januar til den 31. marts

b)

senest den 31. juli for udgifter for perioden fra den 1. april til den 30. juni

c)

senest den 10. november for udgifter for perioden fra den 1. juli til den 15. oktober

d)

senest den 31. januar for udgifter for perioden fra den 16. oktober til den 31. december.

De udgifter, der anmeldes for en periode, kan indbefatte korrektioner af beløb, der er anmeldt for tidligere anmeldelsesperioder i det samme regnskabsår.

Har Kommissionen ikke godkendt et program for udvikling af landdistrikterne den 31. marts 2007, anmeldes de udgifter, som betalingsorganet på eget ansvar har afholdt for tidligt i perioden forud for programmets godkendelse, til Kommissionen under ét i den første udgiftsanmeldelse efter programmets godkendelse.

3.   Udgiftsanmeldelserne udarbejdes på grundlag af forlægget i bilag XI. Når det drejer sig om programmer for udvikling af landdistrikterne, der vedrører regioner, for hvilke der gælder forskellige medfinansieringssatser, jf. artikel 70, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 1698/2005, udfærdiges der et separat udgiftsskema for hver regionstype.

4.   I tilfælde af uenighed om, divergerende fortolkninger af eller uoverensstemmelser mellem udgiftsanmeldelserne for en referenceperiode, som bl.a. skyldes manglende indsendelse af de oplysninger, der kræves i henhold til forordning (EF) nr. 1698/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil, og såfremt der kræves yderligere kontrol, anmodes den pågældende medlemsstat om at fremlægge yderligere oplysninger. Disse oplysninger gives via det sikrede informationsudvekslingssystem, der er nævnt i artikel 15, stk. 2, i nærværende forordning.

Den betalingsfrist, der er fastsat i artikel 26, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1290/2005, kan i så fald afbrydes for hele eller en del af det beløb, som der anmodes om betaling af, fra det tidspunkt, anmodningen om oplysninger sendes, indtil de ønskede oplysninger modtages, dog højst indtil udgiftsanmeldelsen for den følgende periode indsendes.

Findes der ingen løsning inden for denne frist, kan Kommissionen suspendere eller nedsætte betalingerne, jf. artikel 27, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

5.   De samlede udgifter og formålsbestemte indtægter for et regnskabsår, som skal sendes til Kommissionen senest den 10. november, kan kun korrigeres i forbindelse med de årsregnskaber, der skal sendes til Kommissionen i henhold til artikel 8, stk. 1, litra c), nr. iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005.

Artikel 17

Beregning af det beløb, der skal betales

1.   EF-bidraget til de refusionsberettigede offentlige udgifter, som er anmeldt for hver akse for hver referenceperiode, beregnes på grundlag af den finansieringsplan, der gjaldt den første dag i den periode.

2.   De bidrag fra ELFUL, som inddrives hos modtagerne i forbindelse med et bestemt program for udvikling af landdistrikterne i en referenceperiode, fratrækkes det beløb, som ELFUL skal betale, i udgiftsanmeldelsen for den pågældende periode.

3.   De positive eller negative beløb, der eventuelt følger af regnskabsafslutningen, jf. artikel 10, stk. 1, tredje afsnit, i forordning (EF) nr. 885/2006, og som kan genanvendes til programmet for udvikling af landdistrikterne, lægges til eller trækkes fra ELFUL-bidraget i den første anmeldelse, som udarbejdes efter beslutningen om regnskabsafslutning.

4.   Overstiger de samlede udgiftsanmeldelser det samlede beløb, der er programmeret for en akse i et program for udvikling af landdistrikterne, begrænses det beløb, der skal betales, til det beløb, som er programmeret for aksen, jf. dog loftet i artikel 24, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1290/2005. De offentlige udgifter, der udelukkes som følge heraf, kan tages i betragtning i forbindelse med en senere udgiftsanmeldelse på betingelse af, at medlemsstaten har forelagt en tilpasset finansieringsplan, som Kommissionen har godkendt.

5.   Kommissionen indbetaler, EF-bidraget på den konto eller de konti, som hver medlemsstat har åbnet, hvis der er budgetmidler til rådighed.

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen kontobetegnelse og -nummer i det format, som Kommissionen har stillet til deres rådighed.

KAPITEL 4

FÆLLES BESTEMMELSER FOR EGFL OG ELFUL

Artikel 18

Elektronisk udveksling af oplysninger og dokumenter

1.   Kommissionen indfører edb-systemer, så der elektronisk kan udveksles dokumenter og oplysninger mellem den og medlemsstaterne som led i den fremsendelse og indhentning af oplysninger, som skal finde sted i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005 og gennemførelsesbestemmelserne hertil. Den underretter medlemsstaterne om de almindelige betingelser for indførelsen af disse systemer i Komitéen for Landbrugsfondene.

2.   De edb-systemer, der er nævnt i stk. 1, kan især bruges til at behandle følgende:

a)

de data, der er nødvendige for de finansielle transaktioner, navnlig dem, der vedrører betalingsorganernes måneds- og årsregnskaber, udgifts- og indtægtsanmeldelser og fremsendelsen af de oplysninger og dokumenter, som er nævnt i artikel 5, 11, 15 og 17 i denne forordning og i artikel 6 i forordning (EF) nr. 885/2006 og i artikel 2, 10 og 11 i forordning (EF) nr. 884/2006

b)

dokumenter af fælles interesse, som gør det muligt at overvåge regnskaberne og få indblik i de oplysninger og dokumenter, som betalingsorganet skal stille til rådighed for Kommissionen

c)

EF-bestemmelser og retningslinjer fra Kommissionen til de myndigheder, der i henhold til forordning (EF) nr. 1290/2005 er godkendt og udpeget til at forestå finansieringen af den fælles landbrugspolitik, og retningslinjer for harmoniseret anvendelse af de pågældende retsforskrifter.

3.   Kommissionen fastsætter den form og det indhold, som de dokumenter, der er nævnt i artikel 4, 14 og 17 i denne forordning, i artikel 7, stk. 1, litra a), b) og d), i forordning (EF) nr. 885/2006 og i artikel 10 og 11 i forordning (EF) nr. 884/2006, skal have, på grundlag af forlæggene i bilag II til XI til nærværende forordning og i bilag II og III til forordning (EF) nr. 885/2006] og bilag III til forordning (EF) nr. 884/2006.

Kommissionen tilpasser og ajourfører forlæggene efter at have informeret Komitéen for Landbrugsfondene herom.

4.   De edb-systemer, der er nævnt i stk. 1, kan indeholde de værktøjer, der er nødvendige for, at Kommissionen kan registrere data og forvalte regnskaberne for EFGFL og ELFUL, og de værktøjer, der er nødvendige for beregning af de faste udgifter eller de udgifter, som kræver anvendelse af ensartede metoder, navnlig i forbindelse med finansielle omkostninger og nedskrivninger.

5.   Dataene om de finansielle transaktioner meddeles, indlæses og ajourføres i de edb-systemer, der er omhandlet i stk. 1, under betalingsorganets ansvar af betalingsorganet selv eller af det organ, som får denne opgave overdraget, eventuelt via det godkendte koordineringsorgan, jf. artikel 6, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1290/2005.

6.   Hvis der i forbindelse med et dokument eller en procedure, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1290/2005 eller i gennemførelsesbestemmelserne hertil, kræves en underskrift fra en bemyndiget person eller godkendelse fra en person i et eller flere af procedurens led, skal de edb-systemer, der bruges til at sende disse dokumenter, gøre det muligt entydigt at identificere hver enkelt person og frembyde rimelige garantier for, at dokumenternes indhold ikke kan ændres, også for procedurens forskellige led, i overensstemmelse med EF-retsforskrifterne. Hvad angår de udgiftsanmeldelser og den revisionserklæring, der vedlægges årsregnskaberne, jf. artikel 8, stk. 1, litra c), nr. i) og iii), i forordning (EF) nr. 1290/2005, skal de dokumenter, som sendes elektronisk, også opbevares i deres originale form af betalingsorganerne eller også de koordineringsorganer, som er godkendt i henhold til artikel 6, stk. 2 og 3, i samme forordning.

7.   Elektroniske og digitale dokumenter skal opbevares i hele den periode, der kræves i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 885/2006.

8.   I tilfælde af eventuelle funktionsfejl i et edb-system eller en ustabil forbindelse kan medlemsstaten med Kommissionens forudgående godkendelse sende dokumenterne i en anden form, som Kommissionen fastsætter betingelserne for.

KAPITEL 5

OVERGANGSFORANSTALTNINGER OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 19

Bogføring af midler, der hidrører fra graduering eller manglende overholdelse af miljøkrav

1.   De beløb, der tilbageholdes i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, krediterer medlemsstaten en særlig konto, der er åbnet for hvert betalingsorgan, eller en særlig konto, som medlemsstaten har åbnet. Bogføringen skal gøre det muligt at identificere bevillingens oprindelse i forhold til udbetalingen af den pågældende støtte til modtageren.

2.   Medlemsstaterne kan omfordele de tilbageholdte beløb, der er nævnt i stk. 1, til andre betalingsorganer, som de selv vælger, så midlerne kan anvendes. Beløbene krediteres den konto eller de konti, der er omhandlet i stk. 1, og anvendes udelukkende til finansiering af den yderligere EF-støtte, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1259/1999, eller til de ledsageforanstaltninger, som er nævnt i artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1655/2004.

Hvis de uudnyttede midler trækker renter, lægges de til den saldo, der er til rådighed ved hvert regnskabsårs afslutning, og anvendes til finansiering af de samme foranstaltninger.

3.   Betalingsorganernes regnskab over udgifterne til de foranstaltninger, der er omhandlet i stk. 2, føres adskilt fra de andre udgifter til udvikling af landdistrikterne, og for hver udbetaling skal der foretages en bogføringsmæssig sondring mellem de nationale midler og de midler, der stammer fra anvendelsen af artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 og artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004.

4.   De beløb, der tilbageholdes i henhold til artikel 3 og 4 i forordning (EF) nr. 1259/1999 eller artikel 1 i forordning (EF) nr. 1655/2004, og de eventuelt påløbne renter, som ikke er blevet betalt i henhold til artikel 1 i Kommissionens forordning (EF) nr. 963/2001 (14) eller artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1655/2004, fratrækkes de månedlige udbetalinger ved Kommissionens beslutning, der træffes i henhold til artikel 15, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1290/2005, om udgifterne for oktober i det pågældende regnskabsår. Eventuelt anvendes den vekselkurs, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, i nærværende forordning.

Artikel 20

Udgifter til udvikling af landdistrikterne for EUGFL, Garantisektionen, fra den 16. oktober til den 31. december 2006

Påtænker en medlemsstat i henhold til artikel 39, stk. 1, litra a), andet punktum, i forordning (EF) nr. 1290/2005 at foretage betalinger indtil den 31. december 2006 fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), Garantisektionen, som led i programmer for udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006, forelægger medlemsstaten Kommissionen en behørigt begrundet anmodning herom senest den 1. juli 2006. I denne anmodning præciseres det, hvilket eller hvilke programmer og hvilke foranstaltninger der er tale om.

Ved anvendelsen af stk. 1 giver medlemsstaterne senest den 31. januar 2007 Kommissionen meddelelse om datoen for, hvornår betalingerne fra EUGFL, Garantisektionen, har fundet sted for hvert program og hver foranstaltning.

Artikel 21

Ophævelse

Forordning (EF) nr. 296/96 og beslutning C/2004/1723 af 26. april 2004 ophæves fra den 16. oktober 2006.

Forordning (EF) nr. 296/96, undtagen artikel 3, stk. 6a, litra a), og beslutning C/2004/1723 anvendes dog indtil den 15. oktober 2006 for alle udgifter, som medlemsstaterne afholder via EUGFL, Garantisektionen.

Henvisninger til den ophævede forordning og den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende forordning og læses efter sammenligningstabellen i bilag XII.

Artikel 22

Ikrafttrædelse

1.   Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

2.   Den anvendes fra den 16. oktober 2006 for de indtægter og udgifter, som medlemsstaterne har oppebåret eller afholdt via EGFL og ELFUL for regnskabsåret 2007 og følgende regnskabsår. Artikel 20 anvendes dog fra forordningens ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2006.

På Kommissionens vegne

Mariann FISCHER BOEL

Medlem af Kommissionen


(1)  EUT L 209 af 11.8.2005, s. 1. Ændret ved forordning (EF) nr. 320/2006 (EUT L 58 af 28.2.2006, s. 42).

(2)  EFT L 216 af 5.8.1978, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 695/2005 (EUT L 114 af 4.5.2005, s. 1).

(3)  EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.

(4)  EUT L 277 af 21.10.2005, s. 1.

(5)  EUT L 298 af 23.9.2004, s. 3.

(6)  EFT L 160 af 26.6.1999, s. 113. Ophævet ved forordning (EF) nr. 1782/2003 (EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1).

(7)  EFT L 39 af 17.2.1996, s. 5. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1607/2005 (EUT L 256 af 1.10.2005, s. 12).

(8)  Meddelt den 26. april 2004. Senest ændret ved beslutning C/2005/3741, meddelt den 30. september 2005.

(9)  Se side 35 i denne EUT.

(10)  Se side 90 i denne EUT.

(11)  EFT L 349 af 24.12.1998, s. 36.

(12)  EUT L 270 af 21.10.2003, s. 1.

(13)  EUT L 31 af 4.2.2005, s. 6.

(14)  EFT L 136 af 18.5.2001, s. 4.


OVERSIGT OVER BILAG

BILAG I

SAMLEDE UDGIFTER OG FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER, DER ER AFHOLDT ELLER OPPEBÅRET I LØBET AF EN MÅNED (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A)

BILAG II

MÅNEDLIG UDGIFTSANMELDELSE FOR EGFL (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA B)

BILAG III

T 101 - OVERSIGT OVER FORSKELLE (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA C)

BILAG IV

T 103 - SAMMENFATTENDE OVERSIGT (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA B)

BILAG V

T 104 - DATA OPDELT EFTER KONTOPLANEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS BUDGET EFTER UDGIFTS- OG INDTÆGTSTYPE (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA A)

BILAG VI

T 106 - BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG VII

T 107 - BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG VIII

T 108 - ANVENDELSE AF DE BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG IX

T 109 - OVERSIGT OVER ANVENDELSEN AF BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004 (ARTIKEL 4, STK. 2, LITRA E)

BILAG X

OVERSLAG OVER ELFUL-UDGIFTER (ARTIKEL 14)

BILAG XI

UDGIFTSANMELDELSE FOR ELFUL (ARTIKEL 17)

BILAG XII

SAMMENLIGNINGSTABEL

BILAG I

SAMLEDE UDGIFTER OG FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER, DER ER AFHOLDT ELLER OPPEBÅRET I LØBET AF EN MÅNED (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA A)

IDES

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsens hoved

I anmeldelsens hoved skal der stå følgende:

En identifikationskode, der angiver meddelelsens art og den medlemsstat, som indsender den. Kommissionen sender Dem denne identifikationskode.

Den periode, som anmeldelsen gælder for.

Nærmere oplysninger om udgifterne og indtægterne i den pågældende periode:

Samlet beløb før regnskabsafslutning

Overslag før regnskabsafslutning

Regnskabsafslutning

Oplysninger om offentlig oplagring

Anmeldelsens centrale del

Anmeldelsens centrale del skal indeholde følgende:

Koden for kontoen eller artiklen

De anmeldte beløb og overslagene

Forklaring af forskelle i forhold til overslagene

Afsluttende del

I anmeldelsens afsluttende del anføres et kontrolbeløb, der er summen af alle de beløb, som er anmeldt i anmeldelsens hoved og centrale del.

Meddelelsens syntaks

<I>[IDENTIFICATION]

<C>010<V>[BEGINDATE]/[ENDDATE] <C>020<V>[EXPENDITURE]

<C>030<V>[FORECAST]

<C>040<V>[CLEARANCE]

<C>050<V>[PUBLIC STORAGE]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>060<V>[ITEM]

<C>070<V>[AMOUNT]/[FORECAST]

<C>080<V>[DIFF1]/[DIFF2]/[DIFF3]/[DIFF4]

<C>090<V>[CHECKSUM]

Beskrivelse af felterne

Navn

Format

Beskrivelse

Anmeldelsens hoved: Dataene forekommer 1 gang

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikationskode, der meddeles af Kommissionen

[BEGINDATE] *

Dato (DDMMÅÅÅÅ)

Anmeldelsesperiodens begyndelsesdato

[ENDDATE] *

Dato (DDMMÅÅÅÅ)

Anmeldelsesperiodens slutdato

[EXPENDITURE]*

Antal (30,2)

Samlet månedligt beløb før regnskabsafslutning

[FORECAST] *

Antal (30,2)

Overslag

[CLEARANCE] *

Antal (30,2)

Regnskabsafslutning

[PUBLIC STORAGE]*

Antal (30,2)

Udgifter til offentlig oplagring

Anmeldelsens centrale del: Dataene forekommer 1 til n gange

[ITEM]

Antal (8)

Budgetpost (konto eller artikel)

[AMOUNT]

Antal (30,2)

Udgifter/indtægter

[FORECAST]

Antal (30,2)

Overslag

[DIFF1]

Antal (30,2)

Forskel i forhold til de tidligere måneder

[DIFF2]

Antal (30,2)

Overslag over den forskel, der skal overføres til de følgende måneder

[DIFF3]

Antal (30,2)

Forskel i forhold til de følgende måneder

[DIFF4]

Antal (30,2)

Fejl i overslagene

Afsluttende del: Dataene forekommer 1 gang

[CHECKSUM] *

Antal (30,2)

Kontrolværdi: summen af alle beløbene i meddelelsen

Det er obligatorisk at udfylde de felter, der er mærket med en *

Eksempel

<I>AGRWDMT1

<C>010<V>16102005

<C>020<V>135454513.93

<C>030<V>163388000

<C>040<V>0

<C>050<V>2801326.91

<C>060<V>050201

<C>070<V>5462115.83/21358000

<C>080<V>0/-15835484.17/0/0

<C>060<V>050202

<C>070<V>0/0

<C>080<V>0/0/0/0

<C>090<V>157894562

E-AGREX

Medlemsstat:

Indsendelsesdato:

Kontaktperson:

Telefon:

e-mail-adresse:

Udgifter for perioden fra … til …

EUR

Samlet månedligt beløb før regnskabsafslutning (1):

Overslag før regnskabsafslutning (2):

Forskel = (1)-(2):

Regnskabsafslutning

Samlet månedligt beløb efter regnskabsafslutning:

Heraf udgifter til offentlig oplagring (kategori 2)

 

 

 

 


Obligatorisk for månedens sidste ugentlige fax eller efter udtrykkelig anmodning fra Kommissionen

Kontoplan

Udgifter/indtægter (1)

Overslag (2)

Forskel = (1)-(2)

Forklaring af de vigtigste forskelle (mio. EUR)

Fra tidligere måneder

Overførsel til følgende måneder

Fra følgende måneder

Fejl i overslag

 

 

 

 

 

 

 

 

I ALT

 

 

 

 

 

 

 

BILAG II

MÅNEDLIG UDGIFTSANMELDELSE FOR EGFL (ARTIKEL 4, STK. 1, LITRA B)

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsens hoved

I anmeldelsens hoved skal der stå følgende:

En identifikationskode, der angiver meddelelsens art og den medlemsstat, som indsender den. Koden er anerkendt af Kommissionen og gør det muligt at genkende anmeldelsestypen og den medlemsstat, som har sendt den. (NB: den anvendes især for at sikre, at den, der sender en anmeldelse, har bemyndigelse fra den pågældende medlemsstat til at gøre det). Kommissionen sender Dem denne identifikationskode.

Den udgiftsperiode, som anmeldelsen gælder for. Eksempel: 1105 for udgiftsperioden 11-2005 og anmeldelsen af 10.12.2005.

Navn, telefonnummer, faxnummer og e-mailadresse på den, der er ansvarlig for anmeldelsen

Anmeldelsens centrale del

I anmeldelsens centrale del anføres følgende for hver artikel i EGFL-kontoplanen:

Koden for artiklen (fx 050201) eller kontoen

Det anmeldte beløb i euro.

Afsluttende del

Dernæst indsættes følgende oplysninger i en sammenfattende del:

Det samlede anmeldte beløb i euro.

Del til kommentarer

Meddelelsen slutter med et tomt felt til kommentarer bestående af nul til 100 linjer tekst. I feltet indsættes der yderligere oplysninger, som Kommissionen udtrykkeligt har anmodet om.

Meddelelsens syntaks

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>004<V>[RESPNAME]

<C>005<V>[RESPPHONE]

<C>006<V>[RESPFAX]

<C>007<V>[RESPEMAIL]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>[ITEM]/[AMOUNT]

<C>010<V>TOTALS/[TOT AMOUNT]

<C>999<V>[COMMENT]

<C>999<V>[COMMENT]

Beskrivelse af felterne

Navn

Format

Beskrivelse

Anmeldelsens hoved: Dataene forekommer 1 gang

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikationskode, der meddeles af GD AGRI

[PERIOD] *

Dato (MMÅÅ)

Periode, som meddelelsen vedrører

[RESPNAME] *

Fri tekst (250 karakterer)

Navn og fornavn på den ansvarlige for anmeldelsen

[RESPPHONE]

Fri tekst (50 karakterer)

Telefonnummer på den ansvarlige for anmeldelsen

[RESPFAX]

Fri tekst (50 karakterer)

Faxnummer på den ansvarlige for anmeldelsen

[RESPEMAIL]

Fri tekst (50 karakterer)

e-mail-adresse på den ansvarlige for anmeldelsen

Anmeldelsens centrale del: Dataene forekommer 1 til n gange

[ITEM]

Tekst (8 karakterer)

Konto eller kapitel, som anmeldelsen er udarbejdet for

[AMOUNT]

Antal (15,2)

Beløb i euro

Afsluttende del: Dataene forekommer 1 gang

[TOT AMOUNT]

Antal (15,2)

Summen af de anmeldte beløb i euro

Del til kommentarer: Dataene forekommer 1 til n gange

[COMMENT]

Fri tekst (200 karakterer)

Deres kommentar

Det er obligatorisk at udfylde de felter, der er mærket med en *

Eksempel

<I>FAX10IE

<C>001<V>1105

<C>004<V>John Smith

<C>005<V>00 32 2 2994789

<C>006<V>00 32 2 2994789

<C>007<V>John.Smith@gmail.com

<C>010<V>050201/23986.21

<C>010<V>050202/0

<C>010<V>050203/3898153.27

<C>010<V>050401/3656976.04

<C>010<V>05070108/0

<C>010<V>05070109/0

<C>010<V>TOTALS/23154379.29

<C>999<V>Dette er en kommentar - første linje

<C>999<V>Dette er en kommentar - anden linje

Printversion

Image

EGFL anmeldelse den 10. i måneden Udgifter og indtægter

 

Medlemsstat:

 

 

 

Den ansvarlige person:

 

 

 

Telefonnummer:

 

 

 

Faxnummer:

 

 

 

E-mail-adresse:

 

 

 

Måned:

 

 

Side 1: Beløb

 

dato

Udgifter og indtægter

 

EUR

Artikel eller konto 1

tekst

 

Artikel eller konto 2

tekst

 

 

 

 

 

 

Artikel eller konto n

tekst

 

 

I ALT (INDSÆTTES)

 

 

KONTROLFELT

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

Side 2: Kommentarer

BILAG III

 

Reserveret felt

 

Skal udfyldes

MEDLEMSSTAT:

SKEMA 101

REGNSKABSÅR

SAMMENHÆNG MELLEM FREMSENDTE DATA

EUR

 

1)

De samlede udgifter og formålsbestemte indtægter afholdt i … (måned) udgør

 

2)

De udgifter og formålsbestemte indtægter for samme måned, der er meddelt den …, udgør

 

3)Evt. forskel = (1) - (2)

0,00

BEGRUNDELSE FOR FORSKELLEN I PUNKT 3)

 

1) Budgetposter - udgifter:

 

2) Budgetposter - formålsbestemte indtægter:

 


Dato:

 

Ansvarlig:

 

BILAG IV

 

Reserveret felt

 

Skal udfyldes


SKEMA 103

SAMMENFATTENDE OVERSIGT OVER UDGIFTER OG FORMÅLSBESTEMTE INDTÆGTER OG OVERSLAG

MEDLEMSSTAT

Regnskabsår

EUR

Betalingsorgan

Summen af de udgifter, der er anmeldt for n-1

Udgifter for… (måned)

Udgifter fra 16.10.2005 til …

Kontrol af den samlede sum

Overslag over udgifter

måned n+1

måned n+2 & n+3

n+4 indtil 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSÆTTELSE AF SAMLET BELØB

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af det samlede beløb

 

 

 

 

 

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Betalingsorgan

Summen af de formålsbestemte indtægter anmeldt for n-1

Formålsbestemte indtægter for… (måned) …

Formålsbestemte indtægter fra 16.10.2005 til …

Kontrol af den samlede sum

Overslag over formålsbestemte indtægter

måned n+1

måned n+2 & n+3

n+4 indtil 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSÆTTELSE AF SAMLET BELØB

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af det samlede beløb

 

 

 

 

 

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00


Betalingsorgan

Summen af udgifter og formålsbestemte indtægter anmeldt for n-1

Udgifter og formålsbestemte indtægter for… (måned)

Udgifter og formålsbestemte indtægter fra 16.10.2005 til …

Kontrol af den samlede sum

Overslag over udgifter og formålsbestemte indtægter

måned n+1

måned n+2 & n+3

n+4 indtil 15. oktober

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDSÆTTELSE AF SAMLET BELØB

 

 

 

 

 

 

 

Kontrol af det samlede beløb

 

 

 

 

 

 

 

BEREGNET SAMLET BELØB

0,00

0,00

0,00

 

0,00

0,00

0,00

Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

Stempel (1):

 


(1)  Gælder kun, hvis skemaet indsendes på papir

BILAG V

T 104 - DATA OPDELT EFTER KONTOPLANEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS BUDGET EFTER UDGIFTS- OG INDTÆGTSTYPE

Anmeldelsens indhold

Anmeldelsens hoved

I anmeldelsens hoved skal der stå følgende:

En identifikationskode, der angiver meddelelsens art og det betalingsorgan, som sender den (NB: den anvendes især for at sikre, at den, der sender en anmeldelse, har bemyndigelse fra den pågældende medlemsstat til at gøre det). Kommissionen sender Dem denne identifikationskode.

Den udgiftsperiode, som anmeldelsen gælder for. Eksempel: 200511 for udgiftsperioden 11-2005 og T 104 af 20.12.2005

Det sprog anmeldelsen er affattet på.

Anmeldelsens centrale del

I anmeldelsens centrale del anføres følgende for hver underkonto i EGFL-kontoplanen:

Kode for underkontoen (fx 050201043010001, og hvis underkontoen er ukendt 050201049999999).

Beskrivelse af underkontoen på det sprog, der er valgt i anmeldelsens hoved.

Beløb, der er anmeldt for den pågældende periode (N), summen af de beløb, der er anmeldt siden regnskabsårets begyndelse, overslag for perioden N+1, N+2.. N+3 og N+4.. regnskabsårets udgang. Alle beløb skal anmeldes i euro.

Afsluttende del

Efter listen over alle underkonti:

anføres det samlede beløb, der er anmeldt for den pågældende periode (N), summen af de samlede beløb, der er anmeldt siden regnskabsårets begyndelse, de samlede overslag for perioden N+1, N+2.. N+3 og N+4.. regnskabsårets udgang

forklares det, hvordan underkonti »9999999« er anvendt

er der et tomt felt til kommentarer

Meddelelsens syntaks

<I>[IDENTIFICATION]

<C>001<V>[PERIOD]

<C>011<V>[LANGUAGE]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>002<V>[SUBITEM]

<C>012<V>[DESCRIPTION]

<C>003<V>[AMOUNT]/[AMOUNT CUMUL]/[PRE1]/[PRE2]/[PRE3]

<C>004<V>[AMOUNT TOT]/[AMOUNT CUMUL TOT]/[PRE1 TOT]/[PRE2 TOT]/PRE3 TOT]

<C>005<V>[EXPLANATION]

<C>006<V>[COMMENT]

Beskrivelse af felterne

Navn

Format

Beskrivelse

Anmeldelsens hoved: Dataene forekommer 1 gang

[IDENTIFICATION] *

 

Identifikationskode, der meddeles af GD AGRI

[PERIOD] *

Dato (ÅÅÅÅMM)

Udgiftsperiode

[LANGUAGE] *

2 karakterer

ISO-kode for det anvendte sprog

Anmeldelsens centrale del: Dataene forekommer 1 til n gange

[SUBITEM] *

Antal (15)

Underkonto

[DESCRIPTION] *

Fri tekst (600 karakterer)

Beskrivelse af underkontoen

[AMOUNT] *

Antal (15,2)

Anmeldt beløb

[AMOUNT CUMUL] *

Antal (15,2)

Summen af de anmeldte beløb

[PRE1] *

Antal (15,2)

Overslag for den følgende periode

[PRE2] *

Antal (15,2)

Overslag for perioden N+2… N+3

[PRE3] *

Antal (15,2)

Overslag for perioden N+4… regnskabsårets udgang

Afsluttende del: Dataene forekommer 1 gang

[AMOUNT TOT] *

Antal (15,2)

Samlet anmeldt beløb

[AMOUNT CUMUL TOT] *

Antal (15,2)

Summen af de samlede anmeldte beløb

[PRE1 TOT] *

Antal (15,2)

De samlede overslag for den følgende periode

[PRE2 TOT] *

Antal (15,2)

De samlede overslag for perioden N+2… N+3

[PRE3 TOT] *

Antal (15,2)

De samlede overslag for perioden N+4… regnskabsårets udgang

[EXPLANATION]

Fri tekst (80 karakterer)

Forklaring af underkonti 9999999

[COMMENT]

Fri tekst (80 karakterer)

Kommentarer

Det er obligatorisk at udfylde de felter, der er mærket med en *

Eksempel

<I>AGRCYP1T3

<C>001<V>200510

<C>011<V>EN

<C>002<V>050203003011001

<C>012<V>Sugar and isoglucose

<C>003<V>0,00/0,00/0,00/30000,00/0,00

<C>002<V>050208011500001

<C>012<V>Export refunds — fresh fruits & vegetables

<C>003<V>32417,34/32417,34/2500,00/2500,00/0,00

<C>002<V>050301020000002

<C>012<V>Single area payment scheme — new Member States — R.1782/03, Art.143b) — year 2005

<C>003<V>0,00/0,00/8357983,69/0,00/0,00

<C>004<V>478378,38/478378,38/9393593,69/330246,00/1400000,00

<C>006<V>No Comment

BILAG VI

SKEMA 106

BELØB TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99

(fra 16/10/N-1 til …)

MEDLEMSSTAT:

 

REGNSKABSÅR:

N

BETALINGSORGAN:

 

 

 


Valutaenhed:

 


Underkonto på budgettet

Beskrivelse

Beløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektioner for regnskabsåret (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

BILAG VII

SKEMA 107

BELØB TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 4 I FORORDNING (EF) NR.1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004

(fra 16/10/N-1 til …)

MEDLEMSSTAT:

 

REGNSKABSÅR:

N

BETALINGSORGAN:

 

 

 


Valutaenhed:

 


Underkonto på budgettet

Beskrivelse

Beløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrektioner for regnskabsåret (N-1, -2, …)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I alt

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

BILAG VIII

SKEMA 108

ANVENDELSE AF BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004

(fra 16/10/N-1 til …)

TILBAGEHOLDELSESÅR N

MEDLEMSSTAT:

 

BETALINGSORGAN:

 


Valutaenhed:

 


 

 

Udgifter afholdt i løbet af regnskabsåret

BUDGETKONTO

Tekst

N

N+1

N+2

N+3

I ALT

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

0,00

Beløb, der er anvendt i alt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 

BILAG IX

SKEMA 109

SAMLET OVERSIGT OVER ANVENDELSEN AF DE BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3 OG 4 I FORORDNING (EF) NR. 1259/99 ELLER ARTIKEL 1 I FORORDNING (EF) NR. 1655/2004

(fra 16/10/N-1 til …)

TILBAGEHOLDELSESÅR N

MEDLEMSSTAT:

 


Valutaenhed:

 


 

BELØB, DER ER TILBAGEHOLDT I REGNSKABSÅRET N (1)

 

 

Udgifter, der er afholdt i løbet af regnskabsåret

BETALINGSORGAN

N

N+1

N+2

N+3

I ALT

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

0,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet sum

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Korrektioner vedrørende tilbageholdte beløb

 

 

 

 

0,00

Renter påløbet uudnyttede beløb

 

 

 

 

0,00

Saldo

 

 

 

 

0,00


Dato:

 

Den tegningsberettigede:

 


(1)  Dette beløb skal være lig med summen af de samlede beløb i skema 106 og 107 udfærdiget den …

BILAG X

A)

OVERSLAG OVER DET BELØB, DER SKAL BETALES AF ELFUL TIL INDSENDELSE SENEST 31. JANUAR

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N« til:

Programnummer

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N+1«:

oktober - december

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

B)

OVERSLAG OVER DET BELØB, DER SKAL BETALES AF ELFUL TIL INDSENDELSE SENEST 31. JULI

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N« til:

Programnummer

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

 

Skøn over de beløb angivet i euro, som skal betales af ELFUL for år »N+1«:

oktober - december

januar - marts

april - juni

juli - oktober

 

 

 

 

BILAG XI

A)   UDGIFTSANMELDELSE

Program for udvikling af landdistrikterne_________________________ nr. CCI________

Oversigt over de operationer, som betalingsorganet har betalt EF-bidrag til fra den __/__/__ til den __/__/__

Akse/foranstaltning

Offentlig udgift, som ligger til grund for EF-medfinansieringen

Foranstaltning 111

(beløb i EUR)

Foranstaltning 112

(beløb i EUR)

 

Foranstaltning 1xy

(beløb i EUR)

I alt akse I

(automatisk beregning)

Foranstaltning 211

(beløb i EUR)

Foranstaltning 212

(beløb i EUR)

 

Foranstaltning 2xy

(beløb i EUR)

I alt akse II

(automatisk beregning)

Foranstaltning 311

(beløb i EUR)

Foranstaltning 312

(beløb i EUR)

 

Foranstaltning 3xy

(beløb i EUR)

I alt akse III

(automatisk beregning)

Aktioner af Leader-typen akse I (411)

(beløb i EUR)

Aktioner af Leader-typen akse II (412)

(beløb i EUR)

Aktioner af Leader-typen akse III (413)

(beløb i EUR)

Samarbejdsprojekter (421)

(beløb i EUR)

Lokale aktionsgruppers drift (431)

(beløb i EUR)

I alt Leader-aksen

(automatisk beregning)

I alt foranstaltninger

(automatisk beregning)

Teknisk bistand

(beløb i EUR)

I ALT

(automatisk beregning)

B)   SAMMENFATTENDE OVERSIGT OVER OFFENTLIGE UDGIFTER

Akse

Offentlige udgifter i alt

Medfinansieringssats

Offentligt bidrag

Nationalt

EF

Akse I

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Akse II

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Akse III

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Leader-akse

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

Teknisk bistand

(automatisk beregning)

(fastsat i programmet)

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

I ALT

(automatisk beregning)

 

(automatisk beregning)

(automatisk beregning)

C)   BETALINGSANMODNING

Samlet ELFUL-bidrag til de anmeldte udgifter

(automatisk beregning)

Beløb, der er inddrevet i anmeldelsesperioden (-)

EUR

Begrænsning i forhold til udgiftsloftet eller nedsættelse af foregående anmeldelse (+)

EUR

Saldo (eventuelt +/-) efter beslutningen om regnskabsafslutning for år x

EUR

Anmodet beløb fra ELFUL

EUR

For betalingsorganet, dato og navn og stilling på den person, der har udfærdiget anmeldelsen

For koordineringsorganet, dato og navn og stilling på den person, der giver tilladelse til indsendelsen til Kommissionen

BILAG XII

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning (EF) nr. 296/96

Nærværende forordning

Artikel 1, stk. 1

Artikel 11, stk. 1

Artikel 1, stk. 2

Artikel 11, stk. 2

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 1

Artikel 2, stk. 2

Artikel 19, stk. 1

Artikel 2, stk. 3

Artikel 19, stk. 2, første afsnit

Artikel 2, stk. 4

Artikel 19 stk. 2, andet afsnit

Artikel 2, stk. 5

Artikel 19, stk. 3

Artikel 3, stk. 1

Artikel 3

Artikel 3, stk. 2

Artikel 4, stk. 1, litra a)

Artikel 3, stk. 3

Artikel 4, stk. 1, litra b)

Artikel 3, stk. 3a

Artikel 18, stk. 8

Artikel 3, stk. 4

Artikel 4, stk. 1, andet afsnit

Artikel 3, stk. 5

Artikel 4, stk. 1, litra c)

Artikel 3, stk. 6, litra a)

Artikel 4, stk. 2, litra a)

Artikel 3, stk. 6, litra b)

Artikel 4, stk. 2, litra b)

Artikel 3, stk. 6, litra c)

Artikel 4, stk. 2, litra c)

Artikel 3, stk. 6, litra d)

Artikel 4, stk. 2, litra d)

Artikel 3, stk. 6a, litra a)

Udgår

Artikel 3, stk. 6a, litra b)

Artikel 4, stk. 2, litra e)

Artikel 3, stk. 7

Udgår

Artikel 3, stk. 8

Udgår

Artikel 3, stk. 9

Artikel 1, stk. 2

Artikel 3, stk. 10

Udgår

Artikel 3, stk. 11

Artikel 7

Artikel 4, stk. 1

Artikel 8

Artikel 4, stk. 2, litra a) og b)

Artikel 9, stk. 1

Artikel 4, stk. 2, litra c)

Artikel 9, stk. 2

Artikel 4, stk. 2, litra d)

Artikel 9, stk. 3

Artikel 4, stk. 2, litra e)

Udgår

Artikel 4, stk. 3

Artikel 9, stk. 4

Artikel 4, stk. 4

Artikel 9, stk. 6

Artikel 4, stk. 5

Artikel 9, stk. 5

Artikel 4, stk. 6

Udgår

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 19, stk. 4

Artikel 7, stk. 1

Artikel 5, stk. 1, 3 og 4

Artikel 7, stk. 2

Artikel 5, stk. 2

Artikel 7, stk. 3

Artikel 5, stk. 5

Artikel 7, stk. 4

Artikel 5, stk. 6

Artikel 7, stk. 5

Artikel 5, stk. 7

Artikel 7, stk. 6

Udgår

Artikel 8

Artikel 18

Artikel 9

Artikel 21

Artikel 10

Artikel 22